accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Priestorové, technické a materiálne zabezpečenie študijného programu

Všetky vzdelávacie činnosti študijného programu sa uskutočňujú v priestoroch Stavebnej fakulty a jej odborných laboratórií. Virtuálny sprievodca budovou SvF: https://svf.mixedrealityarchitecture.eu/ Na prednášky sú využívané auly a malé prednáškové miestnosti. Hlavná aula a menšie auly nesú mená významných osobností jednotlivých vedných odborov. Sú vybavené dataprojektormi, ozvučením a interaktívnou tabuľou. Menšie prednáškové miestnosti sú vybavené dataprojektormi. Niektoré miestnosti sú vybavené špeciálnym zariadením (napr. kresliace stoly, maliarske stojany) podľa požiadaviek odbornej výučby, resp. katedier. Na online výučbu sú k dispozícii štyri miestnosti, ktoré sú vybavené počítačom, bezdrôtovým mikrofónom, kamerou, tabuľou, projektorom a vizualizérom na snímanie písaného textu na papier. K dispozícii sú 3 miestnosti na konanie seminárov, workshopov so špeciálnym audiovizuálnym vybavením – dataprojektor, video projekcia. Obdobne je vybavená a využívaná zasadacia miestnosť na dekanáte fakulty. Laboratóriá používané v študijném programe: Laboratórium maltovín, Chemické laboratórium, Laboratórium röntgenovej difrakčnej fázovej analýzy, Hygrotermálne laboratórium, Termofyzikálne laboratórium, Laboratórium aplikovanej akustiky, Laboratórium Soundscape, Regionálne centrum UVP STU BA CENTRUM, konkrétne Laboratórium stavebných materiálov a Nedeštruktívne skúšobné laboratórium. Laboratórium maltovín – zamerané na výskum a skúšanie hlavne cementu a iných maltovín, a tiež kompozitných materiálov. Laboratórium je vybavené sušiarňou, elektrickou pecou, normovou miešač¬kou malty, vibračným stolom, prístrojom na meranie obsahu vzduchu v malte, prístrojom na mera¬nie dĺžkových zmien, mrazničkou, váhami a pod. Chemické laboratórium – zamerané na chemické rozbory rôznych stavebných materiálov. Laboratórium je vybavené sušiarňou, elektrickou pecou, laboratórnymi váhami, analytickými váhami, konduktometrom, pH metrom, destilačným prístrojom a pod. Laboratórium röntgenovej difrakčnej fázovej analýzy je vybavené zariadením difrakto¬meter D2 PHASER. Hygrotermálne laboratórium je zamerané na výskum hygrotermálnych aspektov materiálov. Laboratórium je vybavené zariadením dilatometer merajúci objemové zmeny v závislosti na teplote ( -10°C až 80°C) a vlhkosti (30%-92%), laserový systém OptoNCDT merajúci dĺžkové zmeny s rozsahom do 2mm, klimatizačná komora MEMMERT HCP 108, laboratórnymi váhami RADVAG a pod. Laboratórium je ďalej vybavené unikátnou aparatúrou na určovanie charakteristík kapilárnych vlastností málo priepustných pórovitých materiálov. Termofyzikálne laboratórium je zamerané na výskum termofyzikálnych vlastností materiálov. Je vybavené zariadením Transientsystem merajúci termofyzikálne veličiny v teplotnom intervale -30°C až 80°C. Ďalej je to vybavenie pre využitie v tepelnej technike budov ako sú, termovízna kamera MobIR M8, datalogery ALMEMO s príslušenstvom, merač napätia KEITHLEY-2400 a pod. Laboratórium fyzikálno-počítačového modelovania je zamerané na numerické riešenie teoretických problémov fyziky. Je vybavené