accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Podmienky a pravidlá štúdia upravuje Študijný poriadok STU.

Študijný plán

Časovú a obsahovú postupnosť predmetov študijného programu pre jednotlivé cesty v štúdiu (zamerania) určuje odporúčaný študijný plán:

Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na riadne skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia.

Študent si na základe odporúčaného plánu vytvára svoj študijný plán podľa pravidiel stanovených študijným poriadkom.

Podmienky riadneho skončenia štúdia

Na riadne skončenie štúdia študijného programu je potrebné, aby študent počas štúdia:

 • absolvoval všetky povinné a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov študijného programu,
 • získal 180 kreditov,
 • vykonal štátnu skúšku.

Podmienky pokračovania v nasledujúcej časti štúdia

Na pokračovanie do ďalšej časti štúdia (zápis) je potrebné, aby študent:

 • získal minimálny počet kreditov
  • minimálny počet kreditov v prvom semestri štúdia - 15
  • minimálny počet kreditov za akademický rok - 30
 • absolvoval všetky opakovane zapísané predmety,
 • neprekročil v ďalšom období povolenú dĺžku štúdia podľa študijného poriadku.

Predmety študijného programu

Informácie o predmetoch študijného programu, podmienkach ich absolvovania a metódach hodnotenia sú uvedené v informačných listoch predmetov v AIS STU.

Spoločné pravidlá organizácie a priebehu skúšania upravuje Skúšobný poriadok STU (v prílohe študijného poriadku).

Záverečné práce

Povinnou súčasťou štúdia je vypracovanie a obhajoba záverečnej práce, ktorou študent preukáže, že je schopný systematicky a samostatne pracovať na úrovni zodpovedajúcej I.stupňu bakalárskej práce.

Témy, zadania a vedúci, alebo školitelia záverečných prác študijného programu sú dostupné Akademickom informačnom systéme STU.

Pravidlá vypracovania a obhajoby záverečných prác na STU sú súčasťou čl. 18 Študijného poriadku.

Ako absolvovať mobilitu alebo stáž

Každý študent STU sa môže zúčastniť mobility. Študijný plán v príslušnom akademickom roku si v spolupráci s fakultným koordinátorom zostaví tak, aby mohol splniť podmienky pre uznanie príslušnej časti štúdia.

Eticky a čestne

Uvedomujúc si svoju spoluzodpovednosť za nadobúdanie vedomostí a formovanie svojej osobnosti sa študent STU zápisom na štúdium zaväzuje dodržiavať zásady Etického kódexu študentov STU.

Porušenia etických zásad, vrátane akademických podvodov a plagiátorstva sa postihuje podľa Disciplinárneho poriadku STU.

Štúdium študentov so špeciálnymi potrebami

STU vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie a podmienky pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami (napr. zdravotným znevýhodnením, poruchami učenia) bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon a v súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania.

Ochrana práv a podnety študentov

Na STU sú vytvorené mechanizmy, ako môže študent poukázať na konkrétne nedostatky, alebo požiadať o ochranu svojich práv:

 • Študent sa môže 2 krát ročne zapojiť do hodnotenia kvality absolvovaných predmetov prostredníctvom anonymného dotazníka.
 • Na jednotlivých pracoviskách STU je k dispozícii systém Black-Boxov, prostredníctvom ktorých je možné príslušným pracoviskám fakulty, alebo univerzity doručiť podnet, alebo pripomienku.
 • Je možné podať písomnú sťažnosť podľa smernice rektora č. 7/2017-SR Vybavovanie sťažností na STU.
 • Ak má študent pocit neobjektívneho hodnotenia pri skúške, alebo ak zistí, že neboli dodržané pravidlá upravené skúšobným poriadkom, má právo písomne požiadať dekana o preskúmanie priebehu skúšky alebo výsledku skúšky.
 • Študent môže požiadať o pomoc svojho študijného poradcu, alebo študentského zástupcu (kontakt v časti personálne zabezpečenie).