accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent získa systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí v špecializovanej oblasti, vrátane poznania a porozumenia vzťahov k iným častiam odboru a k súvisiacim odborom. Absolvent má prehĺbené vedomosti z prírodovedných disciplín, ako sú matematika, chémia a fyzika. Má výborné znalosti v predmetoch súvisiacich s témou dizertačnej práce a má prehľad o súčasnom stave problematiky v súlade so zadanou témou DP v oblasti materiálového inžinierstva, technológií, fyzikálnych problémov konštrukcií a budov a manažérstva stavieb. Disponuje odbornými jazykovými znalosťami, umožňujúcimi získavať poznatky v predmetnej oblasti z významných literárnych zdrojov. Má hlboké poznanie teórií, sofistikovaných metód a postupov vedy a výskumu na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám v danej oblasti výskumu. Absolvent dokáže formulovať vedeckú hypotézu, stanoviť ciele výskumu, definovať metódy jeho naplnenia a zostaviť časový rozvrh plnenia cieľov. Dokáže verifikovať dosiahnuté výsledky a konfrontovať ich s aktuálnou teóriou alebo výsledkami, či riešeniami iných autorov a formulovať závery.

Zručnosti

Absolvent vie identifikovať svetový vedecký a inovačný vývoj v odbore a v príbuzných odboroch a využívať ho v smerovaní a rozvoji odboru, s integráciou vedomostí z rôznych oblastí. Vie vytvárať a formulovať nové hypotézy, úsudky a teórie a vyvíjať nové technologické postupy pre ďalší rozvoj vlastnej vednej oblasti. Vie aplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého bádania komplexného a interdisciplinárneho charakteru. Taktiež vie navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy, analyzovať a vyhodnocovať získané výsledky

Kompetencie

Absolvent má kritické, nezávislé a analytické myslenie, má schopnosť orientovať sa v nepredvídateľných, meniacich sa podmienkach výskumných aktivít. Dokáže plánovať vlastný rozvoj a rozvoja poznania v danej vednej oblasti. Má schopnosťou samostatne vedecky pracovať a tiež pracovať v tíme a zodpovedať za vlastné výsledky ako aj za výsledky tímu. Dokáže prezentovať výsledky výskumu a vývoja pred odbornou národnou a medzinárodnou komunitou.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolvent má veľmi dobrú uplatniteľnosť vo výskumných a vývojových centrách (výskumných ústavoch a inštitúciách) a tiež v podnikových výskumných a vývojových divíziách zameraných na výskum, vývoj a inovácie stavebných materiálov a výrobkov, na riešenie stavebnofyzikálnych problémov stavieb, na stavebno-technologické projektovania a optimalizovanie technológií stavieb, či modelovanie stavebných procesov. Absolvent má veľmi dobrú uplatniteľnosť aj v manažérskych pozíciách, predovšetkým pri riadení technologických procesov výroby materiálov, či realizovaní stavieb, pri riadení výskumných aktivít, ako aj pri riadení kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu je pripravený na výkon povolaní súvisiacich s výskumom a vývojom nových stavebným materiálov a výrobkov, resp. inováciou existujúcich materiálov a produktov, či s vývojom stavebných technológií, ale tiež s návrhom optimálnych postupov výstavby, modelovaním stavebných procesov a optimalizovaním ich priestorovej, časovej a technologickej štruktúry. Tu môže vykonávať priamo výskumné, resp. laboratórne činnosti, alebo môže riadiť výskumné aktivity. Môže tiež zastávať pozíciu manažéra systému kvality aj pri vysoko sofistikovaných systémoch výroby a pri realizovaní náročných stavieb, či manažéra ochrany životného prostredia, alebo bezpečnosti práce.

Príklady úspešných absolventov

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Študijný program hodnotili zástupcovia zamestnávateľov na Rade ŠP. Záznam z rokovania - https://is.stuba.sk/dok_server/slozka.pl?id=215220Stanovisko k súladu získanej kvalifikácie s požiadavkami na výkon povolania poskytla Slovenská komora stavebných inžinierov. https://is.stuba.sk/auth/dok_server/dokumenty_cteni.pl?id=228581;on=0;dok=223654;serializace=71707010:1692216725:58014:user:8f48ea22087a46273532be86272ae1a3f5c84e6d