accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu vie: a. definovať - metódy a postupy pri navrhovaní meraní na najvyššej metrologickej úrovni, - fyzikálne princípy, konštrukčné riešenia aj spôsob aplikácie pracovných meradiel a etalónov vo vybraných oblastiach merania; b. opísať - teoretické základy navrhovania experimentov, vyhodnocovania nameraných údajov, - fyzikálne princípy meradiel a meracích systémov, určených na zabezpečenie metrologickej nadväznosti, - relevantné štatistické metódy a posúdiť ich vhodnosť na využitie pri riešení daného výskumného problému, - princípy a postupy na zabezpečenie medzinárodnej ekvivalencie meraní; c. vysvetliť - zásady zabezpečenia metrologickej nadväznosti na národnej a medzinárodnej úrovni, - princípy vyhodnotenia nameraných údajov vrátane využitia pokročilých metód; d. formulovať - problémy a analyzovať výsledky v oblasti metód a prostriedkov merania, navrhovania experimentov a postupov vyhodnocovania meraní v súlade s najnovšími poznatkami v odbore, - metodiku riešenia skúmaných problémov, založenú na dôkladnom poznaní súčasného stavu, - hypotézy a navrhovať experimenty na ich preverenie; e. analyzovať - vedecký a výskumný problém z pohľadu definovania vhodných metód a postupov merania, meradiel a meracích systémov, - riešené interdisciplinárne úlohy z pohľadu ich metrologického zabezpečenia, - teoretické aj praktické problémy.

Zručnosti

Absolvent študijného programu dokáže: a. aplikovať - teoretické vedomosti na reálne riešenia výskumných a vývojových problémov z oblasti metrológie, - poznatky z odboru metrológia pri riešení interdisciplinárnych problémov; b. inovovať - existujúce metódy a postupy pri navrhovaní meraní a spracovaní nameraných údajov, - používané fyzikálne princípy, konštrukčné riešenia, podmienky a spôsoby aplikácie meradiel a meracích systémov, - na základe experimentálnej činnosti teoretické poznatky vo vybraných segmentoch metrológie; c. vyvíjať a zlepšovať - metódy, postupy a technické riešenia na realizáciu metrologickej nadväznosti, - teoretické nástroje na navrhovanie a vyhodnocovanie meraní, - teoretické a praktické postupy, metódy a technické prostriedky na riešenie interdisciplinárnych problémov; d. analyzovať a vyhodnocovať - požiadavky praxe na zabezpečenie metrologickej nadväznosti na všetkých úrovniach, - teórie, koncepty a inovácie spojené s navrhovaním a vyhodnocovaním meraní, návrhom a používaním pokročilých meradiel a meracích systémov, - informačné zdroje z oblasti odborného záujmu; e. definovať - vývojové trendy, súvisiace s riešenou problematikou, - vhodné teoretické nástroje a spôsob ich aplikácie na partikulárnu vedeckú problematiku.

Kompetencie

Absolvent študijného programu preukazuje: a. kreatívnosť a tvorivosť pri - zapojení sa do riešenia vedeckých a výskumných úloh, ktoré sa počas štúdia riešia na školiacom pracovisku, - spolupráci s ostatnými oddeleniami v rámci vlastnej inštitúcie alebo firmy, - spolupráci s inými výskumnými a vývojovými inštitúciami doma aj v zahraničí, - syntéze poznatkov a spolupráci s jednotlivými odborníkmi aj výskumnými a vývojovými kolektívmi z iných odborov vedy a techniky; b. schopnosť - neustále sa vzdelávať a zdokonaľovať svoje odborné vedomosti, skúsenosti a schopnosti, - prostredníctvom vlastnej výskumnej aktivity prispieť k rozvoju vlastného odboru prípade k prenosu interdisciplinárnych poznatkov, - odovzdávať nadobudnuté poznatky svojim spolupracovníkom vo vedeckých a vývojových kolektívoch, - prezentovať poznatky z odboru v rámci pedagogickej činnosti, - samostatne pracovať s literárnymi zdrojmi, syntetizovať a analyzovať získané poznatky a vhodne ich využiť pri svojej odbornej činnosti; c. dôslednosť a spoľahlivosť pri - riadení vedeckého a vývojového kolektívu, - korektnom a nespochybniteľnom prezentovaní dosiahnutých výsledkov výskumu a vývoja, - zapájaní sa do národných a medzinárodných grantových schém a riešiteľských kolektívov; d. zodpovednosť za - výsledky vlastnej práce a výsledky výskumného a vývojového kolektívu, - korektné a dôsledné prezentovanie dosiahnutých výsledkov v rámci odbornej a vedeckej komunity, - vhodné, jednoznačné a zrozumiteľné prezentovanie dosiahnutých výsledkov širšej odbornej aj laickej verejnosti, manažmentu inštitúcií, spolupracujúcim partnerom, - dodržiavanie odbornej a vedeckej etiky, príslušných predpisov a nariadení.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Doktorandský študijný program Metrológia pripravuje vysoko kvalifikovaných absolventov, ktorí majú predpoklady na obsadzovanie odborných pozícií vo výskumných a vývojových inštitúciách, v organizáciách poskytovateľov metrologických služieb, inštitúciách patriacich do infraštruktúry kvality. Patria medzi ne napríklad: - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR – ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie, - Slovenský metrologický ústav – národná metrologická inštitúcia, - Slovenská legálna metrológia, n.o. – určená organizácia, najväčší poskytovateľ služieb legálnej metrológie na Slovensku. Okrem toho sa absolventi uplatnili aj vo vysokoškolskom vzdelávaní ako pracovníci Strojníckej fakulty STU. Ako potvrdzuje niekoľko podporných stanovísk, hodnotiacich kvalitu absolventov tohto študijného programu, uplatniteľnosť jeho absolventov je na vysokej úrovni. Neexistuje oficiálna štatistika o zamestnanosti absolventov doktorandského študijného programu Metrológia. Vzhľadom k vysoko profesionálnym vzťahom medzi učiteľmi a študentmi tohto študijného programu však existuje spätná väzba od jeho absolventov na neoficiálnej úrovni. Z nej vyplýva, že všetci absolventi za posledných šesť rokov sú zamestnaní a pracujú v oblasti svojho štúdia.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Metrológia v študijnom odbore Strojárstvo sa uplatní ako - koncepčný odborný pracovník u poskytovateľov metrologických služieb v regulovanej aj neregulovanej oblasti, schopný zavádzať najnovšie vedecké poznatky do aplikačnej praxe, - strategický, riadiaci a analytický pracovník v inštitúciách z oblasti infraštruktúry kvality, vytvárajúci ucelené stratégie, koncepcie a metodiky, - vedúci riadiaci a odborný pracovník útvarov zabezpečovania kvality zo všetkých oblastí národného hospodárstva, zodpovedný za vytváranie a implementáciu komplexných riešení na zabezpečenie kvality metrologických a skúšobných činností, - vedúci výskumný pracovník so zameraním na tvorbu nových a zavádzanie pokročilých riešení v oblasti metrológie a skúšobníctva, - vysokoškolský učiteľ resp. výskumný pracovník na vysokej škole.

Príklady úspešných absolventov

V nasledujúcom zozname sú uvedení úspešní absolventi študijného programu Metrológia, ktoré absolvovali štúdium v ostatných štyroch akademických rokoch. Uplatnenie konkrétnych absolventov sa systematicky nesleduje, preto sa v zozname nachádzajú iba absolventi, ktorí odpovedali na adresnú výzvu a potvrdili, že sa v opise študijného programu môže uviesť ich meno: - Ing. Peter Pavlásek, PhD. – Slovenský metrologický ústav – vedúci oddelenia termometrie, fotometrie a rádiometrie - Ing. Milan Ioan Maniur, PhD. – Slovenský metrologický ústav – vedecko-výskumný pracovník - Mgr. Ing. Jan Rybař, PhD. - Strojnícka fakulta STU - postdoktorand - Ing. Alexandra Javorská, PhD. – Protetika, a.s. – vedúca riadenia kontroly kvality Z uvedeného zoznamu vyplýva, že absolventi sa uplatnili v odboroch, ktoré súvisia s predmetom ich štúdia, čo potvrdzuje vhodnosť zamerania študijného programu Metrológia a zároveň potvrdzuje dobrú uplatniteľnosť týchto absolventov na trhu práce.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Ku kvalite študijného programu a pripravenosti jeho absolventov plniť odborné úlohy v praxi sa vyjadrili viaceré organizácie. Ich hodnotenie potvrdzuje vysoký kredit študijných programov na Strojníckej fakulte STU, ktoré sa orientujú na metrológiu a kvalitu. Patrí medzi ne aj študijný program Metrológia v doktorandskom stupni štúdia. K študijnému programu Metrológia sa vyjadrili: 1. Slovenský metrologický ústav Na SMU pracuje viacero absolventov inžinierskych a doktorandských študijných programov so zameraním na meranie a metrológiu. Ich kvalita a odbornosť bola overená časom a SMU ju vysoko oceňuje. 2. Slovenská legálna metrológia, n.o. SLM, n.o. poskytuje široké spektrum služieb a viaceré činnosti vyplývajú zo zákona o metrológii. Tieto činnosti by sa nedali zabezpečiť bez kvalifikovaných pracovníkov, medzi ktorých patria absolventi doktorandského študijného programu Metrológia. 3. Bratislavská metrologická spoločnosť Je to autorizovaná osoba na overovanie určených meradiel. Pri nadväzovaní svojich etalónov spolupracuje s absolventmi študijného programu Metrológia. 4. Slovenská metrologická spoločnosť Je to stavovská organizácia, ktorej členmi sú aj viacerí absolventi študijného programu Metrológia. 5. Slovenská národná akreditačná služba Absolventi študijných programov Strojníckej fakulty STU zameraných na metrológiu predstavujú pre akreditačný systém veľmi významnú časť expertov a posudzovateľov pre skúšobné a kalibračné laboratória. Sú kvalitne pripravení a schopní využívať nadobudnuté teoretické vedomosti ako aj praktické zručnosti získané počas štúdia.