accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - má hlboké vedomosti z termodynamiky - ovláda základné pojmy aplikovanej chemickej kinetiky a teórie chemických reaktorov - vie riešiť rôzne zložité systémy numerickými metódami - má vedomosti o základných princípoch priemyselných difúznych procesov - má vedomosti a poznatky o základných fyzikálno-chemických procesoch prebiehajúcich v surovinových zmesiach ako dôsledok tepelných výrobných podmienok v reaktoroch - ovláda zákonitosti vzájomnej transformácie rôznych druhov energie - ovláda zákonitosti tvorby a merania fázových diagramov, pozná ich technologické využitie Okrem vedomostí zo spoločného jadra absolvent študijného programu Anorganické technológie a materiály zamerania Anorganické technológie a materiály: - má hlboké vedomostí o vzťahu medzi chemickou väzbou, štruktúrou a fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami anorganických zlúčenín - pozná prístroje, zariadenia, metodiky a postupy používané pri charakterizácii zloženia a štruktúry látok - má prehľad o základných typoch nekovových anorganických materiálov, ich technologických a inžinierskych významnostiach - ovláda základy prípravy nanomateriálov ako špeciálnych anorganických materiálov - má podrobné vedomosti o typoch materiálov vrátane biomateriálov a nanomateriálov a ich využitia ako funkčných alebo konštrukčných materiálov - má podrobné vedomosti o základných princípoch špeciálnych metód pre prípravu tenkých vrstiev a pokročilých anorganických materiálov s dôrazom na vzťah medzi mikroštruktúrou a materiálovými vlastnosťami Okrem vedomostí spoločného jadra absolvent študijného programu Anorganické technológie a materiály zamerania Katalytické technológie: - má vedomosti o homogénnych a heterogénnych katalyzátoroch, ich príprave a charakterizácii - ovláda možnosti využitia katalyzátorov v katalytických procesoch v chemickom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle a v životnom prostredí - ovláda základy prípravy nanomateriálov ako špeciálnych organických materiálov - pozná konvenčné a alternatívne zdroje kvapalných uhľovodíkov, rozumie spracovaniu ropy, separačným a rafinačným procesom uhľovodíkových procesov - rozumie fyzikálnym a chemickým procesom spracovania a využitia plynných, kvapalných a tuhých palív fosílneho pôvodu, má vedomosti o spôsobe výroby a kvalite automobilových palív

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - vie aplikovať termodynamické poznatky na aplikované problémy chemických technológií, pracovať s fyzikálnochemickými údajmi potrebnými pre opis fyzikálnych a chemických procesov - dokáže riešiť procesy chemickej technológie z hľadiska termodynamických zákonitostí - vie využiť poznatky z bilancovania, termodynamiky viacfázových systémov a teórie prestupu látky pre výpočty delenia zmesí - vie vyhodnocovať kinetické údaje - vie navrhovať chemické reaktory, simulovať a optimalizovať ich chod - dokáže riešiť návrhové, simulačné a optimalizačné výpočty technologických zariadení. - ovláda postupy v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií, pripravenosti na ich zdolávanie a obmedzenie ich následkov. - vie navrhovať riešenie vedeckých úloh v oblasti základného a aplikovaného výskumu - dokáže analyzovať a rozvíjať technické riešenia pre technologický výskum Okrem zručností zo spoločného jadra absolvent študijného programu Anorganické technológie a materiály zamerania Anorganické technológie a materiály: - je schopný kombinovať teoretické znalosti s praktickou priemyselnou aplikáciou, sumarizovať získané vedomosti a znalosti, interpretovať poznatky z hľadiska riešenia problému praxe a zovšeobecňovať vytvorené závery - dokáže aplikovať vybrané fyzikálnochemické metódy na kontrolu chemických technológií - dokáže aplikovať vedomosti v priemysle zameranom na anorganické nekovové materiály, zliatiny neželezných kovov, anorganické vlákna, plnivá, polyméry a ich kompozity - vie vybrať vhodnú elektrochemickú technológiu na realizáciu výroby, dokáže vyhodnotiť získané údaje a navrhnúť zmeny činnosti - vie zaujať stanovisko k možnosti používania obnoviteľných surovín na výrobu priemyselne dôležitých chemikálií z hľadiska udržateľnosti chémie - dokáže vypracovať projekt na výrobu konkrétnej chemickej látky, ktorý obsahuje základné údaje o technológii, blokovú a strojnotechnologickú schému ,materiálovú bilanciu, riadenie a údaje o látkach, ich zdravotných rizikách a analytickej kontrole - vie spracovať experimentálne údaje a na ich základe navrhnúť ďalší postup alebo technologické riešenie - vie identifikovať druhy korózie a na základe analýzy korózneho systému vie navrhnúť protikoróznu ochranu - vie navrhnúť vhodnú úpravu povrchu materiálu na zabezpečenie protikoróznej ochrany Okrem zručností spoločného jadra absolvent študijného programu Anorganické technológie a materiály zamerania Katalytické technológie: - vie aplikovať poznatky o anorganických a organických látkach, používaných v oblasti organickej technológie a v ropnom priemysle - dokáže posúdiť využitie ropných produktov v praxi na základe ich kvalitatívnych parametrov - vie spracovať experimentálne údaje a na ich základe navrhnúť ďalší postup alebo technologické riešenia organických procesov - dokáže využiť rôzne metódy kontroly kvality na operatívne kontroly počas štandardných a neštandardných situácií vo výrobnom procese (zistenie príčiny zníženia aktivity katalyzátora, identifikácia vzniknutých neznámych látok počas výrobného procesu, určenie príčin prekročenia normovaných parametrov, a i.)

