accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu má základné vedomosti potrebné pre riešenie náročných úloh z oblastí trvalo udržateľného a integrovaného hospodárenia s vodou v krajine a urbanizovanom území, vo vodohospodárskych, melioračných a vodárenských systémoch, v komunálnom a priemyselnom sektore, má základné vedomosti z oblasti vodných stavieb, doplnené o základné vedomosti z environmentálneho inžinierstva, vied o Zemi, inžinierskeho a dopravného staviteľstva, doplnené o základy informatiky vrátane práce s počítačom, projektového manažmentu, základy stavebného, vodného a správneho práva. Absolvent študijného programu VSVH v prvom stupni štúdia má základné prírodovedné teoretické vedomosti, ktoré mu umožnia ďalší odborný vedomostný rast, chápe podstatné fakty, pojmy, princípy vodného staviteľstva, vie sa zorientovať v typológii vodných stavieb a metódach ich návrhu. Má teoretické vedomosti z oblasti hydrologických procesov a vodnej bilancie v krajine a urbanizovanom území, teoretické vedomosti z hydraulických procesov prúdenia povrchových aj podzemných vôd, a o vlastnostiach vody, nevyhnutné znalosti o príprave, realizácii a údržbe stavieb a zariadení pre vodné hospodárstvo, nevyhnutné znalosti z platnej legislatívy na úseku vodného hospodárstva a ochrany a tvorby životného prostredia. Absolvent vie využívať výpočtovú techniku pri teoretických postupoch, navrhovaní, modelovaní, optimalizácii výpočtových postupov a projektovaní hydrotechnických, zdravotno-inžinierskych stavieb a stavieb vodného hospodárstva krajiny.

Zručnosti

Absolvent študijného programu dokáže udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vzdelávaní. Na základe získaných vedomostí je schopný: - použiť primerané praktické postupy a nástroje potrebné na riešenie praktických problémov životného prostredia, vodných stavieb, špecifikovať a posudzovať problémy integrovaného hospodárenia s vodou v krajine a urbanizovanom území, - riadiť prevádzku vodohospodárskych objektov a vodných stavieb, odborne zabezpečiť efektívnu prevádzku jednoduchších riadiacich systémov, - prevádzkovať monitoring vodných stavieb, vykonávať a analyzovať potrebné merania - vykonávať činnosti odborného asistenta v orgánoch štátnej správy, - špecifikovať a posudzovať problémy kvality a ekológie vody a navrhovať princípy opatrení na ich riešenie, - využívať pri návrhoch technických riešení počítačovú podporu inžinierskej práce, - porozumieť a vysvetliť kvantitatívne rozmery problému, - pracovať ako člen vývojového, projektového, či prevádzkového tímu a v spolupráci riešiť jemu pridelené úlohy.

Kompetencie

Absolvent študijného programu vie : - samostatne riešiť a analyzovať problémy, - plánovať svoj osobnostný rozvoj, - samostatne a iniciatívne riešiť úlohy na pracovisku, - samostatne technicky a tvorivo myslieť a rozhodovať, - samostatne získavať nové poznatky a aktívne rozširovať svoje vedomosti, - prezentovať na požadovanej úrovni ekologické a technické problémy a ich riešenia - efektívne komunikovať a spolupracovať s ostatnými pracovníkmi, - organizovať a plánovať prácu, - riadiť pracovný kolektív, riadiť menšie kolektívy pracovníkov prevádzky na správach povodí, vodárenských spoločností a v hydroenergetike, - byť zodpovedný za plnenie svojich úloh a povinností.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Vodné stavby a vodné hospodárstvo môže pokračovať na druhom stupni - inžinierskom štúdiu v nadväzujúcich študijných programoch. Absolvent stupňa štúdia sa uplatní v orgánoch štátnej správy v oblasti vodného a životného prostredia a miestnej samosprávy, na úradoch životného prostredia a v organizáciách vykonávajúcich správu a prevádzku vodného hospodárstva, ako podnikový a závodný vodohospodár, v projekčných kanceláriách zameraných na návrhy vodohospodárskych stavieb, vodárenskej infraštruktúry, v podnikoch povodí, vodárenských spoločnostiach. Absolvent nájde uplatnenie i v podnikateľskej sfére zaoberajúcej sa činnosťou súvisiacou s vodohospodárskymi stavbami a vodným hospodárstvom. Tento bakalársky študijný program umožňuje absolventovi zamestnať sa i vo všetkých krajinách Európskej únie, pri riešení náročných úloh z oblastí trvalo udržateľného a integrovaného hospodárenia s vodou v krajine a urbanizovanom území, vo vodohospodárskych, melioračných a vodárenských systémoch, v komunálnom a priemyselnom sektore, kde sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Prvý stupeň študijného programu Vodné stavby a vodné hospodárstvo prioritne pripravuje absolventa pokračovať v štúdiu na druhom stupni študijného programu Vodné stavby a vodné hospodárstvo. Kvalifikácia absolventa je v súlade s požiadavkami Národnej sústavy kvalifikácií (NKS), uvedených v Katalógu slovenského kvalifikačného rámca – SKKR. Absolventi nájdu uplatnenie v sektoroch: Voda, odpad a životné prostredie, Stavebníctvo, geodézia a kartografia, Verejné služby a správa. Absolvent sa uplatní aj v orgánoch štátnej správy v oblasti vodného a životného prostredia a miestnej samosprávy, na úradoch životného prostredia a v organizáciách vykonávajúcich správu a prevádzku vodného hospodárstva, ako podnikový a závodný vodohospodár, v projekčných kanceláriách zameraných na návrhy vodohospodárskych stavieb, vodárenskej infraštruktúry, v podnikoch povodí, vodárenských spoločnostiach. Absolvent nájde uplatnenie i v podnikateľskej sfére zaoberajúcej sa činnosťou súvisiacou s vodohospodárskymi stavbami a vodným hospodárstvom.

Príklady úspešných absolventov

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Študijný program hodnotili zástupcovia zamestnávateľov na Rade ŠP. Záznam z rokovania - https://is.stuba.sk/dok_server/slozka.pl?id=215220Stanovisko k súladu získanej kvalifikácie s požiadavkami na výkon povolania poskytla Slovenská komora stavebných inžinierov. https://is.stuba.sk/auth/dok_server/dokumenty_cteni.pl?id=228558;on=0;dok=223663;serializace=71692110:1692016708:58014:user:ae09f4bfb761e3a2564060372841547881439e60