accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru biotechnológie, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti biotechnológie, absolvent sa však najmä profiluje na základe témy dizertačnej práce - ovláda optimalizáciu existujúcich biotechnologických postupov, alebo nových, inovatívnych riešení v priemyselných, pôdohospodárskych, potravinárskych, medicínskych, farmaceutických a environmentálnych biotechnológiách - má praktické schopnosti a zručnosti s prácou na zložitých experimentálnych zariadeniach, absolvent je zručný pri príprave a realizácii nového biotechnologického experimentu, vie vyvodiť závery získané použitím modernej prístrojovej techniky - vie zhodnotiť a vhodne zvoliť konkrétne vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu v oblasti biotechnológie - má skúsenosti v navrhovaní a plánovaní experimentov, v spracovaní výsledkov, príprave a prezentácii správ o výsledkoch výskumu - má všeobecné vedomosti o prioritách potrebných pre rozvoj spoločnosti, odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru biotechnológia a jej praxe, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi potrebné pre rozvoj projektovanie výskumu a vývoja - vie aplikovať moderné štatistické metódy na spravovanie dát a odhad parametrov - dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru biotechnológie - má komunikačné skúsenosti pri prezentovaní výsledkov výskumu v slovenčine a technickej angličtine

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - je schopný získavať informácie o biotechnologickej produkcii a regulácii tvorby metabolitov z primárnych a sekundárnych informačných zdrojov ako aj elektronických databáz a evaluovať ich pre riešenie zadaného problému - vie navrhnúť a uskutočniť cielenú reguláciu biotechnologického procesu pre optimálny nadprodukciu žiadaných metabolitov - má hlboké informácie o priebehoch metabolických dráh biosyntézy daných metabolitov a vie redizajnovať metabolické dráhy pomocou napr. génového inžinierstva na produkciu nových zaujímavých biologický aktívnych látok - je schopný navrhnúť a cielene zasahovať do zložitý biochemického mechanizmu biosyntézy metabolitov a tým ovplyvňovať a optimalizovať výťažok a čistotu žiadaného produktu - aplikuje vlastné zistenia teoretickej analýzy a komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v oblasti biotechnológie - na základe vlastných výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy v biotechnologických procesoch - prakticky ovláda výskumné metódy a používa ich pri hľadaní nových technológií, technických riešení a systémových väzieb na ekonomiku procesu a ochranu životného prostredia - vie na vyriešenie technického problému kombinovať najnovšie poznatky z rôznych oblastí biotechnológie a chémie tak, aby získal riešenie s významnou pridanou hodnotou - pomocou fyzikálno-analytických metód je schopný určiť štruktúru produkovaných látok - zapája sa do riešenia vedecko-výskumných úloh základného aj aplikovaného biotechnologického výskumu - je schopný nadobudnuté vedomosti využiť pri riešení a zavádzaní moderných biotechnologických postupov a bioanalytických metód - je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia - má manažérske, ekonomické, spoločenské, morálne a ekologické povedomie, dokáže vypracovať podklady, správy a dokumentáciu biotechnologických procesov

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - je samostatný pri riešení odborných úloh, projektov a koordinovaní čiastkových činností. - vie vytvárať a formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie pre ďalší rozvoj vednej oblasti, dokáže vyhodnocovať teórie, koncepty a inovácie, aplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého výskumu komplexného a interdisciplinárneho charakteru, navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy - je schopný samostatne a kreatívne riešiť zložité projekty, s ohľadom na svoje odborné zameranie dokáže analyticky myslieť, prezentovať vlastné názory a riešenia nových a neštandardných situácií a pochopiť súčasný stav techniky - aplikuje vlastné zistenia svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v biotechnologických procesoch. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže tvorivo reflektovať, navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy - dokáže plánovať svoje vlastné vzdelávanie, organizovať si prácu a samostatne získavať nové poznatky - vyznačuje sa schopnosťou identifikovať, kvantifikovať a zhodnotiť dopady riešení problémov na sociálnu oblasť a oblasť životného prostredia - vie vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská a technické riešenia pred rôznym typom obecenstva na rôznych úrovniach riadenia, je schopný pripraviť odbornú prezentáciu vo svetovom jazyku na základe vlastných vedeckých výsledkov, publikuje v domácich a zahraničných vedeckých periodikách v renomovaných indexovaných databázach - dokáže viesť tím pracovníkov, viesť projekty, formulovať výskumné problémy, pracovať v interdisciplinárnom tíme a relevantne s jeho členmi komunikovať - zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu - absolvent sa vyznačuje kritickým, nezávislým, analytickým a syntetickým myslením v nepredvídateľných, meniacich sa podmienkach - zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu - je pripravený efektívne pracovať v tíme, spolupracovať a motivovať ľudí, niesť zodpovednosť za výsledky tímu - dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolventi sa uplatnia v biotechnologických, potravinárskych a farmaceutických podnikoch, na univerzitách a vo výskumných ústavoch. Tiež môžu nastúpiť do konzultačných a konštrukčných firiem ako aj domácich i zahraničných komerčno-technických organizácií. Univerzálnosť tohto študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať sa vo všetkých krajinách Európskej únie v biotechnologickom, potravinárskom a farmaceutickom priemysle na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Po dodatočnom zaučení si nájdu pozície aj v iných technických oblastiach, vďaka získanému technickému spôsobu myslenia. Absolventi majú rozsiahle vedomosti z mikrobiológie, fermentačných technológii, molekulárnej biológie, génového inžinierstva, biochémie, enzymológie, biokatalýzy, environmentálnych a farmaceutických biotechnológií, bioinžinierstva, chemických a bioanalytických metód a techník. Významnou časťou vzdelania absolventov je aj ich samostatná laboratórna a vedecká práca v zvolenej biotechnologickej oblasti. Tieto znalosti dokážu absolventi aplikovať pri navrhovaní fermentačných postupov, ich modelovaní a simulácii z hľadiska optimalizácie výrobného procesu, cielenej konštrukcie nových produkčných biosystémov a bioproduktov. Výsledky výskumu vedia prezentovať formou správy alebo vedeckej publikácie v technickej angličtine. Vďaka odbornej jazykovej príprave sa môžu absolventi uplatniť vo všetkých krajinách EÚ v oblasti biotechnologického priemyslu, výskumu, vývoja.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Biotechnológia: - má zodpovedajúcu kvalifikáciu a znalosti potrebné pre uplatnenie sa v širokej oblasti priemyslu, výskumu a marketingu, - je kompetentný uplatniť sa predovšetkým vo výskumnej sfére a v akademickom prostredí, - je kompetentný viesť výskumný tím v špecializovaných chemických, biochemických a biotechnologických laboratóriách a prevádzkach, v chemickom, potravinárskom, farmaceutickom a poľnohospodárskom odvetví, - je pripravený uplatniť sa aj v iných odboroch, najmä zdravotníctvo, environmentalistika a kriminalistika - umožňuje sa zamestnať vo všetkých krajinách Európskej únie v širokej oblasti biotechnologického priemyslu orientovaného na fermentačné technológie, vývoj liečiv, výživu ľudí a zvierat a na dekontamináciu životného prostredia technológiami využívajúcimi biologické postupy - uplatní sa ako Špecialista vo výskume a vývoji ako Biotechnológ, Biochemik, Genetik, Analytický chemik. V praxi sa uplatní napr. ako Chemický špecialista biotechnológ, Riadiaci pracovník (manažér) v biotechnologickej, chemickej a farmaceutickej výrobe, Špecialista riadenia kvality v biotechnologickej výrobe, Operátor zariadenia v chemickej a biotechnologickej výrobe, Špecialista vo farmaceutickej technológii, Farmaceutický reprezentant. Charakteristika povolaní je dostupná na stránke Sústavy povolaní (https://www.sustavapovolani.sk/).

