accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent má vedomosti z oblasti priemyselného inžinierstva, projektovania výrobných systémov, ich modelovania a simulácie, manažmentu výroby, so zameraním predovšetkým na predvýrobné a inovačné procesy a trendy vo výrobe, komplexného manažérstva kvality, manažmentu ľudských zdrojov, ergonómie, inovačného, projektového, investičného a interkultúrneho manažmentu. Má vedomosti z kritickej systémovej analýzy teórie a praxe udržateľného strategického manažmentu a vie charakterizovať relevantné požiadavky zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán, ktoré sa týkajú produktov a poskytovaných služieb. Zároveň má vedomosti aj z oblasti spoločensko-vedných disciplín.

Zručnosti

Absolvent má praktické zručnosti v oblasti projektovania výrobných systémov, ich modelovania a simulácie. Dokáže plánovať, navrhovať, implementovať a monitorovať inžinierske projekty z oblasti výroby, inovácií, logistiky, ergonómie, ľudských zdrojov a kvality. V uvedených oblastiach vie využívať vybrané metódy operačnej analýzy, nástroje racionalizácie práce a metódy neustáleho zlepšovania, v záujme zabezpečenia udržateľnej výkonnosti podniku. Vie vytvárať podnikové a podnikateľské stratégie s dôrazom na udržateľný rozvoj organizácie, dokáže aplikovať vhodné ukazovatele výkonnosti, tvoriť štandardy výkonu, zostavovať hodnotiace kritériá a systémy hodnotenia výkonu zamestnancov, vzhľadom na kategorizáciu pracovných pozícií, so zameraním na zvyšovanie efektívnosti procesu výrobných jednotiek. Absolvent dokáže poskytovať podporu pri implementácii a prijímaní zmien, poradenstvo v riadení kariéry, ekonomickom zhodnocovaní investícií do zamestnancov, vytvárať systémy nástupníctva a systémy vyhľadávania a riadenia talentov, pripraviť a organizovať interný personálny audit, vytvárať kompetenčné modely, systémy hodnotenia zamestnancov, komplexné systémy vzdelávania a rozvoja zamestnancov a uplatňovať jednotlivé personalistické ukazovatele v kontexte s princípmi spoločensky zodpovedného podnikania. Absolvent ďalej dokáže využívať nástroje modelovania procesov tvorby a rozvoja systémových prístupov v strategickom manažmente, dokáže analyzovať možnosti použitia rozličných prístupov na riešenie konkrétnych strategických úloh priemyselných podnikov, vie vytvárať matematické modely procesov a úloh súvisiacich s riadením výrobných, dopravných a logistických systémov, vie vyhodnotiť význam inovácií z podnikového hľadiska, vie vysvetliť podstatu inovačných stratégií a ich význam pre plánovanie inovácií, identifikovať fázy inovačného procesu v podniku, prakticky využívať základné metódy a nástroje vývoja nových výrobkov v inovačnom procese, identifikovať postupy inovácií výrobných procesov a služieb a používať manažérskej systémy podľa ISO noriem pre zabezpečovanie kvality produktov a poskytovaných služieb Zároveň dokáže odborne komunikovať v cudzom jazyku, rozvíjať vlastné jazykové kompetencie a manažovať tvorivú prácu seba a tímu.

Kompetencie

Absolvent je schopný riešiť s vysokým stupňom samostatnosti komplexné problémy ako v technickej, tak aj manažérskej oblasti. Dokáže optimalizovať procesy v priemyselnom podniku spôsobom, ktorý prináša zvýšenie celkovej efektívnosti činnosti danej organizácie. Je schopný identifikovať kľúčové príčiny problémov a následne navrhovať nápravné opatrenia na zvýšenie produktivity práce a na zníženie výrobných nákladov. Ďalej je schopný plánovať investičné zámery podniku, hodnotiť investičné zámery podniku, manažovať informačné, finančné a projektové zabezpečenie investičného rozvoja podniku a manažovať realizáciu investičných zámerov podniku. Absolvent je schopný pracovať v národných aj globálnych medzinárodných a interdisciplinárnych tímoch. Dokáže integrovať manažérske systémy a využívať ich hardvérovú a softvérovú podporu. Má osvojené etické, environmentálne a procesné myslenie a systematickú prácu. Na základe vyššie uvedeného je absolvent schopný riadiť výrobu, logistiku, kvalitu a ľudské zdroje na úrovni prvolíniového, stredného, ale aj vrcholového manažmentu. Zároveň je schopný zakladať a viesť malé firmy či spoločnosti alebo byť členom manažmentu jednotlivých zložiek väčších organizácií.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolvent nájde uplatnenie v organizáciách rôznych odvetví priemyslu predovšetkým na stredných a vrcholových stupňoch riadenia a všade tam, kde je potrebná synergia manažérskych, ekonomických, technických a humanitno-spoločenských vedomostí a zručností, s uplatnením progresívnych nástrojov, metód a techník priemyselného inžinierstva. Dokáže integrovať a optimalizovať procesy v priemyselnom podniku spôsobom, ktorý prináša zvýšenie celkovej efektívnosti činnosti danej organizácie. Nájde uplatnenie ako manažér výroby, kvality, HR manažér, špecialista v oblasti ergonómie, podnikovej logistiky, podnikových financií, controllingu, či projektový alebo procesný inžinier. Absolvent je pripravený na štúdium v nadväzujúcom študijnom programe doktorandského štúdia a na budovanie vedeckej perspektívy v celej škále oblastí priemyselného inžinierstva. Na základe portálu https://uplatnenie.sk/ podľa dostupných informácii z roku 2019 86% absolventov modulu PMA, ktorý je v rámci študijného programu Priemyselné manažérstvo je zamestnaných, 3% tvoria SZČO (samostane zárobkovo činná osoba), 4% absolventov je nezamestnaných a 6% pokračuje v štúdiu na 3. stupni resp. na inej VŠ. V rámci modulu PPP je to nasledovné: 85% sú zamestnaní, 3% sú SZČO, 3% sú na materskej dovolenke, 6% pracuje v zahraničí alebo sú dobrovoľne nezamestnaní.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Priemyselné manažérstvo, resp. jeho modulov je pripravený flexibilne sa uplatňovať na trhu práce, alebo pokračovať v ďalšom stupni štúdia. - Uplastní sa ako manažér výroby, manažér v strojárskej výrobe, strojársky špecialista riadenia výroby, manažér v podnikovej logistike, manažér kvality, strojársky špecialista v oblasti kvality, špecialista v oblasti ergonómie, manažér kontroly, audítor, hlavný účtovník, špecialista účtovník, špecialista v oblasti mzdového účtovníctva, hlavný projektový manažér, projektový manažér, projektový špecialista, procesný špecialista v strojárskej výrobe, manažér pre stratégiu, manažér obstarávania, manažér pre oblasť náboru a výberu pracovníkov, manažér pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov, karierový poradca, manažér ľudských zdrojov, personálny riaditeľ, manažér personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov a podobne. Charakteristika povolaní je dostupná na stránke sústavy povolaní (https://www.sustavapovolani.sk a sústavy kvalifikácií https://www.kvalifikacie.sk/kartoteka-kariet-kvalifikacii#/). - Je pripravený pokračovať v štúdiu v nadväzujúcom doktorandskom študijnom programe Priemyselné manažérstvo.

