accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Priestorové, technické a materiálne zabezpečenie študijného programu

Všetky vzdelávacie činnosti študijného programu sa uskutočňujú v priestoroch Stavebnej fakulty a jej odborných laboratórií. Virtuálny sprievodca budovou SvF: https://svf.mixedrealityarchitecture.eu/ Na prednášky sú využívané auly a malé prednáškové miestnosti. Hlavná aula a menšie auly nesú mená významných osobností jednotlivých vedných odborov. Sú vybavené dataprojektormi, ozvučením a interaktívnou tabuľou. Menšie prednáškové miestnosti sú vybavené dataprojektormi. Niektoré miestnosti sú vybavené špeciálnym zariadením (napr. kresliace stoly, maliarske stojany) podľa požiadaviek odbornej výučby, resp. katedier. Na online výučbu sú k dispozícii štyri miestnosti, ktoré sú vybavené počítačom, bezdrôtovým mikrofónom, kamerou, tabuľou, projektorom a vizualizérom na snímanie písaného textu na papier. K dispozícii sú 3 miestnosti na konanie seminárov, workshopov so špeciálnym audiovizuálnym vybavením – dataprojektor, video projekcia. Obdobne je vybavená a využívaná zasadacia miestnosť na dekanáte fakulty. Laboratóriá Katedra technických zariadení budov Laboratórium vzduchotechniky je zamerané na meranie prúdenia vzduchu v priestore a na meranie aerodynamických vlastností niektorých distribučných prvkov. Laboratórium je vybavené distribučnou sieťou pre prívod vzduchu, súčasťou ktorej sú: potrubný axiálny ventilátor, merač tlakovej diferencie, distribučné koncové prvky pre prívod vzduchu (štrbinová výustka, anemostat, obdĺžniková dvojradová výustka, tanierový ventil a vírivá výustka). Každý koncový prvok je vybavený regulátorom prietoku vzduchu. Súčasťou laboratória sú meracie prístroje (Indoor Climate Analyzer) obsahujúce: 1 x snímač povrchovej teploty, 2 x snímač teploty vzduchu, 2 x snímač operatívnej teploty, 2 x snímač rýchlosti prúdenia vzduchu a 2 x snímač relatívnej vlhkosti. Laboratórium a zariadenia sú využívané prevažne na výučbu študentov a pre experimentálne merania študentských vedeckých prác. Laboratórium energetické je zamerané na oblasť úspor energie a hodnotenia hospodárnosti využitia energie vo vykurovaní. Laboratórium je vybavené vykurovacími okruhmi s klasickými doskovými vykurovacími telesami s rôznymi regulačnými armatúrami a pripojením na potrubnú sieť, ako aj podlahovým nízkoteplotným systémom, ktoré slúžia na meranie fyzikálnych veličín, overovanie vlastností materiálov a technických zariadení. Hydraulické okruhy vykurovacej sústavy s rôznymi regulačnými armatúrami na vykurovacích telesách a v potrubnom rozvode umožňujú experimentálne overovanie hydraulickej stability vykurovacích sústav, meranie tlakov, teploty a hmotnostných prietokov, nastavovanie armatúr pomocou meracieho prístroja hydraulického vyvažovania. Laboratórium je vybavené elektrickým kotlom Protherm, ktorý je prepojený s vykurovaciu sústavou s dvomi možnosťami: cez termohydraulický rozdeľovač alebo cez doskový výmenník tepla. Súčasťou je i skrinka rozvádzača merania a regulácie, ktorá umožňuje miestne ručné riadenie a to zapínanie a vypínanie kotla a dvoch čerpadiel zabudovaných vo vykurovacej sústave, ručné miestne riadenie trojcestného zmiešavacieho ventilu a trojcestného rozdeľovacieho ventilu vo vykurovacej sústave, súčasťou je i univerzálny regulátor Honeywell EAGLE a k dispozícii je programu PROCARE firmy Honeywell, ktorý je určený pre diaľkové riadenie zariadení v laboratóriu. Prostredníctvom tohto programu je možné sledovať fyzikálne veličiny a je možné diaľkovo riadiť chod zdroja tepla, dvoch čerpadiel a dvoch trojcestných regulačných ventilov. Súčasťou laboratória je i mobilný a ľahko premiestniteľný zdroj tepla a chladu, ktorý pozostáva z elektrického ohrievača vody Q-TERMO TREND 10P, rozvádzacia skrinka merania a regulácie, tlakovej expanznej nádoby, obehového čerpadla, armatúr (guľové kohúty, 2x vodomery, trojcestný zmiešavací ventil, teplotné snímače, tlakomer, poistný ventil, odvzdušňovací ventil, regulačný ventil). Súčasťou je odpadové potrubie, expanzné potrubie, potrubie pre prívod studenej vody a prívodné a vratné potrubie. Zdroj tepla a chladu ako uzavretý systém dokáže pomocou vyššie uvedených zariadení zabezpečiť zvolenú požadovanú teplotu média pre vykurovanie i chladenie. Laboratórium je vybavené meracími prístrojmi, a to zostavou termovíznych kamier, prenosnými záznamníkmi fyzikálnych veličín, ultrazvukovými prietokomermi, hrúbkomerom MMX – 6DL, multifunkčnými teplomermi, prístrojmi určenými na tlakovú skúšku. Súčasťou meracích zariadení je analyzátor spalín Testo 300 LL vrátane senzora NO2, ktoré umožňujú inštalačné a servisné práce na vykurovacom systéme a takisto elektronický nos GC Analyzer zNose 4300, ktorý slúži na meranie kvality vzduchu a identifikovanie toxických a chemických látok vo vzduchu. Laboratórium a zariadenia sú využívané prevažne na výučbu študentov a pre experimentálne merania študentských vedeckých prác. Laboratórium zdravotnej techniky je zamerané na oblasť úspor energie v oblasti prípravy teplej vody a na hodnotenie účinnosti rekuperácie tepla z odpadovej vody. Laboratórium je vybavené zostavou zariaďovacích predmetov, 2 x umývadlo, 1 x WC, 1 x bidet, 2 x sprcha. Súčasťou laboratória je elektrický zásobníkový ohrievač vody, domáca vodáreň na zosilňovanie tlaku, 2 x rekuperačné panely na spätné získavanie tepla z odpadovej vody. Súčasťou sú i meracie prístroje: 2 x ponorný prietokomer, 2 x ponorný teplomer, prenosný Kalorimeter HACH DR 800 na analýzu koncentrácie chemických látok vo vode, HQd Portable Meter na meranie pH, teploty a vodivosti vody. Laboratórium a zariadenia sú využívané prevažne na výučbu študentov a pre experimentálne merania študentských vedeckých prác.