Príklady úspešných absolventov

Aj keď na študijnom programe Biotechnológia xA nekončili zatiaľ žiadni absolventi, študijný program Biotechnológia za roky svojej existencie vychoval množstvo úspešných absolventov tretieho stupňa, ktorí sa uplatnili v komerčnej i akademickej sfére. Za komerčnú sféru je možné spomenúť napríklad nasledovných absolventov: Ing. Petra Ondrejíčková, PhD. (rod. Cibíková, PhD. 2016) – Research & Development, ENVIRAL, a.s.; Ing. Jozef Grego, PhD. (PhD. 1994) – senior technológ, Evonik Fermas s.r.o., Ing. Martin Tomáška, PhD. (PhD. 1995) – zástupca riaditeľa, VÚ Mliekarenský, Žilina, Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD. (PhD. 2000) – výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov SR; Ing. Ingrid Vajcziková, PhD. (PhD. 2007) – hlavný enológ, Hubert J. E. Sereď; Ing. Radoslav Selecký, PhD. (PhD. 2008) – senior technológ výroby, Cloetta Slovakia, s.r.o.; Ing. Hana Horváthová, PhD. (PhD 2019) – Centrum environmentálnych služieb, s.r.o., Bratislava; Ing. Tomáš Lobpreis, PhD. (PhD 2009) – Slovenské elektrárne, Environm; Ing. Martin Minárik (1983) – riaditeľ, Axxence Slovakia s.r.o.; Ing. Petra Bafrncová, PhD. (PhD. 2000) – Biomedica Slovakia; Ing. Marta Brlejová, PhD. (PhD. 2012) – manažér, Henkel Slovensko, s.r.o., Bratislava. Mnohí absolventi sa uplatnili ako uznávaní odborníci v laboratóriách colnej a finančnej správy, avšak ich mená a funkcie nie je možné uvádzať. V zahraničných firmách sa úspešne uplatnili: Ing. Viktor Horňák, PhD. (PhD. 1998) – Associate Director at Novartis Institutes for BioMedical Research (NIBR), Cambridge, Massachusetts, USA; Ing. Marián Navrátil, PhD. (PhD. 2001) – SVS, Research and Development at HGH Molecular Diagnostics, Tucson, USA; Ing. Barbora Malecová (1998) – Associate Director at Avidity Biosciences, San Diego, USA; Ing. Juraj Švitel, PhD. (PhD. 1995) – Director at NGM Biopharmaceuticals, San Francisco, USA; Ing. Igor Voštiar, PhD. (PhD. 2004) – Senior investigator, Novartis, Bazilej, Švajčiarsko; Ing. Jana Wenger, PhD. (rod. Zigová, PhD. 1998) – správca bunkovej banky Lonza, Bern Švajčiarsko; Ing. Igor Dolejš, PhD. (PhD. 2014), Ing. Michal Plž, PhD. (PhD. 2020) a Ing. Monika Líšková (2015) – Lonza AG, Visp, Švajčiansko; Ing. Tibor Czabany, PhD. (2005) – Scientist, BIOMIN, Herzogenburg, Austria; Ing. Alena Adamcová (1998) – vedúca výroby, Heineken Italia; Ing. Miroslava Špaňová, PhD. (2007) – IMBA Institute of Molecular Biotechnology, Vienna, Austria; Ing. Petra Durkac, PhD. (rod. Zajkoska, PhD. 2015) – Lonza Kourim, ČR a mnohí iní. Veľmi úspešní sú absolventi v akademickej a výskumnej sfére, ako napr. Ing. Ján Tkáč, DrSc. (PhD. 2000) – vedúci oddelenia glykobiotechnológie a Ing. Vladimír Mastihuba, PhD. (1987) – predseda Vedeckej rady, Chemický ústav SAV; prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc. (1989) – UCM Trnava, vedúci laboratória Evolúcie proteínov, ÚMB SAV a UCM Trnava; Ing. Marta Šoltésová, PhD. (rod. Prnová, PhD. 2015) – Centrum experimentánej medicíny SAV; Ing. Jana Štefániková, PhD. (rod. Lakatošová, PhD. 2014) – Výskumné centrum Agrobiotech, SPU, Nitra; Ing. Hana Schusterová, PhD. (rod. Dudášová, PhD 2012) – Zbierka mikroorganizmov, SAV; Ing. Zuzana Nouzovská (1987) – generálna riaditeľka, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum; Ing. Zuzana Ciesarová, PhD. (PhD. 1996) – samostatný vedecký pracovník NPPC, Výskumný ústav potravinársky. V zahraničí sú naši absolventi úspešní aj v akademickej sfére, napr. Prof. Jarka Glassey, PhD. (1990) – School of Engineering, Newcastle University, UK; Prof. Dr. Ľuboš Borsík (1991) – Medizinische Fakultät, Universität Zürich; Assoc. Prof. Ing. Roman Tandlich, PhD. (PhD. 2008) – Rhodes University, Grahamstown, JAR; doc. Ing. Branislav Vrana, PhD. (PhD. 1998) – vedúci pracoviska PF