accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - má systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí v odbore analytická chémia, vrátane poznania a porozumenia vzťahov k iným častiam odboru a k súvisiacim odborom - má hlboké teoretické vedomosti a metodologický základ, ktoré mu umožňujú uskutočňovať nezávislý výskum založený na princípoch trvalo udržateľného rozvoja - vyznačuje sa analytickým myslením, ktorým dokáže identifikovať trendy a definovať priority vo vývoji nových analytických metód a postupov - vie zhodnotiť a vhodne zvoliť konkrétne vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu v odbore analytická chémia - má hlboké odborné znalosti a pozná teórie, sofistikované metódy a postupy na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám a aplikuje ich v rozvoji separačných, elektrochemických a spektrometrických metód - má ucelené poznatky z rôznych metód analytickej chémie, ktoré dokáže efektívne kombinovať a aplikovať pri riešení analytických problémov - vie nadobudnuté vedomosti využiť na uskutočňovanie výskumu a vývoja a získavanie nových poznatkov v monitorovaní kvality a bezpečnosti potravín, životného prostredia a diagnostikovaní zdravotného stavu obyvateľstva - má poznatky potrebné pri vývoji a zavádzaní nových analytických metód - vie nadobudnuté vedomosti využiť na tvorbu záväzných a normovaných analytických pracovných postupov - pozná spôsoby vzorkovania a vie pripraviť plány vzorkovania tak, aby splnili predpísaný účel - vie aplikovať moderné separačné, elektrochemická a spektrálne metódy na cielenú a necielenú analýzu zložitých vzoriek - má vedomosti z oblasti stopovej analýzy a vie navrhnúť spôsob analytického stanovenia zlúčenín v ultrastopovej koncentrácii - ovláda práce v špecifických softvéroch potrebných na ovládanie prístrojov, vyhodnocovanie nameraných údajov, ich štatistické spracovanie a vývoj analytických metód - má komplexný prehľad o požiadavkách na systémy manažérstva kvality v analytických laboratóriách - má hlboké znalosti o štatistických metódach aplikovaných v systémoch riadenia kvality, validačných a verifikačných parametroch analytických metód ako aj výpočte neistôt analytických meraní, vie validovať a verifikovať analytické metódy - pozná pokročilé spôsoby štatistického spracovania dát a ich využitie pri riešení úloh vedeckého výskumu a praxe - je schopný posúdiť a interpretovať kvalitu nameraných údajov a navrhnúť efektívne riešenie pre zvýšenie kvality - vie pripraviť odbornú prezentáciu vo svetovom jazyku na základe vlastných vedeckých výsledkov - je schopný nastaviť efektívny motivačný systém pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, a vytvárať inšpiratívnu, tvorivú a podporujúcu pracovnú atmosféru - dokáže vecne diskutovať o vzniknutých problémoch a presvedčiť ostatných o vhodnom spôsobe ich riešenia.

