accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Štúdium doktorandského študijného programu "krajinárstvo" je orientované na vedecký výskum hodnotenia a posudzovania ochrany, kvality pôdy, vody, ovzdušia a prognózy klimatických a antropogénnych vplyvov na akvatický a terestrický habitat. Absolvent má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a formulovanie nových poznatkov pre inovácie a rozvoj odbornej praxe v oblasti krajinárstva. Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja potrebné pre skúmanie a riešenie problémov interakcií spoločnosti a zložiek krajinného prostredia v prírodných a technických systémoch vrátane návrhu štrukturálnych a prírode blízkych opatrení proti prírodným hrozbám. Ovláda vedecké metódy inventarizácie, analýzy a hodnotenia krajinného priestoru z hľadiska krajinno-ekologických, socio-ekonomických, historicko-vývojových, psychosociálnych a iných aspektov Má široké interdisciplinárne vedomosti potrebné v oblasti krajinárstva a krajinného plánovania.

Zručnosti

V súlade s individuálnym študijným plánom absolvent študijného programu ovláda a vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného aj aplikovaného výskumu krajinárstva, kvality habitatu a vplyvu antropogennej činnosti na biotu. Absolvent formuluje nové hypotézy a vytvára stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru. Vyhodnocuje teórie, koncepty a inovácie a je schopný aplikovať vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v odbore. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových technológií, technických detailov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb. Identifikuje, triedi, interpretuje a aplikuje poznatky s využívaním kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy dát. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy pri zohľadnení možných dôsledkov navrhovaných riešení. Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Dokáže koordinovať výskumné a realizačné tímy zamerané na riešenie úloh rozvoja odboru, a to aj na medzinárodnej úrovni. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou

Kompetencie

Absolvent dokáže: - usmerňovať inžinierov špecialistov tak, aby krajinné plánovanie viedlo k trvalo udržateľnému rozvoju, - tvorivo využívať získané poznatky v aplikovanom výskume a výrobnej praxi v oblasti krajinárstva, - pracovať samostatne v oblasti pokročilých matematicko-štatistických metód, ekologického modelovania vrátane emergentných vlastností ekosystémov, škálovania, hodnotenia rizík, ako aj v oblastiach socio-ekonomických a sektorálno-politických aspektov ekosystémových služieb, - ako člen alebo vedúci inštitucionálnych, resp. medzinštitucionálnych výskumných a realizačných tímov, v národnom alebo medzinárodnom meradle, pôsobiť na pozícii vedúceho pracovníka na pozíciách odbornej štátnej správy a v rámci podnikateľských subjektov uskutočňujúcich vlastný výskum alebo inovácie v oblasti ekosystémových služieb lesov, prípadne schopnosť pracovať ako vysokoškolský učiteľ, - navrhovať efektívne riešenia environmentálnych problémov, riešenia na šetrné využívanie krajiny, prírodných zdrojov a na ochranu prírody a zložiek životného prostredia, - využívať databázy a informačné systémy na získanie informácií o stave životného prostredia, - ovláda environmentálne manažérske systémy a ostatné nástroje a prostriedky na zabezpečenia udržateľného rozvoja krajiny. - prezentovať výsledky výskumu na medzinárodných konferenciách a workshopoch v anglickom jazyku.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolventi doktorandského štúdia na Stavebnej fakulte STU v Bratislave sú veľmi žiadaní praxou. Svedčí o tom aj záujem rôznych stavebných firiem, orgánov centrálnej a regionálnej štátnej správy, ako aj výskumných ústavov. Z osobných kontaktov so zástupcami podnikateľských subjektov, ako aj kontaktov s našimi absolventmi vieme, že naši absolventi sú v praxi takmer bez výnimky úspešní a podnikateľským prostredím akceptovaní. Niektorí z nich sa veľmi úspešne uplatnili aj na zahraničných univerzitách.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent 3. stupňa študijného programu krajinárstvo nájde uplatnenie na pracoviskách vedy a výskumu na univerzitách, v ústavoch SAV a vedecko-výskumnej základne, v praxi pri riešení úloh komplexnej plánovacej činnosti s dôrazom na územné a regionálne plánovanie, pri riešení krajinnej štruktúry pre účely bývania, výroby, rekreácie, v oblasti posilnenia ekologickej stability krajiny, tvorby kultúrneho a estetického prostredia pomocou biotických a abiotických prvkov Riešenie uvedenej oblasti problémov si vyžaduje vedecký prístup, ktorý je nutný aplikovať už v praktickej sfére spoločnosti. Absolventi sa tiež uplatnia v orgánoch ochrany krajiny a prírody, v environmentálnom manažmente výrobných podnikov, v organizáciách tretieho sektora s environmentálnym zameraním, v Slovenskom vodohospodárskom podniku, na Ministerstve životného prostredia, Slovenskej agentúre životného prostredia. Kvalifikácia absolventa je previazaná s požiadavkami národnej sústavy kvalifikácií v rámci Slovenského kvalifikačného rámca SKKR v oblasti zamestnaní Záhradník krajinár U6113003-00282

Príklady úspešných absolventov

Ing. Zuzana Pšenáková, PhD. vedúca referátu zelene pri cestných komunikáciách, Hlavné mesto SR Bratislava Ing. Martina Majorošová, PhD. vedúca referátu územného plánu a rozvoja, mestská časť Bratislava-Staré Mesto Ing. Ivan Stankoci, PhD. Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB), sekcia tvorby mestských priestorov Ing. Radovan Nosko, PhD.- referent na referáte územného plánu a rozvoja, mestská časť Bratislava-Staré Mesto Ing. Peter Ivan, PhD. SVP – Zabezpečuje modelovanie fyzikálnych procesov v povodí Analýzy v GIS, autor viacerých impaktovaných vedeckých článkov vo VOS ( 2x 2. kvartil)

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Študijný program hodnotia zástupcovia zamestnávateľov na Rade ŠP. Záznam z rokovania - https://is.stuba.sk/dok_server/slozka.pl?id=215220.Stanovisko k súladu získanej kvalifikácie s požiadavkami na výkon povolania poskytla Slovenská komora stavebných inžinierov: https://is.stuba.sk/auth/dok_server/dokumenty_cteni.pl?id=228580;on=0;dok=224415;serializace=71700368:1692132577:58014:user:122f7f4724a5a79fbdc1bf08fd4ae1f99b6bf481