accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Priestorové, technické a materiálne zabezpečenie študijného programu

Všetky vzdelávacie činnosti študijného programu sa uskutočňujú v priestoroch Stavebnej fakulty a jej odborných laboratórií. Virtuálny sprievodca budovou SvF: https://svf.mixedrealityarchitecture.eu/ Na prednášky sú využívané auly a malé prednáškové miestnosti. Hlavná aula a menšie auly nesú mená významných osobností jednotlivých vedných odborov. Sú vybavené dataprojektormi, ozvučením a interaktívnou tabuľou. Menšie prednáškové miestnosti sú vybavené dataprojektormi. Niektoré miestnosti sú vybavené špeciálnym zariadením (napr. kresliace stoly, maliarske stojany) podľa požiadaviek odbornej výučby, resp. katedier. Na online výučbu sú k dispozícii štyri miestnosti, ktoré sú vybavené počítačom, bezdrôtovým mikrofónom, kamerou, tabuľou, projektorom a vizualizérom na snímanie písaného textu na papier. K dispozícii sú 3 miestnosti na konanie seminárov, workshopov so špeciálnym audiovizuálnym vybavením – dataprojektor, video projekcia. Obdobne je vybavená a využívaná zasadacia miestnosť na dekanáte fakulty. Študenti majú možnosť podľa zamerania pre jednotlivé predmety a zadanej témy dizertačnej práce práce využívať nasledujúce materiálne a technické zabezpečenie fakulty. Centrálne laboratórium Stavebnej fakulty Laboratórium je využívané pri experimentálnej činnosti spojenej s betónovými nosnými prvkami. Slúži na výučbu metód skúšania nosných materiálov a experimentálneho overovania nosných prvkov s veľkosťou podobnou rozmerom reálnych nosných konštrukcií. Laboratórium prešlo komplexnou rekonštrukciou je vybavené modernou meracou a prístrojovou technikou. Umožňuje skúšať napr. nosníky s rozpätím až do 30 m, zvislé nosné prvky s osovou únosnosťou až do 600 ton a fragmenty lokálne podopretých dosiek s únosnosťou 200 ton. Laboratórium je vybavené rôznymi typmi lisov, lámacích a trhacích zariadení. Súčasťou centrálneho laboratória je aj veterný tunel ktorý slúži na experimenty v oblasti veterného inžinierstva a aeroelasticity. Laboratórium Katedry kovových a drevených konštrukcií sa využíva na výučbu predmetov: Kovové nosné prvky, Drevené prvky a konštrukcie na smere B-IKD, Oceľ, drevo a sklo v nosných konštrukciách, Spriahnuté a hybridné konštrukcie, Vybrané state z kovových a drevených konštrukcií, Teoretické a experimentálne overovanie oceľových a drevených konštrukcií a ich spojov na smere I-NKS. Pre potreby doktorandských vedeckých prác rôznych zameraní. Skúšobňa je využívaná v pedagogickom procese na mechanické skúšanie materiálov a modelov z ocele, dreva, hliníka, betónu, skla, umelých hmôt a ich kombinácií. Slúži aj pri riešení vedeckovýskumných úloh katedry, na experimentálne práce a merania hotových dielcov pre potreby praxe na základe objednávok. Jej vybavenie umožňuje výrobu, skúšanie a meranie napätosti a deformácií menej rozmerných prvkov ako sú napr. nosníky a stĺpy do 5m, detaily spojov, prípojov a zosilnení pomocou rôznych materiálov (sklo, uhlík, nerezová oceľ). Pre meranie v skúšobni, ale aj v teréne sú laboratória vybavené prenosnou meracou aparatúrou umožňujúcou statické (tenzometre, deformometre, silomery) a dynamické (akcelerometre) merania. Pre potreby zaťažovania disponuje sústavou zaťažovacích hydraulických lisov. V skúšobni sa nachádzajú univerzálne skúšobné stroje umožňujúce ťahové, tlakové a ohybové skúšky. Zaťažovacie rámy pre skúšky prípojov s spojov namáhaných ohybom, ťahom, tlakom, krútením. Laboratóriá Katedry betónových konštrukcií a mostov Laboratórium disponuje hydraulickými lismi s riadenou deformáciou s kapacitami 5000 kN, 300kN a lis na skúšanie cementov s kapacitami 15 – 600 kN. V laboratóriu sa dajú skúšať všetky mechanické vlastnosti betónov a cementových kompozitov ako sú pevnosť v tlaku, modul pružnosti, ťah pri ohybe, CMOD a pod. Taktiež je v laboratóriu možnosť skúmať menšie nosné prvky do dĺžky približne 2 metre a overiť ich ohybovú, prípadne šmykovú odolnosť. Laboratórium sa využíva jednak pri výuke, najmä doktorandov, ktorý si v ňom vedia vyskúšať základné mechanické parametre betónov, ktoré následne vstupujú do výpočtov pri posudzovaní zložitejších prvkov. Takmer každá jedna doktorandská práca z Katedry betónových konštrukcií a mostov potrebuje údaje, ktoré sa merajú práve v tomto laboratóriu. Laboratórium sa využíva aj pri výuke na inžinierskom stupni štúdia pri vedení ŠVOČ alebo na ukážku skúšania vlastností betónov v praxi. Ďalšie využitie laboratória je pri riešení výskumných úloh ako sú APVV, VEGA, prípadne výskumných úloh pre externé inštitúcie (napr. SSC, NDS a pod.). Laboratóriá katedry materiálového inžinierstva - laboratórium maltovín, vybavené na výskum a skúšanie hlavne cementu a iných maltovín a