Kompetencie

Absolvent študijného programu zamerania: - je pripravený zastávať funkcie hlavného technológa chemických výrob - je schopný samostatne analyzovať a riešiť problémy - je zodpovedný a iniciatívny pri plnení svojich úloh a povinností - je schopný viesť veľké projekty, je samostatný pri riešení odborných úloh, projektov a koordinovaní činností, je schopný zodpovedať za výsledky plnenia projektu - je schopný pracovať v laboratóriách alebo v priemysle pri riešení aktuálnej problematiky v danom sektore - je adaptabilný, schopný samostatne a kreatívne vykonávať vedecký základný a aplikovaný výskum s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti - dokáže analyticky myslieť, prezentovať vlastné názory a riešenia nových a neštandardných situácií - je pripravený efektívne pracovať v tíme, spolupracovať a motivovať ľudí, dokáže riadiť pracovný tím a niesť zodpovednosť za výsledky tímu - dokáže plánovať svoje vlastné vzdelávanie, organizovať si prácu a samostatne získavať nové poznatky - vie odborne prezentovať výsledky dosiahnuté pri riešení projektov alebo vlastného štúdia - je schopný inovatívne a tvorivo myslieť - vie stanoviť časový plán riešenia projektu tak, aby minimalizoval nákladovú zložku a dodržal časový plán zamestnávateľa resp. zákazníka tým, že aplikuje moderné prístupy k plánovaniu pracovného času aj s ohľadom na iných členov pracovného kolektívu - sa vyznačuje schopnosťou identifikovať, kvantifikovať a zhodnotiť dopady riešení problémov na sociálnu oblasť a oblasť životného prostredia - vie vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská a technické riešenia pred rôznym typom obecenstva na rôznych úrovniach riadenia - je schopný pracovať v oblasti výskumu a vývoja, v oblasti riadenia a kontroly kvality, ako aj v podnikateľskej sfére a štátnom sektore Absolvent študijného programu Anorganické technológie a materiály zamerania Katalytické technológie: - je pripravený zastávať funkcie hlavného technológa organických výrob - je samostatný pri riešení odborných úloh, projektov a riadení čiastkových činností - je pripravený efektívne pracovať v tíme, spolupracovať a motivovať ľudí, riadiť tím a niesť zodpovednosť za ich výsledky - dokáže plánovať a riadiť svoje vlastné vzdelávanie, organizovať si prácu a samostatne získavať nové poznatky - vie odborne prezentovať výsledky dosiahnuté pri riešení projektov alebo vlastného štúdia - je schopný inovatívne a tvorivo myslieť - sa vyznačuje schopnosťou identifikovať, kvantifikovať a zhodnotiť dopady riešení problémov na ekonomickú, sociálnu oblasť a oblasť životného prostredia - vie vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská a technické riešenia pred rôznym typom obecenstva na rôznych úrovniach riadenia

