accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Priestorové, technické a materiálne zabezpečenie študijného programu

Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave má vlastnú budovu na Námestí slobody 19 v Bratislave, v ktorej sa nachádza hlavná časť jej priestorového, materiálneho a technického zabezpečenia študijného programu Architektúra a urbanizmus. Doplnkovým zariadením na zabezpečenie študijného programu je vlastné detašované pracovisko FAD - Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum v Banskej Štiavnici. Všeobecné prednáškové a seminárne miestnosti Základom vybavenia v hlavnej budove sú prednáškové miestnosti (aula s kapacitou 200 osôb, dve poschodové prednáškové sály s kapacitou 80 osôb, ako aj ďalšie menšie prednáškové priestory) vybavené digitálnou audiovizuálnou technikou a pomôckami pre interaktívne prednášky, cvičenia a diskusie. V budove FAD je množstvo distribuovaných flexibilných seminárnych miestností rôznej veľkosti, umožňujúcich optimálne priestorové prispôsobenie obsahu, forme a spôsobu výučby, počtu študentov, či iným individuálnym požiadavkám výučbe konkrétneho predmetu. Na každom podlaží fakulty sa nachádza multifunkčný priestor tzv. respíria, využiteľný ako prednáškový, workshopový, pracovný či oddychový priestor v závislosti od aktuálnych potrieb. Vertikálne ateliéry V rámci študijného programu Architektúra a urbanizmus / Architektúra sú pre zabezpečenie výučby centrálnych predmetov ateliérového navrhovania dedikované stabilné priestory 25 vertikálnych ateliérov. Tieto priestory slúžia na simulovanie procesu architektonickej tvorby v praxi, pričom každý študent má svoj vlastný pracovný priestor. Ateliér je študentom k dispozícii permanentne, je vybavený nábytkom s možnosťou jeho flexibilného usporiadania pre skupinovú alebo individuálnu prácu na projektoch, kreatívny brainstorming, diskusiu, špecializované prednášky obhajoby a prezentácie projektov. Špecializované učebne a dielne - výtvarné disciplíny V rámci študijného programu je dôraz kladený tiež na predmety výtvarného charakteru, slúžiacich na rozvoj výtvarných zručností, priestorovej predstavivosti a schopnosti vizuálneho vyjadrenia študentov. Na tieto účely fakulta disponuje dvomi samostatnými kresliarňami so špecializovaným priestorovým a nábytkovým vybavením (nastaviteľné osvetlenie, kresliarske kozy a stojany, tabule, rekvizity, výstavný systém) pre kreslenie a maľovanie zátišia, figúry a pod. využitím rôznych výtvarných techník. Na fakulte sa ďalej nachádza veľká a malá modelovňa a sádrovňa, ktoré sú špeciálne vybavené na modelovanie z hliny, výrobu sadrových odliatkov, či iných menších modelov, tlač z hĺbky a z výšky a disponujú potrebným vybavením (modelárske stojany, nastaviteľné osvetlenie, zásobníky hliny, tlačiarenský lis, vaničky a výlevky...). Učebne počítačovej podpory Plošnej výučbe základov počítačovej podpory architektonického navrhovania ako aj špecializovaným seminárom pre výučbu práce s konkrétnymi CAD softvérmi sú na fakulte dedikované dve počítačové učebne, pričom jedna je prispôsobená na skupinové učenie základov, vybavená stolnými počítačmi a CAD softvérom, a druhá je uspôsobená na prácu na vlastných notebookoch študentov, umožňuje im pripojenie do siete a rozvíjanie počítačových zručností v individualizovanom softvérovom prostredí a rozhraní, v ktorom sú zvyknutí pracovať. Okrem spomínaných počítačových učební s potrebným audiovizuálnym vybavením sa na fakulte v rámci univerzitného vedeckého parku nachádzajú miestnosti, ktoré je možné doplnkovo využívať aj pre skupinovú výučbu počítačovej podpory. Jazykové učebne a laboratóriá Pre výučbu cudzích jazykov je na fakulte vyčlenená samostatná učebňa jazykov s potrebným audio-vizuálnym vybavením. Fakulta má vlastnú dielňu, ktorá je k dispozícii na výrobu architektonických modelov z dreva, papiera, polystyrénu a pod. Je strojovo vybavená na rezanie a obrábanie dreva a jeho povrchové úpravy (k dispozícii je po dohode pracovník, ktorý obsluhuje náročnejšie stroje a pomáha študentom s prípravou a spracovaním materiálu). Študentom majú navyše v spolupráci s Univerzitným vedeckým parkom k dispozícii vybavenie pre tvorbu architektonických modelov (3D tlačiarne, CNC fréza, laserové rezačky). Učebne pre študentov so špecifickými potrebami Z hľadiska bezbariérovosti a prístupnosti štúdia aj študentom so špecifickými potrebami sú na fakulte vybudované dve špecializované bezbariérové učebne úprava dvoch učební, ktoré sú súčasťou Podporného centra STU a slúžia ako špeciálne učebne a školiace stredisko s celoslovenskou pôsobnosťou. Sú vybavené potrebnými asistenčnými technológiami (napr. systém na zosilnenie zvuku – zabudovaná indukčná slučka, premietacia technika). Budova fakulty je upravená z hľadiska bezbariérového prístupu do všetkých verejne prístupných priestorov a je vybavená výťahmi spĺňajúcimi príslušné požiadavky, ako aj bezbarierovou toaletou.

