accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu vie: - zostaviť materiálovú a energetickú bilanciu prietokového a vsádzkového systému s viacerými zložkami, bez chemických reakcií a s chemickými reakciami - efektívne využívať výpočtovú techniku pri riešení chemicko-inžinierskych úloh so zameraním na prestup tepla, látky a hybnosti. - charakterizovať zákonitosti vzájomnej transformácie rôznych druhov energie, napr. podmienok transformácie chemickej energie palív na užitočnú prácu - definovať matematický opis fyzikálneho mechanizmu transportu hybnosti, pre kvantitatívny opis prúdenia vo vybraných technologických procesoch - charakterizovať základné mechanizmy prestupu tepla a vie pre rôzne tokové situácie prúdiacich médií navrhnúť príslušné teplovýmenné zariadenie. - uplatniť základné princípy merania technologických veličín a riadenia technologických procesov - opísať základné princípy kinetiky bioreakcií, kinetiky prestupu látky a tepla v bioreaktoroch - opísať základné princípy priemyselných postupov destilácie, extrakcie a absorpcie, adsorpcie, iónovej výmene, kryštalizácia, membránová separácia, úprava vzduchu a využitie poznatkov z bilancovania, termodynamiky viacfázových systémov a teórie prestupu látky pre výpočty delenia jednoduchých zmesí - definovať základné princípy chemickej kinetiky a realizovať výpočty základných typov homogénnych a viacfázových chemických reaktorov - uplatňovať všeobecné vedomosti a aplikačné postupy v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií, pripravenosti na ich zdolávanie a obmedzenie ich následkov - urobiť literárnu rešerš a využívať dostupnú technickú literatúru v slovenskom a anglickom jazyku - zhodnotiť dosiahnuté výsledky, urobiť z nich závery vypracovať písomnú dokumentáciu o riešení problému a získaných výsledkoch - prezentovať a obhájiť spracované výsledky - ovláda základy ekonomiky a manažmentu podnikov - absolvent vie realizovať návrh, simuláciu, optimalizáciu a energetickú a materiálovú integráciu kompletných výrobných celkov.

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - rozumie fyzikálnym a chemickým procesom výrobných postupov v oblasti chemických, farmaceutických, potravinárskych, biotechnologických výrob, v energetike, v oblasti životného prostredia a spôsobom ich ovládania a riadenia - rozumie energetike výrobných procesov, efektívne využívať energetické zdroje, riadiť výrobu a distribúciu energetických médií v podniku - ovláda princípy vytvárania matematických modelov základných typov procesov v chemických a potravinárskych technológiách - má znalosti o priebehu a kinetike chemickým javov prebiehajúcich v procesoch chemickej a potravinárskej technológie - vie zostaviť a riešiť matematické modely jednotkových operácií, pri ktorých aplikuje poznatky z prestupu látky, hybnosti a tepla, chemickej a fázovej rovnováhy, chemickej kinetiky - vie sformulovať a matematicky zapísať materiálové a energetické bilancie pre procesy s akumuláciou látky, procesy s prestupom tepla a procesy s chemickou reakciou - vie spracovať dáta a tvoriť dokumenty v počítačových kancelárskych balíkoch - vie spracovať a vyhodnotiť namerané dáta - vie spracovať výsledky svojej práce formou technických správ a prezentácií a tieto vie efektívne komunikovať - vie spracovať výsledky svojej práce formou publikácií v odborných časopisoch a prezentácií a tieto vie efektívne komunikovať na vedeckých konferenciách doma aj v zahraničí - má manažérske, ekonomické, spoločenské, morálne a ekologické povedomie a dokáže vypracovať podklady, správy a dokumentáciu v súlade s profesionálnym, etickým a právnym rámcom platným v odbore chemické inžinierstvo a technológie - je schopný s porozumením čítať technické podklady a zadania od zákazníka - má schopnosť vypracovať technické podklady na určenie najvhodnejšieho riešenia - absolvent vie realizovať návrh, simuláciu, optimalizáciu a energetickú a materiálovú integráciu kompletných výrobných celkov pomocou simulačných programov HYSYS a ASPEN - ovláda modernú laboratórnu techniku