kompozitných materiálov, - chemické laboratórium, vybavené zariadeniami a chemikáliami na chemické rozbory stavebných materiálov, - laboratórium stavebných materiálov, zamerané na výskum a skúšanie vlastností čerstvého a zatvrdnutého betónu, keramických materiálov a iných materiálov. - laboratórium na štúdium mikroštruktúry stavebných materiálov, vybavené prístrojmi na röntgenovú difrakčnú fázovú analýzu, termickú analýzu a elektrónovú rastrovaciu mikroskopiu. Katedra materiálového inžinierstva pri výučbe študijného programu využíva: - laboratórium technológie betónu, ktoré je vybavené – hydraulickými lismi, vibračným stolom, vodotlačou stolicou, sušiarňou, prístrojom na určenie obsahu vzduchu v čerstvom betóne, konzistomermi, tvrdomerom, atď., - laboratórium stavebných materiálov je vybavené hydraulickým lisom, klimaboxom, mraziacim boxom, elektrickou komorovou pecou, kolovým mlynom, sušiarňou, atď., - laboratórium maltovín je vybavené sušiarňou, elektrickou pecou, normovou miešačkou malty, vibračným stolom, prístrojom na meranie obsahu vzduchu v malte, prístrojom na meranie dĺžkových zmien, mrazničkou, váhami, atď., - laboratórium termickej analýzy je vybavené derivatographmi, analytickými váhami, atď., - laboratórium röntgenovej difrakčnej fázovej analýzy je vybavené zariadením difraktometer D2 PHASER a zariadením na rastrovaciu elektrónovú mikroskopiu, - laboratórium chemické je vybavené sušiarňou, elektrickou pecou, laboratórnymi váhami, analytickými váhami konduktometrom, pH metrom, destilačným prístrojom, atď. Laboratórium mechaniky zemín katedry geotechniky (B - 104) Laboratórium je zamerané na laboratórne skúšanie mechanického správania zemín na stanovenie základných opisných, pevnostných a deformačných vlastností zemín. Je vybavené laboratórnym nábytkom – laboratórne pracovné stoly s rozvodmi vody a elektriny. Súčasťou laboratória sú prístroje pre stanovenie zrnitostného zloženia zemín a základných fyzikálnych vlastností zemín, pevnostných a deformačných vlastností zemín v triaxiálnom prístroji (UU skúška), krabicových šmykových prístrojoch a v oedometroch. Zhutniteľnosť zemín sa stanovuje štandardnou skúškou podľa Proctora. Je využívané prevažne na experimentálne merania študentských vedeckých prác, experimentálne merania v rámci bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. Laboratórium mechaniky skalných hornín a skúšok zemín in-situ (katedra geotechniky) Laboratórium je neakreditované pracovisko zamerané na laboratórne skúšky skalných hornín na ktorých vieme v rámci vedeckých a vedecko pedagogických aktivít stanoviť celý rad charakteristík a to vrátane prípravy nepravidelných alebo pravidelných skúšobných teliesok. V laboratóriu máme možnosť stanovenia vlhkosti, pórovitosti, hustoty, nasiakavosti a súvisiacich charakteristík; stanovenia trvanlivosti a mrazuvzdornosti; stanovenia rýchlosti šírenia zvuku v horninách; stanovenia pevnosti pri bodovom zaťažení (Point load strength); stanovenie vtlačnej pevnosti; stanovenia jednoosovej pevnosti v tlaku a deformovateľnosti horniny; stanovenia pevnosti horniny pri trojosovom zaťažení; stanovenia ťahovej pevnosti a stanovenie nepriamej ťahovej pevnosti (brazílska skúška). V laboratóriu sú aj prístroje na vykonanie dynamických penetračných skúšok, meranie ľahkou dynamickou doskou, vrtuľkovou skúškou a monitorovanie pomocou prenosného vertikálneho inklinometra. Je využívané prevažne na experimentálne merania študentských vedeckých prác a vedecko výskumnú činnosť katedry geotechniky. Používa sa aj na výučbu študentov 1. stupňa, 2. stupňa a 3. stupňa, experimentálne merania v rámci bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. Výpočtové laboratórium KGTE (9. poschodie) Vybavené výpočtovou technikou a licencovanými softvérmi z oblasti numerických a štatistických výpočtov. Využíva sa na pokročilé metódy riešenia problémov v predmetoch, súvisiacich s geotechnikou a pri riešení dizertačných prác. Softvérové vybavenie pozostáva zo základného a aplikačného technického softvéru. Aplikačný technický softvér: - FINE GEO 5 – riešenie geotechnických problémov . - ANSYS – balík programov na riešenie technických úloh MKP - MIDAS GTS - geotechnický program, MKP - PLAXIS 2D – geotechnický program, MKP - GeoStudio – geotechnický program, MKP - DC- Software (DC-Soil, DC – Foundation) Výskumné geotechnické laboratórium (UVP STU, Laboratórium materiálového inžinierstva, budova C ) Laboratórium je zamerané na pokročilé laboratórne skúšky zemín, najmä triaxiálne šmykové skúšky so statickým a dynamickým zaťažením, skúšky nenasýtených zemín, CBR skúšky, šmykové skúšky vo veľkorozmerovom šmykovom prístroji, automatizované skúšky Proctor štandard. Je využívané prevažne na experimentálne merania v rámci dizertačných prác.

