accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - má prierezové vedomosti v oblasti makromolekulovej chémie, fyziky polymérov, degradačných mechanizmov materiálov, biotechnologických polymérov, technológií spracovania polymérov a kompozitných materiálov, ale aj v oblasti informatiky, histórie umenia, etiky ochrany pamiatok a je pripravený na ich tvorivé využitie vo vedecko výskumnej činnosti zodpovedajúcej súčasnému stavu poznania v oboch zameraniach v rámci študijného programu - má rozsiahle vedomosti o fyzikálnych a chemických metódach a zložitých experimentálnych zariadeniach vhodných pre analýzu a testovanie polymérnych materiálov, aditív používaných v oblasti navrhovania nových typov materiálov, ako aj pri analýze historických dokumentov a diel tvoriacich súčasť objektov dedičstva - má skúsenosti s navrhovaním a plánovaním experimentov, so štatistickým spracovaním výsledkov, ako aj s prezentáciou výsledkov výskumu vo vedeckej komunite príslušnej oblasti - dokáže komunikovať s kolegami, širšou vedeckou komunitou aj laickou verejnosťou vo svojej oblasti v rámci oboch zameraní - ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja nových typov makromolekulových materiálov, rozumie vzťahom medzi štruktúrou, vlastnosťami a technológiou výroby a spracovania syntetických a prírodných polymérov, modifikovaných polymérnych zmesí a kompozitov pre širokú oblasť výskumu a priemyslu výroby spracovania a aplikácií prírodných a syntetických polymérov - ovláda teoretické základy pre tvorbu technológií ochrany materiálov a objektov dedičstva, hľadanie nových látok, nových metód, nových materiálov a prístrojov, zariadení, systémov na zvyšovanie bezpečnosti a kvality dedičstva, zvyšovanie kapacity a efektívnosti jeho ochrany - bude schopný v akademickom a profesionálnom kontexte podporovať technický, spoločenský alebo kultúrny pokrok v spoločnosti založenej na vedomostiach

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - má praktické skúsenosti a zručnosti s využitím zložitých experimentálnych zariadení vhodných pre analýzu a testovanie polymérnych materiálov, aditív používaných v oblasti navrhovania nových typov materiálov, ako aj pri analýze historických dokumentov a diel tvoriacich súčasť objektov dedičstva - vie vykonať prieskum zloženia a štruktúry materiálov, získavať údaje o vlastnostiach najmodernejšími metódami a tieto údaje spracovať a vhodne interpretovať v oboch oblastiach v závislosti od zamerania štúdia - je schopný navrhovať vhodné technologické postupy modifikácie vlastností, spracovania polymérnych materiálov, resp. preventívnej ochrany a reštaurátorských a konzervátorských zásahov v závislosti od zamerania štúdia - vie aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie a využívať ich pri formulovaní odporúčaní pre rozvoj v oboch vedných oblastiach - vie komunikovať a tvorivo pracovať v interdisciplinárnom tíme odborníkov zainteresovaných v oblasti technológie polymérnych materiálov, resp. v ochrane kultúrneho dedičstva - v praktickej vedeckej a výskumnej práci napĺňa princípy väzby výskum-vývoj-výroba-použitie-recyklácia, právne a environmentálne aspekty nových produktov z polymérov a etické a spoločenské stránky vedeckej práce - je schopný využívať nadobudnuté vedomosti pri riešení a zavádzaní moderných syntetických postupov a analytických metód. - znalosť príslušnej legislatívy mu umožňuje spolupracovať so skupinami, ktoré riešia vážne problémy reálnej praxe, pričom dokáže kvalifikovane komunikovať s príslušnými vedeckými inštitúciami - vie na vyriešenie technického problému kombinovať najnovšie poznatky z rôznych oblastí makromolekulovej chémie, technológie polymérnych materiálov, ako aj prírodných vied tak, aby získal riešenie s významnou pridanou hodnotou

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - je samostatný pri riešení odborných úloh, projektov a koordinovaní čiastkových činností v oboch oblastiach štúdia v rámci zameraní - je schopný samostatne a kreatívne riešiť zložité projekty, s ohľadom na svoje odborné zameranie dokáže analyticky myslieť, prezentovať vlastné názory a riešenia nových a neštandardných situácií a pochopiť súčasný stav techniky - je pripravený efektívne pracovať v tíme, spolupracovať a motivovať ľudí, niesť zodpovednosť za výsledky tímu - dokáže plánovať svoje vlastné vzdelávanie, organizovať si prácu a samostatne získavať nové poznatky - vie stanoviť časový plán riešenia projektu tak, aby minimalizoval nákladovú zložku a dodržal časový plán zamestnávateľa resp. zákazníka tým, že aplikuje moderné prístupy k plánovaniu pracovného času aj s ohľadom na iných členov pracovného kolektívu - sa vyznačuje schopnosťou identifikovať, kvantifikovať a zhodnotiť dopady riešení problémov na sociálnu oblasť, na historickú a umeleckú hodnotu artefaktov a oblasť životného prostredia - vie vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská a technické riešenia pred rôznym typom obecenstva na rôznych úrovniach riadenia - dokáže viesť tímy pracovníkov, viesť projekty, formulovať výskumné problémy, pracovať v interdisciplinárnom tíme a relevantne s jeho členmi komunikovať - na základe poznania relevantných znalostí a dát dokáže formulovať koncepcie a trendy technologického vývoja pre obe oblasti v závislosti od zamerania štúdia

