accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - má odborné vedomosti v oblastiach organická chémia a organická syntéza so zameraním na ich aplikačné využitie zodpovedajúce súčasnému stavu poznania - má prehľad a znalosti o najnovších trendoch vo všeobecnej organickej chémii, v pokročilej organickej syntéze a v chémii heterocyklických zlúčenín - má kvalitné znalosti zo všeobecnej chémie, biorganickej a materiálovej chémie - vie aplikovať vzťahy medzi štruktúrou a reaktivitou pri cielenom vývoji nových syntetických metód - ovláda stereochemické aspekty reakcií v organickej syntéze s dôrazom na kontrolu ich regio-, chemo-, diastereo- a enatioselektívneho priebehu - rozumie stratégii a taktike syntézy cielených organických molekúl - vie navrhnúť a uskutočniť syntézu organickej zlúčeniny s využitím najmodernejších metód - ovláda techniky práce analytickej, fyzikálnej a anorganickej chémie, ako aj chemickej informatiky - ovláda metódy určovania štruktúry organických zlúčenín, korelácie štruktúry s fyzikálnymi, chemickými a biologickými vlastnosťami organických zlúčenín - ovláda metodológiu vedeckej práce, špeciálne vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v rôznych oblastiach organickej chémie - má pokročilé znalosti technickej a odbornej angličtiny - má všeobecné vedomosti na úrovni hodnotenia, vedomosti o prioritách potrebných pre rozvoj spoločnosti, odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru chémia a jej praxe, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi a výskume potrebné pre projektovanie výskumu a vývoja alebo rozvoja oblasti odbornej praxe

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - vie naplánovať a uskutočniť viacstupňové syntézy zložitých organických zlúčenín pre chemický, agrochemický, farmaceutický, potravinársky, kozmetický priemysel a oblasť materiálovej chémie - vie riešiť problémy reakčných mechanizmov a určovania štruktúry komplexných zlúčenín včítane opticky čistých prírodných látok s využitím najmodernejších fyzikálno-chemických metód - vie na vyriešenie syntetického problému kombinovať najnovšie poznatky z oblasti organickej chémie tak, aby získal riešenie s významnou pridanou hodnotou - vie pracovať s modernými prístrojmi určenými na izoláciu, analýzu a identifikáciu medziproduktov organickej syntézy a finálnych organických zlúčenín - vie interpretovať výsledky meraní na týchto prístrojoch a zaškoľovať nových pracovníkov - vie pri navrhovaní výrobných postupov na syntézu organických zlúčenín v spolupráci s organickými technológmi navrhnúť chemickú koncepciu výrobného procesu vo forme laboratórnych podkladov pre aplikovaný a realizačný výskum - vie spracovať výsledky svojej práce formou technických správ a prezentácií a tieto vie efektívne komunikovať - vie zostavovať odborné publikácie a technicky/odborne zabezpečovať ich publikovanie na národnej a medzinárodnej úrovni, komunikovať s vydavateľstvom/odborným editorom - vie posudzovať predložené zámery vedeckých projektov a dosiahnuté vedecké výsledky obsiahnuté v záverečných správach projektov. - vie recenzovať odborné články v odbore organická chémia - vie samostatne plánovať a organizovať chemický výskum a viesť rôznorodý výskumný kolektív - vie sa uplatniť ako riadiaci pracovník v chemickej výrobe a v hospodárskej oblasti štátnej správy - je schopný s porozumením čítať technické podklady a zadania od zákazníka - má schopnosť vypracovať technické podklady na určenie najvhodnejšieho riešenia - má manažérske, ekonomické, spoločenské, morálne a ekologické povedomie a dokáže vypracovať podklady, správy a dokumentáciu v súlade s profesionálnym, etickým a právnym rámcom platným v odbore chémia so zameraním na organickú chémiu - vie prednášať, viesť semináre a laboratórne