accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Priestorové, technické a materiálne zabezpečenie študijného programu

Všetky vzdelávacie činnosti študijného programu sa uskutočňujú v priestoroch Stavebnej fakulty a jej odborných laboratórií. Virtuálny sprievodca budovou SvF: https://svf.mixedrealityarchitecture.eu/ Na prednášky sú využívané auly a malé prednáškové miestnosti. Hlavná aula a menšie auly nesú mená významných osobností jednotlivých vedných odborov. Sú vybavené dataprojektormi, ozvučením a interaktívnou tabuľou. Menšie prednáškové miestnosti sú vybavené dataprojektormi. Niektoré miestnosti sú vybavené špeciálnym zariadením (napr. kresliace stoly, maliarske stojany) podľa požiadaviek odbornej výučby, resp. katedier. Na online výučbu sú k dispozícii štyri miestnosti, ktoré sú vybavené počítačom, bezdrôtovým mikrofónom, kamerou, tabuľou, projektorom a vizualizérom na snímanie písaného textu na papier. K dispozícii sú 3 miestnosti na konanie seminárov, workshopov so špeciálnym audiovizuálnym vybavením – dataprojektor, video projekcia. Obdobne je vybavená a využívaná zasadacia miestnosť na dekanáte fakulty. Laboratóriá: Laboratórium chémie vody Predmety, pre ktoré je laboratórium využívané: B1-CHVPZP_Chémia vody a prvkov životného prostredia, I1-VDR_Vodárenstvo, B1-ZOV_Znečistenie a ochrana vôd, D1-CIVO_Čistota vôd, D1-HCHB_Hydrochémia a hydrobiológia, D1-UVPPU_Úpravne vody pre pitné a priemyselné účely, D1-ZOV_Znečistenie a ochrana vôd Laboratórium: Je vybavené chemickým sklom, náradím a chemikáliami pre analýzy vôd a prístrojmi: pH meter, konduk¬tometer, oximeter (WTW), prenosný prístroj na meranie pH, kyslíka a vodivosti Hach Lange HQ40D, spektrofotometer Hach Lange DR2000, spektrofotometer Hach Lange DR2800 (obidva prístroje je možné použiť aj v teréne),UV-VIS Spektrofotometer Camspec, Prístroj na stanovenie katiónov a aniónov vo vodách Izotachoforéza ITP01. Laboratórium plynovej chromatografie Predmety, pre ktoré je laboratórium využívané: Hydrochémia a hydrobiológia, D1-UVPPU_Úpravne vody pre pitné a priemyselné účely, D1-ZOV_Znečistenie a ochrana vôd Laboratórium: Je určené na stanovenie špecifických organických látok zara¬dených medzi prioritné polutanty, alebo látok, ktoré sa nachádzajú v zozname obzvlášť škodlivých a škodlivých látok prístrojmi: kapilárny plynový chromatograf Carlo Erba Model 2350 s detektorom FID a Carlo Erba Instruments VEGA6000 s detektorom FID a ECD. Laboratórium pre stanovenie odpadových vôd Predmety, pre ktoré je laboratórium využívané: B1-ZOV_Znečistenie a ochrana vôd, D1-COV_Čistenie odpadových vôd, D1-CIVO_Čistota vôd, D1-HCHB_Hydrochémia a hydrobiológia, D1-OOV_Odvádzanie odpadových vôd, D1-ZOV_Znečistenie a ochrana vôd Laboratórium: Je využívané na prípravu vzoriek odpadových vôd a zemín pred analýzou, ako aj na analýzy, na ktoré sa využívajú: analyzátor BSK5 manometrickou metódou (pre 24 vzoriek) s termostatom, zariadenie na mineralizáciu vzoriek Hach Lange, termoreaktor na stanovenie CHSKCr, sušiaren pre stanovenie neroz¬pustných a rozpustených látok, muflová pec, predvážky a analytické váhy Kern ABT320-4M, TOC analyzátor od firmy IPU, VIS spektrofotometer WTW, oximeter a konduktometer WTW, ultratermostaty s nastaviteľnou teplotou, zariadenie na koagulačné testy, dávkova¬cie čerpadlá, UV spektrofotometer Spektromom 195D (Radelkis), polarograf Eco-Tribo (stanovenie ťažkých kovov). Laboratórium