Informačné zabezpečenie a literatúra

Informačné technológie, licencie V oblasti informačných technológií sú pre potreby fakulty zakúpené multilicencie programových produktov spoločností Microsoft, AutoDesk, Intergraph, PTC, ANSYS, Tekla Structure a ďalšie. Aktualizácia licencií (subscription) programových produktov sa vykonáva priebežne. V súlade s postupným budovaním informačného systému STU sa skvalitňuje fakultná počítačová sieť, ako aj pripojenie fakulty na uzol SANET-u. Pre zabezpečenie potrieb katedier na numericky náročné výpočty boli zakúpené pracovné stanice Lenovo s príslušným softvérovým vybavením. Na zabezpečenie plynulej prevádzky fakultných systémov a zvýšenie bezpečnosti sa v minulých dvoch rokoch zmodernizovalo distribučné dátové centrum Stavebnej fakulty. Zakúpili sa nove výkonné servery od spoločnosti IBM a virtualizačný softvér od spoločnosti VMware. Pre potreby fakulty slúžia dlhodobé zmluvy STU s firmou Microsoft (Microsoft Select, Campus Agreement). Licencie a produkty sú určené len na výučbu a správu univerzity, nie sú určené na vykonávanie podnikateľskej činnosti. V rámci zmluvy môže STU bezplatne využívať nasledovné produkty: • upgrade operačného systému osobných počítačov (s možnosťou downgrade), • MS Office vo všetkých verziách a jazykových mutáciách, • terminálové (klientské) licencie serverov, • desktop Optimization Pack (SW na diaľkovú správu PC). Bezpečnosť počítačových staníc je zaistená centrálnym serverom ESET security management center s najmodernejším antivírusovým programom ESET endpoint antivirus od firmy ESET pre 32 a 64-bitové operačné systémy, ktorý je denne aktualizovaný a je bezplatne voľne prístupný pre všetky pracoviská a katedry na Stavebnej fakulte. Počítačová sieť fakulty V súčasnosti je Stavebná fakulta pripojená do siete SANETu optickým káblom, ktorý poskytuje prenosovú rýchlosť 10 Gbit/s. Ústrednými prvkami siete je výkonný router Cisco Catalyst 3850 XS 10G SFP+ a Cisco Catalyst 3560E Series. Tým je zabezpečená možnosť monitorovania a správy siete. Priebežne sa realizuje softvérový upgrade a konfigurácia topologicky najdôležitejších aktívnych prvkov kostry počítačovej siete fakulty. Prínosom je ich centralizovaný manažment, centralizovaný monitoring a efektívnejšia správa. V sieťovej infraštruktúre LAN fakulty je pracovníkmi Centra informačných technológií SvF priebežne dopĺňaná kostra štruktúrovanej kabeláže na báze fibre optics/UTP Cat5e/Cat 6. V súčasnosti je na pôde fakulty inštalovaných približne 1000 aktívnych prípojných miest (portov). Na úrovni jednotlivých pracovísk/katedier sú prípojné miesta spojené s počítačovou sieťou kabelážou UTP Cat.5e/Cat6. Staršie aktívne sieťové prvky sú v súčasnosti nahradené prvkami s vysokou úrovňou manažmentu a monitoringu (Aruba, Cisco). Všetky PC v počítačových učebniach sú pripojené do počítačovej siete SvF kabelážou UTP Cat5e/Cat 6 s prenosovou rýchlosťou 1Gb/s. V čase mimo výučby sú učebne Centra informačných technológií SvF prístupné pre študentov