accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Priestorové, technické a materiálne zabezpečenie študijného programu

Všetky vzdelávacie činnosti študijného programu sa uskutočňujú v priestoroch Stavebnej fakulty a jej odborných laboratórií. Virtuálny sprievodca budovou SvF: https://svf.mixedrealityarchitecture.eu/ Na prednášky sú využívané auly a malé prednáškové miestnosti. Hlavná aula a menšie auly nesú mená významných osobností jednotlivých vedných odborov. Sú vybavené dataprojektormi, ozvučením a interaktívnou tabuľou. Menšie prednáškové miestnosti sú vybavené dataprojektormi. Niektoré miestnosti sú vybavené špeciálnym zariadením (napr. kresliace stoly, maliarske stojany) podľa požiadaviek odbornej výučby, resp. katedier. Na online výučbu sú k dispozícii štyri miestnosti, ktoré sú vybavené počítačom, bezdrôtovým mikrofónom, kamerou, tabuľou, projektorom a vizualizérom na snímanie písaného textu na papier. K dispozícii sú 3 miestnosti na konanie seminárov, workshopov so špeciálnym audiovizuálnym vybavením – dataprojektor, video projekcia. Obdobne je vybavená a využívaná zasadacia miestnosť na dekanáte fakulty. Laboratóriá: Astronomicko-geodetické observatórium (predmety Kozmická geodézia 2, Družicová geodézia) Astronomicko-geodetické observatórium je vybavené zariadeniami na výučbu a výskum v oblasti metód kozmickej geodézie a družicových metód určovania polohy. Je vybavené prístrojmi na určovanie astronomických zemepisných súradníc (Cirkumzenitál VUGTK 50/500 a iné). Na observatóriu sú stabilizované body slúžiace na astronomické merania a merania pomocou globálnych navigačných družicových systémov (GNSS) a na testovanie fázových centier antén prijímačov GNSS. Pracovisko je Lokálnym analytickým centrom permanentnej siete Európskeho referenčného rámca (EUREF Permanent GNSS Network, EPN), spracovateľským centrom siete permanentných staníc GNSS v strednej Európe (CEPER) a venuje sa analýzam družicových meraní uskutočňovaných v rámci medzinárodných a domácich epochových projektov zameraných na priestorové geodetické siete. Laboratórium geodézie (predmety Inžinierska geodézia 2, Geodézia v podzemných priestoroch) V laboratóriu je vybudovaná mikrosieť, ktorá pozostáva z ôsmych meračských pilierov so zaradením na závislú centráciu (STN 73 0401-1), na stenách a nosných stĺpoch laboratória je stabilizované cvičné polohové a výškové bodové pole, zariadenie na komparáciu pásiem. V rámci vedeckovýskumnej a expertíznej činnosti sa laboratórium využíva na testovanie a kalibráciu geodetických meracích prístrojov a elektronických snímačov. Laboratórium fotogrametrie (predmety Fotogrametria 2, Aplikovaná blízka fotogrametria, Kataster nehnuteľností 2, Kartometria a analýza údajov KN, Pozemkové úpravy 2, Environmentálne modelovanie a hodnotenie krajiny) Laboratórium je vybavené počítačmi, kde každý počítač predstavuje fotogrametrickú pracovnú stanicu zloženú zo špecializovaného hardvéru (PC + 3D monitor) a špecializovaných fotogrametrických softvérov pre leteckú a blízku fotogrametriu. Laboratórium pozostáva z 10 kusov pracovných staníc. V laboratóriu sa zabezpečuje výučba všetkých predmetov z oblasti fotogrametrie a vybraných úloh z iných predmetov študijného programu GaK. Počítače sú vybavené softvérom na výučbu predmetov v oblasti katastra, pozemkových úprav a kartometrie. Počítačová učebňa Katedry globálnej geodézie a geoinformatiky (predmety Globálna geodézia 2, Družicová geodézia, Databázové systémy v GIS, Webové technológie v GIS, Projektovanie a realizácia GIS, Fyzikálna geodézia 2, Diplomový seminár) Počítačová učebňa je vybavená počítačmi a dataprojektorom. Na počítačoch je nainštalovaný špecializovaný softvér (napr. ArcGIS, QGIS, PostgreSQL/PostGIS, MicroStation, StarUML, MATLAB). Využíva sa na výučbu študentov odboru Geodézia a kartografia pri