accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - má ucelený a komplexný súbor vedomostí a schopností v oblasti výrobných technológií vrátane znalosti ich vzájomných vzťahov a súvislostí v kontexte so súvisiacimi odbormi, - má vedomosti a schopnosti teoreticko-technologického charakteru so zameraním na riešenie úloh strojárskej a automobilovej výroby na základe vedomostí z prírodovedných predmetov a technických predmetov, - má teoretické a praktické vedomosti z technológie obrábania, zvárania, tvárnenia a zlievarenstva a sofistikovaných metód riešenia náročných úloh praxe na úrovni zodpovedajúcej národným a medzinárodným kritériám, - má vedomosti a prehľad o technických materiálov (kovových a nekovových), ich vlastnostiach a aplikáciách, - má základné vedomosti z technickej prípravy výroby, montáže a automatizácie výrobných procesov a systémov, - má vedomosti z počítačovej podpory výrobných technológií a vie ich aplikovať v oblasti technickej prípravy výroby, - má poznatkami z riadenia výrobných procesov a systémov, z ekológie a marketingu - vie navrhnúť technologické parametre jednotlivých metód zvárania a spájania materiálov, - vie navrhnúť technologické parametre pre jednotlivé metódy obrábania a navrhnúť vhodné obrábacie stroje, - vie vypočítať rozmery polotovarov, tvárniace sily a práce a navrhnúť vhodné stroje pre základné práce tvárnenia, - vie navrhnúť technologické parametre pre jednotlivé metódy odlievania do netrvalých a trvalých foriem, - ovláda tvorbu technickej dokumentácie, technologických postupov pre zváranie, obrábanie, tvárnenie a odlievanie, - ovláda základné pevnostné výpočty z hľadiska namáhania na ťah, tlak, ohyb a krútenie, - ovláda základy technickej a odbornej angličtiny, - ovláda základy ekonomiky a manažmentu podnikov.

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - vie analyzovať požiadavky odberateľa na základe na základe technickej dokumentácie a noriem, - je schopný s porozumením čítať technickú dokumentáciu, technické podklady a zadania od zákazníka, - vie analyzovať a stanoviť základné vlastnosti kovových a nekovových materiálov a aplikovať ich vo výrobnom procese, - vie aplikovať nové technologické procesy a vytvárať nové technologické postupy výroby zváraných súčiastok, obrobkov, výtvarkov a odliatkov, - vie vytvárať technologickú a výkresovú dokumentáciu s využitím počítačovej podpory (CAD, CAM systémov), - ovláda základy konštruovania nástrojov a prípravkov, - vie urobiť základné pevnostné výpočty na ťah, tlak, ohyb, krútenie, - vie inovovať a zlepšovať existujúce výrobky a výrobnú infraštruktúru, - vie vytvoriť layout pracoviska s využitím CAD softwéru, - vie na vyriešenie technického problému aplikovať najnovšie poznatky z oblasti riadenia, automatizácie, optimalizácie a informatizácie, - vie aplikovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre jednotlivé technológie spracovania materiálov, - vie spracovať výsledky práce vo forme technických správ a prezentácií a vie ich efektívne odkomunikovať, - má manažérske, ekonomické, spoločenské, morálne a ekologické povedomie.

