accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - má hlboké znalosti z oblastí potrebných pre zvládnutie problematiky teórie a techniky prostredia budov na vedeckej úrovni ako: matematická analýza, teória pravdepodobnosti a štatistické metódy, vybraté state z matematiky a fyziky, prúdenie plynov a kvapalín, prenos tepla a hmoty, vnútorné prostredie budov, energetický audit budov, - má široké vedomosti a porozumenie v aplikačných disciplínach : vykurovacie systémy, zdravotnotechnické systémy, vetracia, klimatizačná a chladiaca technika, obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú nevyhnutné pre riešenie vedeckého problému vzhľadom na obsahovú náplň témy dizertačnej práce, - pozná a rozumie teóriám, metódam a postupom, ktoré sú využívané v odbore techniky prostredia budov s možným uplatnením vo vede a výskume, - má široké vedomosti a porozumenie v špecializovanej oblasti teórie a techniky prostredia budov, vrátane poznania praktických súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom, - rozumie teóriám, fyzikálnym dejom a javom, ktoré prebiehajú pri výrobe a distribúcii tepla, elektriny a chladu, progresívnym spôsobom zásobovania budov vodou, odkanalizovaní objektov a zásobovaní objektov vykurovacím plynom, - pozná štruktúry a väzby jednotlivých súčastí tvorby techniky prostredia, systémov vykurovania, vetrania a klimatizácie, merania a regulácie, sústav zdravotnotechnických zariadení, požiarnotechnických zariadení budov, obnoviteľných zdrojov energie a spätného využitia energie, - má hlboké vedomosti, orientáciu a praktické zručností v moderných výpočtových softvéroch pre navrhovanie zložitých technických a technologických systémov v technických zariadeniach budov, - má schopnosti orientácie sa v trendoch teórie a technike prostredia budov vrátane inteligentných a udržateľných budov s využívaním obnoviteľných a ekologicky čistých zdrojov energie. - má dobré znalosti z odbornej a technickej terminológie vo svetovom jazyku.

Zručnosti

Absolvent študijného programu vie: - formulovať vedeckú hypotézu; stanoviť ciele, metódy, zásady a harmonogram vedeckej práce, - aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie, spracovať celosvetový prehľad o stave riešenia problematiky, - dokáže tvorivým spôsobom systematicky skúmať problém s využitím vedeckých metód, výskumných a vývojových postupov, - verifikovať dosiahnuté výsledky a prípadne ich konfrontovať s aktuálnou teóriou alebo inými riešeniami, - priebežne publikovať overené výstupy z riešenia vedeckého problému; - prezentovať a obhájiť výsledky vedeckého výskumu.