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolventi sa uplatnia v chemických podnikoch, na univerzitách a vo výskumných ústavoch. Tiež môžu nastúpiť do konzultačných a konštrukčných firiem ako aj komerčno-technických organizácií domácich i zahraničných. Univerzálnosť tohto študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať sa vo všetkých krajinách Európskej únie v chemickom a farmaceutickom priemysle na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Po dodatočnom zaučení si nájdu pozície aj v iných technických oblastiach, vďaka získanému analytickému spôsobu myslenia. Absolvent tohto študijného programu sa vyznačuje hlbokými znalosťami z oblasti materiálových a energetických bilancií javov, ktoré prebiehajú v kontinuálnych i vsádzkových procesoch s výmenou látky a energie, čo mu umožňuje lepšie pochopiť fyzikálnu podstatu týchto procesov a túto využiť na ich optimalizáciu s cieľom redukovať energetickú náročnosť, uhlíkovú stopu a celkové dopady na životné prostredie na jednej strane a na druhej strane zvyšovať kvantitu a kvalitu produkcie ako i celkovú produktivitu práce. Absolvent sa vyznačuje hlbokými znalosťami o priebehu, termodynamike a kinetike chemických reakcií prebiehajúcich v procesoch chemickej a potravinárskej technológie, ako i o ich vedľajších dopadoch na produkciu a životné prostredie. Ovláda rôzne spôsoby merania fyzikálnych veličín a tieto vie spracovávať, analyzovať a vyhodnocovať. Absolvent vie pracovať samostatne i ako súčasť tímu. Absolvent je schopný aplikovať najnovšie teoretické poznatky na riešenie praktických problémov, pričom vie samostatne posúdiť rôzne možnosti riešenia a vybrať z nich to najefektívnejšie, ktoré zohľadňuje prínosovú, ale aj nákladovú zložku. Uplatní sa tak vo firmách nielen v chemickom priemysle, kde znalosť chemických technológií býva výhodou pri uplatňovaní sa v týchto odvetviach, ale i vo firmách zameraných na logistiku, ekonomiku, manažment, prípadne i vo finančníctve a bankovníctve. Môže pracovať ako stredný článok riadenia v chemických a potravinárskych podnikoch, a to na ekonomických, obchodných, technických aj personálnych úsekoch a má predpoklady podnikať v oblasti výroby a služieb zameraných primárne na chemické a potravinárske technológie. Absolventi ŠP nemajú problém nájsť zamestnanie, ihneď po skončení štúdia. Väčšina pracuje v oblastiach Odborné, technické a vedecko-výskumné činnosti, Koordinovanie celoštátnych a medzinárodných systémov v multidisciplinárnych programoch Európskej únie, Priemyselná výroba.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Anorganické technológie a materiály: - je schopný pracovať ako riadiaci vedecko-výskumný pracovník vo výskumných organizáciách, - je schopný pracovať ako riadiaci technologický pracovník v širokom spektre priemyselných (nielen chemických) podnikov. Absolvent študijného programu Anorganické technológie a materiály - zameranie Anorganické technológie a materiály: - sa uplatní ako Chemický špecialista technológ, Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej a farmaceutickej výrobe, Chemický špecialista vo výskume a vývoji, Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe, Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe, Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji, Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov, Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov, Špecialista riadenia sklárskej výroby, Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov, Špecialista technológ v sklárskej výrobe, Špecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálov, Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov, Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe, Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe, Špecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov, Špecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánu, Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálov, Hydrológ pre životné prostredie a vodné hospodárstvo, Organický chemik, Anorganický chemik, Fyzikálny chemik, Analytický chemik, Chemický špecialista vo výskume a vývoji, Špecialista ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe, Špecialista pre odpadové hospodárstvo, Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti odpadového hospodárstva, Špecialista kontroly kvality vôd, Projektový manažér. Absolvent študijného programu Anorganické technológie a materiály - zameranie Katalytické technológie: - sa uplatní ako Chemický špecialista technológ, Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej a farmaceutickej výrobe, Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti odpadového hospodárstva, Riadiaci pracovník v potravinárskej výrobe (Manažér v priemysle), Riadiaci pracovník pre oblasť náberu a výberu pracovníkov (Manažér ľudských zdrojov), Hydrológ pre životné prostredie a vodné hospodárstvo, Organický chemik, Anorganický chemik, Fyzikálny chemik, Analytický chemik, Chemický špecialista vo výskume a vývoji, Špecialista ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe, Špecialista pre odpadové hospodárstvo, Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti odpadového hospodárstva, Špecialista kontroly kvality vôd, Projektový manažér. Charakteristika povolaní je dostupná na stránke Sústavy povolaní (https://www.sustavapovolani.sk/).

