accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent ● má systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí z oblasti metód a prostriedkov informatiky a ich aplikácie v širokom spektre oblastí od špecifikácie problémov, cez návrh a implementáciu ich algoritmického i nealgoritmického riešenia, analýzu vlastností riešenia, až po vlastnosti programových a technických prostriedkov informatiky, ● rozumie širokému okruhu tém v rámci multidisciplinárneho kontextu, ktoré sú priamo využiteľné pri riešení problémov, vychádzajúcich z potrieb v reálnom svete.

Zručnosti

Absolvent ● ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti aplikovanej informatiky s orientáciou najmä na metódy a prostriedky návrhu informatických nástrojov, softvérových modelov a nástrojov riešenia problémov vybraných problémových oblastí, ● vie analyzovať súčasný stav výskumu v predmetnej oblasti, vyhľadávať otvorené vedecké problémy, formulovať, overovať a vyhodnocovať nové hypotézy.

Kompetencie

Absolvent ● dokáže samostatne riešiť náročné vedecké problémy v celej škále oblastí informačných a komunikačných systémov, v ktorých vie tvorivo uplatňovať pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja aplikácií informačných a komunikačných technológií, ● dokáže tvorivo pracovať na aktuálnych výskumných a vývojových problémoch ako aj prezentovať výsledky výskumu a vývoja pred odbornou národnou a medzinárodnou komunitou, ● sa vyznačuje kritickým, nezávislým a analytickým myslením v meniacich sa podmienkach, ● má schopnosť učenia sa, umožňujúcu mu pokračovať v ďalšom individuálnom vzdelávaní, ● má schopnosť pracovať samostatne, pracovať v tíme aj viesť tím, ● rozumie aplikovanej informatike ako disciplíne a oblasti poznania aj ako profesii v jej širšom spoločenskom kontexte, ● uvedomuje si spoločenský, etický, právny a ekonomický kontext a zodpovednosti svojej profesie.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Viac ako 94 % našich absolventov sa uplatní v oblasti, ktorú vyštudovali. Teoretické štúdium prepájame s praxou, preto sú absolventi výborne pripravení pracovať v najžiadanejších odboroch doma i v zahraničí. Naši absolventi majú najvyšší nástupný plat na Slovensku. https://uplatnenie.sk/

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

● Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách ● Riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológií ● Riadiaci pracovník (manažér) prevádzky informačných technológií ● Manažér systémov riadenia služieb informačných technológií ● Manažér riadenia kvality informačných technológií ● Projektový manažér v oblasti IKT ● Dátový vedec ● Špecialista IKT procesov ● Špecialista bezdrôtových sietí ● Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií ● Softvérový architekt, dizajnér softvérových riešení ● IKT architekt, projektant ● Analytik a projektant IT

Príklady úspešných absolventov

Príklady úspešných absolventov sú uvedené na stránkach: http://studuj.fiit.sk/

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Za veľmi dôležitú časť štúdia považujeme prepojenie na prax a sme hrdí na naše úspešné spoločné projekty s firmami. Naši partneri s FIIT spolupracujú v rámci svojich projektov a mnohí naši študenti našli uplatnenie v niektorej zo spolupracujúcich firiem. http://studuj.fiit.sk/partners/ https://www.facebook.com/FIIT.STU/photos/a.161655787200155/4355911381107887/ Najmenej traja členovia Rady študijného programu sú zástupcovia externých zainteresovaných strán z radov zamestnávateľov a priemyselných partnerov. Rada študijného programu priebežne monitoruje, pravidelne vyhodnocuje a navrhuje úpravy študijného programu. Rada študijného programu analyzuje, vyhodnocuje kvalitu uskutočňovania študijného programu a pripravuje podklady pre periodické schvaľovanie študijného programu v perióde zodpovedajúcej jeho štandardnej dĺžke štúdia. Hodnotenia budú k dispozícii na verejnom dokumentovom serveri v časti Rady pre ŠP: https://is.stuba.sk/dok_server/slozka.pl?ds=1;dok=1;id=215249;lang=skAlanata, a. s. AT&T Global Network Services Slovakia, s. r. o. Ditec, a. s. Erste Digital, spol. s r. o. IBM Slovensko, spol. s r. o. Kistler Bratislava, s. r. o. Lenovo (Slovakia), s. r. o. Ministerstvo financií Slovenskej republiky Molpir, s. r. o. Siemens Healthineers, s. r. o. Sportradar Slovakia, s. r. o. Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o.