Informačné zabezpečenie a literatúra

Informačné technológie, licencie V oblasti informačných technológií sú pre potreby fakulty zakúpené multilicencie programových produktov spoločností Microsoft, AutoDesk, Intergraph, PTC, ANSYS, Tekla Structure a ďalšie. Aktualizácia licencií (subscription) programových produktov sa vykonáva priebežne. V súlade s postupným budovaním informačného systému STU sa skvalitňuje fakultná počítačová sieť, ako aj pripojenie fakulty na uzol SANET-u. Pre zabezpečenie potrieb katedier na numericky náročné výpočty boli zakúpené pracovné stanice Lenovo s príslušným softvérovým vybavením. Na zabezpečenie plynulej prevádzky fakultných systémov a zvýšenie bezpečnosti sa v minulých dvoch rokoch zmodernizovalo distribučné dátové centrum Stavebnej fakulty. Zakúpili sa nove výkonné servery od spoločnosti IBM a virtualizačný softvér od spoločnosti VMware. Pre potreby fakulty slúžia dlhodobé zmluvy STU s firmou Microsoft (Microsoft Select, Campus Agreement). Licencie a produkty sú určené len na výučbu a správu univerzity, nie sú určené na vykonávanie podnikateľskej činnosti. V rámci zmluvy môže STU bezplatne využívať nasledovné produkty: • upgrade operačného systému osobných počítačov (s možnosťou downgrade), • MS Office vo všetkých verziách a jazykových mutáciách, • terminálové (klientské) licencie serverov, • desktop Optimization Pack (SW na diaľkovú správu PC). Bezpečnosť počítačových staníc je zaistená centrálnym serverom ESET security management center s najmodernejším antivírusovým programom ESET endpoint antivirus od firmy ESET pre 32 a 64-bitové operačné systémy, ktorý je denne aktualizovaný a je bezplatne voľne prístupný pre všetky pracoviská a katedry na Stavebnej fakulte. Počítačová sieť fakulty V súčasnosti je Stavebná fakulta pripojená do siete SANETu optickým káblom, ktorý poskytuje prenosovú rýchlosť 10 Gbit/s. Ústrednými prvkami siete je výkonný router Cisco Catalyst 3850 XS 10G SFP+ a Cisco Catalyst 3560E Series. Tým je zabezpečená možnosť monitorovania a správy siete. Priebežne sa realizuje softvérový upgrade a konfigurácia topologicky najdôležitejších aktívnych prvkov kostry počítačovej siete fakulty. Prínosom je ich centralizovaný manažment, centralizovaný monitoring a efektívnejšia správa. V sieťovej infraštruktúre LAN fakulty je pracovníkmi Centra informačných technológií SvF priebežne dopĺňaná kostra štruktúrovanej kabeláže na báze fibre optics/UTP Cat5e/Cat 6. V súčasnosti je na pôde fakulty inštalovaných približne 1000 aktívnych prípojných miest (portov). Na úrovni jednotlivých pracovísk/katedier sú prípojné miesta spojené s počítačovou sieťou kabelážou UTP Cat.5e/Cat6. Staršie aktívne sieťové prvky sú v súčasnosti nahradené prvkami s vysokou úrovňou manažmentu a monitoringu (Aruba, Cisco). Všetky PC v počítačových učebniach sú pripojené do počítačovej siete SvF kabelážou UTP Cat5e/Cat 6 s prenosovou rýchlosťou 1Gb/s. V čase mimo výučby sú učebne Centra informačných technológií SvF prístupné pre študentov