accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Priestorové, technické a materiálne zabezpečenie študijného programu

Prednášky teoretického základu a spoločensko-vedných predmetov prebiehajú v 10 prednáškových miestnostiach, kde hlavná aula má kapacitu 182 miest a 20 miest balkónových sedení, veľké prednáškové auly sú o kapacite 176 miest a menšie auly o kapacite 96 miest. Celková kapacita prednáškových miestností predstavuje 1272 miest. Uvedené auly prechádzajú postupným dovybavením modernejšou a kvalitnejšou videoprojekciou a skvalitňovaním ozvučenia miestností prostredníctvom profesionálneho audio systému inštalovaného v niektorých z nich. Prednášky predmetov študijného programu sa uskutočňujú aj v 22 menších prednáškových miestnostiach na jednotlivých pracoviskách fakulty. Prednáškové miestnosti sú vybavené modernou didaktickou technikou umožňujúcou prezentáciu na vysokej úrovni. Výučba cvičení prebieha v 15 fakultných seminárnych miestnostiach s celkovou kapacitou 405 miest a v 46 seminárnych miestnostiach pracovísk fakulty. Fakulta disponuje 2 telocvičňami, 2 posilňovňami, 2 špecializovanými miestnosťami na športové využitie a špecializovaným diagnostickým laboratóriom. Laboratórne cvičenia sa realizujú vo viac ako 250 laboratóriách s komplexným vybavením. Laboratóriá sú určené buď na výučbu predmetov teoretického základu alebo na špecializované práce. Laboratóriá sa nachádzajú na pracoviskách fakulty, v ostatných rokoch viaceré z nich prešli rekonštrukciou a modernizáciou, a sú vybavené špičkovou technikou. Laboratória sa budujú a výučba sa materiálne zabezpečuje v rámci všetkých dostupných možností využívajúcich nielen rozpočtové finančné prostriedky fakulty, ale najmä finančné prostriedky z grantov získavaných na riešenie národných vedeckých a technických projektov, z prostriedkov medzinárodných projektov rôznych programov EÚ ako i bilaterálnych medzištátnych dohôd. V nemalej miere sa využíva i zmluvná spolupráca s podnikmi a pomoc sponzorov. Len v roku 2020 došlo k zmodernizovaniu štyroch laboratórií a vytvoreniu ďalších dvoch špecializovaných laboratórií, ktoré pôvodne slúžili ako skladové a dielenské priestory fakulty. V roku 2021 sa začína komplexná rekonštrukcia jednej z budov fakulty, ktorá povedie k ďalšiemu zlepšeniu kvality priestorového vybavenia.