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - má tvorivé myslenie pri inovácii výrobkov a postupov výroby a tiež pri tvorbe nových technologických a výrobných postupov, - je samostatný pri riešení odborných úloh, projektov a koordinovaní čiastkových činností, - je schopný analyticky myslieť, prezentovať svoje názory a riešenia, - je schopný efektívne pracovať v tíme, spolupracovať a motivovať ľudí, niesť zodpovednosť za výsledky tímu, - je pripravený niesť zodpovednosť za riešenie úloh a problémov v rámci výrobného procesu, - dokáže si plánovať a organizovať prácu a samostatne získavať nové poznatky, - dokáže niesť zodpovednosť za vedenie a riadenie pracovného kolektívu v oblasti výrobného procesu, - vie komunikovať na vysokej odborne úrovni na všetkých stupňoch riadenia a komunikovať tiež so zadávateľmi úloh a projektov, - má schopnosťou identifikovať, kvantifikovať a zhodnotiť dopady riešení problémov na sociálnu oblasť a oblasť životného prostredia.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Študijný program výrobné technológie s modulmi výrobné technológie, výrobné technológie a výrobný manažment je so svojím zameraním na strojárske technológie a manažment uplatniteľný v automobilovom priemysle, strojárstve, leteckom priemysle, hutníctve, energetike, v ľahkom a ťažkom strojárstve. Uplatnenie absolventov je teda predovšetkým v spomenutých oblastiach priemyselného odvetvia, ktoré sú vo veľkej miere zastúpené na území Slovenskej Republiky. Absolvent študijného programu sa vyznačuje hlbokými znalosťami z oblasti prírodných vied, matematiky, fyziky, technických materiálov, ekonomiky, manažmentu ale aj z oblasti výrobných technológií ako sú technológia zvárania, obrábania, tvárnenia či zlievarenstva, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou strojárskej výroby. Absolvent je pripravený na praktické uplatnenie vo všetkých oblastiach priemyselnej výroby. Má schopnosti tvorivo hľadať a nachádzať riešenia, implementovať tieto riešenia do výrobného procesu. Je schopný aplikovať najnovšie teoretické poznatky na riešenie praktických problémov, pričom vie samostatne posúdiť rôzne možnosti riešenia a vybrať z nich to najefektívnejšie, ktoré zohľadňuje prínosovú, ale aj nákladovú zložku. Má základné manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie a dokáže ho aplikovať pri výkone povolania. Má dostatok vedomostí a poznatkov, ktoré môže uplatniť v oblasti technickej prípravy výroby, kontroly výrobného procesu a hodnotenia kvality výrobkov. Po ukončení prvého stupňa študijného programu bude absolvent pripravený pokračovať na druhom stupni štúdia, alebo sa úspešne uplatniť na trhu práce. Vďaka svojim profesijným schopnostiam nájde uplatnenie ako samostatný technológ, manažér projektov, projektant, konštruktér, systémový návrhár, špecialista v rôznych druhoch podnikov a organizácií, člen pracovného kolektívu v rôznych odvetviach priemyslu vo verejnom alebo v súkromnom sektore, alebo líniový manažér v technologickej príprave výroby a vo výrobných útvaroch vo všetkých odvetviach hospodárstva. Náročnosť úloh, ktoré dokáže každý absolvent samostatne riešiť je primeraná stupňu štúdia a profilu absolventa. Uplatnenie absolventov podľa portálu uplatnenie.sk na študijnom programe výrobné technológie, ktorý vznikol spojením študijného programu výrobné technológie a študijného programu výrobné technológie a výrobný manažment bolo za rok 2019 nasledovné. Miera nezamestnanosti bola 0%. Z celkového počtu absolventov si daný študijný program v roku 2019 vybralo 8% žien. Na inžinierskom štúdiu pokračovalo 92% absolventov. Zvyšných 8% absolventov si našlo uplatnenie v priemyselnej výrobe, odbornej, vedeckej a technickej činnosti alebo na pozíciách ako sú strojárski špecialisti, všeobecný administratívni pracovníci, kvalitári a kontrolóri výrobkov na Slovensku alebo v zahraničí.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu: - je pripravený na štúdium 2. stupňa vysokoškolského štúdia a môže pomocou získaných poznatkov a zručností priamo pokračovať v štúdiu v nadväzujúcich inžinierskych študijných programoch v odbore Strojárstvo. - uplatní sa ako Strojársky technológ, Strojársky špecialista technológ, Špecialista plánovania výroby, Technik spracovania plastov, Strojársky špecialista konštruktér, Majster (supervízor) v strojárskej výrobe, Programátor CNC strojov, Zváračský technológ, Zváračský špecialista, Operátor zvárania, Strojársky technik v oblasti údržby, Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe, Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe, Majster (supervízor) v kováčstve, Operátor tvárniaceho zariadenia, Operátor stroja na valcovanie kovov, Zlievarenský technik technológ, Zlievarenský technik metalurg, Majster (supervízor) v zlievarenstve, Technik metrológ. Charakteristika povolaní je dostupná na stránke Sústavy povolaní (https://www.sustavapovolani.sk/).

