accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolventi študijného programu: - Majú systematický a ucelený prehľad o metódach výskumnej práce v oblasti architektúry a urbanizmu. - Orientujú sa v aktuálnej diskusii vo vnútri odboru. - Dokážu inšpiratívne a konštruktívne komunikovať s príbuznými aj vzdialenejšími odbormi. - Registrujú celospoločenské súvislosti odboru architektúra a urbanizmus. - Dokážu identifikovať aktuálne výskumné výzvy odboru a reagovať na ne v zmysle vlastnej špecializácie. - Dokážu formulovať výskumné otázky vzťahujúce sa k odboru a jeho širšiemu spoločenskému dopadu. - Vedia určiť metódy, ktoré vedú k zodpovedaniu týchto otázok. - Výsledky svojej výskumnej práce dokážu kriticky zhodnotiť a konfrontovať s aktuálnym stavom problematiky na národnej a medzinárodnej úrovni. - Dokážu výsledky vlastného bádania jasne formulovať a prostredníctvom odborných textov vo vedeckej literatúre sprostredkovať odbornej verejnosti. - Dokážu verejne vystupovať a prezentovať výsledky svojho skúmania v medzinárodnom prostredí. - Vedia formulovať výskumný projekt, špecifikovať predmet a objekt skúmania, zhodnotiť stav poznania a naplánovať časový rámec výskumu. - Poznajú štruktúru financovania výskumu v oblasti architektúry a urbanizmu a orientuje sa v príslušných grantových schémach.

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - Majú všeobecný prehľad o aktuálnom stave poznania v odbore architektúra a urbanizmus a príbuzných odboroch. - Disponujú jedinečným úzko špecializovaným poznaním vyplývajúcim z vlastného výskumného zamerania. - Dokážu vyhodnocovať existujúce a vyvíjať nové metódy skúmania. - Získanými poznatkami cielene prispievajú k rozvoju odboru.

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - Vyznačujú sa tvorivosťou a samostatnosťou pri rozvíjaní výskumu v oblasti architektúry a urbanizmu. - Dokážu koncipovať výskumný program. - Dokážu zostaviť a viesť výskumný tím. - Osobnou integritou a zodpovednosťou garantujú etický prístup k bádaniu. - Majú schopnosť primeraným spôsobom propagovať výsledky svojej výskumnej práce. - Dokážu výsledky svojej práce aj najnovšie poznatky odboru sprostredkovať poslucháčom 1. a 2. stupňa štúdia.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventov podľa portálu Uplatnenie.sk: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=702000000&faculty=702050000&field=3507V01&year=2019 Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave / Fakulta architektúry a dizajnu Odbor: Architektúra a urbanizmus - architektúra, vysokoškolské vzdelanie III. stupeň, doktorandské štúdium Miera nezamestnanosti: 0% Muži: 38%, Ženy: 62%

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolventi doktorandského stupňa štúdia ŠP Architektúra sú spôsobilí pôsobiť: - Vo vysokoškolskej pedagogickej a výskumnej praxi (FAD STU, SvF STU, Filozofická fakulta UK, Vysoká škola výtvarných umení, Fakulta umení TUKE, Fakulta architektury ČVUT, Akademie výtvarných umění Praha), - V oblasti architektonického, staviteľského a historického výskumu v ústavoch Slovenskej akadémie vied (Ústav stavebníctva a architektúry, Historický ústav), - V oblasti ochrany pamiatok (Pamiatkový úrad SR, Krajské pamiatkové úrady), - Na pozíciách odborných pracovníkov v rezorte kultúry (Ministerstvo kultúry SR, Slovenská národná galéria), - Na pozíciách odborných pracovníkov v rezorte výstavby (Ministerstvo dopravy a výstavby), - Na odborných a riadiacich pozíciách v miestnej a štátnej správe (Stavebné úrady, útvary hlavného architekta, Metropolitný inštitút Bratislavy), - Vo výskume priamo viazanom na proces navrhovania v architektonických ateliéroch, - V redakciách vedeckých a odborných časopisov (ALFA, Architektúra a urbanizmus, ASB, Projekt,Eurostav, Arch, Atrium), - V internetových platformách (Archinfo) a v odborných vydavateľstvách.

Príklady úspešných absolventov

1. prof. Ing. arch. Dipl.-Ing. (FH) Werner Friedl, PhD. - Architekturbüro Friedl, professor Hochschule Darmstadt 2. Ing. arch. Holger Hasenritter, PhD. - Hasenritter Architekten 3. Dr. Dipl.-Ing. Björn Hashagen, PGV Architekten, Bremen 4. prof. PhDr. Marián Zervan, CSc., Katedra teórie a dejín umenia, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 5. prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD., Katedra teórie a dejín umenia, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Ústav teorie architektury, FA VUT Brno 6. Ing.arch. Pavol Ižvolt, PhD., MSc. - Technický koordinátor projektu Pamiatkového úradu SR Pro Monumenta II; býv. riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky; býv. viceprezident združenia ICOMOS Slovakia 7. Mgr. Peter Szalay, PhD. - Historický ústav SAV, redaktor karentovaného časopisu Architektúra & Urbanizmus 8. Mgr. art. Martin Zaiček, PhD. - architekt, venuje sa výskumu a propagácii architektonického dedičstva 20. člen občianskeho združenia Archimera, DOCOMOMO Slovakia a umeleckej skupiny Opustená (re)kreácia. 9. Mgr. Daniela Zacharová, PhD. - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Oddelenie preventívnej údržby pamiatok 10. Mgr. Peter Buday, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra dejín výtvar. umenia / odborný asistent 11. Mgr. Viera Dlháňová, PhD. - Slovenská národná galéria, kurátorka zbierky architektúry 12. Ing. arch. Marián Potočár, PhD. - Architekt, ATP architekten ingenieure, Wien

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Kladné stanovisko k súladu programu s požžiadavkami zamestnávateľov poskytli: - Historický ústav SAV - Metropolitný inštitút Bratislavy - Slovenská komora architektov