accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - má rozsiahle teoretické vedomosti o priebehu molekulárnych dejov v mikrobiálnych, fungálnych, rastlinných a živočíšnych bunkách. Rozumie ich vzájomným vzťahom a je schopný kreatívne vytvárať predpoklady o molekulárnych príčinách pozorovaných fenotypov. - má rozsiahle vedomosti o metodológii molekulárneho sledovania štruktúry biologických vzoriek a dynamiky dejov prebiehajúcich v nich. - má rozsiahle všeobecné a praktické vedomosti v príbuzných biologických vedách s orientáciou na tému dizertačnej práce (všeobecná a aplikovaná mikrobiológia; humánna a veterinárna imunológia; fyziológia mikroorganizmov, rastlín a živočíchov; bunková a molekulárna biológia; atď.) aby mohol efektívne koordinovať riešenie úloh sledovania stavu biologických systémov pre rôznorodé aplikácie. - má hlboké vedomosti o metabolizme buniek rôzneho pôvodu, vo vzťahu k ich funkcii, špecializácii a diferenciácii. - rozumie problematike prenosu signálov z prostredia do bunky, v prípade viacbunkových organizmov pozná princípy vzájomnej medzibunkovej komunikácie. Tejto problematike rozumie v rámci celkovej homeostázy buniek vo vzťahu k možným dopadom na funkciu tkanív/pletív a orgánov. - orientuje sa v širokej škále vzájomne prepojených biologických dráh, a to na úrovni buniek, tkanív a orgánov a ich dopadu na správnu funkciu tkanív/pletív, orgánov, orgánových systémov u viacbunkových organizmov. - rozumie kauzálnym vzťahom medzi zmeneným priebehom biologických procesov a ním vyvolanými zmenami v celkovej homeostáze buniek vo vzťahu k možným dopadom na funkciu tkanív/pletív a orgánov. - má hlboké teoretické poznatky a praktické skúsenosti o moderných metódach analýzy štruktúry živých systémov a dynamiky priebehu biologických procesov prebiehajúcich v nich. Vie definovať fenotypové zmeny v celej škále od bunkovej úrovne až po úroveň celého organizmu.

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - vie navrhovať metodologické postupy práce v chemických a biologických laboratóriách, vie organizovať prácu kolektívov v takýchto laboratóriách, a to aj na základe vedomostí o miere rizika pri práci so škodlivými chemikáliami, mikroorganizmami, biologickými vzorkami, nevynímajúc GMO. - je schopný efektívne vyhľadávať relevantné informácie v celej oblasti sledovania chemických dejov v biologických materiáloch a dokáže jednoznačne vylúčiť zavádzajúce informácie. - je schopný sledovať zmeny genómu jednotlivých organizmov a predvídať ich dopad na jeho životné funkcie. - má hlboké teoretické vedomosti a praktické skúsenosti s aplikáciou moderných diagnostických postupov v biologických systémoch. Vie navrhovať ich použitie pre identifikáciu zmien v priebehu dejov, ktoré by mohli viesť k rozvoju zmeneného fenotypu buniek vo vzťahu k možným dopadom na funkciu tkanív/pletív a orgánov. - pozná účinky širokého spektra biologicky aktívnych zlúčenín na prokaryoty, jednobunkové a viacbunkové organizmy z ríše húb, rastlín a živočíchov. - je zbehlý v práci s vedeckými databázami, vie ich bezproblémovo používať pri získavaní potrebných informácií pre svoj výskum. Vie používať genomické, transkriptomické a proteomické databázy na prispôsobenie metód moderného biologického výskumu v konkrétnom laboratóriu. Poznatky získané z databáz vie synteticky spájať do návrhu pracovných hypotéz a navrhovať postupy ich overovania. - bezproblémovo rešeršuje vedecké poznatky na danú tému v oblasti vied o prokaryotoch, jednobunkových a viacbunkových organizmoch zaradených do ríše húb, rastlín a živočíchov. - ovláda spôsoby vyhodnotenia získaných výsledkov s použitím štatistických metód, a je schopný výsledky kriticky zhodnotiť, interpretovať a dávať do súvislostí s literárnymi údajmi. - vie navrhovať laboratórne postupy pre analýzu vzoriek biologického materiálu a na základe výsledkov vie predvídať zmeny fenotypu .