Príklady úspešných absolventov

Nový študijný program Výrobné technológie spája existujúce dva programy Výrobné technológie a Výrobný manažment do jedného spoločného programu s možnosťou výberu príslušného modulu. Tieto programy za ostatné roky vychovali množstvo úspešných absolventov, ktorí sa uplatnili v komerčnej i akademickej sfére. V oblasti komerčnej sféry je možné spomenúť: 1. Ing. Zoltán Both (majiteľ firmy BOTH s. r. o., Povoda) 2. Ing. Pavol Miša (tímkoordinátor technológov pre technológie tvárnenia, zvárania a tepelného spracovania vo firme Schaeffler Skalica, spol. s r. o., Skalica) 3. Ing. Igor Kovačič (generálny riaditeľ firmy Kovaco, s. r. o., Veľká Lehota) 4. Ing. Michal Šimek, PhD. (vedúci oddelenia laserového zvárania vo firme Prvá zváračská, a. s., Bratislava) 5. Ing. Michal Gonda (riaditeľ Odboru koordinácie zvárania v ŽOS Vrútky, a. s., Vrútky) 6. Ing. Juraj Jánošík (Technical Engineering Manager, Senju metal Europe GmbH, Frankfurt am Main, Germany) 7. Ing. Jozef Zóhn, PhD. (riaditeľ firmy ASKOZVAR s. r. o., Košice) 8. Ing. Lukáš Pikna, PhD. (Business Architect MES and Automation, Bekaert Slovakia s. r. o., Sládkovičovo) 9. Ing. Tomáš Kupec, PhD. (inšpektor pre zváranie, NDT v TÜV SÜD Slovakia s. r. o., Nitra) 10. Ing. Gabriela Martančíková, PhD. (riaditeľ odboru systémov, komponentov a stavebných konštrukcií na Úrade jadrového dozoru SR, Bratislava) 11. Ing. Rastislav Kubíček, PhD. (Senior Welding Engineer R&D Equipment (vývoj zváracích zdrojov) v ESAB R&D Gothenburg, Švédsko) 12. Ing. Tomáš Szabo (špecialista pre kvalitu materiálov a zváranie v Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava) 13. Ing. Marek Slanina (vedúci oddelenia radiačnej kontroly, dekontaminácie a odberov vzoriek v rámci dostavby MO34 vo Vuje a. s. Trnava) 14. Ing. Silvia Karvanská, PhD. (referent kvality vo Volkswagen Slovakia a. s., Bratislava) 15. Ing. Michal Ivanec (hlavný technológ tvárnenia a riadenia kvality v Eiben, s. r. o., Vlkanová) 16. Ing. Marián Blaško, PhD. (vedúci aplikačného laboratória vo firme Branson Ultrasonics, a. s., Nové Mesto nad Váhom) 17. Ing. Lukáš Likavčan, PhD. (aplikačný inžinier vo firme Branson Ultrasonics, a. s., Nové Mesto nad Váhom) 18. Ing. Miroslav Košík, PhD. (hlavný technológ na spracovanie plastov vo firme Hella Slovakia Front-Lighting, s. r. o, Kočovce) 19. Ing. Lukáš Satin, PhD. (vedúci prevádzky Lisovňa plastov vo firme Fremach Trnava, s. r. o., Trnava) 20. Ing. Peter Bachratý (oddelenie nákupu vo firme ZF Slovakia a. s., Trnava) 21. Ing. Rastislav Pikus (vedúci technológie na osobnej spojke vo firme ZF Slovakia a. s., Trnava) 22. Ing. Miroslav Jáňa, PhD. (Medzinárodný inžinier zvárania v oblasti jadrovej energetiky, Výskumný ústav zváračský, z. z. p. o., Bratislava) 23. Ing. Michal Prach, PhD. (Inšpektor zvárania, NDT a tlakových zariadení v TÜV SÜD Slovakia s. r. o., Nitra) 24. Ing. Alexandra Vajová (NDT a inšpektor kvality pre jadrové elektrárne , Framatome GmbH, Erlangen, Nemecko) 25. Ing. Rudolf Zaujec, PhD. (Vedúci oddelenia výskumu a vývoja, MASAM s.r.o., Vráble) 26. Ing. Marek Zvončan, PhD. (Vedúci oddelenia výskumu a vývoja, BOGE elastmetall Slovakia a.s., Trnava) Absolventi úspešní v akademickej sfére a vedeckej sfére sú napríklad: 1. Ing. Igor Kostolný, PhD. (samostatný vedecký pracovník KS II.a na MTF STU v Trnave), 2. Ing. Ján Urminský, PhD. (odborný asistent na MTF STU v Trnave) 3. Ing. Marcel Kuruc, PhD. (odborný asistent na MTF STU v Trnave) 4. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. (výskumný pracovník KS II.a, Ústav materiálov a mechaniky strojov – SAV) 5. Ing. Ján Líška, PhD. (prodekan pre vzdelávanie na Fakulte techniky a informatiky, Univerzity Jánosa Neumanna, Kecskemét, Maďarsko) 6. Dr. Ing. Robert Bielak (Senior Scientist, Vienna University of Technology, Faculty of Mechanical and Industrial Engineering, Institute of Production Engineering and Photonic Technologies, Vienna, Austria)

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Absolvent štúdia v študijnom programe Výrobné technológie získava široké teoretické vedomosti z oblasti technológií rôznych odvetví priemyselnej výroby. V budúcom zamestnaní bude môcť efektívne riešiť teoretické aj praktické problémy pri výrobe. Tento študijný program absolventa pripraví na pestrú paletu technológií, ktoré sa pri reálnej výrobe zariadení používajú a získa tak dobré znalosti pre budúci rozvoj povolania. Pokračovaním v štúdiu na druhom stupni absolvent získa aj mnohé praktické zručnosti a pohľad do výroby zaujímavých súčiastok, komponentov alebo konštrukcií, ktoré môže uplatniť pri štúdiu. Po ukončení štúdia sa absolvent môže uplatniť na rozmanitom trhu strojárskej výroby ako doma tak aj v zahraničí.