výpočtovou technikou a licencovanými softvérmi z oblasti simulovania multi-fyzikálnych numerických úloh. Laboratórium aplikovanej akustiky je zamerané na komplexný výskum v oblasti stavebnej, priestorovej a urbanistickej akustiky, šírenia kmitania v stavebných konštrukciách, ako aj výskum v oblasti vývoja akustických stavebných materiálov. Softvérové vybavenie pokrýva oblasti simulovania úloh z priestorovej akustiky, stavebnej a urbanistickej akustiky, štrukturálnej analýzy a riešenia šírenia akustickej energie a kmitania v detailoch konštrukcií. Prístrojové vybavenie zahŕňa kompletnú zostavu na meranie stavebnej akustiky, priestorovej akustiky a akustiky životného prostredia. Tiež disponuje simulátorom umelých úst na meranie zrozumiteľnosti reči. Rovnako je laboratórium vybavené zostavou na snímanie šírenia kmitania v stavebných konštrukciách. Ďalším vybavením je zostava na meranie dynamickej tuhosti mäkkých materiálov, vykonávanie modálnej analýzy stavebných prvkov a meranie činiteľa zvukovej pohltivosti (pre kolmý dopad akustickej vlny). Laboratórium soundscape je zamerané na výskum v oblasti subjektívneho a kvalitatívneho posúdenia v stavebnej, priestorovej a urbanistickej akustike. Uplatňuje sa rovnako aj pri vývoji hudobných nástrojov a subjektívnom hodnotení zvuk generujúcich zariadení. Je vybudované ako semi-anechoická miestnosť, v ktorej je možné vykonávať laboratórne posluchové testy bez rušivých vplyvov hluku pozadia, a slúži tiež ako poloprofesionálne nahrávacie štúdio. Laboratórium disponuje zariadeniami, ktoré je možno použiť na meranie hladiny akustického tlaku, rovnako aj zariadeniami na záznam (monaurálny a binaurálny) a reprodukciu akéhokoľvek zvuku, či už prostredníctvom reproduktorov alebo slúchadiel. Regionálne centrum UVP STU BA CENTRUM, konkrétne Laboratórium stavebných materiálov je z časti zamerané na štúdium mikroštruktúry stavebných materiálov, vybavené prístrojmi na vysokotlakovú ortuťovú porozimetriu, simultánnu termickú analýzu (TGA/DSC), elektrónovú rastrovaciu mikroskopiu, prístrojom ako héliový pyknometer, laserový analyzátor veľkosti častíc a pod. Časť laboratória sa zaoberá výskumom a skúšaním vlastností čerstvého a zatvrdnutého betónu, keramiky, ľahkých betónov a pod. Je vybavená klimatickou komorou, automatickým prístrojom na zmrazovanie a rozmrazovanie, sušiarňami, prístrojom na stanovenie teplo-technických charakteristík stavebných materiálov, analytickými váhami, normovou miešačkou malty, vibračným stolom, prístrojom na určenie obsahu vzduchu v čerstvom betóne a skúšobnými lismi na stanovenie pevnosti v tlaku a v ťahu pri ohybe na skúšobných vzorkách z mált a betónov. Nedeštruktívne skúšobné laboratórium na skúmanie pružno-pevnostných vlastností materiálov, prvkov, oceľobetónových a murovaných konštrukcií v laboratórnych podmienkach a in situ pomocou tvrdomerných a dynamických skúšobných metód (ultrazvuková a rezonančná metóda, metóda fázových rýchlostí), polohy, priemery a krycej vrstvy výstuže pomocou Profometra, pružno-pevnostných vlastností murovaných konštrukcií pomocou metódy FLAT JACK v laboratórnych podmienkach a in situ a vlastností drôtko-betónov pomocou fotogrametrických metód.

