accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - ovláda teórie a koncepcie, typy zlúčenín a látok, ktoré významne posunuli a posúvajú hranice poznania chémie dopredu - ovláda kľúčové anorganické technológie vrátane technologických zariadení a procesov a ovláda základné podmienky a predpoklady pre výrobu významných anorganických produktov - ovláda základné princípy reakcií organických zlúčenín na báze štruktúry zlúčenín a mechanizmov organických reakcií - vie navrhnúť syntézu jednoduchých organických zlúčenín a ovláda základné mechanistické princípy a vie ich aplikovať na konkrétne reakcie - má základné poznatky o technológiách výroby organických látok a ich ďalšom využití v praxi s dôrazom na chemické, ekologické a ekonomické parametre procesov - má prehľad o vlastnostiach plynov, ovláda princípy chemickej termodynamiky, vie sformulovať a matematicky opísať termodynamiku dejov prebiehajúcich vo fyzikálnych a chemických sústavách - pozná a dokáže analyzovať energetiku reakčných sústav, ovláda zákonitosti fázových rovnováh a rovnováh v chemických sústavách a získané poznatky vie aplikovať na reálne sústavy - ovláda základy elektrochémie, vie charakterizovať roztoky elektrolytov, opísať deje a rovnováhy v nich prebiehajúce a pozná elektrochemické články, základné typy elektród používaných v laboratóriu a technickej praxi - rozumie základom chemickej kinetiky, vie sformulovať rýchlostné rovnice, opísať kinetiku bežných typov reakcií a pozná princípy katalýzy, vrátane enzýmovej - pozná základné princípy interakcie elektromagnetického žiarenia s hmotou a ovláda teoretické princípy spektroskopických metód a vie ich aplikovať pri určení štruktúry organických zlúčenín - ovláda základné princípy klasických analytických metód používaných na získavanie informácií o kvalitatívnom a kvantitatívnom zložení reálnych objektov - ovláda základné chromatografické, elektroanalytické a spektrometrické metódy a techniky meraní, vrátane spracovania meraní a odvodenia finálneho výsledku merania, s charakteristikami kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy - rozumie princípom konverzných procesov energetických surovín na žiadané formy energie, ich účinnosti, rôznym spôsobom uskladnenia a prenosu energie - vie identifikovať spotrebu energie v chemickej technológii, spôsoby jej zabezpečenia vrátane využitia odpadového tepla a pozná opatrenia na zlepšenie hospodárenia s energiou v chemickom podniku - má vedomosti o obnoviteľných surovinových zdrojoch a možnostiach ich využitia progresívnymi environmentálne akceptovanými postupmi a orientuje sa v technológiách spracovania rastlinných obnoviteľných surovinových zdrojov na materiály, chemikálie, produkty a energiu - ovláda základné aspekty vývoja lieku, od hľadania účinnej látky, molekulárneho cieľa jej pôsobenia, až po klinické testovanie - má vedomosti v oblasti odpadového hospodárstva z hľadiska činností a najpoužívanejších technológií, spôsobov nakladania s odpadmi, o stratégiách minimalizácie vzniku odpadov a o integrovanom systéme nakladania s odpadmi - má vedomosti zo základov teoretickej chémie a vie aplikovať výpočtové metódy na riešenie jednoduchých chemických problémov - pozná základné princípy výroby syntetických polymérov, ich vlastnosti, spôsoby spracovania a aplikácie základných druhov materiálov na báze plastov a elastomérov - získa vedomosti a zručnosti v bilancovaní hmotnosti, energie a hybnosti v technologických procesoch a reálnych zariadeniach, ovláda základy vzájomnej transformácie rôznych foriem energie s cieľom získať užitočné formy energie - získa praktické vedomosti o aplikačných postupoch v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií v chemickom priemysle, je pripravený na ich zdolávanie a obmedzenie následkov - ovláda, dodržuje a vie posúdiť ekologickú likvidáciu odpadu od laboratórneho po výrobný rozsah a prípadné riziká havárií - ovláda základy technickej a odbornej angličtiny