Príklady úspešných absolventov

Študijný program Priemyselné manažérstvo, ako pokračovateľ študijných programov Ekonomika a riadenie strojárskej výroby, Manažment priemyselných podnikov, Priemyselné inžinierstvo a manažment, Personálna práca v priemyselnom podniku, Inžinierstvo kvality produkcie za 69 rokov svojej existencie vychoval množstvo úspešných absolventov, ktorý sa uplatnili v komerčnej i akademickej sfére. Za komerčnú sféru je možné spomenúť, napríklad nasledovných absolventov: Ing. Ľuboš Lopatka, PhD. (1984) - MH Manažment (generálny riaditeľ); Ing. Andrej Juris (1988) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (predseda); Ing. Juraj Janáč (1991) - Volkswagen Slovakia (vedúci logistiky); Ing. Miroslav Daniš (1995) - ZF Boge Elastmetall Slovakia (technický riaditeľ); Ing. Martin Dzama (1998) - Stellantis (generálny riaditeľ); Ing. Jana Bogyóová (1998) - Reydel Automotive Slovakia (riaditeľka); Ing. Andrea Vaňová (2000) - Gotec Slovakia (Quality Manager); Ing. Branislav Horváth (2002) - IAC Group (Senior Injection Moulding Engineer); Ing. Kristína Šmída (2003) - Autocont (HR Director); Ing. Martina Jakábová, PhD. (2003) - Vision Consulting (Project Manager); Ing. Yulia Šurinová, PhD. (2006) - Sky Medical (Plant Manager); Ing. Rastislav Beňo, PhD. (2008) - Stellantis Trnava (hlavný ergonóm); Ing. Viktória Talnagiová, PhD. (2009) - Osram (Controlling Manager); Ing. Veronika Beluská, PhD. (20011) - Honeywell (Project Plannig and Control Analyst); Ing. Jaroslav Patka (2012) - Schaeffler Slovakia (generálny riaditeľ); Ing. Marián Hodulík (2012) - Volkswagen (Logistik Manager); Ing. Lenka Púčiková (2012) - Faurecia (Product Manager); Ing. Tomáš Podhradský (2013) - Edymax (Project Manager); Ing. Matej Daňo, PhD. (2013) - LEONI (Product Section Manager); Ing. Lenka Lörincziová (2017) - Kongsberg Automotive (procesná inžinierka). Veľmi úspešní sú absolventi v akademickej a výskumnej sfére, môžeme spomenúť napr. prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. (1967) - Materiálovotechnologická fakulta STU (dekan); prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (1988) - Materiálovotechnologická fakulta STU (dekan); doc. Ing. František Horňák (1992) - STU (prorektor); doc. Ing. Andrea Chlpeková (1992) - Materiálovotechnologická fakulta STU (riaditeľka ústavu); prof. Ing. Ján Závadský, PhD. (1999) - UMB Banská Bystrica (manažér vnútorného systému kvality)

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Študijný program Priemyselné manažérstvo je zostavený v súlade s aktuálnymi trendami a požiadavkami praxe v rôznych priemyselných podnikoch. Zamestnávateľmi je kladne hodnotená schopnosť absolventov študijného programu kreatívne aplikovať teoretické a technické vedomosti pri riešení konkrétnych problémov priemyselnej praxe. Absolventi sú motivovaní, avšak v niektorých prípadoch očakávajú podporu zo strany zamestnávateľov vo forme tútorstva. Taktiež je zo strany zamestnávateľov vyzdvihované, že študijný program Priemyselné manažérstvo akcentuje zaradenie predmetov s využitím projektovej práce, či už individuálnej alebo skupinovej, čím ich pripravuje na prácu v kolektíve. Pozitívne hodnotia aj zaradenie predmetov, v ktorých absolventi nadobúdajú mäkké zručnosti, predovšetkým v oblasti efektívnej komunikácie a prezentácie svojich myšlienok, riešení a výsledkov.