accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - má komplexné vedomosti v odbore potravinárstvo so zameraním na ich aplikačné využitie v oblasti chémie a technológie požívatín a kozmetiky zodpovedajúce súčasnému stavu poznania - má hlboké znalosti o priebehu chemických, fyzikálnochemických, biochemických a mikrobiologických dejov prebiehajúcich počas výroby, skladovania a distribúcie potravín a kozmetiky - má komplexné vedomosti o chemických a fyzikálnochemických premenách prebiehajúcich v potravinách a kozmetike počas ich výroby - detailne rozumie materiálovým a energetickým bilanciách procesov potravinárskej technológie a ovláda chemicko-inžinierske a technické výpočty týkajúce sa procesov výroby potravín a kozmetiky - rozumie jednotkovým operáciám používaným v technológii výroby potravín a kozmetiky - má znalosti z moderných analytických postupov kontroly kvality a bezpečnosti potravín a kozmetiky - aktívne ovláda zásady správnej výrobnej praxe a určovania kritických kontrolných bodov výroby potravín a kozmetiky - má prehľad v oblasti potravinového práva v celom komplexe týkajúceho sa kvality a bezpečnosti potravín a kozmetiky - má odborné znalosti týkajúce sa hodnotenia chemického, fyzikálneho, mikrobiologického a výživového rizika vyplývajúceho z konzumácie potravín

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - vie tvorivo realizovať experimenty v chemických a mikrobiologických laboratóriách - vie spracovať experimentálne získané dáta a pomocou matematicko-štatistických metód - dokáže kriticky posúdiť chemické, fyzikálnochemické a mikrobiologické procesy prebiehajúce v potravinách a kozmetike - vie aplikovať poznatky zo základných a aplikovaných vedných disciplín do podmienok odboru - vie formulovať aktuálny problém a zistiť aktuálny stav problematiky s použitím svetových informačných databáz - vie formulovať hypotézy na riešenie aktuálnej problematiky odboru a zostaviť časový a obsahový postupu jej riešenia - vie určiť personálne obsadenie, kvalifikačnú a odbornú štruktúru kolektívu k riešeniu problematiky odboru - vie komunikovať vedeckú a odbornú problematiku v odbornej a vedeckej komunite v SR aj v zahraničí - vie konsolidovať teoretické poznatky a experimentálne údaje do logických celkov - vie uverejniť a obhájiť pred vedeckou a odbornou komunitou výsledky svojej vedeckej a odbornej činnosti v SR aj v zahraničí - je schopný samostatne transformovať vedeckú problematiku do návrhu legislatívneho predpisu v oblasti kvality a bezpečnosti potravín

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - je kompetentný identifikovať, plánovať a riešiť vedeckú a odbornú problematiku odboru - je schopný viesť výskumný kolektív v oblasti odboru a koordinovať jeho činnosť za účelom získavania nových vedeckých a odborných poznatkov pre ďalší rozvoj vedeckého poznania v odbore - je kompetentný poskytovať vedecké a odborné stanoviská k problematike kvality a bezpečnosti potravín pre Svetovú organizáciu pre poľnohospodárstvo FAO, Svetovú zdravotnícku organizáciu WHO, Spojený výbor pre prídavné látky a kontaminanty JECFA, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín EFSA, Európsku komisiu a ústredné orgány štátnej správy - je kompetentný zastupovať Slovenskú republiku pri vedeckých a odborných rokovaniach na jednotlivých direktoriátoch Európskej komisie - je kompetentný vedecky a odborne odôvodňovať situáciu v oblasti kvality a bezpečnosti potravín v Slovenskej republike vo vzťahu k medzinárodným vedeckým, odborným a obchodným inštitúciám - je kompetentný formulovať pozičný dokument (stanovisko) SR, eventuálne EÚ k problematike globálnej kvality a bezpečnosti potravín - je kompetentný riešiť vedeckú a odbornú problematiku zameranú na problematiku kvality a bezpečnosti potravín v nadnárodných konzorciách typu Nestlé, Philip Morris, Mondeléz, Kraft Heinz, Danone, Unilever, Ferrero a pod. - je kompetentný riešiť vedeckú a odbornú problematiku zameranú na problematiku kvality a bezpečnosti potravín vo výskumných organizáciách SR (SAV, NPPC) - je kompetentný riešiť vedeckú a odbornú problematiku zameranú na problematiku kvality a bezpečnosti potravín vo vzdelávacích inštitúciách (STU v Bratislave, SPU v Nitre a pod.) - je kompetentný riešiť vedeckú a odbornú problematiku zameranú na problematiku kvality a bezpečnosti potravín v podnikoch pôsobiacich v SR (McCater, RAJO, IDC Holding a pod.) - je kompetentný pracovať na vedeckých a odborných pozíciách vo Svetovej organizácii pre poľnohospodárstvo FAO, Svetovej zdravotníckej organizácii WHO, Spojenom výbore pre prídavné látky a kontaminanty JECFA, Európskom úrade pre bezpečnosť potravín EFSA, direktoriátoch Európskej komisie zameraných a kvalitu a bezpečnosť potravín a ochranu spotrebiteľa a ústredných orgánoch štátnej správy