predmetoch súvisiacich so zameraním katedry a pri riešení bakalárskych a diplomových prác. Na výskum v oblasti kognitívnej kartografie sa využíva technológia na sledovanie pohybu očí – eye-tracking. Súčasťou vybavenia učebne je eye-tracker MyGaze a softvér OGAMA, ktoré sa používajú na hodnotenie a optimalizáciu máp a ďalších kartografických produktov. Metrologické laboratórium Katedry geodézie (predmety Geodézia v priemysle, Metrológia, Meracie systémy v inžinierskej geodézii, Aplikovaná a blízka fotogrametria) Laboratórium je vybavené vertikálnym komparátorom na kalibráciu nivelačných systémov a horizontálnym komparátorom na kalibráciu dĺžkových meradiel pomocou laserovej interferometrie. Laboratórium je zaradené do Metrologického centra geodézie v SR, ktoré je rozvíjané pod gesciou ÚGKK SR a využíva sa na testovanie a kalibráciu geodetických meracích prístrojov a elektronických snímačov. V laboratóriu je ďalej inštalovaný súradnicový merací systém a rotačné kalibračné zariadenie na testovanie jednoosích a dvojosích snímačov zrýchlenia a kalibráciu automatizovaných univerzálnych meracích staníc v kinematickom móde merania. Súčasťou laboratória sú tri meračské piliere a meračská lavica na umiestnenie a upevnenie testovacích zariadení a kalibračné bodové pole, ktoré pozostáva z približne 200 kódových cieľových značiek stabilizovaných na stenách miestnosti. Bodové pole slúži na testovanie a kalibráciu ľubovoľných optických systémov s vysokou presnosťou. Použité kódové značky umožňujú plne automatizované určenie prvkov vnútornej orientácie testovaných fotogrametrických kamerových systémov. Metrologické laboratórium Katedry globálnej geodézie a geoinformatiky (predmety Metrológia, Globálna geodézia 2, Fyzikálna geodézia 2) Laboratórium je vybavené horizontálnou lavicou na kalibráciu nivelačných lát pomocou laserovej interferometrie, komparátorom pásiem a viacerými dĺžkovými etalónmi. V laboratóriu sú vybudované piliere na testovanie teodolitov. Súčasťou laboratória je aj technická dielňa s viacerými obrábacími strojmi a dĺžková základnica. Dĺžková základnica na testovanie elektronických diaľkomerov a univerzálnych meracích staníc, ktorú prevádzkuje Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky, pozostáva zo skupiny pilierov a konzol, umiestnených na streche budovy SvF - bloku A. Používa sa na testovanie a určovanie kalibračných parametrov elektronických diaľkomerov a univerzálnych meracích staníc. Geodynamické observatóriá (predmety Geodynamika, Gravimetria, Družicová geodézia) Geodynamické observatóriá - Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky zabezpečuje prevádzku permanentných staníc na ôsmich bodoch na území Slovenska: Modra-Piesok (2 prijímače), Rimavská Sobota, Lomnický štít, Bratislava, Telgárt, Kamenica nad Cirochou, Banská Štiavnica. Časť z týchto bodov je súčasťou Národného centra diagnostikovania deformácií zemského povrchu na území Slovenska – ide o množinu 9 monitorovacích staníc na území Slovenska so špeciálnou stabilizáciou, ktoré sú vybavené prijímačmi a anténami GNSS a pridruženými absolútnymi gravimetrickými bodmi, pozri Národné centrum diagnostikovania deformácií zemského povrchu na území Slovenska - Stavebná fakulta STU v Bratislave (stuba.sk). Na týchto bodoch sú vykonávané permanentné observácie GNSS v spolupráci s Geodetickým a kartografickým ústavom a opakované absolútne gravimetrické merania absolútnym gravimetrom FG5-X. Ku geodynamickým observatóriám môžeme zaradiť aj gravimetrickú slapovú stanicu v Hurbanove. Táto stanica je vybavená relatívnym monitorovacím gravimetrom gPhone-X a bola vybudovaná v spolupráci s Ústavom vied o Zemi SAV a Geodetickým a kartografickým ústavom v Bratislave. Hlavným účelom tejto stanice je spresnenie slapových korekcií na území Slovenska a monitorovanie geodynamických efektov.

