accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - má hlboké vedomosti v oblasti prírodných a syntetických polymérov z hľadiska surovinových zdrojov, princípov syntézy syntetických polymérov, technológií spracovania a výroby prírodných a syntetických polymérov, ich molekulovej a nadmolekulovej štruktúry, chemických a fyzikálnych vlastností vrátane poznania súvislostí štruktúry a vlastností výrobkov z prírodných a syntetických polymérov v jednotlivých oblastiach ich aplikácií v závislosti od študijného zamerania - vie charakterizovať problematiku environmentálnych záťaží v oblasti prírodných a syntetických polymérnych materiálov - vie opísať fyzikálne a fyzikálnochemické javy prebiehajúce na medzifázových rozhraniach počas spracovania prírodných a syntetických polymérnych materiálov - vie opísať a charakterizovať fyzikálne, chemické a úžitkové vlastnosti polymérov s dôrazom najmä na oblasť aplikácie a použitú technológiu výroby a spracovania prírodných a syntetických polymérnych materiálov - vie klasifikovať normy kvality a charakterizovať metódy hodnotenia vlastností výrobkov z prírodných a syntetických polymérov v absolvovanej oblasti zamerania v rámci študijného programu - vie vysvetliť základné procesy v technológii výroby a spracovania prírodných a syntetických polymérov v závislosti od oblasti priemyslu /plastikársky, gumársky, vláknarenský, textilný, drevospracujúci, papierenský a polygrafický priemysel a výroba obalov/ v závislosti od absolvovaného zamerania štúdia v rámci študijného programu - vie použiť získané vedomosti a má schopnosť tvorivo riešiť problémy týkajúce sa technológie výroby, spracovania, vlastností a aplikácie prírodných a syntetických polymérov aj v širších kontextoch presahujúcich ich odbor štúdia - má rozvinuté vzdelávacie zručnosti, ktoré mu dovoľujú pokračovať v ďalšom samoštúdiu

Zručnosti

Absolvent študijného programu dokáže: - aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie, využívať ich pri formulovaní odporúčaní pre riešenie vo výrobe, inováciách a vývoji nových postupov, technológií a produktov z prírodných a syntetických polymérov - tvorivým spôsobom riešiť teoretické i praktické úlohy v oblasti vývoja, výskumu, technológii výroby a spracovania prírodných a syntetických polymérov s využitím najnovších poznatkov - riešiť výskumné a vývojové úlohy, pripravovať projekty a postupy hodnotenia k procesom výroby a spracovania polymérnych materiálov - aplikovať poznatky z metód charakterizácie, štruktúry a vlastností materiálov pri kontrole kvality vyrábaných produktov, ako aj pri vývoji nových výrobkov v závislosti od absolvovaného zamerania štúdia v rámci študijného programu - tvorivo využívať získané poznatky z aplikovanej štatistiky a vyhodnocovania experimentálnych dát pri riešení úloh výskumu, vývoja a inovácií v daných oblastiach - aplikovať používanie vybraných noriem v technickej dokumentácii týkajúcej sa oblasti zamerania štúdia v rámci študijného programu - pracovať s odbornou literatúrou, komunikovať a odborne prezentovať svoje poznatky, vlastné výsledky práce a skúsenosti v cudzom jazyku

Kompetencie

Absolvent študijného programu má schopnosť: - samostatne analyzovať a riešiť problémy pri výrobe a spracovaní prírodných a syntetických polymérov v jednotlivých oblastiach v závislosti od absolvovaného študijného zamerania - byť zodpovedný a iniciatívny pri plnení svojich úloh a povinností vo výrobe a spracovaní prírodných a syntetických polymérov v jednotlivých oblastiach v závislosti od absolvovaného študijného zamerania - tvorivo riešiť problémy pri inovácií a vývoji nových produktov a technológií, zodpovedať za výsledky plnenia riešených projektov s vysokým stupňom samostatnosti, iniciatívnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí - odborne prezentovať výsledky dosiahnuté pri riešení projektov v technologickej praxi výroby a spracovania prírodných a syntetických polymérov