stokovania a odpadového hospodárstva Predmety, pre ktoré je laboratórium využívané: I1-SCOV_Stokovanie a čistenie odpadových vôd, I1-HYUU_Hydrológia urbanizovaných území, I1-OH_Odpadové hospodárstvo, D1-COV_Čistenie odpadových vôd, D1-CIVO_Čistota vôd, D1-HCHB_Hydrochémia a hydrobiológia, D1-ODHO_Odpadové hospodárstvo, D1-OOV_Odvádzanie odpadových vôd, D1-ZOV_Znečistenie a ochrana vôd Laboratórium: Je využívané pre výskumnú činnosť, je vybavené UV zariadením pre rozklad organických látok, prístrojmi na meranie prietokov (ultrazvukovou sondou) a výšky hladín ISCO, na odber a zlievanie vzoriek automatickými dávkovacími prístrojmi ISCO. Súčasťou laboratória sú aj výpočtové stanice, používané na dynamické modelovanie objektov stokových sietí pomocou komplexných simulačných programov. Hydrotechnické laboratórium je špičkovo vybavené výskumné pracovisko pre fyzikálny výskum v oblasti prúdenia kvapalín. Je v ňom možné riešiť i tie najkomplikovanejšie úlohy, vyplývajúce z reálnych problémov povodní a navrhovania a prevádzky vodných stavieb. Je plne technologicky vybavené na inštaláciu výse¬kových ako aj trojrozmerných fyzikálnych modelov vodných stavieb. Laboratórium disponuje vlastným hydraulickým okruhom s kapacitou čerpadiel do 170 l.s-1. Okrem toho je v laboratóriu inštalovaný aj univerzálny sklopný žľab so samostatným hydraulickým okruhom s kapacitou do 40l.s-1. Pre meranie hydraulických veličín v laboratórnych, ale aj terénnych podmienkach sú k dispozícii hrotové meradlá, snímače tlaku MERET, Cerabar a ultrazvukové snímače MICROSONAR na meranie polohy hladiny; merné priepady a indukčné prietokomery na meranie prietoku; hydrometrické vrtule OTT a VÚVH, ultrazvukové prístroje SonTek Flowtracker a Met-Flow UVP-DUO na meranie rýchlostí prúdenia. Ďalej sú k dispozícii najmodernejšie laserové prístroje pre meranie rýchlostných charakteristík prúdenia LDA a PIV od fy Dantec Dynamics. Laboratórium je vybavené aj stacionárnymi modelmi pre simuláciu a meranie pokrývajúce široký rozsah problémov v oblasti hydrostatiky, prúdenia v tlakových systémoch, prúdenia v otvorených korytách, prúdenia na hydrotechnických objektoch ako aj prúdenia. Predmety, pre ktoré je laboratórium využívané: Prúdenie v pórovitom prostredí, Využitie vodnej energie, Výučba v teréne, Diplomové práce Laboratórium chémie vody je vybavené chemickým sklom, náradím a chemikáliami pre analýzy vôd a prístrojmi: pH meter, konduk¬tometer, oximeter (WTW), prenosný prístroj na meranie pH, kyslíka a vodivosti Hach Lange HQ40D, spektrofotometer Hach Lange DR2000, spektrofotometer Hach Lange DR2800 (obidva prístroje je možné použiť aj v teréne),UV-VIS Spektrofotometer Camspec, Prístroj na stanovenie katiónov a aniónov vo vodách Izotachoforéza ITP01. Predmety, pre ktoré je laboratórium využívané: I1-VDR_Vodárenstvo Laboratórium pre stanovenie odpadových vôd je využívané na prípravu vzoriek odpadových vôd a zemín pred analýzou, ako aj na analýzy, na ktoré sa využívajú: analyzátor BSK5 manometrickou metódou (pre 24 vzoriek) s termostatom, zariadenie na mineralizáciu vzoriek Hach Lange, termoreaktor na stanovenie CHSKCr, sušiaren pre stanovenie neroz¬pustných a rozpustených látok, muflová pec, predvážky a analytické váhy Kern ABT320-4M, TOC analyzátor od firmy IPU, VIS spektrofotometer WTW, oximeter a konduktometer WTW, ultratermostaty s nastaviteľnou teplotou, zariadenie na koagulačné testy, dávkova-cie čerpadlá, UV spektrofotometer Spektromom 195D (Radelkis), polarograf Eco-Tribo (stanovenie ťažkých kovov). Predmety, pre ktoré je laboratórium využívané: I1-SCOV_Stokovanie a čistenie odpadových vôd, I1-HYUU_Hydrológia urbanizovaných území, I1-OH_Odpadové hospodárstvo Laboratórium stokovania a odpadového hospodárstva je využívané pre výskumnú činnosť, je vybavené UV zariadením pre rozklad organických látok, prístrojmi na meranie prietokov (ultrazvukovou sondou) a výšky hladín ISCO, na odber a zlievanie vzoriek automatickými dávkovacími prístrojmi ISCO. Súčasťou laboratória sú aj výpočtové stanice, používané na dynamické modelovanie objektov stokových sietí pomocou komplexných simulačných programov. Predmety, pre ktoré je laboratórium využívané: I1-SCOV_Stokovanie a čistenie odpadových vôd, I1-HYUU_Hydrológia urbanizovaných území, I1-OH_Odpadové hospodárstvo Hydropedologické laboratórium je určené na výučbu meracích a výpočtových metód so zameraním na spracovanie a určenie základných hydrofyzikálnych, fyzikálnych, transportných a režimových charakteristík pôd, a to menovite: Vykonanie odberu a prípravy pôdnych vzoriek Stanovenie zrnitostného zloženia pôd Laboratórne stanovenie percentuálneho podielu jednotlivých zrnitostných frakcií pôdy a zatriedenie pôdnych druhov podľa klasifikačných systémov hustomernou metódou (podľa Cassagrande) Stanovenie pórovitosti a mernej hmotnosti pôd na pyknometri Laboratórne stanovenie nasýtenej hydraulickej vodivosti pôd Laboratórne stanovenie vlhkostných retenčných kriviek pôd na pretlakovom zariadení do hodnoty pf 4.2 (15 bar) Laboratórium slúži aj na výskum vzniku tvorby povrchového odtoku pomocou malého simulátora dažďa. Softvérový balík 2-D a 3-D modelovania erózno-transportných procesov v krajine. Predmety, pre ktoré je laboratórium využívané: I1-POPO - Pedológia a oceňovanie pozemkov Laboratórium v oblasti zamerania topografie korýt tokov je vybavené kompletnou geodetickou techni-kou od digitálnych nivelačných prístrojov Leica Sprinter, totálnych geodetických staníc Leica Builder a Leica FlexLine. až po GNSS Leica Viva GS15. K dispozícii je aj laserový scanner Trimble TX5 a na fotogrametriu UAV (Kvadrokoptéra DJI Phantom 4 Pro s 4K kamerou). Oblasť hydrometrie korýt tokov je zabezpečená špičkovou technikou – 2 sady Akustického dopplerovského 2D anemometra pre meranie rýchlosti prúdenia a prietokov, viacero kompletných sád hydrometrických vrtuliek, ADCP prístroj Teledyne Instruments StreamPro, konduktomere WTW pre stopovacie metódy, hladinomer. K tomu je kompletný softvér pre 1-D a 2-D modelovanie hydrauliky otvorených korýt tokov. Predmety, pre ktoré sú laboratória využívané: I1-MHAP -Morfologické a hydraulické aspekty povodia, I1-VYTE_V-Výučba v teréne, I1-VYTE_K, Výučba v teréne, I1-DP_K -Diplomová práca Špecializované softvéry pre výučbu predmetov IŠ VSVH v laboratóriách ArcGIS, QGIS - priestorové informácie na sofistikované hĺbkové analýzy, spracovanie vstupných údajov do simulačných modelov - CropWat - výpočet celkového množstva vody pretrebného na závlahovú dávku - Erosion 2D, 3D - fyzikálne založený model na simuláciu erózie pôdy - Hydrosoft Hydrocheck - riešenie úloh prúdenia v otvorených korytách, vrátane objektov - MATLAB - balík využívajúci na riešenie vodohospodárskych úloh - RHABSIM - simulačný systém fyzikálneho habitatu - WEAP - riešenie kvantitatívnej vodohospodárskej bilancie povrchových vôd

Informačné zabezpečenie a literatúra

Informačné technológie, licencie V oblasti informačných technológií sú pre potreby fakulty zakúpené multilicencie programových produktov spoločností Microsoft, AutoDesk, Intergraph, PTC, ANSYS, Tekla Structure a ďalšie. Aktualizácia licencií (subscription) programových produktov sa vykonáva priebežne. V súlade s postupným budovaním informačného systému STU sa skvalitňuje fakultná počítačová sieť, ako aj pripojenie fakulty na uzol SANET-u. Pre zabezpečenie potrieb katedier na numericky náročné výpočty boli zakúpené pracovné stanice Lenovo s príslušným softvérovým vybavením. Na zabezpečenie plynulej prevádzky fakultných systémov a zvýšenie bezpečnosti sa v minulých dvoch rokoch zmodernizovalo distribučné dátové centrum Stavebnej fakulty. Zakúpili sa nove výkonné servery od spoločnosti IBM a virtualizačný softvér od spoločnosti VMware. Pre potreby fakulty slúžia dlhodobé zmluvy STU s firmou Microsoft (Microsoft Select, Campus Agreement). Licencie a produkty sú určené len na výučbu a správu univerzity, nie sú určené na vykonávanie podnikateľskej činnosti. V rámci zmluvy môže STU bezplatne využívať nasledovné produkty: • upgrade operačného systému osobných počítačov (s možnosťou downgrade), • MS Office vo všetkých verziách a jazykových mutáciách, • terminálové (klientské) licencie serverov, • desktop Optimization Pack (SW na diaľkovú správu PC). Bezpečnosť počítačových staníc je zaistená centrálnym serverom ESET security management center s najmodernejším antivírusovým programom ESET endpoint antivirus od firmy ESET pre 32 a 64-bitové operačné systémy, ktorý je denne aktualizovaný a je bezplatne voľne prístupný pre všetky pracoviská a katedry na Stavebnej fakulte. Počítačová sieť fakulty V súčasnosti je Stavebná fakulta pripojená do siete SANETu optickým káblom, ktorý poskytuje prenosovú rýchlosť 10 Gbit/s. Ústrednými prvkami siete je výkonný router Cisco Catalyst 3850 XS 10G SFP+ a Cisco Catalyst 3560E Series. Tým je zabezpečená možnosť monitorovania a správy siete. Priebežne sa realizuje softvérový upgrade a konfigurácia topologicky najdôležitejších aktívnych prvkov kostry počítačovej siete fakulty. Prínosom je ich centralizovaný manažment, centralizovaný monitoring a efektívnejšia správa. V sieťovej infraštruktúre LAN fakulty je pracovníkmi Centra informačných technológií SvF priebežne dopĺňaná kostra štruktúrovanej kabeláže na báze fibre optics/UTP Cat5e/Cat 6. V súčasnosti je na pôde fakulty inštalovaných približne 1000 aktívnych prípojných miest (portov). Na úrovni jednotlivých pracovísk/katedier sú prípojné miesta spojené s počítačovou sieťou kabelážou UTP Cat.5e/Cat6. Staršie aktívne sieťové prvky sú v súčasnosti nahradené prvkami s vysokou úrovňou manažmentu a monitoringu (Aruba, Cisco). Všetky PC v počítačových učebniach sú pripojené do počítačovej siete SvF kabelážou UTP Cat5e/Cat 6 s prenosovou rýchlosťou 1Gb/s. V čase mimo výučby sú učebne Centra informačných technológií SvF prístupné pre študentov