Informačné zabezpečenie a literatúra

Informačné technológie, licencie V oblasti informačných technológií sú pre potreby fakulty zakúpené multilicencie programových produktov spoločností Microsoft, AutoDesk, Intergraph, PTC, ANSYS, Tekla Structure a ďalšie. Aktualizácia licencií (subscription) programových produktov sa vykonáva priebežne. V súlade s postupným budovaním informačného systému STU sa skvalitňuje fakultná počítačová sieť, ako aj pripojenie fakulty na uzol SANET-u. Pre zabezpečenie potrieb katedier na numericky náročné výpočty boli zakúpené pracovné stanice Lenovo s príslušným softvérovým vybavením. Na zabezpečenie plynulej prevádzky fakultných systémov a zvýšenie bezpečnosti sa v minulých dvoch rokoch zmodernizovalo distribučné dátové centrum Stavebnej fakulty. Zakúpili sa nove výkonné servery od spoločnosti IBM a virtualizačný softvér od spoločnosti VMware. Pre potreby fakulty slúžia dlhodobé zmluvy STU s firmou Microsoft (Microsoft Select, Campus Agreement). Licencie a produkty sú určené len na výučbu a správu univerzity, nie sú určené na vykonávanie podnikateľskej činnosti. V rámci zmluvy môže STU bezplatne využívať nasledovné produkty: • upgrade operačného systému osobných počítačov (s možnosťou downgrade), • MS Office vo všetkých verziách a jazykových mutáciách, • terminálové (klientské) licencie serverov, • desktop Optimization Pack (SW na diaľkovú správu PC). Bezpečnosť počítačových staníc je zaistená centrálnym serverom ESET security management center s najmodernejším antivírusovým programom ESET endpoint antivirus od firmy ESET pre 32 a 64-bitové operačné systémy, ktorý je denne aktualizovaný a je bezplatne voľne prístupný pre všetky pracoviská a katedry na Stavebnej fakulte. Počítačová sieť fakulty V súčasnosti je Stavebná fakulta pripojená do siete SANETu optickým káblom, ktorý poskytuje prenosovú rýchlosť 10 Gbit/s. Ústrednými prvkami siete je výkonný router Cisco Catalyst 3850 XS 10G SFP+ a Cisco Catalyst 3560E Series. Tým je zabezpečená možnosť monitorovania a správy siete. Priebežne sa realizuje softvérový upgrade a konfigurácia topologicky najdôležitejších aktívnych prvkov kostry počítačovej siete fakulty. Prínosom je ich centralizovaný manažment, centralizovaný monitoring a efektívnejšia správa. V sieťovej infraštruktúre LAN fakulty je pracovníkmi Centra informačných technológií SvF priebežne dopĺňaná kostra štruktúrovanej kabeláže na báze fibre optics/UTP Cat5e/Cat 6. V súčasnosti je na pôde fakulty inštalovaných približne 1000 aktívnych prípojných miest (portov). Na úrovni jednotlivých pracovísk/katedier sú prípojné miesta spojené s počítačovou sieťou kabelážou UTP Cat.5e/Cat6. Staršie aktívne sieťové prvky sú v súčasnosti nahradené prvkami s vysokou úrovňou manažmentu a monitoringu (Aruba, Cisco). Všetky PC v počítačových učebniach sú pripojené do počítačovej siete SvF kabelážou UTP Cat5e/Cat 6 s prenosovou rýchlosťou 1Gb/s. V čase mimo výučby sú učebne Centra informačných technológií SvF prístupné pre študentov