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Študijný program Prírodné a syntetické polyméry ako jediný zo študijných programov technicky a technologicky orientovaných študijných odborov poskytuje interdisciplinárne štúdium v oblasti prírodných a syntetických polymérov pre aplikáciu vo všetkých oblastiach priemyslu, v ktorých sa polyméry používajú. Absolvent tohto študijného programu je chemický inžinier s hlbokými, komplexnými znalosťami o štruktúre a vlastnostiach polymérnych materiálov, technológiách spracovania polymérov, možnostiach ich aplikácie, ako aj recyklácie odpadov z polymérov. Absolvent sa vyznačuje hlbokými znalosťami o priebehu a kinetike dejov spôsobujúcich starnutie polymérnych materiálov, čo mu umožňuje navrhovať vhodné technologické opatrenia a účinné prostriedky na preventívnu ochranu a stabilizáciu výrobkov z polymérov. Ovláda moderné inštrumentálne metódy analýzy polymérnych materiálov, vie získať potrebné súbory experimentálnych údajov o ich vlastnostiach a štruktúre, tieto údaje vie spracovať, analyzovať a vyhodnotiť. Absolvent je schopný absorbovať najnovšie vedecké poznatky odboru a aplikovať ich na riešenie praktických problémov. Vie pri tom samostatne alebo ako člen tímu posúdiť rôzne možnosti riešenia a vybrať z nich najefektívnejšie a najšetrnejšie z hľadiska vplyvu na životné prostredie.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Prírodné a syntetické polyméry sa uplatní v závislosti od absolvovaného zamerania ako: - Špecialista technológ v textilnej a odevnej výroby - Špecialista riadenia kvality v textilnej a odevnej výrobe - Špecialista riadenia textilnej a odevnej výroby - Špecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobe - Chemický technológ špecialista - Špecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobe - Špecialista vo výskume a vývoji v celulózo-papierenskej výrobe - Špecialista riadenia kvality v celulózo-papierenskej výrobe - Špecialista riadenia celulózo-papierenskej výroby - Riadiaci pracovník (manažér) v celulózo-papierenskej výrobe - Majster (supervízor) vo výrobe celulózy a papiera - Kvalitár, kontrolór vo výrobe celulózy a papiera - Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobe - Špecialista technológ v polygrafickej výrobe - Špecialista riadenia polygrafickej výroby - Špecialista riadenia kvality v polygrafickej výrobe - Špecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobe - Špecialista plánovania výroby - Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej a farmaceutickej výrobe - Chemický špecialista vo výskume a vývoji - Technológ spracovania plastov - Technológ výroby a spracovania polymérov - Špecialista riadenia kvality v chemickej výroby Absolvent je pripravený na štúdium 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Charakteristika povolaní je dostupná na stránke Sústavy povolaní (https://www.sustavapovolani.sk/).

