accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu má systematický a komplexný súbor teoretických vedomostí na súčasnej úrovni poznania a vo vede a výskume a v závislosti od vybranej témy aj praktických zručností vo vednej oblasti geodézia a kartografia. Má vedomosti o vzájomnej interakcii vednej oblasti geodézia a kartografia s iným súvisiacimi vednými oblasťami, napr. matematika, geografia, fyzika, geofyzika, astronómia alebo stavebníctvo. Má hlboké poznanie teórie, sofistikovaných metód a postupov na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným štandardom a kritériám. Vie efektívne formulovať metodologický aparát potrebný na riešenie úloh vedy a výskumu vo vednej oblasti geodézia a kartografia a v súvisiacich vedných oblastiach. Ovláda najmenej jeden svetový jazyk na úrovni potrebnej na štúdium vedeckej literatúry, na prezentáciu svojich výsledkov a zručností a na aktívnu účasť pri riešení medzinárodných projektov.

Zručnosti

Absolvent ovláda vedecké metódy riešenia úloh výskumu a vývoja v geodézii a kartografii s orientáciou na technologicky a metodicky najnáročnejšie problémy. Je schopný sledovať najnovšie trendy vo vednej oblasti, tvorivo ich rozvíjať, prinášať vlastné riešenia a formulovať stratégie pre jej ďalší rozvoj. Dokáže vedecky formulovať problém výskumného alebo technologického charakteru, samostatne ho riešiť, viesť výskumný kolektív a prezentovať výsledky vedeckej práce, ktoré predstavujú prínos pre rozvoj odboru na národnej aj medzinárodnej úrovni. Ovláda zásady vedeckého formulovania problémov a návrhu ich vlastného riešenia, ovláda metódy bádania vrátane fyzikálneho a matematického modelovania, realizácie experimentu a jeho vyhodnotenia, analýzy, interpretácie a vizualizácie výsledkov, ako aj formovanie získaných riešení do tvaru, ktorý bude bezprostredne prínosom pre prax.

Kompetencie

Absolvent je schopný pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen alebo vedúci tímu, iniciovať riešenie komplexných problémov, úloh a projektov a spolupracovať s inými tímami na národnej alebo medzinárodnej úrovni. Vyznačuje sa kritickým, nezávislým a analytickým myslením a schopnosťou sa adaptovať meniacim sa podmienkam, tvorivo pristupovať k riešeniu úloh a nepredvídaných situácií. Má schopnosť prezentovať výsledky svojej výskumnej činnosti pred odbornou národnou aj medzinárodnou komunitou. Vie analyzovať, posudzovať a kreatívne modifikovať vlastnú bádateľskú činnosť v užšom ale aj širšom kontexte, vie odhadnúť jej dopad na procesy vo vednej oblasti geodézia a kartografia s reflexiou na potreby spoločnosti. Pri výkone svojich činností a formulácii výskumných zámerov je schopný nadväzovať na súčasný vývoj vo svojej disciplíne, riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny. Vie identifikovať potreby pre svoj vlastný kontinuálny profesionálny vývoj a potreby členov svojho tímu.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolventi ŠO Geodézia a kartografia ŠP Geodézia a kartografia sa uplatnia v akademickom sektore ako zamestnanci vysokých škôl so ŠP v ŠO Geodézia a kartografia a pri výučbe predmetu Geodézia, Geoinformatika v ŠP v iných ŠO na Slovensku alebo v zahraničí. V SR sa uplatnia štátnej alebo verejnej sfére v organizáciách riadených priamo a metodicky ÚGKK SR, súkromnej sfére ako zamestnanci alebo po absolvovaní praxe v trvaní 3 rokov formou viazanej živnosti. Pri pôsobení v súkromnej sfére je absolvent oprávnený, po splnení ďalších náležitostí, uchádzať sa o status autorizovaného geodeta a znalca v odbore geodézia a kartografia.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent ŠO Geodézia a kartografia ŠP Geodézia a kartografia sa uplatní ako koncepčný pracovník alebo manažér pri riešení širokej škály výskumných úloh a projektov v rezorte geodézie, kartografie a katastra. Môže formulovať vývojové zámery, definovať trendy a perspektívy vo vednej oblasti geodézia a kartografia. Je schopný identifikovať, zavádzať a uplatňovať moderné metódy a technológie v aplikačnej praxi odboru geodézia a kartografia. Absolvent nachádza uplatnenie doma i v zahraničí vo vedeckých a vzdelávacích inštitúciách, na riadiacich postoch v orgánoch štátnej správy, ako aj v podnikateľskom sektore, najmä v oblastiach s vysokým stupňom inovácii.

Príklady úspešných absolventov

Doc. Dr. Ing. Milan Horemuž – vedúci katedry na KTH Štokholm, Švédsko Ing. Ivana Ivánová, PhD. Curtin University, Austrália, Department of Spatial Science doc. Ing. Michal Šprlák PhD., Západočeská univerzita v Plzni

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Študijný program hodnotili zástupcovia zamestnávateľov na Rade ŠP. Záznam z rokovania - https://is.stuba.sk/dok_server/slozka.pl?id=215220Stanovisko k súladu študijného programu s požiadavkami na výkon povolania poskytla Komora geodetov. https://is.stuba.sk/auth/dok_server/dokumenty_cteni.pl?id=228589;on=0;dok=223629;serializace=71700324:1692131615:58014:user:523cf889f68d700804e601f59df51c43e878db92