cvičenia z odborných predmetov organickej chémie pre ľubovoľne veľkú skupinu študentov na rôznych vysokých školách univerzitného, technického alebo odborného zamerania doma aj v zahraničí - vie sa zapojiť do organizácie vedecko-spoločenského podujatia (konferencia, sympózium) - ovláda prácu s MS Office a podobné kancelárske aplikácie, ChemOffice, Chemstation, Büchi Sepacore, Mestrec/Mestrenova, Mercury - je schopný posudzovať, vytvárať a hodnotiť nové myšlienky a nápady v oblasti organickej chémie - je schopný viesť dialóg so širšou vedeckou komunitou, ale aj so spoločnosťou všeobecne o rôznych témach z odborného života - je schopný systematicky porozumieť študovanému odboru a systematicky si osvojovať zručnosti a metódy výskumu s týmto odborom súvisiace - je schopný, v akademickom a odbornom kontexte, podporovať technologický, spoločenský a kultúrny vývoj vedomostnej spoločnosti - vie vytvárať a formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie pre ďalší rozvoj vednej oblasti - dokáže vyhodnocovať teórie, koncepty a inovácie, aplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého bádania komplexného a interdisciplinárneho charakteru, navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy - vie aplikovať vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v príslušnej oblasti

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - je samostatný pri riešení odborných úloh, projektov a koordinovaní čiastkových činností - je schopný samostatne a kreatívne riešiť zložité projekty, s ohľadom na svoje odborné zameranie dokáže analyticky myslieť, prezentovať vlastné názory a riešenia nových a neštandardných situácií a pochopiť súčasný stav techniky - je pripravený efektívne pracovať v tíme, spolupracovať a motivovať ľudí, niesť zodpovednosť za výsledky tímu - sa vyznačuje zodpovednosťou za vodcovstvo pri riešení projektov a programov v odbore organická chémia - sa vyznačuje kritickým, nezávislým a analytickým myslením v nepredvídateľných, meniacich sa podmienkach pri riešení odborných úloh a projektov - dokáže plánovať svoje vlastné vzdelávanie, organizovať si prácu a samostatne získavať nové poznatky - je schopný plánovať vlastný rozvoj a rozvoj spoločnosti v kontexte vedeckého a technického pokroku - vie stanoviť časový plán riešenia projektu tak, aby minimalizoval nákladovú zložku a dodržal časový plán zamestnávateľa resp. zákazníka tým, že aplikuje moderné prístupy k plánovaniu pracovného času aj s ohľadom na iných členov pracovného kolektívu - sa vyznačuje schopnosťou identifikovať, kvantifikovať a zhodnotiť dopady riešení problémov na sociálnu oblasť a oblasť životného prostredia - vie vhodne a profesionálne prezentovať výsledky výskumu a vývoja ako aj vlastné stanoviská pred odbornou národnou a medzinárodnou komunitou - je kompetentný uplatniť sa predovšetkým vo výskumnej sfére a v akademickom prostredí - je kompetentný viesť výskumný tím v špecializovaných chemických, biochemických a monitorovacích laboratóriách, v chemickom, potravinárskom, spracovateľskom, farmaceutickom priemysle, ale aj v orgánoch štátnej správy - sa vyznačuje zohľadňovaním spoločenských, vedeckých a etických aspektov pri smerovaní ďalšieho vývoja spoločnosti