Informačné zabezpečenie a literatúra

Knižničné služby Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FCHPT) zabezpečuje Slovenská chemická knižnica (SCHK) so sídlom na FCHPT https://www.schk.sk/estudy/. SCHK poskytuje najmä konzultačné, bibliografické, rešeršné a reprografické služby na úrovni elektronických a iných informačných zdrojov. Sprístupňuje veľký počet knižničných jednotiek (KJ) pre svojich používateľov. Profilácia knižničného fondu je založená na predmetoch študijných programov FCHPT. V roku 2016 tvorilo knižničný fond SCHK 211 716 KJ. Ročný prírastok v roku 2020 predstavuje 421 KJ. Knižničný fond obsahuje základnú študijnú literatúru pre študentov všetkých študijných programov. Absenčné a prezenčné vypožičiavanie skrípt, kníh a iných dokumentov sa poskytuje interným aj externým používateľom. Pre študentov je odborná literatúra inovovaná prostredníctvom najmodernejšej reprografickej techniky pričom knižnica samotná je vydavateľom študijnej literatúry. Knižnica ponúka najrozsiahlejší fond chemickej a chemicko-inžinierskej literatúry na Slovensku. Od roku 2011 poskytuje SCHK študentom študijnú literatúru v digitalizovanej podobe. Digitálna knižnica je optimalizovaná pre použitie na mobilných zariadenia a na všetkých operačných systémoch a je prístupná z akéhokoľvek miesta na svete po zadaní používateľského mena a hesla. Digitálna knižnica je pripojená k adresárovej službe LDAP a tlačovej službe. V súčasnosti je v SCHK registrovaných viac ako 2 000 používateľov, pričom majoritnú väčšinu tvoria študenti. V priestoroch knižnice sa nachádza 1 spoločná študovňa, 1 rešeršná a 2 konferenčné miestnosti. V študovni sa nachádzajú dve veľkoplošné obrazovky pre sprístupňovanie aktuálnych informácií. Na fakulte je k dispozícii aj 26 knižníc na jednotlivých pracoviskách. V rámci SCHK majú študenti k dispozícii aj 40 počítačov, 5 iPady a 5 notebookov. V snahe zabezpečiť kvalitné poskytovanie informácii SCHK poskytuje možnosť využívať vybrané elektronické informačné zdroje v rámci projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ). V rámci národnej licencie je zabezpečený prístup do databáz EBSCO: ACM (Association for Computing Machinery), American Physical Society, Emerald, Engineering Village 2, CRC ENGnetBASE, GEN – Genetic engineering and biotechnology news, IEEE/IET Electronic Library (IEL), Knovel, NATURE, OECD iLibrary, ScienceDirect, Scopus, SpringerLink, Wiley Online Library, Encyclopedia of Industrial Biotechnology, Encyclopedia of Genetics, Genomics, Proteomics and Bioinformatics, Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering, Wiley Encyclopedia of Computer Science and Engineering, Web of Knowledge, Web of Science (WoS), Biosis Citation Index (BCI), Essential Science Indicators (ESI), Current Contents Connect (CCC), Journal Citation Reports (JCR), Water resources research. SCHK má vybudované digitalizačné pracovisko, ktoré slúži na sprístupňovanie študijnej a vedecko-odbornej literatúry v digitálnej forme, čím predpokladá zvýšený prístup študentov k požadovanej študijnej literatúre. Digitalizácia bola plne využitá v čase prepuknutia pandémie COVID-19, kedy bol operatívne zabezpečený prístup ku všetkým potrebným titulom dostupným dovtedy len v papierovej forme. Vo vydavateľstve FCHPT STU učitelia každoročne vydajú niekoľko titulov vysokoškolských učebníc a skrípt v tlačenej alebo digitálnej podobe a pripravujú elektronické učebné texty pre zabezpečenie e-learningovej podpory vzdelávania. V rámci STU je implementovaný Akademický informačný systém (AIS) koncipovaný ako informačná databáza pre učiteľov a študentov a ich vzájomnú komunikáciu. Okrem bežnej agendy týkajúcej sa pedagogického procesu obsahuje moduly podporujúce sprostredkovanie študijných materiálov pre študentov. Fakulta disponuje viac než 1200 počítačmi a viacerými lokálnymi servermi. Prevádzkuje sa viac ako 40 počítačových učební s počítačmi, ktoré sú pravidelne modernizované. V nepretržitej prevádzke pracuje 28 serverov typu x86, zariadenie národného akademického uzla siete SANET, ktoré je súčasťou internetu, a 5 lokálnych serverov. Pripojenie fakulty na metropolitnú sieť SANET je 2×10Gb. Na fakulte je k dispozícii bezdrôtová sieť s prístupom na Eduroam, aktuálne je v prevádzke 150 prístupových bodov. Taktiež bol realizovaná modernizácia softvéru sieťových prepínačov, vďaka ktorému bola celková priepustnosť siete zvýšená na 1 Gbit/s. Na sieť Eduroam majú možnosť sa pripojiť všetci študenti a zamestnanci s mobilnými zariadeniami.