Informačné zabezpečenie a literatúra

Informačné technológie, licencie V oblasti informačných technológií sú pre potreby fakulty zakúpené multilicencie programových produktov spoločností Microsoft, AutoDesk, Intergraph, PTC, ANSYS, Tekla Structure a ďalšie. Aktualizácia licencií (subscription) programových produktov sa vykonáva priebežne. V súlade s postupným budovaním informačného systému STU sa skvalitňuje fakultná počítačová sieť, ako aj pripojenie fakulty na uzol SANET-u. Pre zabezpečenie potrieb katedier na numericky náročné výpočty boli zakúpené pracovné stanice Lenovo s príslušným softvérovým vybavením. Na zabezpečenie plynulej prevádzky fakultných systémov a zvýšenie bezpečnosti sa v minulých dvoch rokoch zmodernizovalo distribučné dátové centrum Stavebnej fakulty. Zakúpili sa nove výkonné servery od spoločnosti IBM a virtualizačný softvér od spoločnosti VMware. Pre potreby fakulty slúžia dlhodobé zmluvy STU s firmou Microsoft (Microsoft Select, Campus Agreement). Licencie a produkty sú určené len na výučbu a správu univerzity, nie sú určené na vykonávanie podnikateľskej činnosti. V rámci zmluvy môže STU bezplatne využívať nasledovné produkty: • upgrade operačného systému osobných počítačov (s možnosťou downgrade), • MS Office vo všetkých verziách a jazykových mutáciách, • terminálové (klientské) licencie serverov, • desktop Optimization Pack (SW na diaľkovú správu PC). Bezpečnosť počítačových staníc je zaistená centrálnym serverom ESET security management center s najmodernejším antivírusovým programom ESET endpoint antivirus od firmy ESET pre 32 a 64-bitové operačné systémy, ktorý je denne aktualizovaný a je bezplatne voľne prístupný pre všetky pracoviská a katedry na Stavebnej fakulte. Počítačová sieť fakulty V súčasnosti je Stavebná fakulta pripojená do siete SANETu optickým káblom, ktorý poskytuje prenosovú rýchlosť 10 Gbit/s. Ústrednými prvkami siete je výkonný router Cisco Catalyst 3850 XS 10G SFP+ a Cisco Catalyst 3560E Series. Tým je zabezpečená možnosť monitorovania a správy siete. Priebežne sa realizuje softvérový upgrade a konfigurácia topologicky najdôležitejších aktívnych prvkov kostry počítačovej siete fakulty. Prínosom je ich centralizovaný manažment, centralizovaný monitoring a efektívnejšia správa. V sieťovej infraštruktúre LAN fakulty je pracovníkmi Centra informačných technológií SvF priebežne dopĺňaná kostra štruktúrovanej kabeláže na báze fibre optics/UTP Cat5e/Cat 6. V súčasnosti je na pôde fakulty inštalovaných približne 1000 aktívnych prípojných miest (portov). Na úrovni jednotlivých pracovísk/katedier sú prípojné miesta spojené s počítačovou sieťou kabelážou UTP Cat.5e/Cat6. Staršie aktívne sieťové prvky sú v súčasnosti nahradené prvkami s vysokou úrovňou manažmentu a monitoringu (Aruba, Cisco). Všetky PC v počítačových učebniach sú pripojené do počítačovej siete SvF kabelážou UTP Cat5e/Cat 6 s prenosovou rýchlosťou 1Gb/s. V čase mimo výučby sú učebne Centra informačných technológií SvF prístupné pre študentov fakulty pre individuálnu prácu na PC, resp. pre využívanie sieťových služieb vrátane neobmedzeného prístupu do Internetu. V celofakultných učebniach, kde prebieha väčšina výučby, ale aj iných priestoroch fakulty (átrium, Knižnica a informačné centrum, aula) je k dispozícii bezdrôtová WiFi sieť. Na Stavebnej fakulte je plne funkčný medzinárodný projekt Eduroam, v rámci ktorého sa umožnilo členom akademickej obce bezproblémové pripojenie sa do počítačovej siete v ľubovoľnej akademickej inštitúcii a to na základe užívateľského mena a hesla platného v domovskej inštitúcii. Siete, začlenené do projektu eduroam, sú realizované ako bezdrôtové siete (WiFi) podľa štandardu 802.11ac (1 Gbit/s) a 802.11b/g/n (54Mbit/s). Bezdrôtové siete sú priebežne dopĺňané, v súčasnosti je inštalovaných 32 Cisco access-pointov. Pracovníci CIT dopĺňajú pokrytie WiFi signálom podľa aktuálnych potrieb. Poskytujú tiež konzultačnú činnosť pre študentov pri nastavení notebookov, tabletov a smartfónov. Celofakultné učebne výpočtovej techniky Pre výučbu a individuálnu prácu študentov je v súčasnosti na fakulte využívaná v prevažnej miere výpočtová technika triedy PC. Študentom je v Centre IT k dispozícii 5 učební, ktoré sú špecializované na CAD-systémy. Učebne sú počas semestra v prevádzke 12 denne pre výučbu, resp. individuálnu prácu študentov. Jedna z počítačových učební – Počítačová seminárna miestnosť je prispôsobená výuke v anglickom jazyku. Počítače v učebniach sú kategórie Intel, AMD8, i5, min. 2,2 GHz, obsahujú 8 GB operačnej pamäte, majú pevné disky veľkosti viac ako 120 GB a LCD monitory 19-22 palcové. V učebniach prebieha výučba aplikačných špecializovaných odborných programov, grafických programov AutoCAD, MicroStation, Allplan, Dlubal, MathCAD, Nemetschek, ArcGIS ako aj základná výučba operačného systému Win-dows a kancelárskych programov Office. Náv¬števnosť v počítačových učebniach CIT je v súčasnosti cca 1 500 študentov týždenne, t. j. spolu viac ako 20 000 študentov za semester a 40 000 študentov ročne. Pracovníci Centra informačných technológií Stavebnej fakulty poskytujú študentom denne odbornú konzultačnú činnosť. Iné služby Pracovisko Plotrovacie a kopírovacie stredisko - PAKS poskytuje tlačové služby s farebnými aj čiernobielymi výstupmi do formátu A0, plotrovanie farebné aj Č/B do formátu A0, kopírovanie Č/B do formátu A0, skenovanie Č/B do formátu A0 , rýchly dokumentový skener farebne aj ČB - formát A4. Stredisko je k dispozícii študentom, ale aj ka¬tedrám fakulty. Pre veľký záujem študentov je počas semestra v prípade potreby v dvojzmennej prevádzke. V roku 2019 PAKS rozšíril svoje služby o možnosť samoobslužnej tlače 24 hodín denne pre študentov a zamestnancov celej STU priamo zo svojho mobilného zariadenia alebo kiosku, ktorý sa nachádza pri voľne dostupnej tlačiarni. V budúcnosti plánujeme vybudovať ešte dve samoobslužne miesta v priestoroch fakulty. Katedry, podieľajúce sa na výuke tiež disponujú špecializovanými učebňami výpočtovej techniky.