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventov doktorandského študijného programu Organická chémia je predovšetkým v oblasti výskumu a vývoja v odbore organickej chémie v chemickom, agrochemickom, farmaceutickom, potravinárskom, kozmetickom priemysle a v oblasti materiálovej chémie, ale s presahom aj do medziodborových profesií v rámci analytickej, anorganickej a fyzikálno-organickej chémie. Absolvent študijného programu Organická chémia sa v týchto sektoroch uplatní hlavne ako organický chemik špecialista, chemický špecialista vo výskume a vývoji v oblasti organickej syntézy, chemický špecialista technológ, špecialista chemickej výroby, špecialista chemickej kontroly, riadiaci pracovník v chemickej výrobe, ale môže sa uplatniť aj v akademickej sfére ako vysokoškolský pedagóg v odbore organická chémia alebo vedecko-výskumný pracovník. Absolvent tohto študijného programu sa vyznačuje vysoko odbornými znalosťami z oblasti pokročilej organickej chémie, stereochémie a chémie heterocyklických zlúčenín. Ovláda najmodernejšie trendy stratégie a taktiky organickej syntézy a hlavné princípy vzťahov medzi štruktúrou organických zlúčenín a ich reaktivitou. Ovláda rôzne spôsoby merania fyzikálnych veličín a tieto vie spracovávať, analyzovať a vyhodnocovať. Svoje vedomosti efektívne využíva pri riešení vedecko-výskumných projektov a programov v oblasti prípravy nových organických molekúl, bioaktívnych farmaceutík, prírodných látok a ich analógov a taktiež pri vývoji nových metód v oblasti organickej syntézy. Absolvent študijného programu Organická chémia vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, poskytuje poradenstvo alebo vzdelávanie v odbore organickej chémie. Špecializuje sa na vývoj metód na určenie štruktúry zlúčenín na báze uhlíka alebo nových a netradičných spôsobov syntézy prírodných látok, organických zlúčenín a materiálov. Absolvent vie uplatňovať vedomosti z organickej, anorganickej, analytickej, fyzikálnej, polymérnej, makromolekulovej a materiálovej chémie v praxi, vie navrhnúť experiment a vyhodnotiť jeho výsledok, charakterizovať a vysvetliť vlastnosti a reakcie organických zlúčenín, navrhnúť efektívne postupy na vyriešenie zadanej úlohy, špecifikovať vznik problémov a rizík pri riešení projektov, určovať príčiny, predvídať ich dôsledky a modifikovať ďalší postup. Vie samostatne riešiť problémy z rôznych oblastí chémie, predovšetkým však z organickej chémie, aplikovať a overovať výsledky riešení výskumných a vývojových úloh a vedecko-technických poznatkov. Absolvent je schopný aplikovať najnovšie teoretické poznatky na riešenie praktických problémov, pričom vie samostatne posúdiť rôzne možnosti riešenia a vybrať z nich to najefektívnejšie, ktoré zohľadňuje prínosovú, ale aj nákladovú zložku. Absolvent je schopný zvládnuť náročné analytické metódy, identifikovať príčiny neočakávaných výsledkov rutinných analýz, definovať a charakterizovať a vysvetliť chemické a fyzikálno-chemické kvalitatívne metódy v organickej chémii, navrhovať metódy a postupy pre odbery vzoriek pre príslušné fyzikálno-chemické skúšky. Absolvent študijného programu Organická chémia vie navrhnúť úlohy pre výskum a vývoj v chemickej výrobe na základe analýzy vývojových trendov, vie zhromažďovať, vyhodnocovať a aplikovať výsledky výskumných a vývojových úloh v chemickej výrobe a overovať si ich efektívnosť. Ovláda obsluhu chemických aparatúr, zariadení a laboratórnej techniky v rôznych odvetviach chemickej výroby, hlavne však v priemyselnej organickej syntéze. Vie implementovať správne druhy strojov, prístrojov a surovín do chemickej výroby. Je schopný evidovať technickú a prevádzkovú dokumentáciu v chemickej výrobe. Absolvent je schopný uplatňovať zásady BOZP, hygieny práce a požiarnej prevencie v chemickom laboratóriu a vo výrobe. Vie charakterizovať postupy zaobchádzania s nebezpečnými látkami a opísať princípy klasifikácie nebezpečných látok a vie aplikovať zásady bezpečnosti pri práci s nebezpečnými chemikáliami, toxickými látkami a žieravinami do laboratórnej činnosti a do chemickej výroby.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Organická chémia sa uplatní ako: - Organický chemik špecialista, Chemický špecialista vo výskume a vývoji hlavne v oblasti organickej syntézy, Chemický špecialista technológ, Špecialista chemickej výroby, Špecialista chemickej kontroly, Riadiaci pracovník v chemickej výrobe, Teoretický chemik, Vysokoškolský pedagóg v odbore organická chémia (podľa www.kvalifikacie.sk). - Chemický špecialista vo výskume a vývoji, Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej a farmaceutickej výrobe, Chemický špecialista technológ, Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe (podľa www.sustavapovolani.sk)