Podmienky dištančného a kombinovaného štúdia

STU má so spoločnosťou Google od r. 2019 uzatvorenú zmluvu o používaní služieb G Suite for Education - balík služieb spoločnosti Google na podporu tímovej spolupráce optimalizovaný pre vzdelávacie inštitúcie. Umožňuje pristupovať k vlastným alebo zdieľaným zdrojom z akéhokoľvek miesta s internetovým pripojením a podporuje všetky typy zariadení (PC, notebook, tablet, mobil). K zmluve bol tiež uzavretý dodatok Data Protection Amendment, ktorý zabezpečuje súlad služieb G Suite for Education s požiadavkami nariadenia GDPR. Na rozdiel od verejne dostupných služieb Google, tento balík nevkladá do webstránok žiadne reklamy a dáta používateľov nie sú automatizovane skenované na marketingové účely. Služby G Suite sú prepojené s informačným systémom STU, na prihlásenie sa teda používajú rovnaké prístupové údaje (login/password) ako do AIS. Účty používateľov v G Suite sa denne synchronizujú s účtami používateľov v AIS, t.j. nie je potrebný žiaden manuálny úkon na aktivovanie účtu v G Suite. Pre overenie prístupových údajov sa používa lokálny autentifikačný server gluu.cvt.stuba.sk. Podrobné návody sú zverejnené na webstránke: https://www.stuba.sk/navody/online. V čase dištančného vzdelávania sú najviac využívanými službami balíka: Hangouts Meet - aplikácia pre organizovanie skupinových videokonferencií s možnosťou chatovania, zdieľania obrazovky a nahrávanie videa na Google Disk. K online schôdzi môžu byť prizvaní aj hostia mimo domény stuba.sk. Hangouts Meet je odporúčané riešenie pre online prednášky a videkonferencie so študentami aj zamestnancami, nakoľko nevyžaduje žiadne dodatočné nastavenia alebo registrácie. Ďalší nástroj - Učebňa (Google Classroom) je nástroj na podporu výuky, prepájajúci aplikácie Dokumenty, Disk a Gmail tak, aby bolo možné bezpapierovo vytvárať a zbierať úlohy. Vyučujúci má okamžitý prehľad o tom, kto dokončil prácu a môže v reálnom čase poskytovať spätnú väzbu jednotlivým študentom. Návody na používanie ďalších foriem e-learningu sú centralizované na stránke CVT STU: https://www.stuba.sk/navody/online/index.php, https://www.stuba.sk/sk/studenti/e-learning.html?page_id=2711. Fakulta má bohaté skúsenosti s implementáciou ďalších moderných metód e-learningu, ktoré sa využívajú vo viacerých predmetoch študijného programu. Na FCHPT je prevádzkovaný server systému Moodle https://moodle.uiam.sk/. Prechod z prezenčnej metódy na dištančnú a podmienky platné aj pre dištančné vzdelávanie na STU ustanovuje Študijný poriadok STU: https://www.stuba.sk/sk/studenti/legislativa/studijny-poriadok-stu.html?page_id=4560 Ďalšie fakultné pravidlá dištančného vzdelávania, pravidlá a odporúčania dištančného skúšania, metodické usmernenie k vykonávaniu online štátnych skúšok na FCHPT sú na fakultnej stránke: https://www.fchpt.stuba.sk/sk/diani-na-fchpt/aktuality/moznosti-distancneho- vzdelavania-na-fchpt-stu.html?page_id=4431

Partneri pri vzdelávaní

Najvýznamnejší priemyselní partneri FCHPT sú členovia Priemyselnej rady FCHPT STU (ďalej PR). Počet členov PR je 22. Sú to zástupcovia významných chemických, biochemických a potravinárskych podnikov a výskumných ústavov (https://www.fchpt.stuba.sk/sk/fakulta/priemyselna-rada.html?page_id=3070). Priemyselná rada FCHPT je poradným orgánom akademickej samosprávy fakulty. Zámerom PR je užšie prepojenie akademického výskumu a vzdelávania s priemyslom s cieľom skvalitnenia výchovy nášho absolventa do praxe. PR prerokúva úroveň vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti, hodnotí študijné programy, prerokúva a predkladá návrhy na zabezpečenie vzdelávacej činnosti v oblasti letnej odbornej praxe, vyjadruje sa k štruktúre laboratórnych prác a témam diplomových a bakalárskych prác, prerokúva profil, adaptáciu a uplatnenie absolventov, predkladá návrhy tém a platforiem na spoločné vzdelávacie a odborné projekty, predkladá návrhy na podnikové štipendiá. Mnohí z členov PR sú zároveň partnermi a sponzormi študentskej vedeckej konferencie (ŠVK) Chémia technológie pre život (https://www.uiam.sk/svk/?q=partneri-svk). Ponuky pracovných príležitostí a odborných praxí sú zverejnené na stránke: https://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/pracovne-ponuky-a-podnikove-stipendia.html?page_id=2516. Informácie o podpore študentských záverečných prác a ocenení cenami za najlepšie DP v minulom ak. roku sú na stránke: https://www.fchpt.stuba.sk/sk/diani-na-fchpt/aktuality/najlepsie-diplomove-prace.html?page_id=4330.

 

Poradenské a podporné služby

Študijné oddelenie

Je miestom prvého kontaktu pre uchádzača o štúdium a študenta. Poskytuje podporné a poradenské služby v rámci prijímacieho konania a vo všetkých oblastiach súvisiacich so štúdiom, najmä pri zápise, tvorbe študijného plánu, pri plnení študijných povinností, uznávaní predmetov, zmene študijného programu, prerušení štúdia, školnom, sociálnej starostlivosti, štipendiách, ubytovaní. Tiež pomôže pri organizovaní domácej stáže, alebo mobility.

Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov STU

Metodicky usmerňuje a koordinuje poradenské služby pre uchádzačov o štúdium a študentov v oblasti vzdelávania a sociálnej starostlivosti na STU. Riadi odvolacie konania voči rozhodnutiam fakultných orgánov. Poskytuje služby v oblasti vydávania a verifikácie dokladov o absolvovaní štúdia, vydávania duplikátov dokladov o štúdiu, uznávania dokladov o vzdelávaní pre uchádzačov o štúdium, rozhodovanie o priznaní štipendií, odpustení školného a podpore študentských organizácií na STU.

Poradenské centrum STU

V spolupráci s fakultným koordinátorom poskytuje poradenské služby v efektívnom učení sa, pre študentov so špecifickými potrebami, v rozvoji kariéry, v sociálnom poradenstve a poradenstve v oblasti duševného zdravia.

InQb Univerzitný technologický inkubátor

Pomáha študentom a absolventom STU rozvíjať ich podnikateľský nápad v inkubačných programoch START a UP.

Útvar medzinárodných vzťahov

V spolupráci s fakultnými koordinátormi koordinuje a organizuje medzinárodné mobility a stáže študentov STU a zabezpečujem súvisiace vzdelávanie. 

Ubytovanie a stravovanie

STU poskytuje ubytovanie študentom STU v siedmich študentských domovoch - ŠD Mladá garda, ŠD Jura Hronca, ŠD Nikosa Belojanisa, ŠD Akademik, ŠD Dobrovičova a ŠD Mladosť, ŠD Miloša Uhra v Trnave.

Postup podávania žiadostí a pravidlá prideľovania ubytovania študentom STU v Bratislave.

Raňajkovať, obedovať aj večerať je možné v jedálňach študentských domovov STU. Počas dňa sú k dispozícii jedálne aj bufety priamo v mieste výučby alebo na okolitých fakultách. Preukaz študenta funguje vo všetkých stravovacích prevádzkach STU. Stravovací systém STU.

Mimo študijné aktivity

Študentské organizácie STU

STU pravidelne podporuje činnosť neziskových organizácií a združení študentov STU.

Šport

Študenti STU majú k dispozícii telocvične, posilňovne, lezeckú stenu, 3 plavárne, viacúčelové ihriská ako aj ďalšie športoviská v priestoroch fakúlt a študentských domovov.

Centrum akademického športu STU

Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK

 Pri STU pôsobí vysokoškolský umelecký súbor STU s tromi samostatnými zložkami