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - je schopný definovať postupy biochemickej analýzy a koordinovať práce v biochemických laboratóriách pri skúmaní biologického materiálu. - je schopný viesť tím v oblasti jeho zamerania a ďalej je schopný pracovať samostatne aj v kolektíve. - rozumie potrebe sebavzdelávania, aby sa oboznamoval s najnovšími multidisciplinárnymi poznatkami prírodných vied a mohol ich aplikovať vo svojej práci. - v plnom rozsahu dokáže aplikovať širokú škálu biochemických analýz pre optimalizáciu metód v konkrétnych prípadoch v danom laboratóriu. Je schopný viesť kolektív, ktorý takéto metódy zavádza. - je schopný verbálne a písomne komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku, v ktorom vie formulovať odborné a vedecké texty. Je schopný rovnocenne prispievať k formulácii vedeckých publikácií. - plne rozumie princípom etických noriem pri práci s biologickými vzorkami od ľudských jedincov a zvierat a ďalších biologických materiálov vrátane GMO a je schopný dohliadať na ich dodržiavanie.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Študijný program biochémia pripravuje absolventov, ktorí majú možnosť začať akademickú kariéru na vysokých školách a výskumných ústavoch doma a v zahraničí, alebo sa zamestnať na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Pre účely akademickej kariéry je nutné podčiarknuť schopnosť aplikovať sa s vedeckými projektami doma i v zahraničí, je schopnosť vytvárať relevantné výskumné hypotézy a navrhovať spôsoby ich overenia. Absolvent tiež dokáže výsledky svojho výskumu formulovať do originálnych vedeckých textov publikovateľných v medzinárodných časopisoch. Študijný program biochémia je zameraný na prípravu vysoko-kvalifikovaných odborníkov so znalosťami o priebehu chemických a fyzikálnych procesoch v živých jednobunkových a viacbunkových organizmov. Absolvent programu disponuje interdisciplinárnymi vedomosťami v oblasti prírodných vied orientovaných na biológiu. V rámci štúdia je študentovi interdisciplinárny pohlaď na problematiku, kde spolu s základnými všeobecnými vedomosťami biochémie získava aj predstavu o prieniku poznatkov iných vied pre vytváranie jasnej predstavy o priebehu biologických procesov, a základných biologických rovnováhach. Vďaka širokospektrálnym prírodovedným znalostiam a technickým pohľadom sa popri možnosti pracovať ako výskumník vie uplatniť v rôznych oblastiach v chemickom, biotechnologickom, farmaceutickom, potravinárskom priemysle alebo v diagnostických laboratóriách pre analýzu biologických vzoriek na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokokvalifikovaného odborníka. V týchto smeroch je schopný pracovať samostatne alebo v kolektíve pri riešení úloh vyplývajúcich z povahy jeho zamestnania. Je schopný efektívneho samo vzdelávania, ktoré mu umožňuje efektívne si zvyšovať kvalifikáciu, vďaka čomu sa môže uplatniť aj v pozíciách vedúcich tímov, a v pozíciách stredného a vysokého manažmentu. V tomto ohľade významným partnerom FCHPT, ktorý pravidelne, zvyčajne dvakrát ročne poskytuje spätnú väzbu zo strany zamestnávateľov, je Priemyselná rada FCHPT (https://www.fchpt.stuba.sk/sk/fakulta/priemyselna-rada.html?page_id=3070) a jej jednotliví členovia zastupujúci najvýznamnejších priemyselných partnerov z oblasti chemického a potravinárskeho priemyslu. Za oblasť uvedeného študijného programu sú to JUDr. Silvia Karásiková, personálna riaditeľka, Duslo a.s., Šaľa, Ing. Martin Dzivák, výrobný riaditeľ, Zeocem a.s., Bystré, doc. Ing. Dr. Peter Vrábel, výrobno-technický riaditeľ, Rona, a.s., Lednické Rovne, Ing. Dávid Šariský, Manager of Dept. technology and innovations, Chemosvit Folie a.s., Svit, Ing. Ľudevít Paulíny, generálny riaditeľ, Aluprint s.r.o., Vrútky, Ing. Jozef