Príklady úspešných absolventov

Doktorandský študijný program Organická chémia za obdobie svojej doterajšej existencie vychoval množstvo úspešných absolventov, ktorí dlhodobo pôsobia v komerčnej i akademickej sfére doma ale aj v zahraničí na významných vedeckých a riadiacich pozíciách. Za komerčnú sféru je možné spomenúť Ing. F. Szemes , PhD. (Slovnaft), Ing. J. Szemesová, PhD. (SHMÚ), Ing. A. Ďuriš, PhD. (SYNKOLA, s.r.o.), Ing. P. Kubizna, PhD. (SYNKOLA, s.r.o.), Ing. M. Kavala, PhD. (Saneca Pharmaceuticals), Ing. F. Mathia, PhD. (Biosynth, s.r.o.), Ing. M. Marchalín, PhD. (Biosynth, s.r.o.), Ing. Ľ. Remeň, PhD. (Idorsia Pharmaceuticals Ltd, Švajčiarsko), Ing. B. Dugovič, PhD. (Bachem AG, Švajčiarsko), Ing. M. Chudík, PhD. (Teva Czech Industries, s.r.o., ČR), Ing. M. Medvecký, PhD. (Almac Sciences Ltd, Severné Írsko). Z pomedzi mnohých úspešných absolventov v akademickej a výskumnej sfére mimo svojej alma mater, ktorí pôsobia vo funkcii vedúcich resp. členov výskumných tímov spomeňme aspoň: Ing. M. Bella, PhD., Ing. M. Mastihubová, PhD. a Ing. V. Mastihuba, PhD. (všetci SAV), doc. Ing. A. Kolarovič, PhD. (PdF TU), RNDr. Z. Tokárová, PhD. (UCM Trnava), Ing. K. Plevová, PhD. (PriF UK). Viacerí vynikajúci absolventi PhD. štúdia v odbore Organická chémia sa aj vďaka ich vysokej odbornosti dokázali rýchlo a úspešne etablovať na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na pedagogických alebo vedecko-výskumných pozíciách: prof. Ing. T. Gracza, DrSc., prof. Ing. V. Milata, DrSc., doc. Ing. P. Šafář, PhD., doc. Ing. D. Berkeš, PhD., doc. Ing. P. Jakubec, PhD., doc. Ing. P. Szolcsányi, PhD., Ing. P. Koóš, PhD., Ing. R. Fischer, PhD., mladšiu generáciu reprezentujú: Ing. M. Markovič, PhD. (2014), Ing. P. Lopatka, PhD. (2019), Ing. T. Malatinský, PhD. (2018) a Ing. B. Ferko, PhD. (2019).

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Zamestnávatelia kladne hodnotia schopnosť absolventov doktorandského študijného programu Organická chémia kreatívne aplikovať teoretické a praktické znalosti na riešenie konkrétnych technických problémov a výziev v oblasti výskumných procesov a priemyselných prevádzok, pričom je zvýraznená unikátnosť študijného programu ako programu, ktorý priamo pripravuje absolventov na prácu v oblasti chemického, agrochemického, farmaceutického, potravinárskeho ale aj kozmetického priemyslu, ako i v oblasti sofistikovaných syntéz chemických špecialít pre materiálovú chémiu. Nadobudnuté znalosti v rámci ŠP D-ORGCH umožnia absolventom dôkladné porozumenie chemických javov prebiehajúcich vo všetkých prevádzkach vyššie uvedených priemyselných odvetví. Taktiež je zo strany zamestnávateľov vyzdvihované, že doktorandský študijný program Organická chémia akcentuje zaradenie predmetov projektového typu a profilových predmetov, ktoré odzrkadľujú súčasné trendy v oblasti modernej, intenzívne a flexibilne sa vyvíjajúcej organickej chémie. Kladom je tiež zaradenie a forma predmetov, v ktorých absolventi nadobúdajú mäkké zručnosti, predovšetkým v oblasti efektívnej komunikácie a prezentácie svojich ideí, riešení a výsledkov. Kvalite študijného programu by prospela užšia spolupráca medzi fakultou a priemyselnými partnermi tak, aby študenti boli už počas štúdia konfrontovaní s výzvami, ktorým budú čeliť v budúcom zamestnaní, ideálne formou praxe.