accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolventi študijného programu: - Orientujú sa v praxi a teórii sociálnych, ekologických, etických a ekonomických aspektov navrhovania a tvorivej činnosti, - Dokážu aplikovať teoretické a praktické poznatky z teórie a metodológia dizajnu v komplexnom tvorivom/dizajnérskom procese vo všetkých odvetviach kreatívneho priemyslu, - Orientujú sa v kategóriách, pojmoch a významových súvislostiach teórie dizajnu, - Dokážu nájsť uplatnenie v interdisciplinárnom aj medzinárodnom tvorivom alebo výskumnom tíme a uplatniť dizajnérske myslenie v iných vedných odboroch, - Profesionálne pôsobia na medzinárodnej úrovni, - Majú skúsenosti v problematike autorsko-právnej a priemyselno-právnej ochrany dizajnérskeho diela a vie ich uplatniť v praxi.

Zručnosti

Absolventi študijného programu: - Majú pokročilú schopnosť tvorivo, koncepčne a kriticky myslieť a aplikovať získané vedomosti a zručnosti v tvorivom procese a výrobnej praxi pri tvorbe vlastných vedeckých alebo tvorivých výstupov, - Uvedomujú si a kriticky reflektujú dopad dizajnérskej profesie na spoločnosť, - Orientujú sa v súčasnej dizajnérskej praxi, vývoji a výskume, v súčasných sociálnych a ekologických témach dokážu integrovať tieto aspekty do návrhov praktických riešení (koncepty, systémy, služby), ktoré tieto témy reflektujú, - Majú skúsenosti s výukou a transferom vedomostí, vďaka ktorým dokážu nájsť uplatnenie v odbornom vzdelávaní, - Majú schopnosť samostatne získavať, analyzovať, vyhodnocovať a interpretovať kvalitatívne a kvantitatívne dáta týkajúce sa výskumných problémov dizajnu a umenia, - Vedia koncipovať výskumné úlohy a štúdie, projekty a grantové zámery a písať vedecké texty, - Dokážu zostaviť a viesť experiment, tvorivo pristupovať k výskumným metódam, - Vedia verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej a umeleckej práce, napríklad formou aktívnej účasti na umeleckých, resp. vedeckých podujatiach doma a v zahraničí, - Vedia pracovať s konštruktívnou spätnou väzbou zo strany širšieho grémia odborníkov z praxe aj z vedeckého prostredia pri tvorbe svojich publikácií a v rámci svojej tvorivej činnosti, - Dokážu sa vyjadrovať formou teoretických textov a vedeckých publikácií v odbore umenie, ale aj v iných vedných disciplínach s presahom do dizajnu, - Majú skúsenosti s odborným sebavzdelávaním a osobnostným rastom pre potrebné kontinuálne rozvíjanie svojich zručností a kompetencií.

Kompetencie

Absolventi študijného programu: - Vedia navrhovať komplexné tvorivé riešenia a uplatniť metódy dizajnérskeho a umeleckého výskumu proces v širokom spektre vedných disciplín, odborov praxe ako aj v aplikovaných projektoch interdisciplinárneho charakteru. - Vedia samostatne pracovať, dokážu efektívne riešiť komplexné vedecké a tvorivé problémy, robiť kritické rozhodnutia týkajúce sa manažmentu a plánovania realizácie komplexných vedeckých a tvorivých projektov. - Majú potrebné kompetencie na vedenie a koordináciu viacčlenného riešiteľského vedeckého, interdisciplinárneho alebo tvorivého tímu na medzinárodnej úrovni. - Vedia zabezpečiť základný manažment a financovanie výskumných, vývojových, tvorivých a vzdelávacích projektov v domácich a zahraničných grantových schémach. - Dokážu viesť proces vývoja v oblasti produktu a služieb v medzinárodnom kontexte. - Ovládajú časový manažment a majú schopnosti potrebné na plánovanie, organizáciu a úspešný transfer tvorivých a vedeckých projektov do praxe. - Môžu zastávať lektorskú pozíciu pri odbornom vzdelávaní.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Vzdelanie v odbore umožňuje absolventovi/-tke uplatniť sa ako samostatný/-tná dizajnér/-rka v rôznych oblastiach a sférach dizajnu, vo výskumných a vývojových tímoch, v ktorých dokáže zabezpečiť financovanie výskumno-vývojových projektov, zostaviť a viesť tím. Pri uplatnení v slobodnom povolaní je absolvent/-tka pripravený/á riešiť komplexné projekty s presahmi do širokého spektra odvetví priemyslu. V dizajnérskych štúdiách a architektonických ateliéroch je schopný/á zastávať riadiace pozície. Nachádza uplatnenie vo vývojových a technologických centrách, v štandardných dizajnérskych povolaniach a v iných príbuzných profesiách. Absolvent/-tka vie zastávať vedúcu pozíciu pri odbornom vzdelávaní. Absolvent/-tka doktorandského ŠP Dizajn sa môže uplatniť v oblasti dizajnérskej a umeleckej tvorby, v pozícii kurátora/-ky výstav, zbierok dizajnu alebo vedenia kreatívnych a experimentálnych projektov. Interdisciplinárna príprava absolventa/-tky je predpokladom pre uplatnenie v hraničných oblastiach dizajnu medzi architektúru, urbanizmom, interiérovou tvorbou a pod. Absolventi FAD STU vo veľkej miere využívajú možnosť práce na Dohodu alebo v rámci Živnostenského oprávnenia. Vzhľadom na tento fakt, nemožno presne zhodnotiť uplatniteľnosť našich absolventov po skončení jednotlivých stupňov štúdia.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent/-tka doktorandského študijného programu Dizajn nájde uplatnenie ako: - samostatný/á dizajnér/-ka vo výskumných a vývojových tímoch, - v slobodnom povolaní, - pri odbornom vzdelávaní, - v pozícii kurátora/-ky výstav, - vo vedení kreatívnych a experimentálnych projektov Uplatní sa napríklad ako: - Priemyselný dizajnér produktov (2163004); - Dizajnér autorských a solitérnych produktov (2163006), - Interiérový dizajnér (3432001) - Dizajnér vizuálnej a multimediálnej komunikácie (2166007) – alternatívne Charakteristika povolaní je dostupná na stránke Sústavy povolaní (https://www.sustavapovolani.sk/).

Príklady úspešných absolventov

- Mgr. Katarína Trnovská, ArtD., riaditeľka Galérie mesta Bratislavy, kurátorka, publicistka, zakladateľka OZ just plug_in - doc. Ing. Peter Olah, ArtD., vysokoškolský pedagóg, šéfdizajnér oddelenia interiérového dizajnu v Škoda Auto a.s., viacnásobný držiteľ Národnej ceny za dizajn (SCD) - Ing. arch. Ľubica Fábri, ArtD., architektka, kurátorka, publicistka, riaditeľka MatériO, zakladateľka OZ Centrum pre architektúru a materiály ARCHA - Mgr. art. Matej Dubiš, ArtD., HMI dizajnér, vedúci projektového tímu Škoda Auto a.s. - Ing. Martin Struss, ArtD., inžinier produktových línií Plastic Omnium Auto Exteriors s.r.o. - Ing. Peter Papp, ArtD., senior dizajnér Mercator London Ltd (Veľká Británia) - Akad. mal. Pavol Rozložník, ArtD, pedagóg a grafický dizajnér, spoluzakladateľ IQ Design Studio - doc. Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD., grafický dizajnér, vysokoškolský pedagóg, vedúci Katedry dizajnu na Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach - prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD., produktový dizajnér, vysokoškolský pedagóg, dekan Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach - doc. Ing. Zuzana Tončíková, ArtD., publicistka, pedagogička na Katedre dizajnu nábytku a interiéru, Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene - doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD., produktový dizajnér, pedagóg na Katedre dizajnu nábytku a interiéru, Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene - doc. Akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD., pedagóg, vedúci odboru průmyslového designu, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Kladné stanovisko k súladu študijného pogramu s požiadavkami praxe poskytli: - Slovenské centrum dizajnu - Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - ŠKODA AUTO a.s.