accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu vie: - charakterizovať problematiku oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, environmentalistiky a požiarneho inžinierstva v oblasti priemyselných podnikov a vo sfére služieb, - opísať a vysvetliť poznatky z inžinierskych oblastí teórie požiarov a výbuchov, metód riadenia rizík, environmentalistiky a environmentálnej chémie, hasiacich látok a protipožiarnej bezpečnosti, toxikológie, remediačných technológií a odpadového hospodárstva či ochrany a bezpečnosti prostredia, - charakterizovať problémy oblasti bezpečnosti a navrhovania bezpečnejších pracovísk, ďalej rozumie princípom environmentalistiky a základom ich technológií a základom kvality produkcie, - charakterizovať dokumentáciu týkajúcu sa oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, environmentalistiky a súvisiacich právnych predpisov a vie opísať inžinierske riešenia problémov v oblasti bezpečnosti a environmentu, - charakterizovať a klasifikovať nebezpečné látky, opísať ich vlastnosti a na základe ich vlastností opísať spôsoby manipulácie s týmito látkami, - opísať a vysvetliť problematiku analýzy, hodnotenia a riadenia rizík a na základe vlastných zistení vyvodzovať závery zo zistených skutočností, - charakterizovať kvalitu v oblasti bezpečnosti a environmentu a zvyšovanie jej úrovne, - opísať poznatky v oblasti bezpečnosti pracoviska a vyhradených technických zariadení, - charakterizovať a klasifikovať parametre pracovného prostredia a opísať riešenia na zvýšenie bezpečnosti, - opísať poznatky v oblasti požiarno-technických charakteristík pracoviska a pracovného prostredia a dokáže spracovať dokumentáciu týkajúcu sa požiarneho inžinierstva.

Zručnosti

Absolvent študijného programu dokáže: - spracovať odbornú dokumentáciu v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, environmentalistiky a požiarneho inžinierstva v oblasti priemyselných podnikov a vo sfére služieb, - aplikovať poznatky z inžinierskych oblastí teórie požiarov a výbuchov, metód riadenia rizík, environmentalistiky a environmentálnej chémie, hasiacich látok a protipožiarnej bezpečnosti, toxikológie, remediačných technológií a odpadového hospodárstva či ochrany a bezpečnosti prostredia, - spracovať a riešiť problémy oblasti bezpečnosti a navrhovania bezpečnejších pracovísk, ďalej rozumie princípom environmentalistiky a základom ich technológií a základom kvality produkcie, - spracovať dokumentáciu týkajúcu sa oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, environmentalistiky a súvisiacich právnych predpisov a vie navrhovať inžinierske riešenia problémov v oblasti bezpečnosti a environmentu, - spracovať dokumentáciu súvisiacu s požiadavkami pracovného prostredia v oblasti environmentalistiky a bezpečnosti, - pracovať s nebezpečnými látkami, posudzovať ich vlastnosti a na základe ich vlastností navrhovať spôsoby manipulácie s týmito látkami, - robiť analýzu, hodnotenie a riadenie rizík a na základe vlastných zistení vyvodzovať závery zo zistených skutočností, - posúdiť kvalitu v oblasti bezpečnosti a environmentu a zvyšovanie jej úrovne, - uplatniť poznatky a navrhovať odborné riešenia v oblasti bezpečnosti pracoviska a vyhradených technických zariadení, - stanoviť parametre pracovného prostredia a navrhnúť riešenia na zvýšenie bezpečnosti, - stanoviť a kriticky posudzovať požiarno-technické charakteristiky pracoviska a pracovného prostredia a dokáže spracovať dokumentáciu týkajúcu sa požiarneho inžinierstva.

Kompetencie

Absolvent študijného programu má schopnosť: - samostatne pracovať ako autorizovaný bezpečnostný technik ovládajúci základy v oblasti bezpečnosti, environmentu a požiarnej ochrany, - samostatne pracovať ako technik požiarnej ochrany a ako odborník pre závažné priemyselné havárie, - samostatne analyzovať problémy v oblasti bezpečnosti a environmentu a navrhovať odborné a inovatívne riešenia v sledovaných oblastiach, - viesť odbornú dokumentáciu výrobného podniku v oblasti bezpečnosti, environmentu a požiarnej ochrany. Absolvent inžinierskeho stupňa štúdia na záver štúdia spracováva diplomovú prácu týkajúcu sa bezpečnosti, protipožiarnej ochrany a environmentu tak, aby v práci preukázal vedomosti získané počas štúdia.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Integrovaná bezpečnosť, 2. stupeň, sa uplatnia v praxi ako odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarneho inžinierstva a environmentálneho inžinierstva. Podiel študentov, ktorí po štúdiu na druhom stupni nájdu uplatnenie sa pohybuje na úrovni 80 %. Podstatná časť študentov s vynikajúcimi výsledkami (cca 10 %) nachádza uplatnenie na treťom stupni štúdia.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent inžinierskeho štúdia sa uplatní ako autorizovaný bezpečnostný alebo požiarny technik. Tiež je možné uplatnenie v oblasti inžinierskej oblasti environmentalistiky a bezpečnosti, kde vie spracovať potrebnú dokumentáciu a riadiť tím ľudí, pracujúcich v oblasti bezpečnosti a environmentu. Uplatní sa aj ako platný člen tímov analyzujúcich a riadiacich riziká. Ďalej sa uplatní na riadiacich pozíciách v oblasti analýzy a riadenia rizík, environmentálnych technológií a manažérskych systémoch integrovanej bezpečnosti. analytik rizík a v oblasti vyhradených technických zariadení. Tiež sa absolvent uplatní v oblasti požiarneho a súdneho inžinierstva z odboru požiarnej bezpečnosti. Môže sa uplatniť v sfére výskumu integrovanej bezpečnosti, výbuchov a pracovnej bezpečnosti na manažérskych pozíciách. Môže pokračovať v doktorandskom štúdiu v naväzujúcich študijných programov príbuzného zamerania.

Príklady úspešných absolventov

doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD. (prodekanka MTF STU) Ing. Marcel Kuracina, PhD. (UNIQA, vedúci oddelenia Risk Engineering) Ing. Matej Menčík,PhD. (Faurecia Slovensko, vedúci EHS manažér) Ing. Michal Vereš (ŽOS Vrútky, predseda predstavenstva) Ing. Roman Kusý (ZSSK, riaditeľ odboru inšpekcie a kontroly ZSSK) Ing. Marek Rolinec (Head of Industrial Safety Culture, Emirates Nuclear Energy Corporation) Ing. Miroslav Slovák (Saneca Farmaceutical, vedúci SHE) Ing. Branislav Birčák (vedúci odboru radiačnej ochrany A1‚ TSÚ RAO‚ MSVP a RÚ RAO) Michal Braniš (IKEA Industry, vedúci oddelenia HSE) Ing. Martin Trnovský (GAJOS, vedúci oddelenia HSE) Ing. Ivan Reho (prezídium HaZZ SR) Ing. Michal Belčík (Veolia Energia Slovensko, QHS specialist)

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Študijný program Integrovaná bezpečnosť je zostavený v súlade s aktuálnymi trendmi a požiadavkami praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v kombinácii s požiarnym inžinierstvom a environmentálnym inžinierstvo. Zamestnávateľmi (Faurecia, Slovnaft, VUKI, BeSoft ...) je kladne hodnotená samostatnosť a schopnosť absolventov študijného programu odbornej aplikácie teoretických a technických vedomostí pri riešení konkrétnych problémov priemyselnej praxe.