Informačné zabezpečenie a literatúra

Prístup k študijnej literatúre sa zabezpečuje: ● dištančnou formou - zdroje dostupné na PC z priestorov FAD ako aj z domu (na základe IP adries), ● prezenčnou formou - Knižnica FAD sprístupňuje svoj fond na prezenčné aj absenčné štúdium, umožňuje na knižničných PC licencovaný prístup k online periodikám a Slovenským technickým normám, ● knižnica každoročne aktualizuje zoznamy študijnej literatúry študijných programov FAD podľa ročníkov na základe IL a indikuje v nich jej dostupnosť vo fonde knižnice či už v elektronickej alebo fyzickej podobe a zverejňuje ich na svojich webových stránkach. Knižnica FAD STU: ● sa špecializuje na odbornú knižnú a časopiseckú literatúru v súlade so študijnými programami fakulty a s príbuznými a súvisiacimi odbormi výučby, ktoré sú schvaľované garantmi predmetov a ŠP, ● pravidelné doplňovanie knižničného fondu sa realizuje na základe poskytnutých finančných prostriedkov z dotácií fakulty, zo získaných z grantov, sponzorských darov a výmenou publikácií, ● sprístupňuje na knižničných PC prístup k licencovaným databázam v rámci národných licencií a licencií STU (medzi inými aj databázu DETAIL inspiration, sprístupňujúcu projekty zverejnené v časopise DETAIL), k službe STN-online s plnými textami noriem ako aj k elektronickým verziám profilových časopisov, ktoré sú v knižnici k dispozícii aj v printovej forme a kolekciu 88 titulov plnotextových e-bookov z databázy DeGruyter, zakúpenú z poskytnutej dotácie FPU v roku 2017, ● zabezpečuje prezentácie knižnično-informačných služieb pre študentov 1. ročníkov, prezentácie dostupných databáz pre študentov vyšších ročníkov a individuálne názorné ukážky vyhľadávania dokumentov z printových a elektronických zdrojov sprístupnených v knižnici, ● organizuje prezentácie činnosti knižnice zahraničným študentom fakulty, študentom ERASMUS+ a iným anglicky hovoriacim návštevníkom boli zabezpečené prostredníctvom propagačných materiálov a individuálnych konzultácií v anglickom jazyku, ● realizuje seminár Relevantné informačné zdroje pre študentov doktorandského štúdia, ktorý bol v roku 2020 zrealizovaný online cez MS Teams v rámci predmetu doktorandského štúdia. Knižničné jednotky (KJ) vo fonde celkom: 19 859 - z toho v centrálnej knižnici (z toho časopisov): 15 025