Masarykova univerzita, Brno; Prof. Ing. Josef Balík, PhD. (1991) – vedúci ústavu, Agronomická fakulta Mendelovej univezity, Brno, ČR. Okrem uvedených absolventov si zmienku zaslúži aj naši bývalí absolventi doc. Ing. Erich Minárik, CSc., významný vedecký pracovník v oblasti mikrobiológie a biochémie vína a ekológie kvasiniek, autor monografií o kvasinkách, člen medzinárodných komisií a svetovej vinárskej organizácie OIV, dlhoročný vedúci technologického oddelenia Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho v Bratislave; Ing. Gabriela Vojteková, CSc. (rod. Belayová), dlhoročná enologička vo Vinárskych závodoch Rača, v súčasnosti vedúca enologického laboratória Víno Matyšák; Ing. Karol Tomášek, CSc. a Ing. Karol Svozil, zaslúžilí medzinárodne uznávaní odborníci v oblasti pivovarníctva; prof. Ing. Fedor Malík, DrSc., enológ a medzinárodne uznávaný degustátor, dnes emeritný profesor FCHPT STU, ako aj súčasní profesori a docenti Ústavu Biotechnológie FCHPT STU v Bratislave.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Aj keď na študijnom programe Biotechnológia xA nekončili zatiaľ žiadni absolventi, študijný program Biotechnológia za roky svojej existencie vychoval množstvo úspešných absolventov tretieho stupňa, ktorí sa uplatnili v komerčnej i akademickej sfére. Oslovení zamestnávatelia kladne hodnotia pripravenosť absolventov študijného programu na prácu v ich spoločnostiach. Tiež sa oceňuje aplikovanie teoretických poznatkov pri riešení konkrétnych technických problémov. Zamestnávateľmi bola konštatovaná aj schopnosť samostatnej práce, ako aj práce v kolektíve. V prípade výskumných organizácií bolo konštatované, že absolventi nie sú pripravení viesť výskumný tím, čo je pochopiteľné, lebo na to slúži doktorandské štúdium. Absolventi však podľa zamestnávateľov dobre zvládajú prezentáciu svojich ideí, riešení a výsledkov a sú schopní sa v rámci samoštúdia v dostatočnej miere dopĺňať poznatky. Schopnosť inovatívnych ideí závisí od druhu zamestnania. Kvalitu študijného programu bezpochyby zvyšuje úzka spolupráca medzi fakultou a priemyselnými partnermi a výskumnými inštitúciami smerujúca k tomu, aby študenti už počas štúdia boli konfrontovaní s výzvami, ktorým budú čeliť v budúcom zamestnaní. V tomto ohľade významným partnerom FCHPT, ktorý pravidelne, zvyčajne dvakrát ročne poskytuje spätnú väzbu zo strany zamestnávateľov, je Priemyselná rada FCHPT (https://www.fchpt.stuba.sk/sk/fakulta/priemyselna-rada.html?page_id=3070) a jej jednotliví členovia zastupujúci najvýznamnejších priemyselných partnerov z oblasti chemického a potravinárskeho priemyslu. Za oblasť uvedeného študijného programu sú to Ing. Ján Durec, PhD., riaditeľ výskumu a vývoja, Mc Carter a.s., Bratislava; Ing. Dušan Janíček, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy, Slovenské cukrovary s.r.o., Sereď; Ing. Peter Novoroľník, výrobný riaditeľ, RAJO a.s., Bratislava; Klaudia Sokolová, HR Manager, Mecom Group s.r.o.; Ing. Miroslav Havlík, riaditeľ, Evonik Fermas s.r.o., Slovenská Ľupča; Ing. Martin Minárik, riaditeľ, Axxence Slovakia s.r.o.; RNDr. Richard Hercek, Head of API Plant, Saneca Pharmaceuticals a.s., Hlohovec; Ing. Branislav Brežný, generálny riaditeľ, Výskumný ústav chemických technológií a.s., Bratislava; Alžbeta Grácová, riaditeľka útvaru ľudské zdroje, Slovnaft a.s. a Ing. Peter, Plekanec, výkonný viceprezident, Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, Trenčín. Zo strany zamestnávateľov je vyzdvihovaná kvalitná príprava v oblasti laboratórnych zručností, schopnosť absolventov vedieť postaviť sa rôznorodým technickým problémom a nájsť vhodné riešenia, schopnosť pracovať samostatne, ale aj tímovo. Vítaná je výchova absolventov aj v oblasti mäkkých zručností, získavanie ktorých je súčasťou viacerých povinných a povinne voliteľných predmetov.