accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - má hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti v kľúčových oblastiach aplikovanej matematiky na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, pričom sa jedná predovšetkým o oblasti, ako sú matematické modelovanie, numerické metódy, modelovanie neurčitosti a diskrétna matematika; - popri systematickom, ucelenom a komplexnom súbore vedomostí v špecializovanej oblasti, rozumie aj vzťahom k iným častiam matematiky a k súvisiacim aplikačným odborom; - má teoretické a metodologické vedomosti využiteľné ako základ pre inovácie a originalitu vo výskume a praxi a pri projektovaní výskumu a vývoja na špičkovej medzinárodnej úrovni; - ovláda zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého formulovanie problémov a hypotéz, riešenia zložitých vedeckých problémov a prezentácie vedeckých výsledkov; - je schopný formulovať, analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore matematika a predovšetkým prinášať originálne, nové riešenia; - vzhľadom na interdisciplinárny charakter odboru dokáže formulovať a riešiť aj matematické problémy ďalších vedných odborov.

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - dokáže viesť kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť domáce a medzinárodné projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov; - je schopný identifikovať najnovšie vedecké, výskumné a vývojové trendy v aplikáciách matematiky v prírodných, technických, ekonomických, informatických a spoločenských vedách a dopĺňať a aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania; - dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných vedných oblastí; - vie vytvárať a formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie pre ďalší rozvoj vednej disciplíny; - vie vyhodnocovať teórie, koncepty a inovácie v oblasti aplikovanej matematiky; - vie navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné prístupy a pracovné postupy.

Kompetencie

Absolvent študijného programu sa vyznačuje: - kritickým, nezávislým a analytickým myslením; - zohľadňovaním spoločenských, vedeckých a etických aspektov výskumu; - schopnosťou prezentovať výsledky výskumu a vývoja pred odbornou národnou a medzinárodnou komunitou; - plánovaním vlastného rozvoja a rozvoja vednej disciplíny v kontexte vedeckého a technického pokroku vo svete; - dôslednosťou a spoľahlivosťou pri riadení vedeckého a vývojového tímu; - zodpovednosťou za výsledky vlastnej práce a výsledky tímu.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolvent ŠO matematika ŠP aplikovaná matematika je pripravený na profesionálne uplatnenie na matematických a interdisciplinárnych vedecko-výskumných a univerzitných pracoviskách doma a vo svete. Ďalej je pripravený na samostatnú, tímovú a riadiacu prácu v interdisciplinárnych tímoch firiem orientovaných na vývoj moderných, predovšetkým informačných, technológií, vyžadujúcich hlboké znalosti z aplikovanej matematiky a vo firmách zaoberajúcich sa vývojom softvéru v oblasti matematického modelovania, numerických, štatistických a vizualizačných metód, spracovania a analýzy dát a podobne. Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie na trhu pracovných síl vo všetkých relevantných odvetviach hospodárstva – v súkromnom, verejnom a v štátnom sektore.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent ŠO matematika ŠP aplikovaná matematika - je pripravený na profesionálne uplatnenie na matematických a interdisciplinárnych vedecko-výskumných a univerzitných pracoviskách doma a vo svete. - je pripravený na samostatnú, tímovú a riadiacu prácu v interdisciplinárnych tímoch firiem orientovaných na vývoj moderných, predovšetkým informačných, technológií, vyžadujúcich hlboké znalosti z aplikovanej matematiky a vo firmách zaoberajúcich sa vývojom softvéru v oblasti matematického modelovania, numerických, štatistických a vizualizačných metód, spracovania a analýzy dát a podobne.

Príklady úspešných absolventov

Ing. Marek Macák, PhD., Ing. Michal Kollár, PhD., Ing. Matej Medľa, PhD., Ing. Balázs Kósa, PhD., Ing. Mária Tješšová, PhD., Ing. Michal Smíšek, PhD., Ing. Róbert Špir, PhD., Ing. Zuzana Minarechová, PhD., Doc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD., Mgr. Pavol Kútik, PhD., Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Študijný program hodnotili zástupcovia zamestnávateľov na Rade ŠP. Záznam z rokovania - https://is.stuba.sk/dok_server/slozka.pl?id=215220Stanovisko JSMF k súladu s požiadavkami na výkon povolania: https://is.stuba.sk/auth/dok_server/dokumenty_cteni.pl?id=228578;on=0;dok=222247;serializace=71700212:1692130523:58014:user:06fd8c992149fbcee6432f1cd2a8a8da3005f3e0