fakulty pre individuálnu prácu na PC, resp. pre využívanie sieťových služieb vrátane neobmedzeného prístupu do Internetu. V celofakultných učebniach, kde prebieha väčšina výučby, ale aj iných priestoroch fakulty (átrium, Knižnica a informačné centrum, aula) je k dispozícii bezdrôtová WiFi sieť. Na Stavebnej fakulte je plne funkčný medzinárodný projekt Eduroam, v rámci ktorého sa umožnilo členom akademickej obce bezproblémové pripojenie sa do počítačovej siete v ľubovoľnej akademickej inštitúcii a to na základe užívateľského mena a hesla platného v domovskej inštitúcii. Siete, začlenené do projektu eduroam, sú realizované ako bezdrôtové siete (WiFi) podľa štandardu 802.11ac (1 Gbit/s) a 802.11b/g/n (54Mbit/s). Bezdrôtové siete sú priebežne dopĺňané, v súčasnosti je inštalovaných 32 Cisco access-pointov. Pracovníci CIT dopĺňajú pokrytie WiFi signálom podľa aktuálnych potrieb. Poskytujú tiež konzultačnú činnosť pre študentov pri nastavení notebookov, tabletov a smartfónov. Celofakultné učebne výpočtovej techniky Pre výučbu a individuálnu prácu študentov je v súčasnosti na fakulte využívaná v prevažnej miere výpočtová technika triedy PC. Študentom je v Centre IT k dispozícii 5 učební, ktoré sú špecializované na CAD-systémy. Učebne sú počas semestra v prevádzke 12 denne pre výučbu, resp. individuálnu prácu študentov. Jedna z počítačových učební – Počítačová seminárna miestnosť je prispôsobená výuke v anglickom jazyku. Počítače v učebniach sú kategórie Intel, AMD8, i5, min. 2,2 GHz, obsahujú 8 GB operačnej pamäte, majú pevné disky veľkosti viac ako 120 GB a LCD monitory 19-22 palcové. V učebniach prebieha výučba aplikačných špecializovaných odborných programov, grafických programov AutoCAD, MicroStation, Allplan, Dlubal, MathCAD, Nemetschek, ArcGIS ako aj základná výučba operačného systému Win-dows a kancelárskych programov Office. Náv¬števnosť v počítačových učebniach CIT je v súčasnosti cca 1 500 študentov týždenne, t. j. spolu viac ako 20 000 študentov za semester a 40 000 študentov ročne. Pracovníci Centra informačných technológií Stavebnej fakulty poskytujú študentom denne odbornú konzultačnú činnosť. Iné služby Pracovisko Plotrovacie a kopírovacie stredisko - PAKS poskytuje tlačové služby s farebnými aj čiernobielymi výstupmi do formátu A0, plotrovanie farebné aj Č/B do formátu A0, kopírovanie Č/B do formátu A0, skenovanie Č/B do formátu A0 , rýchly dokumentový skener farebne aj ČB - formát A4. Stredisko je k dispozícii študentom, ale aj ka¬tedrám fakulty. Pre veľký záujem študentov je počas semestra v prípade potreby v dvojzmennej prevádzke. V roku 2019 PAKS rozšíril svoje služby o možnosť samoobslužnej tlače 24 hodín denne pre študentov a zamestnancov celej STU priamo zo svojho mobilného zariadenia alebo kiosku, ktorý sa nachádza pri voľne dostupnej tlačiarni. V budúcnosti plánujeme vybudovať ešte dve samoobslužne miesta v priestoroch fakulty. Katedry, podieľajúce sa na výuke tiež disponujú špecializovanými učebňami výpočtovej techniky.