fakulty pre individuálnu prácu na PC, resp. pre využívanie sieťových služieb vrátane neobmedzeného prístupu do Internetu. V celofakultných učebniach, kde prebieha väčšina výučby, ale aj iných priestoroch fakulty (átrium, Knižnica a informačné centrum, aula) je k dispozícii bezdrôtová WiFi sieť. Na Stavebnej fakulte je plne funkčný medzinárodný projekt Eduroam, v rámci ktorého sa umožnilo členom akademickej obce bezproblémové pripojenie sa do počítačovej siete v ľubovoľnej akademickej inštitúcii a to na základe užívateľského mena a hesla platného v domovskej inštitúcii. Siete, začlenené do projektu eduroam, sú realizované ako bezdrôtové siete (WiFi) podľa štandardu 802.11ac (1 Gbit/s) a 802.11b/g/n (54Mbit/s). Bezdrôtové siete sú priebežne dopĺňané, v súčasnosti je inštalovaných 32 Cisco access-pointov. Pracovníci CIT dopĺňajú pokrytie WiFi signálom podľa aktuálnych potrieb. Poskytujú tiež konzultačnú činnosť pre študentov pri nastavení notebookov, tabletov a smartfónov. Celofakultné učebne výpočtovej techniky Pre výučbu a individuálnu prácu študentov je v súčasnosti na fakulte využívaná v prevažnej miere výpočtová technika triedy PC. Študentom je v Centre IT k dispozícii 5 učební, ktoré sú špecializované na CAD-systémy. Učebne sú počas semestra v prevádzke 12 denne pre výučbu, resp. individuálnu prácu študentov. Jedna z počítačových učební – Počítačová seminárna miestnosť je prispôsobená výuke v anglickom jazyku. Počítače v učebniach sú kategórie Intel, AMD8, i5, min. 2,2 GHz, obsahujú 8 GB operačnej pamäte, majú pevné disky veľkosti viac ako 120 GB a LCD monitory 19-22 palcové. V učebniach prebieha výučba aplikačných špecializovaných odborných programov, grafických programov AutoCAD, MicroStation, Allplan, Dlubal, MathCAD, Nemetschek, ArcGIS ako aj základná výučba operačného systému Win-dows a kancelárskych programov Office. Náv¬števnosť v počítačových učebniach CIT je v súčasnosti cca 1 500 študentov týždenne, t. j. spolu viac ako 20 000 študentov za semester a 40 000 študentov ročne. Pracovníci Centra informačných technológií Stavebnej fakulty poskytujú študentom denne odbornú konzultačnú činnosť. Iné služby Pracovisko Plotrovacie a kopírovacie stredisko - PAKS poskytuje tlačové služby s farebnými aj čiernobielymi výstupmi do formátu A0, plotrovanie farebné aj Č/B do formátu A0, kopírovanie Č/B do formátu A0, skenovanie Č/B do formátu A0 , rýchly dokumentový skener farebne aj ČB - formát A4. Stredisko je k dispozícii študentom, ale aj ka¬tedrám fakulty. Pre veľký záujem študentov je počas semestra v prípade potreby v dvojzmennej prevádzke. V roku 2019 PAKS rozšíril svoje služby o možnosť samoobslužnej tlače 24 hodín denne pre študentov a zamestnancov celej STU priamo zo svojho mobilného zariadenia alebo kiosku, ktorý sa nachádza pri voľne dostupnej tlačiarni. V budúcnosti plánujeme vybudovať ešte dve samoobslužne miesta v priestoroch fakulty. Katedry, podieľajúce sa na výuke tiež disponujú špecializovanými učebňami výpočtovej techniky.

Podmienky dištančného a kombinovaného štúdia

Výučba je organizovaná prezenčnou formou. Ak je v niektorom predmete časť výučby organizovaná dištančne, je to uvedené v informačnom liste predmetu. Prechod z prezenčnej metódy na dištančnú a podmienky STU ustanovuje Študijný poriadok STU: https://www.stuba.sk/sk/studenti/legislativa/studijny-poriadok-stu.html?page_id=4560 (článok 50a). CVT – návody na e-learning: https://www.stuba.sk/navody/online/index.php Návody na dištančné vzdelávanie na fakulte: https://www.svf.stuba.sk/cit/navody.html?page_id=7437 E-learningové portály: https://www.stuba.sk/sk/studenti/e-learning.html?page_id=2711

Partneri pri vzdelávaní

Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave poskytuje doktorandom svoje priestory a laboratórne vybavenie, pracovníci ústavu prednášajú vybrané prednášky a pôsobia ako školitelia – špecialisti. V rámci študijného programu spolupracujeme systematicky najmä so Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline, Stavebnou fakultou Vysokého učení technického v Brne, Stavebnou fakultou Českého vysokého učení v Prahe, s Technickou univerzitou vo Viedni, Katolíckou univerzitou v Leuvene (Belgicko). Spolupráca spočíva v oblasti študijných pobytov doktorandov v rámci programu Erasmus, pri zabezpečovaní dizertačných skúšok a obhajobách dizertačných prác (posudky, účasť v komisiách, konzultácie), v poskytovaní laboratórneho vybavenia. Sporadicky spolupracujeme aj s ďalšími univerzitami, napr. University of Strathclyde v Glasgowe alebo Eindhoven Univeristy of Technology a to najmä v oblasti počítačových simulácií budov.

 

Poradenské a podporné služby

Študijné oddelenie

Je miestom prvého kontaktu pre uchádzača o štúdium a študenta. Poskytuje podporné a poradenské služby v rámci prijímacieho konania a vo všetkých oblastiach súvisiacich so štúdiom, najmä pri zápise, tvorbe študijného plánu, pri plnení študijných povinností, uznávaní predmetov, zmene študijného programu, prerušení štúdia, školnom, sociálnej starostlivosti, štipendiách, ubytovaní. Tiež pomôže pri organizovaní domácej stáže, alebo mobility.

Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov STU

Metodicky usmerňuje a koordinuje poradenské služby pre uchádzačov o štúdium a študentov v oblasti vzdelávania a sociálnej starostlivosti na STU. Riadi odvolacie konania voči rozhodnutiam fakultných orgánov. Poskytuje služby v oblasti vydávania a verifikácie dokladov o absolvovaní štúdia, vydávania duplikátov dokladov o štúdiu, uznávania dokladov o vzdelávaní pre uchádzačov o štúdium, rozhodovanie o priznaní štipendií, odpustení školného a podpore študentských organizácií na STU.

Poradenské centrum STU

V spolupráci s fakultným koordinátorom poskytuje poradenské služby v efektívnom učení sa, pre študentov so špecifickými potrebami, v rozvoji kariéry, v sociálnom poradenstve a poradenstve v oblasti duševného zdravia.

InQb Univerzitný technologický inkubátor

Pomáha študentom a absolventom STU rozvíjať ich podnikateľský nápad v inkubačných programoch START a UP.

Útvar medzinárodných vzťahov

V spolupráci s fakultnými koordinátormi koordinuje a organizuje medzinárodné mobility a stáže študentov STU a zabezpečujem súvisiace vzdelávanie. 

Ubytovanie a stravovanie

STU poskytuje ubytovanie študentom STU v siedmich študentských domovoch - ŠD Mladá garda, ŠD Jura Hronca, ŠD Nikosa Belojanisa, ŠD Akademik, ŠD Dobrovičova a ŠD Mladosť, ŠD Miloša Uhra v Trnave.

Postup podávania žiadostí a pravidlá prideľovania ubytovania študentom STU v Bratislave.

Raňajkovať, obedovať aj večerať je možné v jedálňach študentských domovov STU. Počas dňa sú k dispozícii jedálne aj bufety priamo v mieste výučby alebo na okolitých fakultách. Preukaz študenta funguje vo všetkých stravovacích prevádzkach STU. Stravovací systém STU.

Mimo študijné aktivity

Študentské organizácie STU

STU pravidelne podporuje činnosť neziskových organizácií a združení študentov STU.

Šport

Študenti STU majú k dispozícii telocvične, posilňovne, lezeckú stenu, 3 plavárne, viacúčelové ihriská ako aj ďalšie športoviská v priestoroch fakúlt a študentských domovov.

Centrum akademického športu STU

Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK

 Pri STU pôsobí vysokoškolský umelecký súbor STU s tromi samostatnými zložkami