Príklady úspešných absolventov

Príklady úspešných absolventov ŠP Anorganické technológie a materiály: Procesný inžinier (Ing. Benová – Bekaert, Belgicko), výskumný pracovník (Ing. Korenko – ÚACH SAV), vedúca centrálnych laboratórií (Ing. Galusková – FunGlass,TRUNI), hlavný technológ (Ing. Sklenár – DUSLO a.s.), výskumný pracovník (Ing. Kubíková – ÚACH SAV), výskumný pracovník (Ing. Mlynáriková– ÚACH SAV), výskumný pracovník (Ing. Šimko – ÚACH SAV), inšpektor ochrany životného prostredia (Ing. Šuleková – SIŽP), výskumný pracovník (Ing. Žemlička – ÚSAR SAV), výskumný pracovník (Ing. Kováčová – RHP-Technology, Rakúsko), výskumný pracovník (Ing. Čopan – VUCHT).

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Študijný program Anorganické technológie a materiály pripravuje absolventov, ktorí majú najvyšší možný stupeň vysokoškolského vzdelania. Zamestnávateľmi je kladne hodnotená pripravenosť absolventov študijného programu na prácu v ich spoločnostiach. Vďaka ich širokospektrálnym prírodovedným znalostiam a technickým pohľadom sa vedia uplatniť v rôznych oblastiach v chemickom, farmaceutickom alebo potravinárskom priemysle, čo im umožňuje zamestnať sa na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Kvalitu študijného programu bezpochyby zvyšuje úzka spolupráca medzi fakultou a priemyselnými partnermi a hlavne výskumnými inštitúciami smerujúca k tomu, aby študenti už počas štúdia boli konfrontovaní s výzvami, ktorým budú čeliť v budúcom zamestnaní. V tomto ohľade významným partnerom FCHPT, ktorý pravidelne, zvyčajne dvakrát ročne poskytuje spätnú väzbu zo strany zamestnávateľov, je Priemyselná rada FCHPT (https://www.fchpt.stuba.sk/sk/fakulta/priemyselna-rada.html?page_id=3070) a jej jednotliví členovia zastupujúci najvýznamnejších priemyselných partnerov z oblasti chemického a potravinárskeho priemyslu. Za oblasť uvedeného študijného programu sú to JUDr. Silvia Karásiková, personálna riaditeľka, Duslo a.s., Šaľa, Ing. Martin Dzivák, výrobný riaditeľ, Zeocem a.s., Bystré, doc. Ing. Dr. Peter Vrábel, výrobno-technický riaditeľ, Rona, a.s., Lednické Rovne, Ing. Dávid Šariský, Manager of Dept. technology and innovations, Chemosvit Folie a.s., Svit, Ing. Ľudevít Paulíny, generálny riaditeľ, Aluprint s.r.o., Vrútky, Ing. Jozef Šesták, CSc., konateľ, Výskumný ústav textilnej chémie - Chemitex s.r.o., Žilina. Za oblasť chemického inžinierstva a technológií sú to Ing. Vladimir Krajči , výrobný riaditeľ, Mondi SCP a.s., Ružomberok, Alžbeta Grácová, riaditeľka útvaru ľudské zdroje, Slovnaft a.s., Ing. Peter, Plekanec, výkonný viceprezident, Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, Trenčín, Ing. Branislav Brežný, generálny riaditeľ, Výskumný ústav chemických technológií a.s., Bratislava. Zo strany zamestnávateľov je vyzdvihovaná kvalitná príprava v oblasti laboratórnych zručností, schopnosť absolventov vedieť postaviť sa rôznorodým technickým problémom a nájsť vhodné riešenia, schopnosť pracovať samostatne, ale aj tímovo. Vítaná je výchova absolventov aj v oblasti mäkkých zručností, získavanie ktorých je súčasťou viacerých povinných a povinne voliteľných predmetov. V prípade výskumných organizácií bolo konštatované, že absolventi sú pripravení viesť výskumný tím a riešiť výskumné projekty medzinárodného charakteru. Absolventi však podľa zamestnávateľov dobre zvládajú prezentáciu svojich ideí, riešení a výsledkov a sú schopní sa v rámci samoštúdia v dostatočnej miere dopĺňať poznatky. Schopnosť inovatívnych ideí závisí od druhu zamestnania.