accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolventi študijného programu má: - hlboké a prierezové vedomosti a rozumie kultúrnemu, intelektuálnemu, historickému, sociálnemu a ekonomickému vzťahu architektúry a prostredia a vie pochopiť úlohu architekta voči klientovi alebo spoločnosti, ako výsledok kultivovaného, analytického a tvorivého myslenia, - rozsiahle odborné vedomosti na úrovni hodnotenia o teórii, histórii architektúry a stavby miest, o výtvarnom umení, humanitných vedách a vedách o životnom prostredí, o konštrukčných a technických problémoch, o technických zariadeniach a technológiách a vedomosti z oblasti prieskumu a prípravy projektovej dokumentácie, o urbanistickom navrhovaní, územnom, plánovaní a zručnostiach využívaných v procese plánovania, - hlboké vedomosti a porozumenie teóriám, metódam a postupom, ktoré sú využívané v odbore, s možným uplatnením aj vo vede a výskume.

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - je schopný komplexne vypracovať architektonické návrhy a projekty budov, ich interiérov a exteriérov, - je schopný tvoriť urbanistické návrhy a územné plány pre potreby usmerňovania územného rozvoja. - je schopný riešiť úlohy od urbanistického celku, cez architektonickú koncepciu stavieb až po výtvarné a technické detaily, vrátane interiérov budov, ich rekonštrukcií, obnovy pamiatkovo chránených objektov a súborov a spolupracovať pri architektonickom stvárnení inžinierskych stavieb ako aj pri umeleckom dotváraní stavieb, zvládnuť koordináciu estetických, technických, konštrukčných, ekonomických, ekologických, spoločenských a požiadaviek a je odborne pripravený zvládnuť prípravnú, návrhovú a projektovú činnosť. - je schopný zvládnuť dozor nad realizáciou stavieb a súborov ako aj manažérsku a koordinačnú činnosť súvisiacu s výkonom povolania architekta (ako hlavného projektanta) a spracovateľa územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie. - má špecifické zručnosti dôležité pri projektovaní, nevyhnutné na splnenie požiadaviek užívateľov stavieb v rámci obmedzení, ktoré sú určené cenovými faktormi a požiadavkami na realizáciu stavby.

Kompetencie

Absolvent študijného programu sa vyznačuje: - vysokým stupňom samostatnosti pri navrhovaní stavieb architektonických diel a urbanistických celkov rôzneho rozsahu, pri projektovaní a realizácii architektonických a urbanistických diel, ako aj diel záhradnej a krajinnej architektúry, - zodpovednosťou za riadenie pracovného tímu, s predpokladom vedenia a koordinácie pracovného tímu, - schopnosťou spolupracovať pri architektonickom stvárnení inžinierskych stavieb a pri umeleckom dotváraní stavieb, - vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami, ktorých rozsah a štruktúra zodpovedá požiadavkám § 16 odst.(6) Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a ktoré sú v súlade s požiadavkami čl. 46 odst.1 Smernice 2005/36/ES ako aj s požiadavkami príslušnej národnej a európskej právnej úpravy (Európsky kvalifikačný rámec) a ku ktorým patria o.i. schopnosti vytvárať architektonické návrhy, ktoré uspokoja aj estetické aj technické požiadavky a sú v súlade s morálnymi hodnotami spoločnosti; navrhovať univerzálne prístupné, bezbariérové stavby a prostredie pre všetky skupiny užívateľov; obstarávať a spracovávať územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Študenti FAD STU vo veľkej miere pracujú, resp. praxujú už počas svojho štúdia, kde využívajú možnosť práce na Dohodu alebo svoje Živnostenské oprávnenie. Vzhľadom na tento fakt, nie je možné uviesť hodnotenie uplatniteľnosti našich absolventov po skončení ich jednotlivých stupňov štúdia zdokumentované na: https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254, https://www.minedu.sk/uplatnenie-absolventov/ https://www.minedu.sk/pri-vybere-vysokej-skoly-pomoze-uchadzacom-aj-prehlad-nezamestnanosti-jej-absolventov/

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent inžinierskeho stupňa štúdia je spôsobilý pôsobiť ako: - zamestnanec v projekčno-realizačnej sfére, - po 3 rokoch praxe a získaní osvedčenia SKA pracovať aj ako samostatný autorizovaný architekt - pracovať v štátnej správe a verejnej správe (stavebný úrad, oddelenia výstavby a životného prostredia, útvary hlavného architekta, pamiatkové úrady) - pracovať vo sfére developmentu, obchodnej sfére so zameraním na architektúru a výstavbu, ako aj v kreatívnom priemysle - učiť na stredných a vysokých školách so zameraním na architektúru, stavebníctvo a umenie - Absolvovanie príslušného štúdia študijného programu druhého stupňa je predpokladom pre štúdium tretieho stupňa a pre vedecko-výskumnú činnosť v procese výstavby a tvorbe životného prostredia.

