accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu vie: a. definovať bezpečnostné a prevádzkové predpisy, postupy zabezpečovania ochrany zdravia pri práci, technické normy a návrh spoľahlivosti konštrukčných celkov; b. charakterizovať technickú dokumentáciu v strojárskej výrobe, základy mechaniky a pružnosti, zásady konštruovania, analyzovania a testovania, dokumentáciu definujúcu technické hodnotenie konštrukcií; c. vymedziť výber meracích metód, meracích postupov, konkrétnych meradiel a meracích systémov na zamýšľaný účel použitia, vhodnosť spôsobu vyhodnotenia meraní v mechanike; d. opísať technológie strojárskej výroby so zameraním na spracovanie kovových a nekovových materiálov, zásady konštruovania strojov a zariadení, meracie metódy a postupy vrátane vyhodnotenia nameraných údajov, opísať metódy optimalizácie z hľadiska pevnostného, postupy a prostriedky na skúšanie strojárskych výrobkov; e. uplatňovať všeobecné vedomosti z prírodovedného základu študijného odboru strojárstvo, navrhovania, konštruovania a výroby strojov a strojných zariadení, numerických metód pri riešení problémov v strojárstve.

Zručnosti

Absolvent študijného programu dokáže: a. vypracovať podklady na optimalizáciu častí strojov a zariadení z hľadiska statického, kinematického, dynamického a pevnostného aspektu, na spracovanie pracovných postupov a inštrukcií; b. vypracovať správy a dokumentáciu súvisiacu s návrhom, výpočtom a optimalizáciou konštrukcií, strojných častí z hľadiska mechanického a mechatronického; c. stanoviť metódy riešenia konštrukčných celkov z hľadiska mechaniky podľa požiadaviek zákazníka; d. zvoliť vhodné postupy pre pevnostnú analýzu jednoduchých strojov a konštrukcií, vhodný statický, kinematický a dynamický model mechanických sústav, vhodné materiálové vlastnosti (lineárne a nelineárne) pre návrh strojov a konštrukcií; e. zosumarizovať a vyhodnocovať prevádzkové zaťaženia pre konštrukčné výpočty, identifikovaných kritické miesta konštrukcií a stojov a prijímať opatrenia, účinnosť nápravných opatrení; f. vypracovať požadovanú technickú dokumentáciu s konštrukčných výpočtov, experimentálne merania v mechanike, potrebné CAD modeli a numerickú analýzu pre jednoduché stroje a konštrukcie; g. merať predpísané parametre pre materiálové modeli v mechanike, legislatívne stanovené materiálové parametre pre technické výpočty; h. aplikovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany a hygieny práce a ochrany životného prostredia, matematické operácie potrebné pre mechanické a mechatronické systémy, numerické metódy riešenia problémov v strojárstve.