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Technológia polymérnych materiálov z oboch modulov sa uplatňujú: - v pozíciách riadiacich pracovníkov v oblasti výskumu, - v riadení výroby a vývoja v oblasti polymérov, - ako výskumní pracovníci vo výskumných a vzdelávacích inštitúciách, - riadiaci a výskumní pracovníci v pamäťových a fondových inštitúciách, resp. v štátnej správe.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

- Chemický špecialista vo výskume a vývoji v daných oblastiach špecializácie - Chemik špecialista výskumu a vývoja polymérov - Konzervačný vedec - Riadiaci pracovník v oblasti výskumu a vývoja - Manažér v oblasti výskumu a vývoja v daných oblastiach špecializácie - Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej a farmaceutickej výrobe, - Chemický špecialista technológ spracovania polymérov, - Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe.

Príklady úspešných absolventov

Absolventi študijného programu sa uplatnili - v pozíciách riadiacich pracovníkov v oblasti výskumu (Ing. Štefan Boháček, PhD., riaditeľ VUPC Bratislava, Ing. Dana Rástočná Illová, PhD., riaditeľka VÚTCH-CHEMITEX spol. s r.o. Žilina), - v riadení výroby a vývoja, prípadne ochrany fondov (Ing. Henrich Krump, PhD., výrobno-technický riaditeľ BizLink Technology Slovakia s.r.o. Trenčianska Teplá, Ing. Dávid Šarišský, PhD. výrobno-technický riaditeľ Chemosvit Fólie a.s. Svit, Ing. Martina Bajzíková, PhD., riaditeľka Odboru ochrany fondov Slovenská národná knižnica), - ako výskumní pracovníci vo výskumných a vzdelávacích inštitúciách (VŠVU v Bratislave - Mgr.Art. Zuzana Machatová, PhD.; STU v Bratislave – Ing. Katarína Čížová, PhD.), - v pamäťových a fondových inštitúciách (Slovenský národný archív -Ing. Božena Habalová, PhD.), - resp. v štátnej správe Pamiatkový úrad (Ing. Lenka Dubínyová, PhD.).

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Študijný program Technológia polymérnych materiálov pripravuje absolventov, ktorí majú možnosť sa zamestnať na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie druhého alebo tretieho stupňa. Absolvent študijného programu nájdu uplatnenie v praxi na pozíciách zodpovedajúcich stupňu štúdia (SKKR 7). Absolventi sú schopní vykonávať povolania spomenuté v bode 3a vyššie. Zamestnávateľmi je kladne hodnotená schopnosť absolventov študijného programu Technológia polymérnych materiálov kreatívne aplikovať teoretické znalosti na riešenie konkrétnych problémov a výziev v oblasti chémie polymérov a technológie výroby a spracovania polymérov. Vďaka ich širokospektrálnym znalostiam a technickým zručnostiam sa vedia uplatniť v rôznych oblastiach v chemickom, plastikárskom, gumárskom, celulózo-papierenskom , vláknarenskom a textilnom, resp. polygrafickom priemysle na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie druhého alebo tretieho stupňa. Kvalitu študijného programu bezpochyby zvyšuje úzka spolupráca medzi fakultou a priemyselnými partnermi a výskumnými inštitúciami smerujúca k tomu, aby študenti už počas štúdia boli konfrontovaní s výzvami, ktorým budú čeliť v budúcom zamestnaní. V tomto ohľade významným partnerom FCHPT, ktorý pravidelne, zvyčajne dvakrát ročne poskytuje spätnú väzbu zo strany zamestnávateľov, je Priemyselná rada FCHPT a jej jednotliví členovia zastupujúci najvýznamnejších priemyselných partnerov z oblasti chemického a potravinárskeho priemyslu. Zo strany zamestnávateľov je vyzdvihovaná kvalitná príprava v oblasti laboratórnych zručností, schopnosť absolventov vedieť postaviť sa rôznorodým technickým problémom a nájsť vhodné riešenia, schopnosť pracovať samostatne, ale aj tímovo. Vítaná je výchova absolventov aj v oblasti mäkkých zručností, získavanie ktorých je súčasťou viacerých povinných a povinne voliteľných predmetov.