Príklady úspešných absolventov

Ing. arch. Martin Skoček Absolvent študijného odboru Architektúra a urbanizmus v roku 2011, ktorý svojimi návrhmi patrí k architektonickej a dizajnérskej špičke na Slovensku. Patrí medzi nositeľov najprestížnejšieho ocenenia CEZAAR 2015 a jeho interiérové diela sa viacnásobne dostali do najužšieho výberu TOP interiérov sveta. Okrem toho jeho diela si viacnásobne všimol najznámejší webový denník DEZEEN. Ing. arch. Alan Prekop Alan Prekop patrí k mladej generácii absolventov študijného odbore Architektúra a urbanizmus, štúdium ukončil v roku 2015. Počas svojej krátkej profesijnej kariéry získal ocenenie INSAID AWARDS 2020 a viacnásobne sa dostal do užšieho výberu najprestížnejšej ceny CEZAAR za architektonickú tvorbu v kategórii Interiér. Ing. arch. Laura Krištek, PhD. (rod.Pastoreková) Absolventka Fakulty architektúry a dizajnu v odbore Architektúra a urbanizmus z roku 2013. Pôsobí v architektonickom štúdiu What a je nositeľkou ceny CEZAAR 2018 za najlepší interiér. Okrem uvedeného je činná aj v oblasti vedy a výskumu, kde sa zameriava na históriu architektúry a obnovu pamiatok. Ing. arch. Lenka Petráková Absolventka študijného odboru Architektúra a urbanizmus z roku 2015, ktorá svojim úspechom očarila svet a dostala sa na titulky najznámejších časopisov. Za návrh vedeckého zariadenia na čistenie oceánu získala najvyššie ocenenie v medzinárodnej architektonickej súťaži Grand Prix Award for Innovation of the Sea 2020. Ing. arch. Lukáš Kordík Architektonické duo Polakovič Kordík je známe svojimi medzinárodnými oceneniami v najprestížnejších súťažiach. Patrí k absolventom študijného odboru Architektúra a urbanizmus z roku 2003. Projekt Mlynica bol vybraný medzi 40 najlepších európskych projektov na European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2019. Medzi jeho najznámejšie svetové úspechy patrí ocenenie Piranesi Award 2017 a je viacnásobným nositeľom ocenenia CEZAAR 2018, 2014. Ing. arch. Andrej Olah a Ing. arch Filip Marčák Obaja patria medzi absolventov študijného odboru Architektúra a urbanizmu. Ing. arch. Andrej Olah štúdium ukončil v roku 2010, Ing. arch. Filip Marčák štúdium ukončil v roku 2016. Pracujú na projektoch verejných stavieb, rodinných domov, kancelárií, bytových interiérov, festivalov, verejných priestorov a výstav. Počas svojho krátkeho fungovania získali viacero prestížnych ocenení BIG SEE AWARD 2019 a aj nomináciu ceny CEZAAR 2016. Ing. arch. Martin Mikovčák Absolvent študijného odboru Architektúra a urbanizmus z roku 2017. Spoločne s Michielom De Backerom, vytvorili projekt modulárneho drevodomu Ark Shelter, za ktorý získali cenu za architektúru CEZAAR 2019 a Red Dot Design Award 2020. Výrobu umiestnili na rodné Kysuce, záujem o ich drevodom majú v Belgicku, vo Francúzsku, v Holandsku či Anglicku. Architekt M. Mikovčák bol zaradený agentúrou Forbes medzi “30 pod 30”. Ing. arch. Richard Murgaš Absolvent študijného odboru Architektúra a urbanizmus z roku 2002. Je autorom viacerých architektonických projektov, ktoré si všimli odborné poroty na Slovensku a v zahraničí. Patrí medzi laureátov Ceny Dušana Jurkoviča za rok 2016, je nositeľom CEZAAR 2016 za Škôlku Guliver a získal aj BIG SEE AWARD 2019.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Zamestnávateľmi je kladne hodnotená pripravenosť a schopnosť absolventov študijného programu Architektúra kvalitne a kreatívne aplikovať získané teoretické znalosti na riešenie konkrétnych architektonických, urbanistických a z toho vyplývajúcich technických problémov a výziev v oblasti architektúry a urbanizmus. Taktiež zo strany zamestnávateľov sú výborne hodnotené ich mäkké zručnosti hlavne v oblasti prezentácie a spracovania svojich ideí, projektov v počítačových programoch sústredených na spracovanie dokumentácie v 2D, tak aj 3D, resp. v BIM a ich ostatné grafické zručnosti. Sú vyzdvihované ich znalosti súvisiace so sociálnymi aspektmi tvorby, znalosť problematiky univerzálneho navrhovania a fyzickej prístupnosti prostredia. Vzhľadom na to, že študenti už počas svojho štúdia prichádzajú do kontaktu s navrhovaním reálnych zadaní, sú súčinní pri vytváraní projektovej dokumentácie /Bellušove ateliéry alebo formou praxe v architektonických a projekčných kanceláriách/, tak sa vedia veľmi rýchlo začleniť do pracovných tímov, zhostiť sa pracovnej úlohy ako aj do konfrontácie s architektonickou praxou. Z tohto dôvodu, nemajú študenti, ešte v čase štúdia, problém vykonávať prax.Kladné stanovisko k súladu programu s požžiadavkami zamestnávateľov poskytli: - Slovenská komora architektov, - Slovenská akadémia vied, - Magistrát mesta Bratislava, - Architektonická kancelária Siebert / Talaš, - Pamiatkový úrad SR , - Metropolitný inštitút Bratislava