accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu vie: a. definovať - metódy a postupy pri navrhovaní meraní na najvyššej metrologickej úrovni, - fyzikálne princípy, konštrukčné riešenia aj spôsob aplikácie pracovných meradiel a etalónov vo vybraných oblastiach merania; b. opísať - teoretické základy navrhovania experimentov, vyhodnocovania nameraných údajov, - fyzikálne princípy meradiel a meracích systémov, určených na zabezpečenie metrologickej nadväznosti, - relevantné štatistické metódy a posúdiť ich vhodnosť na využitie pri riešení daného výskumného problému, - princípy a postupy na zabezpečenie medzinárodnej ekvivalencie meraní; c. vysvetliť - zásady zabezpečenia metrologickej nadväznosti na národnej a medzinárodnej úrovni, - princípy vyhodnotenia nameraných údajov vrátane využitia pokročilých metód; d. formulovať - problémy a analyzovať výsledky v oblasti metód a prostriedkov merania, navrhovania experimentov a postupov vyhodnocovania meraní v súlade s najnovšími poznatkami v odbore, - metodiku riešenia skúmaných problémov, založenú na dôkladnom poznaní súčasného stavu, - hypotézy a navrhovať experimenty na ich preverenie; e. analyzovať - vedecký a výskumný problém z pohľadu definovania vhodných metód a postupov merania, meradiel a meracích systémov, - riešené interdisciplinárne úlohy z pohľadu ich metrologického zabezpečenia, - teoretické aj praktické problémy.

Zručnosti

Absolvent študijného programu dokáže: a. aplikovať - teoretické vedomosti na reálne riešenia výskumných a vývojových problémov z oblasti metrológie, - poznatky z odboru metrológia pri riešení interdisciplinárnych problémov; b. inovovať - existujúce metódy a postupy pri navrhovaní meraní a spracovaní nameraných údajov, - používané fyzikálne princípy, konštrukčné riešenia, podmienky a spôsoby aplikácie meradiel a meracích systémov, - na základe experimentálnej činnosti teoretické poznatky vo vybraných segmentoch metrológie; c. vyvíjať a zlepšovať - metódy, postupy a technické riešenia na realizáciu metrologickej nadväznosti, - teoretické nástroje na navrhovanie a vyhodnocovanie meraní, - teoretické a praktické postupy, metódy a technické prostriedky na riešenie interdisciplinárnych problémov; d. analyzovať a vyhodnocovať - požiadavky praxe na zabezpečenie metrologickej nadväznosti na všetkých úrovniach, - teórie, koncepty a inovácie spojené s navrhovaním a vyhodnocovaním meraní, návrhom a používaním pokročilých meradiel a meracích systémov, - informačné zdroje z oblasti odborného záujmu; e. definovať - vývojové trendy, súvisiace s riešenou problematikou, - vhodné teoretické nástroje a spôsob ich aplikácie na partikulárnu vedeckú problematiku.

Kompetencie

Absolvent študijného programu preukazuje: a. kreatívnosť a tvorivosť pri - zapojení sa do riešenia vedeckých a výskumných úloh, ktoré sa počas štúdia riešia na školiacom pracovisku, - spolupráci s ostatnými oddeleniami v rámci vlastnej inštitúcie alebo firmy, - spolupráci s inými výskumnými a vývojovými inštitúciami doma aj v zahraničí, - syntéze poznatkov a spolupráci s jednotlivými odborníkmi aj výskumnými a vývojovými kolektívmi z iných odborov vedy a techniky; b. schopnosť - neustále sa vzdelávať a zdokonaľovať svoje odborné vedomosti, skúsenosti a schopnosti, - prostredníctvom vlastnej výskumnej aktivity prispieť k rozvoju vlastného odboru prípade k prenosu interdisciplinárnych poznatkov, - odovzdávať nadobudnuté poznatky svojim spolupracovníkom vo vedeckých a vývojových kolektívoch, - prezentovať poznatky z odboru v rámci pedagogickej činnosti, - samostatne pracovať s literárnymi zdrojmi, syntetizovať a analyzovať získané poznatky a vhodne ich využiť pri svojej odbornej činnosti; c. dôslednosť a spoľahlivosť pri - riadení vedeckého a vývojového kolektívu, - korektnom a nespochybniteľnom prezentovaní dosiahnutých výsledkov výskumu a vývoja, - zapájaní sa do národných a medzinárodných grantových schém a riešiteľských kolektívov; d. zodpovednosť za - výsledky vlastnej práce a výsledky výskumného a vývojového kolektívu, - korektné a dôsledné prezentovanie dosiahnutých výsledkov v rámci odbornej a vedeckej komunity, - vhodné, jednoznačné a zrozumiteľné prezentovanie dosiahnutých výsledkov širšej odbornej aj laickej verejnosti, manažmentu inštitúcií, spolupracujúcim partnerom, - dodržiavanie odbornej a vedeckej etiky, príslušných predpisov a nariadení.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Doktorandský študijný program Metrológia je zameraný na prípravu vysokokvalifikovaných absolventov, ktorí majú predpoklady obsadiť odborné pozície vo výskumných a vývojových inštitúciách, v organizáciách poskytovateľov metrologických služieb, inštitúciách patriacich do infraštruktúry kvality. Tento potenciál potvrdzuje aj dobrá zamestnateľnosť študentov, ktorí absolvovali študijný program Metrológia v slovenskom jazyku. Od udelenia akreditácie študijného programu metrológia, vyučovaného v anglickom jazyku v dennej forme, ho však neabsolvovali žiadni študenti.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Metrológia v študijnom odbore strojárstvo sa uplatní ako: - koncepčný odborný pracovník u poskytovateľov metrologických služieb v regulovanej aj neregulovanej oblasti, schopný zavádzať najnovšie vedecké poznatky do aplikačnej praxe, - strategický, riadiaci a analytický pracovník v inštitúciách z oblasti infraštruktúry kvality, vytvárajúci ucelené stratégie, koncepcie a metodiky, - vedúci riadiaci a odborný pracovník útvarov zabezpečovania kvality zo všetkých oblastí národného hospodárstva, zodpovedný za vytváranie a implementáciu komplexných riešení na zabezpečenie kvality metrologických a skúšobných činností, - vedúci výskumný pracovník so zameraním na tvorbu nových a zavádzanie pokročilých riešení v oblasti metrológie a skúšobníctva, - vysokoškolský učiteľ resp. výskumný pracovník na vysokej škole.

Príklady úspešných absolventov

Tento študijný program ešte neabsolvovali žiadni študenti.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Keďže v tomto študijnom programe ešte nie sú absolventi, ani jeden zamestnávateľ zatiaľ nemôže vyjadriť spokojnosť s kvalitou študijného programu.