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - dokáže zabezpečovať prevádzku chemických, farmaceutických, potravinárskych, biotechnologických výrob ako operátor, technológ i ako pracovník v základných riadiacich funkciách - je schopný samostatne a kreatívne riešiť zložité projekty, s ohľadom na svoje odborné zameranie dokáže analyticky myslieť, prezentovať vlastné názory a riešenia nových a neštandardných situácií a pochopiť súčasný stav techniky - je schopný navrhovať nové výrobné zariadenia ako napr. chemické reaktory, bio-reaktory a iné zariadenia chemickej výroby - je pripravený efektívne pracovať v tíme, spolupracovať a motivovať ľudí, niesť zodpovednosť za výsledky tímu a dokáže pracovať s chemicko-inžinierskymi výskumnými a vývojovými zariadeniami - je schopný zefektívňovať prevádzku na základe analýzy jej činnosti s využitím chemicko-inžinierskych výpočtov chemických a fyzikálnych procesov v štandardných typoch priemyselných zariadení - dokáže zhromažďovať a spracovávať údaje pomocou výpočtovej techniky, zúčastňovať sa na vývoji nových produktov, rozumieť zásadám technologickej bezpečnosti vo výrobnej činnosti - vyznačuje sa schopnosťou identifikovať, kvantifikovať a zhodnotiť dopady riešení problémov na sociálnu oblasť a oblasť životného prostredia - vie vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská a technické riešenia pred rôznym typom obecenstva na rôznych úrovniach riadenia

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Doktorandský študijný program pripravuje absolventov, ktorí okrem komplexných vedomostí z odboru chemické inžinierstvo pre potreby riadenia výroby, aplikovaného a základného výskumu, návrhu, projekcie a optimalizácie chemických, biotechnologických a potravinárskych výrob a environmentálnych technológií, ovládajú vedecké metódy výskumu a vývoja používané pri sledovaní transportu hybnosti, energie a látky, chemickej kinetiky a rovnováhy vo viacfázových sústavách. Hlboké chápanie mikroskopických a makroskopických charakteristík viacfázových systémov je základom pri návrhu, simulácii, optimalizácii, zvyšovaní bezpečnosti výrob a ochrany životného prostredia, procesov prebiehajúcich v zariadeniach chemickej, farmaceutickej a biochemickej technológie, energetiky a pod. Ako jediný na Slovensku, doktorandský študijný program, ktorý je kompatibilný s podobnými študijnými programami vo svete, vychováva absolventov ktorí ovládajú moderné metódy výskumu aplikovateľné aj v mikro a nanosystémoch (mikroštruktúrované systémy a medicínske inžinierstvo), ktorí sú pripravení na samostatné a originálne riešenia úloh v multidisciplinárnom odbore „Chemické inžinierstvo“

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Chemické inžinierstvo sa uplatní ako: - výskumný a vývojový pracovník vo výskumných inštitúciách a v priemysle, - vysokoškolský učiteľ, - vedúci pracovník v chemickom, potravinárskom a farmaceutickom priemysle na rôznych riadiacich pozíciách, - vedúci technológ, - projektant.

Príklady úspešných absolventov

- vysokoškolský učiteľ na FCHPT (všetci učitelia na OCHBI FCHPT STU) - vysokoškolský učiteľ na vysokých školách technického zamerania (VŠCHT Praha, CZ - prof. Ing. Miroslav Šoóš, PhD., University of Stratchlyde, UK - prof. Ing. Ján Šefčík, PhD, Newcastle University UK - prof. Ing. Jarka Glassey, PhD., University of Dortmund, D – Ing. Otto Mierka, PhD., University of Morelia, Mexiko – prof. Ing. Jose Luis Rico Cerda, PhD.) - vedúci technológovia v chemických a potravinárskych závodoch (Slovnaft, a.s.: Ing. Róbert Žajdlík, PhD., Ing. Juraj Sláva, PhD., Ing. Lukáš Gašparovič, PhD.; Solvey, a.s., Belgicko – Ing. Marcel Kotora) - projektanti v projektových organizáciách (Proener, a.s. Wien, A – Ing. Michal Blažej, PhD., Ing. Ivan Sikula, PhD., Noving spol. spol. s r.o. – Ing. Ivan Šimko, PhD.) - výskumných ústavoch (VÚRUP, a.s., Bratislava – Ing. Matej Danko, PhD.) - riadiaci pracovníci na rôznych stupňoch riadenia vo výrobných firmách (ForPack, s.r.o – Ing. Martin Juraščík, PhD., konateľ, Rona, a.s.. – doc. Ing. Dr. Peter Vrábeľ, výrobný riaditeľ).

