accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - má prierezové vedomosti v oblasti materiálov a korešpondujúcich technológií so zameraním na ich aplikačné využitie zodpovedajúce súčasnému stavu poznania, - rozumie výrobe, skúšaniu, technologickému spracovaniu, optimalizácii zloženia materiálov a technologických procesov, exploatácii a degradácii vlastností hlavných druhov technických materiálov, - rozumie materiálovým, finančným a energetickým bilanciám procesov strojárskej výroby, - má vedomosti o možnostiach ovplyvnenia pôsobením vysokoenergetického žiarenia, a tiež prostredníctvom tepelného, chemicko-tepelného, mechanického spracovania materiálov za účelom získavania najlepších vlastností technických materiálov používaných v praxi, - ovláda podstatu determinácie a kvantifikácie fyzikálnych a mechanických veličín v technickej a laboratórnej praxi, - má prehľad o najpoužívanejších technických materiálov v strojárstve - z technológie ich výroby, technológie spracovania, aplikácie a recyklácie materiálov, - ovláda základy elektrotechniky, mechaniky, optiky, termodynamiky, konštruovania, tvorby technickej dokumentácie, ekonomiky a manažmentu priemyselných podnikov, - ovláda informačné systémy umožňujúce zber, spracovanie a analýzu dát, riadenie experimentov, procesov výroby a spracovania materiálov, - absolventom uvedená úroveň znalostí umožní ich aplikáciu v praxi, ale aj ďalší rozvoj v štúdiu ďalších odborov v pokračujúcom doktorandskom štúdiu.

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - vie tvoriť dokumenty, spracovať a analyzovať dáta, používať technickú dokumentáciu, používať softvérovú podporu pre komunikáciu, analýzu a spracovanie dát, tvorbu dokumentov, - vie modelovať termodynamické procesy pri tvorbe rôznych zliatin, prípadne modelovať vlastnosti a štruktúru materiálov v rôznych softvérových prostrediach, - vie pracovať s prístrojmi na meranie mechanických vlastností materiálov, zrealizovať zber dát a ich spracovanie v PC, - zvládne prípravu vzoriek a metalografickú prípravu rozličných materiálov na sledovanie mikroštruktúry, - vie spracovať výsledky svojej práce formou technických správ a prezentácií a tieto vie efektívne komunikovať, - má manažérske, ekonomické a ekologické vedomosti a dokáže vypracovať podklady, správy a dokumentáciu v súlade s profesionálnymi, etickými a právnymi zásadami v odbore strojárstvo, - má schopnosť vypracovať technické podklady na optimálne riešenie voľby technických materiálov pre praktické aplikácie, - vie pri riešení technického problému kombinovať najnovšie poznatky z oblasti technických materiálov s cieľom získať riešenie s významnou pridanou hodnotou.

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - dokáže plánovať svoje vlastné vzdelávanie, organizovať si prácu a samostatne získavať nové poznatky, - je samostatný pri riešení odborných úloh, projektov a pri riešení čiastkových úloh, - je schopný samostatne a kreatívne riešiť zložité projekty, s ohľadom na svoje odborné zameranie dokáže analyticky myslieť, prezentovať vlastné názory a riešenia nových a neštandardných situácií, - je pripravený efektívne pracovať v tíme, spolupracovať a motivovať ľudí, niesť zodpovednosť za výsledky dosiahnuté v tíme, - vie stanoviť časový plán riešenia projektu tak, aby minimalizoval nákladovú zložku a dodržal časový plán zamestnávateľa resp. zákazníka tým, že aplikuje moderné prístupy k plánovaniu pracovného času aj s ohľadom na iných členov pracovného kolektívu, - sa vyznačuje schopnosťou identifikovať, kvantifikovať a zhodnotiť dopady riešení problémov na oblasť životného prostredia i sociálnu oblasť, - vie odborne prezentovať vlastné stanoviská a technické riešenia pred rôznym typom obecenstva na rôznych úrovniach riadenia.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Študijný program Materiálové inžinierstvo je zameraný na znalosti z pojmov, princípov a teórií, vzťahujúcich sa na aplikácie technických materiálov v širokom spektre používania v strojárskej praxi. Uplatnenie absolventov je teda predovšetkým v strojárskom priemysle, ale s presahom aj do medziodborových profesií v oblasti energetiky, elektrotechniky, teda všade tam, kde je potrebné rozpoznať materiálové vlastnosti prevádzkovaných procesov a tieto optimalizovať a riadiť tak, aby sa zvýšila ekonomická efektivita a bezpečnosť ich prevádzky. V týchto oblastiach sa absolvent študijného programu Materiálové inžinierstvo uplatní ako manažér projektov, projektant, systémový návrhár, procesný špecialista, kontrolór pre nedeštruktívne skúšky materiálov, predajca alebo nákupca vstupných polotovarov pre strojársku výrobu. Absolvent tohto študijného programu sa vyznačuje znalosťami z oblasti materiálových a technologických procesov strojárskej výroby, ktoré mu umožňujú lepšie pochopiť fyzikálnu podstatu týchto procesov a využiť ich na optimalizáciu a celkové dopady na životné prostredie na jednej strane a na druhej strane zvyšovať kvantitu a kvalitu produkcie ako i celkovú produktivitu práce. Absolvent disponuje znalosťami o procesoch výroby technických materiálov, ich vlastností po technologickom spracovaní do formy nástrojov alebo súčiastok, ako i o ich vedľajších dopadoch na produkciu a životné prostredie. Ovláda rôzne spôsoby merania širokého spektra vlastností materiálov a tieto vie spracovávať, analyzovať a vyhodnocovať. Absolvent vie samostatne i ako súčasť tímu analyzovať technické problémy, navrhnúť ich riešenie, pričom existujúce systémy vie diagnostikovať, udržiavať, spravovať a ďalej rozvíjať. Absolvent je schopný aplikovať najnovšie teoretické poznatky na riešenie praktických problémov, pričom vie samostatne posúdiť rôzne možnosti riešenia a vybrať z nich to najefektívnejšie, ktoré zohľadňuje prínosovú, ale aj nákladovú zložku. Uplatní sa tak vo firmách zaoberajúcich sa predajom, nákupom, spracovaním a skúšaním materiálov, ale i v automobilovom priemysle, má predpoklady podnikať v oblasti výroby a služieb zameraných primárne na výrobu prístrojov, strojov a zariadení Absolventi vykazujú 100% zamestnanosť na trhu práce.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu je pripravený na vstup na trh práce v oblasti hodnotenia a kontroly kvality materiálov sofistikovanými metódami a špeciálnymi prístrojmi, ako aj na spoluprácu s konštruktérmi a technológmi pri návrhu a technologickom spracovaní materiálov na súčiastky, nástroje a úžitkové predmety. - Vynikajúci absolventi budú pripravení na štúdium tretieho stupňa študijného programu v študijnom odbore Materiály a v príbuzných študijných odboroch. - Absolvent sa uplatní ako Procesný špecialista v strojárskej výrobe, Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe, Strojársky špecialista automatizácie , Strojársky špecialista konštruktér, projektant, Strojársky špecialista technológ, Strojársky špecialista v oblasti kvality, Strojársky špecialista v oblasti údržby , Strojársky špecialista vo výskume a vývoji. Charakteristika povolaní je dostupná na stránke Sústavy povolaní (https://www.sustavapovolani.sk/).

Príklady úspešných absolventov

Študijný program Materiálové inžinierstvo, ktorý za 31 rokov svojej existencie vychoval množstvo úspešných absolventov, ktorý sa uplatnili v komerčnej i akademickej sfére. V oblasti energetického priemyslu možno spomenúť: Ing. Filip Polakovič (Ing. 2014), Ing. Jozef Oltman (Ing. 1995), Ing. Tomáš Kicka (Ing. 2020), Ing. Andrej Šimonovič (Ing. 2011) zamestnaní v Slovenských elektrárňach. Ing. Ivana Eliášová (Ing. 2011) zamestnaná v UJV Rež. Ing. Miloš Baľák (Ing. 2001), Ing. David Slnek (Ing.2020) zamestnaní vo VUJE,a.s. V oblasti strojárstva možno spomenúť: Ing. Martin Javorský (Ing. 2009), Ing. Martin Krajčovič (Ing. 2002), Ing. Robert Jadrný (Ing. 2011), Ing. Katarína Vácvalová rod. Rožárová (Ing. 2003), Ing. Lukáš Špaček (Ing. 2019), Ing. Marika Radošovská, rod. Žemličková (Ing. 2017) zamestnaní vo firme Bekaert. doc. Dr. Ing. Daniel Križan (Ing.2000) zamestnaný vo Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Rakúsko. Ing. Kristián Šalgó (Ing. 2011) zamestnaný v GA Drilling a.s. Ing. Klaudia Panovčíková (Ing. 2007) zamestnaná Nissens Slovakia. Ing. Ľuboš Maňka (Ing. 2004) zamestnaný Budycote Vlková. Ing. Jozef Kočka (Ing. 2006) zamestnaný vo firme Nerezové materiály, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom. Ing. Ľuboš Synak (Ing. 1996) zamestnaný v ZF Slovakia Trnava. Ing. Milan Čanky (Ing. 2002) zamestnaný v Pankl Topolčany. Ing. Roman Nichta (Ing. 2012) zamestnaný v MIBA Steeltec s.r.o. Vráble. Ing. Jozef Sondor (Ing. 2003) zamestnaný v Liss s.r.o. Rožňov pod Radhoštěm. Ing. Michal Ovečka (Ing. 2007) zamestnaný v BEZ – transformáry. Ing. Petra Vyskočová (Ing. 2019) zamestnaná Metzeler Senec. Ing. Milan Figel (Ing. 2004) zamestnaný Cost Analysis v ZKW. Ing. Milan Zábojník (Ing. 2016) zamestnaný v Thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s. V oblasti automobilového priemyslu možno spomenúť: Ing. Mária Štefaniková, PhD. (Ing. 2009) zamestnaná Volkswagen Bratislava.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Zamestnávateľmi je kladne hodnotená schopnosť absolventov študijného programu Materiálové inžinierstvo kreatívne aplikovať teoretické znalosti na riešenie konkrétnych technických problémov a výziev v oblasti energetiky, strojárskom a automobilovom priemysle. Taktiež je zo strany zamestnávateľov vyzdvihované, že študijný program Materiálové inžinierstvo akceptuje zaradenie predmetov projektového typu, či už individuálnych alebo skupinových, čím ich pripravuje na prácu v kolektíve. Kladom je tiež zaradenie predmetov, v ktorých absolventi nadobúdajú mäkké zručnosti, predovšetkým v oblasti efektívnej komunikácie a prezentácie svojich ideí, riešení a výsledkov. Kvalite študijného programu by prospela užšia spolupráca medzi fakultou a priemyselnými partnermi tak, aby študenti boli už počas štúdia konfrontovaní s výzvami, ktorými budú čeliť v budúcom zamestnaní, ideálne formou praxe.