Podmienky dištančného a kombinovaného štúdia

Prechod z prezenčnej metódy na dištančnú a podmienky STU ustanovuje Študijný poriadok STU: Podpora zo strany FAD STU (na konci stránky - 18.3.2021): https://www.fa.stuba.sk/sk/dianie-na-fakulte/aktuality/aktuality-fakulty-architektury-a-dizajnu-stu.html?page_id=1118 https://www.fa.stuba.sk/sk/dianie-na-fakulte/aktuality/navody-pre-pouzivanie-microsoft-teams.html?page_id=8669 https://www.fa.stuba.sk/sk/ustavy-a-pracoviska/vypoctove-stredisko/licencovany-softver.html?page_id=7552

Partneri pri vzdelávaní

- Slovenská komora architektov - European Association for Architectural Education - Education Academy (FAD STU je riadnym členom) - Partneri verejného a komerčného sektora participujú na vzdelávaní v rozsahu uzatvorených zmluv.

 

Poradenské a podporné služby

Študijné oddelenie

Je miestom prvého kontaktu pre uchádzača o štúdium a študenta. Poskytuje podporné a poradenské služby v rámci prijímacieho konania a vo všetkých oblastiach súvisiacich so štúdiom, najmä pri zápise, tvorbe študijného plánu, pri plnení študijných povinností, uznávaní predmetov, zmene študijného programu, prerušení štúdia, školnom, sociálnej starostlivosti, štipendiách, ubytovaní. Tiež pomôže pri organizovaní domácej stáže, alebo mobility.

Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov STU

Metodicky usmerňuje a koordinuje poradenské služby pre uchádzačov o štúdium a študentov v oblasti vzdelávania a sociálnej starostlivosti na STU. Riadi odvolacie konania voči rozhodnutiam fakultných orgánov. Poskytuje služby v oblasti vydávania a verifikácie dokladov o absolvovaní štúdia, vydávania duplikátov dokladov o štúdiu, uznávania dokladov o vzdelávaní pre uchádzačov o štúdium, rozhodovanie o priznaní štipendií, odpustení školného a podpore študentských organizácií na STU.

Poradenské centrum STU

V spolupráci s fakultným koordinátorom poskytuje poradenské služby v efektívnom učení sa, pre študentov so špecifickými potrebami, v rozvoji kariéry, v sociálnom poradenstve a poradenstve v oblasti duševného zdravia.

InQb Univerzitný technologický inkubátor

Pomáha študentom a absolventom STU rozvíjať ich podnikateľský nápad v inkubačných programoch START a UP.

Útvar medzinárodných vzťahov

V spolupráci s fakultnými koordinátormi koordinuje a organizuje medzinárodné mobility a stáže študentov STU a zabezpečujem súvisiace vzdelávanie. 

Ubytovanie a stravovanie

STU poskytuje ubytovanie študentom STU v siedmich študentských domovoch - ŠD Mladá garda, ŠD Jura Hronca, ŠD Nikosa Belojanisa, ŠD Akademik, ŠD Dobrovičova a ŠD Mladosť, ŠD Miloša Uhra v Trnave.

Postup podávania žiadostí a pravidlá prideľovania ubytovania študentom STU v Bratislave.

Raňajkovať, obedovať aj večerať je možné v jedálňach študentských domovov STU. Počas dňa sú k dispozícii jedálne aj bufety priamo v mieste výučby alebo na okolitých fakultách. Preukaz študenta funguje vo všetkých stravovacích prevádzkach STU. Stravovací systém STU.

Mimo študijné aktivity

Študentské organizácie STU

STU pravidelne podporuje činnosť neziskových organizácií a združení študentov STU.

Šport

Študenti STU majú k dispozícii telocvične, posilňovne, lezeckú stenu, 3 plavárne, viacúčelové ihriská ako aj ďalšie športoviská v priestoroch fakúlt a študentských domovov.

Centrum akademického športu STU

Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK

 Pri STU pôsobí vysokoškolský umelecký súbor STU s tromi samostatnými zložkami