Podmienky dištančného a kombinovaného štúdia

Výučba je organizovaná prezenčnou formou. Ak je v niektorom predmete časť výučby organizovaná dištančne, je to uvedené v informačnom liste predmetu. Prechod z prezenčnej metódy na dištančnú a podmienky STU ustanovuje Študijný poriadok STU: https://www.stuba.sk/sk/studenti/legislativa/studijny-poriadok-stu.html?page_id=4560 (článok 50a). CVT – návody na e-learning: https://www.stuba.sk/navody/online/index.php Návody na dištančné vzdelávanie na fakulte: https://www.svf.stuba.sk/cit/navody.html?page_id=7437 E-learningové portály: https://www.stuba.sk/sk/studenti/e-learning.html?page_id=2711

Partneri pri vzdelávaní

Fakulta spolupracuje pri zabezpečovaní študijného programu s ostatnými stavebnými fakultami SR a ČR, ako aj s Akadémiou vied SR – ÚSTARCH SAV. Spolupráca spočíva predovšetkým vo vypracovávaní oponentských posudkov na dizertačné práce a účasti partnerov v komisiách pre obhajobu dizertačných prác. V niektorých prípadoch sa spolupráca realizuje aj formou stáže doktoranda na partnerskej inštitúcii, prípadne aj realizáciou unikátnych experimentov, pre ktoré nemá materské pracovisko doktoranda adekvátne laboratórne vybavenie.

 

Poradenské a podporné služby

Študijné oddelenie

Je miestom prvého kontaktu pre uchádzača o štúdium a študenta. Poskytuje podporné a poradenské služby v rámci prijímacieho konania a vo všetkých oblastiach súvisiacich so štúdiom, najmä pri zápise, tvorbe študijného plánu, pri plnení študijných povinností, uznávaní predmetov, zmene študijného programu, prerušení štúdia, školnom, sociálnej starostlivosti, štipendiách, ubytovaní. Tiež pomôže pri organizovaní domácej stáže, alebo mobility.

Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov STU

Metodicky usmerňuje a koordinuje poradenské služby pre uchádzačov o štúdium a študentov v oblasti vzdelávania a sociálnej starostlivosti na STU. Riadi odvolacie konania voči rozhodnutiam fakultných orgánov. Poskytuje služby v oblasti vydávania a verifikácie dokladov o absolvovaní štúdia, vydávania duplikátov dokladov o štúdiu, uznávania dokladov o vzdelávaní pre uchádzačov o štúdium, rozhodovanie o priznaní štipendií, odpustení školného a podpore študentských organizácií na STU.

Poradenské centrum STU

V spolupráci s fakultným koordinátorom poskytuje poradenské služby v efektívnom učení sa, pre študentov so špecifickými potrebami, v rozvoji kariéry, v sociálnom poradenstve a poradenstve v oblasti duševného zdravia.

InQb Univerzitný technologický inkubátor

Pomáha študentom a absolventom STU rozvíjať ich podnikateľský nápad v inkubačných programoch START a UP.

Útvar medzinárodných vzťahov

V spolupráci s fakultnými koordinátormi koordinuje a organizuje medzinárodné mobility a stáže študentov STU a zabezpečujem súvisiace vzdelávanie. 

Ubytovanie a stravovanie

STU poskytuje ubytovanie študentom STU v siedmich študentských domovoch - ŠD Mladá garda, ŠD Jura Hronca, ŠD Nikosa Belojanisa, ŠD Akademik, ŠD Dobrovičova a ŠD Mladosť, ŠD Miloša Uhra v Trnave.

Postup podávania žiadostí a pravidlá prideľovania ubytovania študentom STU v Bratislave.

Raňajkovať, obedovať aj večerať je možné v jedálňach študentských domovov STU. Počas dňa sú k dispozícii jedálne aj bufety priamo v mieste výučby alebo na okolitých fakultách. Preukaz študenta funguje vo všetkých stravovacích prevádzkach STU. Stravovací systém STU.

Mimo študijné aktivity

Študentské organizácie STU

STU pravidelne podporuje činnosť neziskových organizácií a združení študentov STU.

Šport

Študenti STU majú k dispozícii telocvične, posilňovne, lezeckú stenu, 3 plavárne, viacúčelové ihriská ako aj ďalšie športoviská v priestoroch fakúlt a študentských domovov.

Centrum akademického športu STU

Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK

 Pri STU pôsobí vysokoškolský umelecký súbor STU s tromi samostatnými zložkami