fakulty pre individuálnu prácu na PC, resp. pre využívanie sieťových služieb vrátane neobmedzeného prístupu do Internetu. V celofakultných učebniach, kde prebieha väčšina výučby, ale aj iných priestoroch fakulty (átrium, Knižnica a informačné centrum, aula) je k dispozícii bezdrôtová WiFi sieť. Na Stavebnej fakulte je plne funkčný medzinárodný projekt Eduroam, v rámci ktorého sa umožnilo členom akademickej obce bezproblémové pripojenie sa do počítačovej siete v ľubovoľnej akademickej inštitúcii a to na základe užívateľského mena a hesla platného v domovskej inštitúcii. Siete, začlenené do projektu eduroam, sú realizované ako bezdrôtové siete (WiFi) podľa štandardu 802.11ac (1 Gbit/s) a 802.11b/g/n (54Mbit/s). Bezdrôtové siete sú priebežne dopĺňané, v súčasnosti je inštalovaných 32 Cisco access-pointov. Pracovníci CIT dopĺňajú pokrytie WiFi signálom podľa aktuálnych potrieb. Poskytujú tiež konzultačnú činnosť pre študentov pri nastavení notebookov, tabletov a smartfónov. Celofakultné učebne výpočtovej techniky Pre výučbu a individuálnu prácu študentov je v súčasnosti na fakulte využívaná v prevažnej miere výpočtová technika triedy PC. Študentom je v Centre IT k dispozícii 5 učební, ktoré sú špecializované na CAD-systémy. Učebne sú počas semestra v prevádzke 12 denne pre výučbu, resp. individuálnu prácu študentov. Jedna z počítačových učební – Počítačová seminárna miestnosť je prispôsobená výuke v anglickom jazyku. Počítače v učebniach sú kategórie Intel, AMD8, i5, min. 2,2 GHz, obsahujú 8 GB operačnej pamäte, majú pevné disky veľkosti viac ako 120 GB a LCD monitory 19-22 palcové. V učebniach prebieha výučba aplikačných špecializovaných odborných programov, grafických programov AutoCAD, MicroStation, Allplan, Dlubal, MathCAD, Nemetschek, ArcGIS ako aj základná výučba operačného systému Win-dows a kancelárskych programov Office. Náv¬števnosť v počítačových učebniach CIT je v súčasnosti cca 1 500 študentov týždenne, t. j. spolu viac ako 20 000 študentov za semester a 40 000 študentov ročne. Pracovníci Centra informačných technológií Stavebnej fakulty poskytujú študentom denne odbornú konzultačnú činnosť. Iné služby Pracovisko Plotrovacie a kopírovacie stredisko - PAKS poskytuje tlačové služby s farebnými aj čiernobielymi výstupmi do formátu A0, plotrovanie farebné aj Č/B do formátu A0, kopírovanie Č/B do formátu A0, skenovanie Č/B do formátu A0 , rýchly dokumentový skener farebne aj ČB - formát A4. Stredisko je k dispozícii študentom, ale aj ka¬tedrám fakulty. Pre veľký záujem študentov je počas semestra v prípade potreby v dvojzmennej prevádzke. V roku 2019 PAKS rozšíril svoje služby o možnosť samoobslužnej tlače 24 hodín denne pre študentov a zamestnancov celej STU priamo zo svojho mobilného zariadenia alebo kiosku, ktorý sa nachádza pri voľne dostupnej tlačiarni. V budúcnosti plánujeme vybudovať ešte dve samoobslužne miesta v priestoroch fakulty. Katedry, podieľajúce sa na výuke tiež disponujú špecializovanými učebňami výpočtovej techniky.