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Tretí stupeň študijného programu Chemické inžinierstvo pripravuje absolventov, ktorí sa uplatňujú na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (úroveň kvalifikácie SKKR 7) alebo pracujú na pozíciách ako „vysokoškolský učiteľ“ alebo „výskumný pracovník“. Vzhľadom na naše členstvo v Európskej únii, absolventi nachádzajú uplatnenie v celej EÚ a v USA. V praxi sú absolventi študijného programu schopní vykonávať povolania riadiaci pracovník vo výrobe, špecialista riadenia výroby, špecialista riadenia kvality výroby, špecialista technológ výrobe, špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe, riadiaci pracovník v tepelnej energetike, riadiaci pracovník v plynárenstve, špecialista optimalizácie procesov, špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe, chemický špecialista biotechnológ, chemický špecialista technológ, chemický špecialista vo výskume a vývoji, riadiaci pracovník chemickej a farmaceutickej výroby, špecialista údržby v chemickej výrobe, farmaceutický reprezentant, špecialista ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe, špecialista pre odpadové hospodárstvo, technik recyklácie nebezpečných odpadov, špecialista technológ v potravinárskej výrobe, špecialista údržby v potravinárskej výrobe, odborný pracovník štátnej správy pre ochranu životného prostredia, špecialista technológ v sklárskej výrobe, špecialista technológ vo výrobe stavebných materiálov, technológ pre úpravu nerastných surovín. Zamestnávatelia kladne hodnotia schopnosť absolventov študijného programu Chemické inžinierstvo kreatívne aplikovať teoretické znalosti na riešenie praktických problémov v oblasti chemických, biochemických, potravinárskych a farmaceutických technológií ako aj pri ochrane životného prostredia a optimalizácie výrobných nákladov. Kvalitu študijného programu vo veľkej miere ovplyvňuje tiež spolupráca s priemyselnými partnermi a výskumnými inštitúciami. Táto spolupráca umožňuje študentom, aby sa už počas štúdia oboznámili s požiadavkami a výzvami priemyselnej alebo výskumnej a vývojovej praxe vo svojom budúcom zamestnaní. Významným partnerom FCHPT v oblasti spolupráce s priemyslom je Priemyselná rada FCHPT (https://www.fchpt.stuba.sk/sk/fakulta/priemyselna-rada.html?page_id=3070), ktorá pravidelne, zvyčajne dvakrát ročne, poskytuje fakulte spätnú väzbu zo strany zamestnávateľov. Členovia Priemyselnej rady FCHPT zastupujú najvýznamnejších priemyselných partnerov z oblasti chemického, biochemického, farmaceutického a potravinárskeho priemyslu na Slovensku: Ing. Branislav Brežný, generálny riaditeľ, Výskumný ústav chemických technológií a.s., Bratislava, Alžbeta Grácová, riaditeľka útvaru ľudské zdroje, Slovnaft a.s., Bratislava, Ing. Miroslav Havlík, riaditeľ, Evonik Fermas s.r.o., Slovenská Ľupča, Ing. Dušan Janíček, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy, Slovenské cukrovary s.r.o., Sereď, JUDr. Silvia Karásiková, personálna riaditeľka, Duslo a.s., Šaľa, Ing. Roland Keseli, ProCS s.r.o., Šaľa, Ing. Ľubica Kopčová, PhD., generálna riaditeľka, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, Ing. Vladimir Krajči, výrobný riaditeľ, Mondi SCP a.s., Ružomberok, Ing. Pavel Martauz, riaditeľ, Úsek riaditeľa kvality a stratégie, Považské cementárne a.s., Ladce, Ing. Martin Minárik, riaditeľ, Axxence Slovakia s.r.o., Bratislava, Ing. Peter Novoroľník, výrobný riaditeľ, RAJO a.s., Bratislava, Doc. Ing. Dr. Peter Vrábel, výrobno - technický riaditeľ, Rona, a.s., Lednické Rovne. Zamestnávatelia vyzdvihujú kvalitnú prípravu absolventov študijného programu Chemické inžinierstvo v teoretickej aj praktickej oblasti, ich schopnosť riešiť rôznorodé technické problémy, samostatnosť absolventov a súčasne ich schopnosť pracovať v tíme alebo tím viesť.