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - dokáže vyhodnocovať teoretické východiská, koncepcie a inovácie, aplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého bádania komplexného a interdisciplinárneho charakteru - vie vytvárať a formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie pre ďalší rozvoj analytickej chémie - má kritické, nezávislé, analytické a syntetické myslenie, ktoré uplatňuje v nepredvídateľných, meniacich sa podmienkach - je schopný vhodne navrhnúť, realizovať a upravovať podstatnú časť základného a aplikovaného výskumu - vedie, alebo sa podieľa na vedení čiastkových úloh pri riešení vedeckovýskumných úloh základného a aplikovaného chemického výskumu - je schopný kritickej analýzy, hodnotenia a prípravy nových a zložitých konceptov v oblasti monitorovania životného prostredia, kvality a bezpečnosti potravín, diagnostikovaní chorôb - je schopný posúdiť vhodnosť analytických metód na riešenie problémov v oblasti monitoringu životného prostredia, kvality a bezpečnosti potravín, diagnostikovaní chorôb - je schopný navrhnúť metódy na odber, úpravu a testovanie chemických vzoriek, ako aj vzoriek životného prostredia, potravín a biologických tekutín - je schopný nadobudnuté vedomosti využiť pri zavádzaní moderných efektívnych analytických metód a postupov pri kontrole spoľahlivosti a efektívnosti technologických procesov - je tvorivý a zručný pri príprave a realizácii nového chemického experimentu - vie vyvodiť závery z informácií získaných použitím modernej prístrojovej techniky a má vedomosti a zručnosti aj v technikách inštalovaných na iných pracoviskách a v zahraničí - vie zaviesť a efektívne riadiť systém manažérstva kvality v analytických testovacích, skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa požiadaviek ISO 17025 a v medicínskych laboratóriách podľa ISO 15189 - je schopný vyvíjať nové analytické metódy tak, aby spĺňali všetky požiadavky na analytické výsledky - vie aplikovať moderné prístupy v analytickej chémii s minimalizáciou finančných nákladov - je schopný publikovať výsledky vedeckej činnosti v domácich a zahraničných vedeckých periodikách v renomovaných indexovaných databázach - vie tvoriť odborné texty, vedecké a odborné príspevky a monografie, učebné texty a vysokoškolské skriptá - je schopný aplikovať výsledky vedeckej a vývojovej činnosti do vyučovacieho procesu - dokáže viesť študentov pri vypracovávaní bakalárskych a diplomových prác, vypracováva oponentské posudky na bakalárske a diplomové práce - je schopný prednášať vybrané kapitoly v študijných programoch na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia a výklad nového učiva prispôsobiť schopnostiam študentov - vie organizovať a viesť semináre a praktické cvičenia v študijných programoch na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia a motivovať študentov k záujmu o získavanie poznatkov v danom predmete

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - má kognitívne chápanie princípov trvalo udržateľného rozvoja vo vzťahu k sociálnym otázkam a aktívne presadzuje princípy trvalo udržateľného rozvoja - je vedúcou osobnosťou vo svojom vednom odbore - podporuje technický a spoločenský pokrok - zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu - vie sledovať, analyzovať, zavádzať a riadiť nové postupy, ktoré prispievajú k efektívnemu využívaniu zdrojov a/alebo k ochrane životného prostredia a/alebo environmentálnemu manažmentu - koordinuje domáce a medzinárodné projekty, plánuje aktivity a harmonogram riešenia projektu, zodpovedá za výsledky a inovácie - efektívne organizuje práce v tíme a nesie zodpovednosť za výsledky tímu - je kreatívny pri riešení výskumných projektov s ohľadom na svoje odborné zameranie - prezentuje výsledky svojej práce vo vedeckej komunite na domácich a medzinárodných konferenciách - koordinuje celkovú činnosť analytických, skúšobných a kalibračných laboratórií - rozhoduje o stratégii vzorkovaní, analytických stanovení a vyhodnotení výsledkov v rámci domácich a medzinárodných monitoringov životného prostredia, kvality a bezpečnosti potravín, ovzdušia ako aj ľudského biomonitoringu - koordinuje zavádzanie nových a neštandardných postupov do kontrolných analytických činností - vypracováva, prezentuje, obhajuje a vyjadruje expertné stanoviská pre orgány činné v trestnom konaní - vykonáva technicky a technologicky vysoko odborné činnosti na úrovni Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky na úseku expertíznych laboratórnych a analytických činností na účely uplatňovania daňových a colných predpisov jednotlivými orgánmi finančnej správy - organizuje vzdelávacie aktivity pre inštitúcie a pracovníkov iných organizácií a vedie odborné prednášky na týchto podujatiach - identifikuje potreby vzdelávania podriadených pracovníkov - dokáže navrhovať progresívne techniky a metódy štúdia nutné na nadobudnutie všestranných vedomostí a rozvíjanie intelektuálnych schopností - je schopný vedecky posúdiť situáciu, navrhnúť inovatívne stratégie a riešenia vedúce k zvýšeniu efektívnosti štúdia - kontinuálne zotrváva v učení sa počas celého života, proces celoživotného učenia chápe komplexne a dokáže ho tvorivým spôsobom zdokonaľovať a rozvíjať v prostredí výskumu, vývoja a inovácií - vlastnou originálnosťou myslenia a tvorby prináša neobvyklé rozhodnutia, nezvyčajné riešenia, prevratné objavy, vízie a nový pohľad na svet - prevažuje u neho divergentné myslenie, ktoré sa vyznačuje tvorbou alternatív, hypotéz, zvažovaním možností, hľadaním a navrhovaním nových prístupov a riešení - má schopnosť identifikovať a formulovať problém, hľadať a porovnávať možnosti jeho riešenia a vybrať optimálny variant - pri rozhodovaní a riešení problémov je schopný zohľadniť etický rozmer - prijaté rozhodnutia dokáže zdôvodniť a vysvetliť nadriadeným aj podriadeným a niesť za rozhodnutia príslušnú zodpovednosť - vie vykonať merania, interpretovať získané výsledky, posúdiť súlad a nesúlad ako aj zhodu výrobkov s normovanými parametrami.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Študijný program D-ACH pripravuje absolventa, ktorý sa uplatňuje na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Absolvent študijného programu nájde prednostne uplatnenie v praxi na pozíciách zodpovedajúcich stupňu štúdia (Slovenský kvalifikačný rámec SKKR 8). Absolvent svojimi vedomosťami a zručnosťami reflektujúcimi moderné trendy analytickej chémie, vrátane odberu a úpravy vzoriek, analytických metód, vyhodnotenia a interpretácie nameraných údajov sa uplatňuje v oblastiach výskumu a vývoja, kde je potrebné aplikovať a rozvíjať poznatky vo vývoji a aplikácii analytických metód v monitorovaní kvality a bezpečnosti potravín, životného prostredia a diagnostikovaní zdravotného stavu obyvateľstva. Absolvent je schopný vykonávať povolania vymenované v bode 2b vyššie. Absolvent tohto doktorandského študijného programu sa môže zamestnať vo všetkých krajinách Európskej únie vo výskumno-vývojových a kontrolných laboratóriách na univerzitách, vo výskumnej sfére, v kontrolných a inšpekčných laboratóriách v environmentálnej, potravinárskej, priemyselnej, forenznej, toxikologickej a klinickej sfére. Uplatňuje sa aj v chemickom, farmaceutickom alebo potravinárskom priemysle na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie tretieho/druhého stupňa. Zamestnať sa môže aj v oblasti vývoja a predaja analytických riešení, v oblasti výroby, skladovania a predaja pokročilej inštrumentácie, rôznorodých chemických prípravkov, materiálov a chemikálií a podpora uvedených produktov vo forme konzultanta, aplikačného a vývojového poradcu. Absolvent môže pri správnom výbere špecifického zamerania, výberom témy vedeckej práce a dizertačného projektu formovať svoje zameranie na niektorú z metodických oblastí analytickej chémie – chromatografickú, elektrochemickú a spektrálnu, prípadne niektorú aplikačnú oblasť ako je ochrana životného prostredia, kontrola ovzdušia, kontrola kvality vôd, kontrola úpravy pitnej vody. autentifikácie potravín, bezpečnosť potravín, v oblasti ochrany a podpory zdravia, v oblasti forenznej a toxikologickej analýzy, verejného zdravia a civilnej ochrany. Podľa zverejnených informácií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré pripravuje s využitím údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) a Ústavu informácií a prognóz v školstve (ÚIPŠ) prehľad absolventskej miery nezamestnanosti (AMN) jednotlivých vysokých škôl podľa skupín študijných odborov je evidentné, že absolvent odborov technickej chémie na STU v Bratislave v štatistikách nezamestnanosti predstavuje minoritný podiel (https://www.minedu.sk/pri-vybere-vysokej-skoly-pomoze-uchadzacom-aj-prehlad-nezamestnanosti-jej-absolventov/) a takisto poukazuje na takmer nulové počty nezamestnaných absolventov tretieho stupňa štúdia celkovo na Slovensku. Absolvent programu D-ACH sa rýchlo a ľahko zamestná v oblasti svojho uplatnenia. Spravidla sa úspešne na pozíciách etabluje a v priebehu niekoľkých rokov praxe sa kariérne vypracuje aj na vedúce pozície v podnikoch, súkromných spoločnostiach, alebo sa presadí pri vzniku nových spoločností, kde sa podieľa na vytváraní nových miest absolventov programu a absolventov inžinierskeho stupňa štúdia. Mnohí absolventi kariérne napredujú v pozíciách na rôznych univerzitách na rozvíjaní programov analytickej chémie. Uvedené konštatujeme na základe príkladov zamestnancov uvedených v bode 3b, kde uvádzame príklady absolventa v pozícii prevádzkového riaditeľa v medzinárodne pôsobiacej firme so zodpovednosťou pre 6 krajín, ďalej príklady absolventov ktorí pôsobia ako starší špecialisti a experti vo výskumných inštitúciách, pričom sa pravidelne zaujímajú o možnosti zamestnania nášho nového absolventa a následne mnohých absolventov inžinierskeho štúdia aj zamestnávajú. Uvádzame aj príklad úspešného uplatnenia sa absolventa na zahraničnej univerzite, kde už aktuálne pôsobí v pozícii docenta. Príkladov uplatnenia absolventoch D-ACH na domácej univerzite je veľký počet, pričom pôsobia v rôznych stupňoch riadenia (riaditeľ ústavu, zástupca riaditeľa, člen akademického senátu, člen Vedeckej rady) a tiež na pozíciách ako profesor, docent, alebo vedecko-pedagogický pracovník. Absolventi D-ACH našli uplatnenie a progres v svojej kariére aj na iných slovenských univerzitách v pozíciách ako dekan, profesor, docent a iné.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Analytická chémia sa uplatní ako: Špecialista kontroly, hygieny, kvality a bezpečnosti v potravinárstve, Analytický chemik, Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej genetike, Odborný asistent vysokej školy, Vysokoškolský učiteľ, Chemický špecialista vo výskume a vývoji, Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe, Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej a farmaceutickej výrobe, Špecialista ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe, Špecialista ochrany ovzdušia, Špecialista kontroly kvality vôd, Špecialista na ochranu vodných tokov, Špecialista štátnej správy pre chemické látky, prípravky a materiály, Verejný zdravotník špecialista v podpore zdravia a výchove k zdraviu, Príslušník Policajného zboru útvaru kriminalisticko-expertíznych činností, Príslušník finančnej správy odboru colné laboratórium. Charakteristika povolaní je dostupná na stránke Sústavy povolaní (https://www.sustavapovolani.sk/).

Príklady úspešných absolventov

Ing. Tibor Hevesi, PhD., Operations Director CEE, Intersnack, Praha, ČR Ing. Adriána Ferancová, PhD., docent Measurement Technology Unit, Kajaani University Consortium, University of Oulu kpt. Ing. Andrea Štecová, PhD., Finančné riaditeľstvo SR, Colné laboratórium mjr. Ing. Jana Karchňáková, PhD., starší expert, KEÚ PZ, Bratislava Ing. Mária Marková, PhD., odborný pracovník v oblasti životného prostredia, Volkswagen Slovakia, a.s.; Ing. Milena Dömötörová, PhD., špecialista v oblasti verejné zdravotníctvo, ÚVZ SR Ing. Ľubomír Machyňák, PhD., Quality Assurance manager, Qualified Person, Mikrochem s.r.o. Ing. Jaroslav Katrlík, PhD., vedúci laboratória biočipov a microarrays na Oddelení glykobiotechnológie, Chemický ústav SAV Ing. Kristína Poláčeková, PhD., expert prípravy platidiel, Národná banka Slovenska

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Zamestnávatelia hodnotia vedomosti, zručnosti a kompetencie naprieč širokému spektru aplikačnej praxe pozitívne, vidia absolventa ako pracovníka schopného kreatívne aplikovať teoretické znalosti na riešenie konkrétnych problémov a výziev v oblasti analytickej chémie a príbuzným chemickým oborom. Vďaka ich širokospektrálnym prírodovedným znalostiam a technickým pohľadom sa vedia uplatniť v rôznych oblastiach v chemickom, farmaceutickom alebo potravinárskom priemysle, čo im umožňuje zamestnať sa na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Kvalitu študijného programu bezpochyby zvyšuje úzka spolupráca medzi fakultou a priemyselnými partnermi a výskumnými inštitúciami smerujúca k tomu, aby študenti už počas štúdia boli konfrontovaní s výzvami, ktorým budú čeliť v budúcom zamestnaní. V tomto ohľade významným partnerom FCHPT, ktorý pravidelne, zvyčajne dvakrát ročne poskytuje spätnú väzbu zo strany zamestnávateľov, je Priemyselná rada FCHPT (https://www.fchpt.stuba.sk/sk/fakulta/priemyselna-rada.html?page_id=3070) a jej jednotliví členovia zastupujúci najvýznamnejších priemyselných partnerov z oblasti chemického a potravinárskeho priemyslu. Sú to napríklad JUDr. Silvia Karásiková, personálna riaditeľka, Duslo a.s., Šaľa, Ing. Martin Dzivák, výrobný riaditeľ, Zeocem a.s., Bystré, doc. Ing. Dr. Peter Vrábel, výrobno-technický riaditeľ, Rona, a.s., Lednické Rovne, Ing. Dávid Šariský, Manager of Dept. technology and innovations, Chemosvit Folie a.s., Svit, Ing. Ľudevít Paulíny, generálny riaditeľ, Aluprint s.r.o., Vrútky, Ing. Jozef Šesták, CSc., konateľ, Výskumný ústav textilnej chémie - Chemitex s.r.o., Žilina. Za oblasť chemického inžinierstva a technológií sú to Ing. Vladimír Krajči, výrobný riaditeľ, Mondi SCP a.s., Ružomberok, Alžbeta Grácová, riaditeľka útvaru ľudské zdroje, Slovnaft a.s., Ing. Peter Plekanec, výkonný viceprezident, Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, Trenčín. Za oblasť potravinárskych technológií a biotechnológií sú to Ing. Ján Durec, PhD., riaditeľ výskumu a vývoja, Mc Carter a.s., Bratislava, Ing. Dušan Janíček, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy, Slovenské cukrovary s.r.o., Sereď, Ing. Peter Novoroľník, výrobný riaditeľ, RAJO a.s., Bratislava, Klaudia Sokolová, HR Manager, Mecom Group s.r.o., Ing. Miroslav Havlík, riaditeľ, Evonik Fermas s.r.o., Slovenská Ľupča, Ing. Martin Minárik, riaditeľ, Axxence Slovakia s.r.o., Ing. Marian Lesanský, riaditeľ, PreVaK s.r.o., Stará Turá. Za oblasť biochemického a farmaceutického priemyslu sú to RNDr. Richard Hercek, Head of API Plant, Saneca Pharmaceuticals a.s., Hlohovec a Ing. Branislav Brežný, generálny riaditeľ, Výskumný ústav chemických technológií a.s., Bratislava. Zo strany zamestnávateľov je vyzdvihovaná kvalitná príprava v oblasti laboratórnych zručností, schopnosť absolventa vedieť postaviť sa rôznorodým technickým problémom a nájsť vhodné riešenia, schopnosť pracovať samostatne, ale aj tímovo. Vítaná je výchova absolventa aj v oblasti mäkkých zručností, získavanie ktorých je súčasťou viacerých povinných a povinne voliteľných predmetov. Medzi zamestnávateľov absolventov programu Analytická chémia patrí aj Kriminalistický a expertízny ústav (KEU PZ), ktorého riaditeľ v liste (Príloha 1) konštatuje, že zo skúseností pracovníkov a manažérov KEU PZ vyplýva, že absolvent študijného programu Analytická chémia FCHPT STU v Bratislave má vynikajúce odborné vedomosti a technické zručnosti na úrovni špecialistov, ktoré sú potrebné na uplatnenie sa na pozícií expert (znalec), pri výkone odbornej a znaleckej činnosti vo vednom odbore kriminalistika, v odvetviach kriminalistická chémia, kriminalistická toxikológia a kriminalistická požiarna chémia. Absolvent uvedeného študijného programu má široký prehľad v základných aj pokročilých analytických metódach, je tvorivý pri hľadaní a navrhovaní riešení, vie navrhovať a vytvárať nové štandardné pracovné postupy, prezentovať a obhajovať získané výsledky napríklad v konaní pred súdom, správne posudzovať situáciu v laboratóriu, navrhovať alternatívne pracovné postupy, vytvárať pracovné hypotézy a následne ich overovať. Medzi silné stránky absolventa nepochybne patria aj ich praktické skúsenosti z laboratórnych cvičení a odborných praxí, ktoré vynikajúco dopĺňajú ich teoretické vedomosti. KEU PZ má podľa riaditeľa daného ústavu s absolventom študijného programu Analytická chémia FCHPT STU Bratislava dlhodobo výborné skúsenosti, či už ako manažérmi ústavu, pracovníkmi - expertmi ústavu, uchádzačmi o prácu na ústave, ale aj študentami v rámci odborných praxi. KEU PZ považuje študijný program Analytická chémia za jeden z najlepších študijných programov v príprave chemického inžiniera pre kriminalistickú (forenznú) prax. V stanovisku Štátneho Geologického Ústavu Dionýza Štúra sa uvádza, že absolventi, ktorí sa u nich uplatnili na pozícii vedecký pracovník, majú vedomosti a prehľad o základných a pokročilých analytických metódach, ľahko si osvojujú nové metódy a sú tvoriví pri navrhovaní riešení pri vývoji nových analytických metód. Hoci v súčasnosti sú na trhu rôzne zložitejšie aj jednoduchšie analytické prístroje, poznatky základnej analytickej chémie – súvislosti medzi prvkami a zlúčeninami musí analytický chemik ovládať, musí rozpoznať vzájomné interferencie analytov v danej matrici. Nie vždy je to o vedomostiach, je potrebné mať aj dobré analytické myslenie. Práve to poskytuje štúdium analytickej chémie. Spätnú väzbu nám poskytol aj Výskumný ústav vodného hospodárstva, podľa tohto stanoviska absolventi študijného programu Analytická chémia sú dobre pripravení na to, aby po krátkom zaškolení vykonávali požadované skúšky aj v regulovanom prostredí. Majú vzdelanie v základných aj pokročilých analytických metódach, sú kreatívni pri navrhovaní riešení a vedia zavádzať nové postupy. Sú schopní navrhovať pracovné hypotézy a následne ich testovať a overovať. Získané výsledky vedia prezentovať a obhájiť. Rozumejú problematike ultrastopovej analýzy, dokážu posúdiť situáciu v laboratóriu a navrhnúť alternatívy. Sú pripravení napredovať v kariémom raste a vedia sa vypracovať na riadiace a organizačné práce, ako napríklad Ing. Kirchner, PhD. - zástupca riaditeľky NRL, člen pracovnej skupiny WG Chemicals pre implementáciu Rámcovej smernice o vodách na pôde Európskej Komisie. S pomedzi ostatných absolventov študijného programu Analytická chémia pracujúcich na VUVH Ing. Bednárikovú, PhD. a Ing. Okšovú, ktoré pracujú s technikami LC-MS. VUVH uvádza, že v porovnaní s absolventmi iných študijných odborov z chemickej a technologickej oblasti je hlavnou výhodou analytických chemikov ich hĺbková znalosť teoretických základov procesov využívaných v analytických metódach a ich aplikácia v laboratórnej praxi, interpretácie výsledkov analytických skúšok a v neposlednom rade aj riadenia kvality v skúšobných laboratóriách. Zo skúseností s absolventami hlavné nedostatky vidia v laboratórnej analytickej praxi a slabej znalosti v oblasti chromatografie u absolventov iných odborov ako Analytická chémia a z dlhodobejšieho hľadiska vidia úbytok výučby základnej analytickej chémie ako takej a jej nahrádzanie všeobecnejšími predmetmi, ktoré sú v ich praxi nevyužiteľnými.