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Študijný program Chémia a technológia požívatín je ako jediný zameraný na chémiu a technológiu procesov prebiehajúcich v potravinách a kozmetických výrobkoch. Uplatnenie absolventov je potravinárskom a kozmetickom priemysle, ale aj vedeckom výskume výskumných a vzdelávacích inštitúcií v podmienkach SR, či EÚ. V týchto oblastiach sa uplatní nie len ako tvorivý a výkonný výskumný pracovník – špecialista, ale aj koordinátor výskumných a vysokošpecializovaných odborných činností v záujme produkcie bezpečných potravín a kozmetických výrobkov.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Chémia a technológia požívatín: - uplatní sa ako (podľa Sústavy povolaní na sustavapovolani.sk): 2141001 Špecialista výskumu a vývoja v potravinárskej výrobe

Príklady úspešných absolventov

Študijný program Chémia a technológia požívatín vychoval množstvo úspešných absolventov, ktorý sa uplatnili v komerčnej i akademickej sfére. Za komerčnú sféru je možné spomenúť napríklad nasledovných absolventov: Ing. Ján Durec, PhD, rok ukončenia 2014, riaditeľ výskumu a vývoja, Mc Carter a.s., Bratislava, Ing. Jana Semanová,PhD, rok ukončenia 2016, HighChem., s.r.o. Bratislava, Ing.Emil Kolek,PhD, rok ukončenia štúdia 2009, Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, Ing. Božena Skláršová rok ukončenia štúdia 2011, Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, Ing. Denisa Liptáková, PhD., 2003, vnútorný systém kvality ŠÚKL, Ing. Alžbeta Medveďová, PhD., 2009, docentka ÚPV FCHPT STU, Ing. Jana Minarovičová, PhD., 2010, VÚP Bratislava NPPC Nitra, Ing. Silvia Mošovská, PhD., 2011, asistentka ÚPV FCHPT STU, Ing. Petra Gereková, PhD., 2012, ÚKSUP, Ing. Jadža Lejková, PhD., 2015, Centrum chemických látok a prípravkov, MH SR, Ing. Martina Koňuchová, PhD., 2017, asistentka ÚPV FCHPT STU, Ing. Tatiana Mančušková, PhD., 2018, Encinger s.r.o., Ing. Zuzana Matejčeková, PhD., 2015, Maxtor, s.r.o. - vedúca kvality, Mgr. Marianna Magalová, PhD., rodená Lucová, rok ukončenia PhD štúdia: 2012, vedúca oddelenia kozmetiky, Palma, a.s., Bratislava, Ing. Silvia Martiniaková, PhD., rodená Pažoureková, rok ukončenia štúdia: 2013, odborná asistentka FCHPT STU v Bratislave, Ing. Zuzana Peráčková, PhD., rodená Klimová, rok ukončenia štúdia: 2015, Henkel Slovensko spol. s r.o., Regulatory Specialist at Beauty Care Division, Bratislava, Ing. Martina Beránková, PhD., rok ukončenia štúdia: 2018, Henkel Slovensko spol. s r.o., Regulatory Specialist ad Beauty Care Division, Bratislava, Ing.Veronika Kuchtová, PhD, rok ukončenia 2018, Mikrochem Pezinok, Ing.František Kreps, PhD, rok ukončenia 2015, docent na FChPT STU v Bratislave, Ing.Zuzana Burčová, PhD, rok ukončenia 2018, odborný asistent na FChPT STU v Bratislave, Ing.Michaela Lauková, PhD, rok ukončenia 2018, odborný asistent na FChPT STU v Bratislave.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Zamestnávateľmi je kladne hodnotená schopnosť absolventov študijného programu tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky vo výskume, vývoji a odbornom výkone pracovných funkcií.Priemyselná rada potvrdzuje vysokú kvalitu doktorského študijného programu Chémia a technológia požívatín. Vyjadruje presvedčenie, že absolventi študijného programu zosúladeného podľa pravidiel SAAVŠ sa rovnako úspešne uplatnia v praxi ako doteraz. Študijný program rešpektuje aktuálne požiadavky nielen súčasnej priemyselnej praxe potravinárskeho priemyslu, ale zároveň poskytuje najnovšie výskumné poznatky a pripravuje absolventov na perspektívy vývoja jednotlivých odvetví potravinárstva. Zo strany zamestnávateľov je vyzdvihovaná najmä kvalitná, v podmienkach SR až výnimočná príprava v oblasti laboratórnych zručností. Takisto dôležitá zo strany zamestnávateľov je aj schopnosť absolventov vedieť sa postaviť k rôznorodým výskumným problémom, nájsť vhodné riešenia, schopnosť pracovať nielen samostatne, ale aj tímovo. Vítaná je aj výučba študentov v oblasti mäkkých zručností, získavanie ktorých je súčasťou viacerých povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov. Stanovisko potvrdili členovia Priemyselnej rady FCHPT STU pre roky 2019 – 2022 v máji 2021.