accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent sa dokáže orientovať v technickej dokumentácii a normách, je schopný v nich vyhľadať, zosumarizovať a vyhodnocovať potrebné informácie.

Zručnosti

Vie riešiť výskumné a vývojové úlohy v strojárskej výrobe, spolupracuje pri vývoji a aplikácii nových technológií. Dokáže analyzovať podklady, spracovať technologické riešenia strojárskych výrobkov, prípravkov, nástrojov a náradí; vypracovať k nim správy a technickú dokumentáciu

Kompetencie

Je schopný navrhovať opatrenia na zlepšenie výrobných procesov a kvality výrobkov v strojárskej výrobe. Vie určovať a optimálne využívať výrobné a pracovné kapacity na pracoviskách strojárskej výroby, kontrolovať dodržiavanie technologickej disciplíny, a pracovných postupov a pracovnej hygieny podľa príslušnej dokumentácie.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

V bakalárskom študijnom programe Strojárske technológie a materiály v študijnom odbore Strojárstvo v poslednom období neštudoval žiaden študent. V minulosti tento študijný program študovali zahraniční študenti. Nemáme žiadne informácie o ich zamestnaní.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent stupňa študijného programu Strojárske technológie a materiály v študijnom odbore Strojárstvo získa úplné vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa so zameraním na metódy zvárania, tvárnenia, odlievania, obrábania, tepelného spracovania a je pripravený na druhý stupeň štúdia. Praktické skúsenosti získa v oblasti oblúkového a plynového zvárania, zvárania plastov, plošného a objemového tvárnenia kovov, odlievania aplikovaných na kovy s nízkou teplotou tavenia a nástrojov a strojov pre tieto technológie. Má základné poznatky o kovových a nekovových materiáloch a ich aplikácii a skúšaní v strojárstve, automobilovom priemysle a vo výrobe nástrojov na tvárnenie kovov a vstrekovanie plastov. Rozumie základom technickej prípravy výroby. Absolvent sa uplatní ako technológ v technickej príprave výroby, realizácii a prevádzke výrobno-technologických systémov, riešení technologických a materiálových problémov. Dokáže aplikovať informačné technológie. Potvrdzuje to záujem organizácií o absolventov bakalárskeho štúdia najmä v automobilovom, strojárskom a elektrotechnickom priemysle.

Príklady úspešných absolventov

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora