accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu má systematický, ucelený a komplexný súbor vedomosti v oblasti teórie a navrhovania inžinierskych konštrukcií, budov a dopravných stavieb. vrátane poznania a porozumenia vzťahov k iným častiam odboru a k súvisiacim odborom na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám. Pri špecializácii na betónové, oceľové alebo drevené konštrukcie má ucelený súbor vedomostí v oblasti navrhovania, projektovania, výstavby, údržby, príp. modernizácie inžinierskych konštrukcií a mostov. Pri špecializácii na dopravné stavby má komplexné vedomosti v oblasti plánovania, projektovania, výstavby a rekonštrukcie pozemných komunikácií, vrátane modernizácie železníc, mestských dráh a letísk a o oblasť posudzovania kvality cestných stavebných materiálov a technológií. Pri špecializácii na geotechnické inžinierstvo má systematický súbor vedomostí na riešenie problémov interakcie podložia a stavby, výskum horninového prostredia, navrhovanie a rekonštrukciu geotechnických konštrukcií. Je schopný vedecky bádať s cieľom prispieť vlastným vedeckým prínosom k navrhovaniu, posudzovaniu, diagnostike a rekonštrukciám nosných konštrukcií stavieb vrátane ich zakladania v rôznych geologických podmienkach. V oblasti svojej špecializácie ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja potrebné na skúmanie a riešenie problémov interakcií stavebnej konštrukcie a zložiek životného prostredia. Vo zvolenej oblasti špecializácie má široké interdisciplinárne vedomosti potrebné na navrhovanie, realizáciu a prevádzku budov, inžinierskych a dopravných stavieb vrátane ich umiestnenia v priestore, v prírodnom a horninovom prostredí. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja inžinierskych konštrukcií, budov a dopravných stavieb, zásady samostatnej a tímovej vedeckej práce. Má hlboké znalosti v oblasti pokročilého experimentálneho výskumu vrátane matematického modelovania.

Zručnosti

Absolvent študijného programu je schopný samostatne vedecky rozvíjať zvolený odbor stavebníctva so zameraním na inžinierske stavby na medzinárodnej úrovni. Vie identifikovať svetový vedecký a inovačný vývoj v stavebníctve a v príbuzných odboroch, aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie v oblasti navrhovania a výstavby inžinierskych stavieb, kriticky ich analyzovať a prehodnocovať a využívať ich v teórii i praktických aplikáciách pre rozvoj stavebníctva. Absolvent: - dokáže vedecky formulovať problémy a prináša ich vlastné riešenia na úrovni najnovších poznatkov s prepojením na aplikáciu v praxi, - dokáže tvorivo využívať pokročilé výpočtové metódy a softvérové prostredia pre prácu s najnovšími informáciami potrebnými na navrhovanie, realizáciu a prevádzku budov, inžinierskych a dopravných stavieb, - je si vedomý právnych a environmentálnych aspektov nových konštrukcií a stavieb, etických a spoločenských stránok vedeckej práce, - ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja - ovláda metódy fyzikálneho a matematického modelovania, vrátane zovšeobecnenia a aplikácie dosiahnutých výsledkov - prinášať vlastné riešenia technických, inžinierskych a environmentálnych problémov s cieľom zabezpečenia požadovanej kvality stavieb a ochrany životného prostredia,

Kompetencie

Absolvent študijného programu vie: - riadiť sa prijatými etickými normami vedeckej práce a uplatňovať princípy vedeckej integrity, - kriticky, nezávisle a analyticky myslieť, - analyzovať, riešiť a interpretovať problémy so zodpovedajúcou environmentálnou, matematickou, technickou a digitálnou gramotnosťou, - plánovať svoj osobnostný rozvoj, - organizovať a plánovať výskumnú prácu, - pracovať samostatne, ale aj pracovať v tíme, - niesť zodpovednosť za výsledky vlastnej práce a výsledky tímu, - iniciovať riešenie komplexných problémov a projektov, vrátane formulovania cieľov, prostriedkov a metód v oblasti vývoja v oblasti inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb, - komunikovať a jednať s ľuďmi v cudzom jazyku, - pôsobiť v medzinárodnom výskumnom kolektíve, - písomne vo svetovom jazyku prezentovať výsledky vedeckej práce, - vo svetovom jazyku prednášať výsledky a závery výskumnej a vedeckej práce, - vo svetovom jazyku vypracovať žiadosti o grant.

Profilové predmety

Vedecké a publikačné aktivity 1Mechanika zemínVybrané state z matematiky 1Diagnostika a rekonštrukcie dopravných staviebZakladanie staviebTechnológia dopravných staviebSpoľahlivosť a zosilňovanie betónových staviebŽelezničné stanice, uzly a diagnostika železničných tratíVedecké a publikačné aktivity 4Vedecké a publikačné aktivity 3Stabilita a plasticita kovových konštrukciíOceľové konštrukcie s veľkými rozpätiamiExperimentálne metódy skúšania geomateriálovDrevené konštrukcie a mostyVybrané problémy z betónových a murovaných konštrukciíSeizmické inžinierstvoReológia materiálov a konštrukciíDizertačná práca a jej obhajobaKovové mostyExperimentálne overovanie betónových konštrukciíExperimentálne metódy dynamikyDizertačný projekt 6Dizertačný projekt 1Diagnostika a rekonštrukcie kovových konštrukciíCesty, diaľnice a letiskáVybrané problémy z geotechnických konštrukciíDizertačná skúškaMetodológia vedeckej práce 2Mechanika vozoviekModelovanie betónových konštrukciíKovové konštrukcie pozemného staviteľstvaDizertačný projekt 4Vedecké a publikačné aktivity 5Tenkostenné konštrukcieInterakcia konštrukcií a podložiaDizertačný projekt 3Dopravné inžinierstvo a dopravné plánovanieVybrané problémy z betónových mostovVedecké a publikačné aktivity 2Podzemné stavbyKonštrukčné materiály a systémyDizertačný projekt 7Bezpečnosť a spoľahlivosť konštrukciíVybrané state z teórie a konštrukcií inžinierskych staviebSpriahnuté konštrukcieMetodológia vedeckej práce 1Vybrané state z matematiky 2Inžinierska geológia a mechanika skalných hornínDizertačný projekt 5Dizertačný projekt 2Diagnostika a rekonštrukcie drevených konštrukciíAeroelasticita stavebných konštrukcií

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa vyznačuje kritickým, nezávislým a analytickým myslením v meniacich sa klimatických podmienkach a schopnosťou prezentovať výsledky výskumu a vývoja pred odbornou resp. vedeckou národnou a medzinárodnou komunitou. Vie iniciovať riešenie komplexných problémov, vrátane formulovania cieľov, prostriedkov a metód v oblasti vývoja a inovácií v odbore stavebníctva. Je schopný vedecky pracovať v medzinárodnom tíme. Absolvent študijného programu TKIS sa môže vzhľadom na univerzálnosť tohto študijného programu zamestnať vo všetkých krajinách Európskej únie v stavebníctve, všade tam, kde sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Výhodou absolventa tohto študijného programu sú širokospektrálne vedomosti začínajúce prieskumom horninového a životného prostredia, navrhovaním inžinierskych konštrukcií a dopravných komunikácií a končiace realizáciou a riadením komplexných inžinierskych a dopravných stavieb. Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie na trhu pracovných síl vo všetkých relevantných odvetviach hospodárstva – v súkromnom, verejnom a v štátnom sektore. Je schopný tvorivo využívať svoje znalosti anglického jazyka pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti stavebníctva, najmä v pozíciách špecialistu pri riešení rôznych problémov súvisiacich s navrhovaním náročných stavebných a geotechnických konštrukcií spojených s vysokým rizikom, pri riešení požiadaviek na zvýšenie bezpečnosti, konštrukčnej odolnosti a predĺženie životnosti stavebných, dopravných a geotechnických konštrukcií. Absolvent nájde uplatnenie doma i v zahraničí a to vedeckých a vzdelávacích inštitúciách ako aj v stavebnom sektore s medzinárodnou pôsobnosťou.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent nájde uplatnenie doma i v zahraničí a to vedeckých a vzdelávacích inštitúciách ako aj v stavebnom sektore s medzinárodnou pôsobnosťou. Je schopný pracovať v rámci štátnej, verejnej aj podnikateľskej sféry. Absolvent sa uplatní ako tvorivý výskumný, vývojový, koncepčný a riadiaci pracovník v organizáciách základného a aplikovaného výskumu inžinierskych a dopravných stavieb, v školstve, v špičkových projekčných kanceláriách, v podnikateľskej a podnikovej sfére zaoberajúcej sa prieskumom horninového a životného prostredia, navrhovaním, realizáciou a riadením komplexných inžinierskych stavieb, v štátnej a verejnej správe, v poisťovníctve a bankovníctve pri hodnotení príslušných rizík.

Príklady úspešných absolventov

Ing. Martin Balucha, PhD., konateľ spoločnosti SPAI spoločnosť pre projektovanie a inžiniering, s.r.o., www.spai.sk Ing. Matej Gužík, PhD., vedúci projektant geotechnických konštrukcií vo firme Basler&Hofmann s medzinárodnou pôsobnosťou Ing. Róbert Sonnenschein, PhD., docent na katedre betónových konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty STU v Bratislave Ing. Vladimír Bartoš, PhD., vedúci projektant vo firme ILF Consulting Engineers v Insbrucku, Rakúsko Ing. Katarína Gajdošová, PhD., docentka a prodekanka na katedre betónových konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty STU v Bratislave Ing. Pavel Nádaský, PhD., riaditeľ Technického a vývojového centra spoločnosti Deltabeam Slovakia, s. r. o.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Študijný program hodnotili zástupcovia zamestnávateľov na Rade ŠP. Záznam z rokovania - https://is.stuba.sk/dok_server/slozka.pl?id=215220Stanovisko k súladu získanej kvalifikácie s požiadavkami na výkon povolania poskytla Slovenská komora stavebných inžinierov. https://is.stuba.sk/auth/dok_server/dokumenty_cteni.pl?id=228583;on=0;dok=223641;serializace=71707120:1692217416:58014:user:734e2b81444fefe51cc681583b20f364e99eaa34