fakulty pre individuálnu prácu na PC, resp. pre využívanie sieťových služieb vrátane neobmedzeného prístupu do Internetu. V celofakultných učebniach, kde prebieha väčšina výučby, ale aj iných priestoroch fakulty (átrium, Knižnica a informačné centrum, aula) je k dispozícii bezdrôtová WiFi sieť. Na Stavebnej fakulte je plne funkčný medzinárodný projekt Eduroam, v rámci ktorého sa umožnilo členom akademickej obce bezproblémové pripojenie sa do počítačovej siete v ľubovoľnej akademickej inštitúcii a to na základe užívateľského mena a hesla platného v domovskej inštitúcii. Siete, začlenené do projektu eduroam, sú realizované ako bezdrôtové siete (WiFi) podľa štandardu 802.11ac (1 Gbit/s) a 802.11b/g/n (54Mbit/s). Bezdrôtové siete sú priebežne dopĺňané, v súčasnosti je inštalovaných 32 Cisco access-pointov. Pracovníci CIT dopĺňajú pokrytie WiFi signálom podľa aktuálnych potrieb. Poskytujú tiež konzultačnú činnosť pre študentov pri nastavení notebookov, tabletov a smartfónov. Celofakultné učebne výpočtovej techniky Pre výučbu a individuálnu prácu študentov je v súčasnosti na fakulte využívaná v prevažnej miere výpočtová technika triedy PC. Študentom je v Centre IT k dispozícii 5 učební, ktoré sú špecializované na CAD-systémy. Učebne sú počas semestra v prevádzke 12 denne pre výučbu, resp. individuálnu prácu študentov. Jedna z počítačových učební – Počítačová seminárna miestnosť je prispôsobená výuke v anglickom jazyku. Počítače v učebniach sú kategórie Intel, AMD8, i5, min. 2,2 GHz, obsahujú 8 GB operačnej pamäte, majú pevné disky veľkosti viac ako 120 GB a LCD monitory 19-22 palcové. V učebniach prebieha výučba aplikačných špecializovaných odborných programov, grafických programov AutoCAD, MicroStation, Allplan, Dlubal, MathCAD, Nemetschek, ArcGIS ako aj základná výučba operačného systému Win-dows a kancelárskych programov Office. Náv¬števnosť v počítačových učebniach CIT je v súčasnosti cca 1 500 študentov týždenne, t. j. spolu viac ako 20 000 študentov za semester a 40 000 študentov ročne. Pracovníci Centra informačných technológií Stavebnej fakulty poskytujú študentom denne odbornú konzultačnú činnosť. Iné služby Pracovisko Plotrovacie a kopírovacie stredisko - PAKS poskytuje tlačové služby s farebnými aj čiernobielymi výstupmi do formátu A0, plotrovanie farebné aj Č/B do formátu A0, kopírovanie Č/B do formátu A0, skenovanie Č/B do formátu A0 , rýchly dokumentový skener farebne aj ČB - formát A4. Stredisko je k dispozícii študentom, ale aj ka¬tedrám fakulty. Pre veľký záujem študentov je počas semestra v prípade potreby v dvojzmennej prevádzke. V roku 2019 PAKS rozšíril svoje služby o možnosť samoobslužnej tlače 24 hodín denne pre študentov a zamestnancov celej STU priamo zo svojho mobilného zariadenia alebo kiosku, ktorý sa nachádza pri voľne dostupnej tlačiarni. V budúcnosti plánujeme vybudovať ešte dve samoobslužne miesta v priestoroch fakulty. Katedry, podieľajúce sa na výuke tiež disponujú špecializovanými učebňami výpočtovej techniky.