Podmienky dištančného a kombinovaného štúdia

Výučba je organizovaná prezenčnou formou. Ak je v niektorom predmete časť výučby organizovaná dištančne, je to uvedené v informačnom liste predmetu. Prechod z prezenčnej metódy na dištančnú a podmienky STU ustanovuje Študijný poriadok STU: https://www.stuba.sk/sk/studenti/legislativa/studijny-poriadok-stu.html?page_id=4560 (článok 50a). CVT – návody na e-learning: https://www.stuba.sk/navody/online/index.php Návody na dištančné vzdelávanie na fakulte: https://www.svf.stuba.sk/cit/navody.html?page_id=7437 E-learningové portály: https://www.stuba.sk/sk/studenti/e-learning.html?page_id=2711

Partneri pri vzdelávaní

Partnerské univerzitné pracoviská: DTU – Lingby, Dánsko, (študijný pobyt doktorandov) BME- Budapešť, Maďarsko, (študijný pobyt doktorandov) UAS – Eisenstadt FH Burgenland, Rakúsko, (študijný pobyt doktorandov) VUT - Brno, Česká republika, (študijný pobyt doktorandov) TU – Eindhoven,, Holandsko, (študijný pobyt doktorandov).

 

Poradenské a podporné služby

Študijné oddelenie

Je miestom prvého kontaktu pre uchádzača o štúdium a študenta. Poskytuje podporné a poradenské služby v rámci prijímacieho konania a vo všetkých oblastiach súvisiacich so štúdiom, najmä pri zápise, tvorbe študijného plánu, pri plnení študijných povinností, uznávaní predmetov, zmene študijného programu, prerušení štúdia, školnom, sociálnej starostlivosti, štipendiách, ubytovaní. Tiež pomôže pri organizovaní domácej stáže, alebo mobility.

Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov STU

Metodicky usmerňuje a koordinuje poradenské služby pre uchádzačov o štúdium a študentov v oblasti vzdelávania a sociálnej starostlivosti na STU. Riadi odvolacie konania voči rozhodnutiam fakultných orgánov. Poskytuje služby v oblasti vydávania a verifikácie dokladov o absolvovaní štúdia, vydávania duplikátov dokladov o štúdiu, uznávania dokladov o vzdelávaní pre uchádzačov o štúdium, rozhodovanie o priznaní štipendií, odpustení školného a podpore študentských organizácií na STU.

Poradenské centrum STU

V spolupráci s fakultným koordinátorom poskytuje poradenské služby v efektívnom učení sa, pre študentov so špecifickými potrebami, v rozvoji kariéry, v sociálnom poradenstve a poradenstve v oblasti duševného zdravia.

InQb Univerzitný technologický inkubátor

Pomáha študentom a absolventom STU rozvíjať ich podnikateľský nápad v inkubačných programoch START a UP.

Útvar medzinárodných vzťahov

V spolupráci s fakultnými koordinátormi koordinuje a organizuje medzinárodné mobility a stáže študentov STU a zabezpečujem súvisiace vzdelávanie. 

Ubytovanie a stravovanie

STU poskytuje ubytovanie študentom STU v siedmich študentských domovoch - ŠD Mladá garda, ŠD Jura Hronca, ŠD Nikosa Belojanisa, ŠD Akademik, ŠD Dobrovičova a ŠD Mladosť, ŠD Miloša Uhra v Trnave.

Postup podávania žiadostí a pravidlá prideľovania ubytovania študentom STU v Bratislave.

Raňajkovať, obedovať aj večerať je možné v jedálňach študentských domovov STU. Počas dňa sú k dispozícii jedálne aj bufety priamo v mieste výučby alebo na okolitých fakultách. Preukaz študenta funguje vo všetkých stravovacích prevádzkach STU. Stravovací systém STU.

Mimo študijné aktivity

Študentské organizácie STU

STU pravidelne podporuje činnosť neziskových organizácií a združení študentov STU.

Šport

Študenti STU majú k dispozícii telocvične, posilňovne, lezeckú stenu, 3 plavárne, viacúčelové ihriská ako aj ďalšie športoviská v priestoroch fakúlt a študentských domovov.

Centrum akademického športu STU

Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK

 Pri STU pôsobí vysokoškolský umelecký súbor STU s tromi samostatnými zložkami