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - má praktické laboratórne zručnosti v oblasti anorganickej chémie, organickej chémie, fyzikálnej chémie a analytickej chémie - ovláda základy laboratórnych techník pri syntéze anorganických, organických a koordinačných zlúčenín - má praktické skúsenosti z merania fyzikálnochemických veličín v oblasti vlastností plynných sústav, chemickej termodynamiky, chemickej kinetiky a elektrochémie - má praktické skúsenosti a znalosti práce s laboratórnou analytickou technikou a ovláda základy separačných, spektrometrických a elektrochemických analytických metód, má skúsenosti s inštrumentálnou prístrojovou technikou na kontrolu kvality vzoriek z oblasti životného prostredia, potravín, klinických vzoriek, technických surovín, medziproduktov a hotových výrobkov, vedie dokumentáciu a záznamy o výsledkoch - ovláda prácu so zložitejšími meracími prístrojmi a chemickými aparatúrami, pozná a vie vyhodnotiť vlastností materiálov (stanovenie mechanických, reologických, termických, optických vlastností anorganických a organických materiálov) - ovláda titračné a gravimetrické metódy, základné techniky odberu a úpravy vzoriek, základy vyhodnocovania analytických meraní ako aj metódy kvalitatívnej analýzy - ovláda základné chromatografické, elektroanalytické a spektrometrické metódy - vie spracovať výsledky experimentov a vyhodnotiť namerané dáta v počítačových kancelárskych a chemických kresliacich balíkoch - vie aplikovať základné štatistické metódy na spracovanie dát a odhad parametrov - ovláda základy práce s operačným systémom Windows - vie efektívne pracovať s vedeckými databázami - vie spracovať výsledky svojej práce formou protokolov, správ či prezentácií a tieto vie efektívne komunikovať - má základné ekonomické, spoločenské, morálne a ekologické povedomie a dokáže vypracovať podklady, správy a dokumentáciu v súlade s profesionálnym, etickým a právnym rámcom platným v odbore chémia a chemické technológie - vie na vyriešenie technického problému kombinovať najnovšie poznatky z oblasti chémie a chemickej technológie, aby získal riešenie s významnou pridanou hodnotou

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - sa vyznačuje tvorivým myslením, samostatnosťou pri riešení odborných chemických problémov v meniacom sa prostredí, plánovaním svojho vlastného vzdelávania, autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní v nadväznosti na problematiku študijného odboru chémia a chemické technológie - vie efektívne pracovať samostatne, aj ako člen výskumného tímu alebo ako pracovník chemického výrobného alebo skúšobného procesu - je schopný prezentovať odbornému publiku formulovanie chemických problémov a spôsoby ich riešenia - vie analyticky a kriticky myslieť, vie prezentovať vlastné stanoviská, vie taktiež efektívne samostatne argumentovať a obhajovať svoje riešenia - dokáže zaujímať postoje k individuálnym aj spoločenským otázkam a vie prijímať rozhodnutia so znalosťou hodnotových perspektív - chápe etické, spoločenské, právne, bezpečnostné a ekonomické súvislosti svojho odboru - využíva aktívne prístupy k ochrane životného prostredia a eliminácii rizík a riadi sa zásadami rešpektujúcimi práva budúcich generácií, vie riešiť problémy a vie implementovať opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia a/alebo eliminácie rizík - je kompetentný uplatniť sa v špecializovaných chemických, biochemických a monitorovacích laboratóriách, v chemickom, farmaceutickom, potravinárskom a spracovateľskom priemysle

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Študijný program Chémia, medicínska chémia a chemické materiály pripravuje a vychováva absolventov so širokospektrálnymi prírodovednými znalosťami a technickým pohľadom na využitie týchto poznatkov v priemyselnej, medicínskej a laboratórnej praxi. Absolvent je kompetentný uplatniť sa v špecializovaných chemických, biochemických a monitorovacích laboratóriách, v chemickom, farmaceutickom, potravinárskom a spracovateľskom priemysle. Absolvent ovláda základné princípy a techniky práce v rôznych typoch chemických a fyzikálnochemických laboratórií. Vie posúdiť z chemického hľadiska základné vlastnosti rôznych chemických a prírodných surovín, dokáže uskutočniť ich separáciu na chemické indivíduá a realizovať jednoduchú syntézu cielenej zlúčeniny. Pomocou fyzikálno-analytických metód dokáže určiť štruktúru organických a anorganických molekúl, ako aj fyzikálnochemické vlastnosti nízkomolekulových a makromolekulových materiálov. Absolvent ovláda technickú terminológiu, vie pochopiť význam technických textov, komunikuje minimálne v jednom svetovom jazyku na odbornej úrovni. Má znalosti v oblasti súčasných informačných technológií využívaných pri kontrole a riadení technologických procesov. Vie pracovať v tíme a prezentovať získané výsledky. Zamestnať sa môže v oblasti výroby, skladovania a predaja rôznorodých chemických prípravkov, materiálov a chemikálií. Pochopenie fyzikálnych princípov rôznych analytických a diagnostických techník ponúka absolventovi uplatnenie aj na pozícií operátora klinických prístrojov v zdravotníctve. Absolvent výberom povinne voliteľných a výberových predmetov môže orientovať svoje zameranie na chemický a energetický priemysel, čo ponúka jeho uplatnenie vo výrobe a spracovaní biopalív, v produkcií prírodných a syntetických polymérov, v polygrafii, v oblasti zaoberajúcej sa výrobou obalových, textilných a ochranných materiálov, v oblasti recyklácie odpadov a využívaním obnoviteľných zdrojov, či výrobou nových produktov pre kozmetiku a farmáciu. Vďaka znalostiam technickej terminológie a odbornej jazykovej príprave môže nájsť svoje uplatnenie aj v sektoroch zaoberajúcich sa certifikáciou výrobkov, monitorovaním životného prostredia, hygienou, metrológiou, prípadne pri prekladaní technických textov. Absolvent študijného programu môže pokračovať v inžinierskom alebo magisterskom štúdiu v nadväzujúcich študijných programoch alebo v programoch príbuzného zamerania. Univerzálnosť tohto bakalárskeho študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať vo všetkých krajinách Európskej únie v chemickom, farmaceutickom alebo potravinárskom priemysle na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Chémia, medicínska chémia a chemické materiály: - je pripravený na štúdium 2. stupňa vysokoškolského štúdia a môže pomocou získaných poznatkov a zručností priamo pokračovať v štúdiu v nadväzujúcich inžinierskych študijných programoch v odboroch Chémia, Chemické technológie, Chemické inžinierstvo, Chémia a technológia životného prostredia, Biomedicínske inžinierstvo a iných - sa uplatní ako (podľa Sústavy povolaní na sustavapovolani.sk): Procesný technik v chemickej výrobe, Dispečer v chemickom priemysle, Technik kontroly kvality v chemickej výrobe, Chemický technik v priemyselnej výrobe, Technik spracovania plastov, Chemický technik v priemyselnej výrobe, Aplikačný technik v chemickej výrobe, Dispečer v chemickom priemysle, Operátor zariadenia v biochemickej výrobe, Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe, Operátor diaľkového riadenia chemickej výroby, Špecialista plánovania výroby, Technik kontroly v potravinárskej výrobe, Inšpektor kontroly potravín vo výrobe, Odborný pracovník civilnej ochrany a krízového riadenia

Príklady úspešných absolventov

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Študijný program Chémia, medicínska chémia a chemické materiály pripravuje absolventov, ktorí majú možnosť pokračovať v ďalšom štúdiu alebo sa zamestnať na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Hoci je fakulta významným odberateľom úspešných absolventov bakalárskeho štúdia, ktorí sú hlavným zdrojom uchádzačov o inžinierske študijné programy, absolventi bakalárskeho študijného programu nájdu uplatnenie aj v praxi na pozíciách zodpovedajúcich stupňu štúdia (SKKR 6). Absolventi sú schopní vykonávať povolania: špecialista chemickej výroby, procesný technik v chemickej výrobe, špecialista riadenia polygrafickej / textilnej /drevospracujúcej výroby, inšpektor kontroly potravín vo výrobe, technik kontroly v potravinárskej výrobe a zastávajú ďalšie pozície v oblasti výroby, skladovania a predaja chemických prípravkov, materiálov a chemikálií, vo výrobe a spracovaní biopalív, v produkcii prírodných a syntetických polymérov, v oblasti zaoberajúcej sa výrobou obalových, textilných a ochranných materiálov, v oblasti recyklácie odpadov a využívania obnoviteľných zdrojov, vo výrobe nových produktov pre kozmetiku a farmáciu. Zamestnávateľmi je kladne hodnotená schopnosť absolventov študijného programu Chémia, medicínska chémia a chemické materiály kreatívne aplikovať teoretické znalosti na riešenie konkrétnych problémov a výziev v oblasti chémie a chemických technológií. Vďaka ich širokospektrálnym prírodovedným znalostiam a technickým pohľadom sa vedia uplatniť v rôznych oblastiach v chemickom, farmaceutickom alebo potravinárskom priemysle, čo im umožňuje zamestnať sa na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Kvalitu študijného programu bezpochyby zvyšuje úzka spolupráca medzi fakultou a priemyselnými partnermi a výskumnými inštitúciami smerujúca k tomu, aby študenti už počas štúdia boli konfrontovaní s výzvami, ktorým budú čeliť v budúcom zamestnaní. V tomto ohľade významným partnerom FCHPT, ktorý pravidelne, zvyčajne dvakrát ročne poskytuje spätnú väzbu zo strany zamestnávateľov, je Priemyselná rada FCHPT (https://www.fchpt.stuba.sk/sk/fakulta/priemyselna-rada.html?page_id=3070) a jej jednotliví členovia zastupujúci najvýznamnejších priemyselných partnerov z oblasti chemického a potravinárskeho priemyslu. Za oblasť uvedeného študijného programu sú to JUDr. Silvia Karásiková, personálna riaditeľka, Duslo a.s., Šaľa, Ing. Martin Dzivák, výrobný riaditeľ, Zeocem a.s., Bystré, doc. Ing. Dr. Peter Vrábel, výrobno-technický riaditeľ, Rona, a.s., Lednické Rovne, Ing. Dávid Šariský, Manager of Dept. technology and innovations, Chemosvit Folie a.s., Svit, Ing. Ľudevít Paulíny, generálny riaditeľ, Aluprint s.r.o., Vrútky, Ing. Jozef Šesták, CSc., konateľ, Výskumný ústav textilnej chémie - Chemitex s.r.o., Žilina. Zo strany zamestnávateľov je vyzdvihovaná kvalitná príprava v oblasti laboratórnych zručností, schopnosť absolventov vedieť postaviť sa rôznorodým technickým problémom a nájsť vhodné riešenia, schopnosť pracovať samostatne, ale aj tímovo. Vítaná je výchova absolventov aj v oblasti mäkkých zručností, získavanie ktorých je súčasťou viacerých povinných a povinne voliteľných predmetov. Stanovisko potvrdené Priemyselnou radou FCHPT STU pre roky 2019 – 2022 v máji 2021: Priemyselná rada potvrdzuje vysokú kvalitu bakalárskych študijných programov Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve; Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie; Biotechnológia; Chémia, medicínska chémia a chemické materiály; Chemické inžinierstvo; Potraviny, výživa, kozmetika poskytovaných Fakultou chemickej a potravinárskej technológie. Vyjadruje presvedčenie, že absolventi študijných programov zosúladených podľa pravidiel SAAVŠ sa rovnako úspešne uplatnia v praxi ako doteraz. Všetky študijné programy rešpektujú aktuálne požiadavky nielen súčasnej priemyselnej praxe chemického, biochemického a potravinárskeho priemyslu, ale zároveň poskytujú najnovšie výskumné poznatky a pripravujú absolventov na perspektívy vývoja jednotlivých odvetví. Zo strany zamestnávateľov je vyzdvihovaná najmä kvalitná, v podmienkach SR až výnimočná príprava v oblasti laboratórnych zručností. Takisto dôležitá zo strany zamestnávateľov je aj schopnosť absolventov vedieť sa postaviť k rôznorodým technickým problémom, nájsť vhodné riešenia, schopnosť pracovať nielen samostatne, ale aj tímovo. Vítaná je aj výučba študentov v oblasti mäkkých zručností, získavanie ktorých je súčasťou viacerých povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov.