accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu má: - vedomosti z aplikovanej matematiky a fyziky, ktoré dokáže aplikovať na ním riešený vedecký problém z oblasti konštrukcií pozemných stavieb; - znalosti v oblasti teórie a techniky konštrukcií pozemných stavieb ako aj širších vzťahov v oblasti architektonicko-konštrukčnej tvorby a ochrany budov, ich vnútorného prostredia a širších environmentálnych aspektov; - znalosti princípov fyzikálnych meraní a tvorby simulačných modelov energetických procesov v budovách a nimi determinovaných pohodových parametrov vnútorného prostredia budov; - podrobné poznatky z teórie, metód a smerovania vývoja v oblasti ním riešenej výskumnej problematiky na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám; - poznatky o širších súvislostiach výskumných aktivít a stratégií výskumu a rozvoja v oblasti stavebníctva; - vedomosti z odborného anglického jazyka, resp. nemeckého jazyka.

Zručnosti

Absolvent študijného programu vie: - aplikovať vedecké teoretické aj experimentálne metódy výskumu a vývoja konštrukcií pozemných stavieb so zohľadnením ich väzieb na techniku prostredia budov a technologické procesy, zdravotnú neškodnosť a bezpečnosť budov s rešpektovaním širších sociálnych, environmentálnych a ďalších súvislostí a kritérií; - tvorivo používať vedecké experimenty – výpočtové, laboratórne alebo experimenty „in situ“ a metódy ich vyhodnotenia; - identifikovať a formulovať nové vedecké problémy a hypotézy, vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu na ich riešenie, overenie a implementovanie; - v oblasti ním vyriešeného vedeckého problému je schopný výstupy svojho bádania prezentovať a zavádzať do stavebnej projektovej a výrobnej praxe a tak podporovať technický pokrok v znalostnej spoločnosti usilujúcej o svoj udržateľný rozvoj; - aktívne a samostatne sledovať a využívať svetovú odbornú literatúru, inovačné trendy vo svojom odbore aj v príbuzných odboroch.

Kompetencie

Absolvent študijného programu sa vyznačuje: - nezávislým, kritickým a analytickým myslením, je schopný samostatne a efektívne vedecky pracovať; - kreatívnosťou pri určovaní zamerania výskumu, výbere vhodných výskumných metód, koordinovaní práce výskumného kolektívu v oblasti riešenia aj náročných problémov teórie a konštrukcií pozemných stavieb; - schopnosťou prinášať vlastné teoreticko-experimentálne odôvodnené originálne riešenia problémov konštrukcií pozemných stavieb vo forme hmotných alebo nehmotných výstupov; - schopnosťou aplikovať výsledky svojej tvorivej vedeckej práce pri navrhovaní, posudzovaní, diagnostike a obnove pozemných stavieb; - schopnosťou spolupracovať s domácimi a zahraničnými vedcami, prezentovať výsledky svojej vedeckej práce aj na medzinárodnej úrovni vo svetovom jazyku, kooperovať so zahraničím, pracovať samostatne aj v multidisciplinárnych kolektívoch; - pripravenosťou zastávať expertné funkcie na úrovni ústredných národných ako aj európskych technických komisií.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolvent štúdia je vysokokvalifikovaný špecialista v oblasti navrhovania a teoreticko-experimentálneho hodnotenia konštrukcií budov a nimi determinovaných funkčných vlastností vnútorného prostredia budov. Absolventi sa uplatňujú najmä na slovenských technických univerzitách ako vedecko-pedagogickí pracovníci, v rozličných výskumno-vývojových organizáciách a významná časť pôsobí v praxi ako samostatní experti a konzultanti. Koncepcia študijného programu umožňuje absolventovi uplatniť sa vo všetkých krajinách Európskej únie a v podstate v hociktorej krajine sveta. Dôkazom tohto tvrdenia sú viacerí absolventi pracujúci na univerzitách a výskumných pracoviskách v Belgicku, Ukrajine, Kanade, Škótsku a v ďalších krajinách. Uplatňujú sa predovšetkým v oblasti technickej stránky architektúry, t. j. stavebnej akustiky, denného osvetlenia budov, fasádnej techniky, tepelnej techniky, energetickej efektívnosti budov, diagnostiky a obnovy stavebných konštrukcií budov, komplexných počítačových simulácií pohodových a bezpečnostných parametrov vnútorného prostredia budov. Mnohí absolventi pôsobia ako samostatní špecialisti v uvedených oblastiach alebo sa zamestnávajú v poradenských firmách a v projektových ateliéroch. Pôsobia tiež vo vrcholových manažérskych pozíciách.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného odboru „stavebníctvo“ v študijnom programe „teória a konštrukcie pozemných stavieb“ sa uplatní ako: - vedúci pracovník tvorivého výskumného tímu na Slovensku aj v zahraničí; - samostatný vedecko-pedagogický pracovník na univerzitách a v rozličných výskumných a vývojových pracoviskách; - expert a konzultant v oblasti stavebnej fyziky v závislosti od svojej špecializácie (stavebná a priestorová akustika, stavebná tepelná technika, denné osvetlenie a insolácia budov, aerodynamika a hydrodynamika budov, patológia budov), alebo expert na hodnotenie energetickej hospodárnosti budov, požiarnej bezpečnosti budov, stavebných konštrukcií pozemných stavieb a to ako samostatný špecialista alebo v poradenských firmách, v projektových a investorských organizáciách a podobne; - vysokokvalifikovaný odborný pracovník v štátnych orgánoch a orgánoch samospráv.

Príklady úspešných absolventov

Počas dlhej histórie tohto študijného programu úspešne ho ukončil veľký počet absolventov, ktorí našli uplatnenie v rozličných sférach života spoločnosti, veľká časť z nich v akademickom a výskumnom prostredí. Ako príklad tu uvádzame iba niekoľkých z nich. Prof. Ing. Monika, Rychtáriková, PhD. – profesorka na Katedre architektúry Katolíckej univerzity v Leuven, Belgicko, Vedkyňa roka Slovenskej republiky v roku 2015, Prof. Ing. Dr. Oleksandr Vasylenko – Odeská štátna akadémia stavebníctva a architektúry, vedúci katedry navrhovania architektonického prostredia, Prof. Ing. Jozef Štefko, PhD. – Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, vedúci katedry drevostavieb Doc. Ing. Stanislav Darula, PhD. – samostatný vedecký pracovník Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave, špičkový a medzinárodne uznávaný odborník v oblasti denného osvetlenia a energetickej efektívnosti budov, Ing. Milan Janák, PhD. – riaditeľ a vlastník spoločnosti Simulácie Budov, s.r.o., ktorá sa špecializuje na konzultačnú činnosť v oblasti stavebnej fyziky, energetickej hospodárnosti budov, počítačových simulácií budov a integrovaného projektovania budov, BREEAM licensed assessor, LEED Accredited Professional (AP), Ing. Peter Matiašovský, PhD. – dlhodobý riaditeľ Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave, špecialista v oblasti stavebnej tepelnej techniky.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Študijný program hodnotili zástupcovia zamestnávateľov na Rade ŠP. Záznam z rokovania - https://is.stuba.sk/dok_server/slozka.pl?id=215220Stanovisko k súladu získanej kvalifikácie s požiadavkami na výkon povolania poskytla Slovenská komora stavebných inžinierov. https://is.stuba.sk/auth/dok_server/dokumenty_cteni.pl?id=228596;on=0;dok=223648;serializace=71707206:1692218754:58014:user:0ce1a61946291f512fb8c2a4af6a8e2463bc0ef4