Podmienky dištančného a kombinovaného štúdia

Výučba je organizovaná prezenčnou formou. Ak je v niektorom predmete časť výučby organizovaná dištančne, je to uvedené v informačnom liste predmetu. Prechod z prezenčnej metódy na dištančnú a podmienky STU ustanovuje Študijný poriadok STU: https://www.stuba.sk/sk/studenti/legislativa/studijny-poriadok-stu.html?page_id=4560 (článok 50a). CVT – návody na e-learning: https://www.stuba.sk/navody/online/index.php Návody na dištančné vzdelávanie na fakulte: https://www.svf.stuba.sk/cit/navody.html?page_id=7437 E-learningové portály: https://www.stuba.sk/sk/studenti/e-learning.html?page_id=2711

Partneri pri vzdelávaní

- Slovenský hydrometeorologický ústav - poskytovanie podkladov pre záverečné bakalárske práce, posudzovanie bakalárskych prác - Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. - poskytovanie podkladov pre záverečné bakalárske práce, posudzovanie bakalárskych prác, možnosť praxovať počas štúdia - Vodárenské spoločnosti (Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.) - poskytovanie podkladov pre záverečné bakalárske práce, konzultácie bakalárskych prác s odbornými pracovníkmi, exkurzie na objektoch prevádzkovaných vodárenskými spoločnosťami - Vodohospodárska výstavba, š. p. - poskytovanie podkladov pre záverečné bakalárske práce, posudzovanie bakalárskych prác, možnosť praxovať počas štúdia - Výskumný ústav vodného hospodárstva - konzultácie, poskytovanie dát, prednášky - Štátna ochrana prírody SR - konzultácie, poskytovanie dát - Hydroconsulting s.r.o. - námety na záverečné bakalárske práce a ich oponovanie - Slovenské elektrárne, a.s. - námety na záverečné baklaárske práce a ich oponovanie - Jihomoravská armaturka, Hodonín (JMA) - participácia na výučbe, zapojenie do výučby odborných pracovníkov, exkurzie na prevádzkach firmy, konzultácie bakalárskych prác s odbornými pracovníkmi - SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s. r. o. - participácia na výučbe, zapojenie do výučby odborných pracovníkov, exkurzie na prevádzkach firmy, konzultácie bakalárskych prác s odbornými pracovníkmi - Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve (ZZVH) - Konferencia mladých vodohospodárov, hydrológov, meteorológov a klimatológov, ocenenia prác ŠVK - súťaže pre študentov (Aurel Stodola) - ABF Slovakia (dá sa súťažiť s bakalárkami a diplomovkami) - nadácia Ekopolis – súťaž Pre vodu

 

Poradenské a podporné služby

Študijné oddelenie

Je miestom prvého kontaktu pre uchádzača o štúdium a študenta. Poskytuje podporné a poradenské služby v rámci prijímacieho konania a vo všetkých oblastiach súvisiacich so štúdiom, najmä pri zápise, tvorbe študijného plánu, pri plnení študijných povinností, uznávaní predmetov, zmene študijného programu, prerušení štúdia, školnom, sociálnej starostlivosti, štipendiách, ubytovaní. Tiež pomôže pri organizovaní domácej stáže, alebo mobility.

Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov STU

Metodicky usmerňuje a koordinuje poradenské služby pre uchádzačov o štúdium a študentov v oblasti vzdelávania a sociálnej starostlivosti na STU. Riadi odvolacie konania voči rozhodnutiam fakultných orgánov. Poskytuje služby v oblasti vydávania a verifikácie dokladov o absolvovaní štúdia, vydávania duplikátov dokladov o štúdiu, uznávania dokladov o vzdelávaní pre uchádzačov o štúdium, rozhodovanie o priznaní štipendií, odpustení školného a podpore študentských organizácií na STU.

Poradenské centrum STU

V spolupráci s fakultným koordinátorom poskytuje poradenské služby v efektívnom učení sa, pre študentov so špecifickými potrebami, v rozvoji kariéry, v sociálnom poradenstve a poradenstve v oblasti duševného zdravia.

InQb Univerzitný technologický inkubátor

Pomáha študentom a absolventom STU rozvíjať ich podnikateľský nápad v inkubačných programoch START a UP.

Útvar medzinárodných vzťahov

V spolupráci s fakultnými koordinátormi koordinuje a organizuje medzinárodné mobility a stáže študentov STU a zabezpečujem súvisiace vzdelávanie. 

Ubytovanie a stravovanie

STU poskytuje ubytovanie študentom STU v siedmich študentských domovoch - ŠD Mladá garda, ŠD Jura Hronca, ŠD Nikosa Belojanisa, ŠD Akademik, ŠD Dobrovičova a ŠD Mladosť, ŠD Miloša Uhra v Trnave.

Postup podávania žiadostí a pravidlá prideľovania ubytovania študentom STU v Bratislave.

Raňajkovať, obedovať aj večerať je možné v jedálňach študentských domovov STU. Počas dňa sú k dispozícii jedálne aj bufety priamo v mieste výučby alebo na okolitých fakultách. Preukaz študenta funguje vo všetkých stravovacích prevádzkach STU. Stravovací systém STU.

Mimo študijné aktivity

Študentské organizácie STU

STU pravidelne podporuje činnosť neziskových organizácií a združení študentov STU.

Šport

Študenti STU majú k dispozícii telocvične, posilňovne, lezeckú stenu, 3 plavárne, viacúčelové ihriská ako aj ďalšie športoviská v priestoroch fakúlt a študentských domovov.

Centrum akademického športu STU

Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK

 Pri STU pôsobí vysokoškolský umelecký súbor STU s tromi samostatnými zložkami