Kompetencie

Absolvent študijného programu sa vyznačuje: - vysokým stupňom samostatnosti a tvorivosti pri riešení vedeckých cieľov, - schopnosťou formulovať informácie o postupe a výsledkoch riešenia úloh, komunikovať o odborných názoroch s odborníkmi a vedeckou komunitou, - je si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie a dokáže používať vhodné praktiky v súlade s profesionálnymi, etickými a právnymi rámcami, - dokáže riešiť problémy, koordinovať postupy v tímoch a samostatne a zodpovedne rozhodovať v meniacom sa prostredí, - vie na vysokej úrovni spracovať výsledky výskumnej práce a prezentovať ich na verejnosti, - je pripravený niesť zodpovednosť za svoju činnosť a rozhodnutia s prihliadnutím na širšie spoločenské dôsledky.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolvent má plné vzdelanie pre výskum a vývoj nových technických a energetických systémov uplatňujúcich požiadavky na znižovanie energetickej náročnosti budov a na kvalitu vnútorného prostredia budov za výrazného využívania obnoviteľných zdrojov energie. Uplatnenie má v štátnych aj súkromných firmách aj nadnárodných spoločnostiach, kde je potrebné riešiť náročné úlohy interakcie rôznych energetických systémov v nových inteligentných budovách na základe získaných teoretických znalostí z oblasti techniky prostredia budov. Nájde uplatnenie vo vysokoodborných pozíciách všade tam, kde môže použiť aj najnovšie poznatky v oblasti recyklácie materiálov, využitia obnoviteľných zdrojov energie, spätného využitia energie, s dôrazom na udržateľnosť systémov vnútorného prostredia v budovách. Absolvent je pripravený tvorivo rozvíjať poznatky vedy a techniky a je schopný samostatnej vedeckej práce v odbore teórie a konštrukcií pozemných stavieb a problematike tvorby prostredia budov.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent má znalosti a zručnosti potrebné pre výskum a vývoj nových technických a energetických systémov uplatňujúcich požiadavky na znižovanie energetickej náročnosti budov a na kvalitu vnútorného prostredia budov za výrazného využívania obnoviteľných zdrojov energie. Je pripravený riešiť náročné úlohy interakcie rôznych energetických systémov v nových inteligentných budovách na základe získaných teoretických znalostí z oblasti techniky prostredia budov. Je pripravený použiť najnovšie poznatky v oblasti recyklácie materiálov, spätného využitia energie s dôrazom na udržateľnosť systémov vnútorného prostredia v budovách. Absolvent je pripravený tvorivo rozvíjať poznatky vedy a techniky a je schopný samostatnej vedeckej práce v odbore teórie a konštrukcií pozemných stavieb a problematike tvorby prostredia budov. Absolvent sa uplatní ako: - vedecký pracovník pri výskume a vývoji nových systémov techniky prostredia v budovách, (obnoviteľné zdroje energie, technologické zariadenia, spätné využitie energie, využitie zrážkovej a sivej vody a pod.), - vysokoškolský pedagóg na technických univerzitách a vysokých školách – v odbore stavebníctvo, - vysokokvalifikovaný pracovník pre nadnárodné spoločnosti a firmy v oblasti technických zariadení budov a techniky prostredia budov, - autorizovaný stavebný inžinier Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) v kategórii I4 – Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, - zodpovedný pracovník za oblasť posudzovania trvalej udržateľnosti budov s dôrazom na environmentálne a ekonomické aspekty návrhu a prevádzky techniky prostredia, - projektový manažér systémov techniky prostredia v komplexoch budov, v procese výstavby a ich prevádzky, - samostatný tvorivý pracovník v národných aj nadnárodných vedeckých inštitúciách napr. pre tvorbu legislatívnych predpisov a technických noriem.

Príklady úspešných absolventov

Uvádzame mená úspešných absolventov doma aj v zahraničí: Ing. Ivan Tonhauzer,PhD., Ing. Róbert Boďo, PhD., Ing. Taťjana Jánošková, PhD., doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Ing. Peter Mikuška, PhD., doc. Ing. Daniel Kalús, PhD., doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD., Ing. Jozef Lovás, PhD., Ing. Mária Kurčová, PhD., doc. Ing. Zuzana Straková, PhD., doc. Ing. Gabriel Bekö, PhD., Ing. Ján Babjak, PhD., Ing. Juraj Januška, PhD., Ing. Lukáš Rácz, PhD., doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., Ing. Emília Madarásová, PhD., Ing. Lukáš Živner,PhD., Ing. Robert Thurza, PhD., Ing. Veronika Foldváry- Licina, PhD., Ing. István Derzsi, PhD., Ing. Lenka Jágerská, PhD., Ing. Zuzana Čermanová, PhD., Ing. Simona Michaličková, PhD., Ing. Milan Krafčík, PhD., Ing. Ema Némethová, PhD.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Študijný program hodnotili zástupcovia zamestnávateľov na Rade ŠP. Záznam z rokovania - https://is.stuba.sk/dok_server/slozka.pl?id=215220Stanovisko k súladu získanej kvalifikácie s požiadavkami na výkon povolania poskytla Slovenská komora stavebných inžinierov. https://is.stuba.sk/auth/dok_server/dokumenty_cteni.pl?id=228582;on=0;dok=223659;serializace=71707478:1692220641:58014:user:2f7978e24fcfdfa8e7ef5bd663c4076f37df7bcb