Kompetencie

Absolvent študijného programu má schopnosť: a. samostatne riešiť odborné úlohy pri zabezpečovaní kvality strojárskej výroby, pri tvorbe, implementácii a udržiavaní systémov v mechanike a mechatronike, pri navrhovaní, realizovaní a vyhodnocovaní meraní a skúšok v mechanike, pri implementácii vzorových postupov, príkladov, prípadových a odborných štúdií a iných podporných materiálov na riešenie konkrétnych úloh, komunikovať s ľuďmi, vykonať konštrukčný výpočet, vytvoriť technickú dokumentáciu, používať CAD systémy; b. prezentovať vlastné názory a riešenia argumentovať použité metódy pri konštrukčných výpočtoch; c. efektívne pracovať v tíme, spolupracovať a motivovať ľudí pri zabezpečovaní kvality strojárskej výroby, pri inovatívnom a tvorivom myslení; d. analyticky a prakticky myslieť a kreatívne pristupovať pri riešení nových a neštandardných situácií pri výbere vhodných postupov, metód, riešení a prostriedkov zabezpečenia kvality, pri tvorbe pracovných postupov a inštrukcií na neštandardné časti strojov a mechanizmov z hľadiska mechaniky a mechatroniky; e. samostatne pracovať, organizovať a plánovať si prácu pri analyzovaní a riešení problémov, pri tvorbe a implementácii, pracovných postupov a inštrukcií, pri realizácií úloh merania a skúšania v mechanike; f. odporučiť a obhájiť vlastný názor a vlastné rozhodnutie pri riešení problému aplikácie všeobecných zásad systému manažérstva kvality na konkrétnu situáciu v danej organizácii, z riešenia problémov mechaniky a mechatroniky s konštrukčným návrhom a prevádzkou jednoduchých strojov a zariadení, zabezpečenia kvality vykonávaných meraní a skúšok.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Uplatniteľnosť absolventov je jedným zo sledovaných aspektov posudzovania vzdelávania čo do obsahu aj kvality. Väčšina študentov už počas štúdia externe pracuje na projektoch alebo zákazkách špecializovaných konštrukčných, projekčných, výrobných alebo výskumných spoločností. V dlhodobom horizonte nie je núdza o pracovné ponuky pre študentov už počas ich štúdia (pred ich skončením). Spoločnosti ponúkajú študentom nielen možnosť zoznámenia sa s portfóliom ich práce (napr. v rámci odborných krátkodobých pracovných pobytov), ale aj ponukou tém pre dizertačné práce. Študenti veľmi často riešia takého témy svojich záverečných prác s výhľadom zabezpečenia si pracovnej pozície v spoločnosti, kde potom plynulo pokračujú ako zamestnanci na rovnakom projekte, ktorého čiastkovým riešením bola napr. záverečná práca. Uplatniteľnosť absolventov študijného programu Aplikovaná mechanika často testujú výrobné aj výskumné spoločnosti vyhlasovaním súťaží o najlepšiu prácu v odbore (napr. Slovnaft, Slovenská spoločnosť údržby, Slovenský plynárenský a naftový zväz, a pod.), kde absolventi zaznamenali viaceré ocenenia. Uplatnenie absolventov však nie je iba vo výrobných činnostiach (zamestnanci, zamestnávatelia, SZČO a pod.), ale aj pri pokračujúcom doplnkovom špecializovanom vzdelávaní, kde si absolventi cieľavedome zvyšujú svoj potenciál uplatniteľnosti na trhu práce získaním novej, vyššej kvalifikácie pre rôzne náročnejšie povolania. Pre zistenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu Aplikovaná mechanika by sa dala využiť verejne dostupná štatistika na webovej stránke - https://uplatnenie.sk/. Vzhľadom na malé počty ročne končiacich absolventov (2-3 absolventi) stránka prehľad nezverejňuje „Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.“ V periodicky zverejňovaných štatistikách zamestnanosti/nezamestnanosti (Sociálna poisťovňa, Úrady práce, Profesia, LinkedIn a pod.) podľa odborov a zameraní štúdia sa absolventi študijného programu Aplikovaná mechanika nenachádzajú medzi nezamestnanými. Na portáloch a v ponukových systémoch pracovných pozícií sa pre absolventov uvedeného študijného programu nachádzajú ponuky na významné pracovné pozície (ponuky s uvedením preferencie priamo zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave).

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Z množstva povolaní, pre ktoré má absolvent študijného programu Aplikovaná mechanika kompetencie, sú podľa sústavy povolaní a registra zamestnaní uvedené na (https://www.sustavapovolani.sk/register_zamestnani), (Národná sústava kvalifikácií https://www.kvalifikacie.sk/kartoteka-kariet-kvalifikacii#/) alebo na pracovnom portále profesia.sk.

Príklady úspešných absolventov

Významní absolventi pracujú na všetkých úrovniach výrobných aj manažérskych pozíciách vzhľadom na dĺžku pracovnej praxe, možnostiach kariérneho postupu a možnostiach disponibilných miest v domácich aj zahraničných/medzinárodných spoločnostiach (od zamestnancov na výrobných pozíciách, aj manažérskych pozíciách stredného a vrcholového manažmentu spoločností).

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Na vyžiadanie predsedu Rady študijného programu sa k uplatniteľnosti absolventov a kvality študijného programu Aplikovaná mechanika vyjadrilo niekoľko predstaviteľov významných priemyselných spoločností, ktorí majú detailné skúsenosti s prácou a dosiahnutou úrovňou znalostí absolventov. Svoje stanoviská zaslali predstavitelia spoločnosti Slovnaft a.s. Bratislava, Duslo a.s. Šala, BMW group, Audi AG, Volkswagen AG, SPP a.s., Airbus company, Bosch GmbH, Magna Steyr Graz, Škoda Mladá Boleslav, Knott s.r.o., Datalan s.r.o., … . Závery zo stanovísk sú pozitívne čo do uplatniteľnosti absolventov aj preukazovaných vedomostí získaných počas štúdia - referencie. O kvalite štúdia svedčia aj konkrétne ponuky na pracovné (pre absolventov) pozície priamo doručené na Ústav Aplikovanej mechaniky a mechatroniky SjF STU.