Podmienky dištančného a kombinovaného štúdia

Výučba je organizovaná prezenčnou formou. Ak je v niektorom predmete časť výučby organizovaná dištančne, je to uvedené v informačnom liste predmetu. Prechod z prezenčnej metódy na dištančnú a podmienky STU ustanovuje Študijný poriadok STU: https://www.stuba.sk/sk/studenti/legislativa/studijny-poriadok-stu.html?page_id=4560 (článok 50a). CVT – návody na e-learning: https://www.stuba.sk/navody/online/index.php Návody na dištančné vzdelávanie na fakulte: https://www.svf.stuba.sk/cit/navody.html?page_id=7437 E-learningové portály: https://www.stuba.sk/sk/studenti/e-learning.html?page_id=2711

Partneri pri vzdelávaní

Úrad geodézie kartografie a katastra, Geodetický a kartografický ústav, Výskumný ústav geodézie a kartografie, Katastrálne odbory OÚ (MV SR), Partneri podnikateľskej sféry reprezentovaní Komorou geodetov a kartografov

 

Poradenské a podporné služby

Študijné oddelenie

Je miestom prvého kontaktu pre uchádzača o štúdium a študenta. Poskytuje podporné a poradenské služby v rámci prijímacieho konania a vo všetkých oblastiach súvisiacich so štúdiom, najmä pri zápise, tvorbe študijného plánu, pri plnení študijných povinností, uznávaní predmetov, zmene študijného programu, prerušení štúdia, školnom, sociálnej starostlivosti, štipendiách, ubytovaní. Tiež pomôže pri organizovaní domácej stáže, alebo mobility.

Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov STU

Metodicky usmerňuje a koordinuje poradenské služby pre uchádzačov o štúdium a študentov v oblasti vzdelávania a sociálnej starostlivosti na STU. Riadi odvolacie konania voči rozhodnutiam fakultných orgánov. Poskytuje služby v oblasti vydávania a verifikácie dokladov o absolvovaní štúdia, vydávania duplikátov dokladov o štúdiu, uznávania dokladov o vzdelávaní pre uchádzačov o štúdium, rozhodovanie o priznaní štipendií, odpustení školného a podpore študentských organizácií na STU.

Poradenské centrum STU

V spolupráci s fakultným koordinátorom poskytuje poradenské služby v efektívnom učení sa, pre študentov so špecifickými potrebami, v rozvoji kariéry, v sociálnom poradenstve a poradenstve v oblasti duševného zdravia.

InQb Univerzitný technologický inkubátor

Pomáha študentom a absolventom STU rozvíjať ich podnikateľský nápad v inkubačných programoch START a UP.

Útvar medzinárodných vzťahov

V spolupráci s fakultnými koordinátormi koordinuje a organizuje medzinárodné mobility a stáže študentov STU a zabezpečujem súvisiace vzdelávanie. 

Ubytovanie a stravovanie

STU poskytuje ubytovanie študentom STU v siedmich študentských domovoch - ŠD Mladá garda, ŠD Jura Hronca, ŠD Nikosa Belojanisa, ŠD Akademik, ŠD Dobrovičova a ŠD Mladosť, ŠD Miloša Uhra v Trnave.

Postup podávania žiadostí a pravidlá prideľovania ubytovania študentom STU v Bratislave.

Raňajkovať, obedovať aj večerať je možné v jedálňach študentských domovov STU. Počas dňa sú k dispozícii jedálne aj bufety priamo v mieste výučby alebo na okolitých fakultách. Preukaz študenta funguje vo všetkých stravovacích prevádzkach STU. Stravovací systém STU.

Mimo študijné aktivity

Študentské organizácie STU

STU pravidelne podporuje činnosť neziskových organizácií a združení študentov STU.

Šport

Študenti STU majú k dispozícii telocvične, posilňovne, lezeckú stenu, 3 plavárne, viacúčelové ihriská ako aj ďalšie športoviská v priestoroch fakúlt a študentských domovov.

Centrum akademického športu STU

Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK

 Pri STU pôsobí vysokoškolský umelecký súbor STU s tromi samostatnými zložkami