Príklady úspešných absolventov

Absolventi zamerania plasty, kaučuk a guma /PKG/ sa uplatňujú v : podnikoch zameraných na výrobu syntetických polymérov, na spracovanie prírodných a syntetických polymérov, na výrobu a spracovanie gumárenských zmesí a produktov z gumy, výrobu náterových hmôt a lepidiel, na úpravu materiálov pomocou textilných chemických technológií, na vývoj a výrobu obalov, na spracovanie a zhodnocovanie odpadov z plastov a gumy, ako sú Slovnaft a.s., Chemosvit Fólie a.s., Continental Matador Rubber s.r.o., BizLink Technology Slovakia s.r.o., VEGUM a.s., Chemolak a.s., SaarGummi Slovakia s.r.o., Contitech Vibration Control Slovakia s.r.o., VIPO a.s., Duslo a.s., HELLA Slovakia Lighting s.r.o., Audia Plastic s.r.o. Voderady, Grafobal Skalica a.s a ďalších viac než 350 firiem zaoberajúcich sa spracovaním polymérov pre automobilový, elektrotechnický, obalový a spotrebný priemysel na území Slovenska, recykláciou odpadov z plastov a gumy, ako aj vo výskumných ústavoch pri riešení projektov zameraných na vývoj a inováciu nových produktov v oblasti prírodných a syntetických polymérov ako napr. Ústav polymérov SAV. Absolventi zamerania vlákna a textil /VLATE/ sa uplatňujú v : podnikoch zameraných na a výrobu syntetických vlákien, na spracovanie prírodných a syntetických vlákien na textilné materiály a na úpravu a zošľachťovanie textilných materiálov pomocou textilných chemických technológií, ako sú NEXIS a.s., Chemosvit Fibrochem, s.r.o., Slovenka-Silver, s.r.o., Tatrasvit Svit Socks, a.s., Ozeta Noe a.s., ako aj vo výskumných ústavoch pri riešení projektov zameraných na vývoj a inováciu nových produktov v oblasti výroby a spracovanie vlákien a textilných produktov, ako VÚCHV, a.s. a VÚTCH-Chemitex, spol. s r.o. Absolventi zamerania drevo, celulóza a papier /DRCEPA/ sa uplatňujú v : podnikoch, zameriavajúcich sa na spracovanie dreva a rastlinných surovín ako aj odpadovej biomasy na výrobu buničiny, papiera a produktov z papiera či aglomerovaných produktov z dreva, ako sú Mondi AG, Mondi SCP, OP Papírna, s.r.o., SHP Group, Bukóza Holding, Voith Paper, FRS, Ikea Industry, ďalej spracovanie dreva a rastlinných surovín na celulózu a ostatné chemické látky a výrobu produktov s pridanou hodnotou. Absoventi zamerania polygrafia a fotografia /POFO /sa uplatňujú v : podnikoch zameriavajúcich sa na výrobu tlačených médií a publikácií, potlačených obalov, výrobu tlačenej elektroniky a prevádzky materiálovej tlače, podnikoch na výrobu klasických a digitálnych tlačových strojov a ich dodávateľov, podnikoch na výrobu polygrafických materiálov a ich dodávateľov ako sú Slovenská Grafia a.s., Neografia a.s., Chemosvit a.s., Grafobal a.s., Aluprint, s.r.o., Purgina, s.r.o., Koenig Bauer Digital KBA, Tesa Tapes, Heidelberg Slovensko, Europapier Slovensko, s.r.o., ale aj ako špecialisti na analýzu dokumentov v Kriminalistickom ústave PZ SR a Národnej banke Slovenska.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Študijný program Prírodné a syntetické polyméry pripravuje absolventov, ktorí majú možnosť zamestnať sa na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Zamestnávateľmi je kladne hodnotená schopnosť absolventov študijného programu Prírodné a syntetické polyméry kreatívne aplikovať teoretické znalosti na riešenie konkrétnych problémov a výziev v oblasti výroby a spracovania prírodných a syntetických polymérov. Vďaka ich širokospektrálnym znalostiam a technickým zručnostiam sa vedia uplatniť v rôznych oblastiach v chemickom, plastikárskom, gumárskom, celulózo-papierenskom , vláknarenskom a textilnom, resp. polygrafickom priemysle na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie druhého alebo tretieho stupňa. Kvalitu študijného programu bezpochyby zvyšuje úzka spolupráca medzi fakultou a priemyselnými partnermi a výskumnými inštitúciami smerujúca k tomu, aby študenti už počas štúdia boli konfrontovaní s výzvami, ktorým budú čeliť v budúcom zamestnaní. V tomto ohľade významným partnerom FCHPT, ktorý pravidelne, zvyčajne dvakrát ročne poskytuje spätnú väzbu zo strany zamestnávateľov, je Priemyselná rada FCHPT (https://www.fchpt.stuba.sk/sk/fakulta/priemyselna-rada.html?page_id=3070) a jej jednotliví členovia zastupujúci najvýznamnejších priemyselných partnerov z oblasti chemického a potravinárskeho priemyslu. Zo strany zamestnávateľov je vyzdvihovaná kvalitná príprava v oblasti laboratórnych zručností, schopnosť absolventov vedieť postaviť sa rôznorodým technickým problémom a nájsť vhodné riešenia, schopnosť pracovať samostatne, ale aj v interdisciplinárnom tíme odborníkov rôznych profesií. Zamestnávatelia kladne hodnotia schopnosť absolventov študijného programu aktívne sa uplatniť v tímovej práci pri riešení konkrétnych problémov a výziev v oblasti výroby a spracovania prírodných a syntetických polymérov. https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Priemyselna_rada/Stanovisko_Priemyselnej_rady.pdf