Šesták, CSc., konateľ, Výskumný ústav textilnej chémie - Chemitex s.r.o., Žilina. Za oblasť chemického inžinierstva a technológií sú to Ing. Vladimir Krajči , výrobný riaditeľ, Mondi SCP a.s., Ružomberok, Alžbeta Grácová, riaditeľka útvaru ľudské zdroje, Slovnaft a.s., Ing. Peter, Plekanec, výkonný viceprezident, Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, Trenčín. Za oblasť potravinárskych technológií a biotechnológií sú to Ing. Ján Durec, PhD., riaditeľ výskumu a vývoja, Mc Carter a.s., Bratislava, Ing. Dušan Janíček, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy, Slovenské cukrovary s.r.o., Sereď, Ing. Peter Novoroľník, výrobný riaditeľ, RAJO a.s., Bratislava, Klaudia Sokolová, HR Manager, Mecom Group s.r.o., Ing. Miroslav Havlík, riaditeľ, Evonik Fermas s.r.o., Slovenská Ľupča, Ing. Martin Minárik, riaditeľ, Axxence Slovakia s.r.o., Ing. Marian Lesanský, riaditeľ, PreVaK, s.r.o., Stará Turá. Za oblasť biochemického a farmaceutického priemyslu sú to RNDr. Richard Hercek, Head of API Plant, Saneca Pharmaceuticals a.s., Hlohovec a Ing. Branislav Brežný, generálny riaditeľ, Výskumný ústav chemických technológií a.s., Bratislava. Zo strany zamestnávateľov je vyzdvihovaná kvalitná príprava v oblasti laboratórnych zručností, schopnosť absolventov vedieť postaviť sa rôznorodým technickým problémom a nájsť vhodné riešenia, schopnosť pracovať samostatne, ale aj tímovo. Takéto ako aj ďalšie pozície sú obsadené absolventmi napríklad v spoločnostiach Saneca Pharmaceuticals a.s.; IMUNA PHARM, Inc; Biotika a.s., alebo v laboratóriách komplexnej medicískej diagnostiky Medirex, a.s; Synlab Slovakia s. r. o. Absolventi programu nachádzajú uplatnenie aj v pozíciách vedeckých pracovníkov na vedeckovýskumných organizáciách Slovenskej akadémie vied, rezortov alebo neštátnych organizácií.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Biochémia: - je pripravený pokračovať v akademickej kariére na univerzitách a výskumných pracoviskách doma a v zahraničí. - uplatní sa ako: Biochemik – v medicínskych a farmaceutických odboroch, biotechnologických odboroch, pri monitorovaní stavu a pri ochrane životného prostredia, pri detekcii pôvodu biologických vzoriek atď.; Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v širokej škále odvetví vrátane klinickej mikrobiológie, v hematológii alebo imunológii; Chemický špecialista vo výskume a vývoji, ako vedecko-výskumný pracovník vo výskumných inštitúciách; Chemický špecialista - technológ vo firmách zaoberajúcich sa farmaceutickou, biotechnologickou výrobou alebo výrobou chemických špecialít pre potreby biovied. Vo všetkých týchto uplatneniach má schopnosť viesť a koordinovať ostatných pracovníkov. Absolventi študijného programu sa vedia uplatniť na mnohých pracovných pozíciách vo VaV na univerzitách, vo vedecko-výskumných inštitúciách SAV a inštitúciách rezortného výskumu ako vedeckí pracovníci. Tu pokračujú v ďalšom kvalifikačnom raste získaním VKSIIa a VKSI, vedecko-pedagogického titulu docent a profesor a vedeckej hodnosti DrSc. Ďalej sa môžu uplatniť v laboratóriách pre modernú diagnostiku v humánnej a veterinárnej medicíne a v laboratóriách, ktoré z iných dôvodov analyzujú biologické vzorky cicavcov. Uplatňujú sa tiež ako vývojoví alebo technologickí pracovníci vo firmách orientovaných na výskum a farmaceutickú a biotechnologickú výrobu alebo výrobu chemických špecialít pre potreby biovied. Takéto, ako aj ďalšie pozície sú obsadené absolventmi na univerzitách, v ústavoch Slovenskej akadémie vied, v spoločnostiach Medirex, Synlab, Labmark, Saneca Pharmaceuticals a. s. Hlohovec, Imuna Pharm, a.s. Šarišské Michaľany, Biotika a.s. Slovenská Ľupča.

Príklady úspešných absolventov

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora