accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolventi študijného programu: - Majú systematický a ucelený prehľad o metódach výskumnej práce v oblasti architektúry a urbanizmu. - Orientujú sa v aktuálnej diskusii vo vnútri odboru. - Dokážu inšpiratívne a konštruktívne komunikovať s príbuznými aj vzdialenejšími odbormi. - Registrujú celospoločenské súvislosti odboru architektúra a urbanizmus. - Dokážu identifikovať aktuálne výskumné výzvy odboru a reagovať na ne v zmysle vlastnej špecializácie. - Dokážu formulovať výskumné otázky vzťahujúce sa k odboru a jeho širšiemu spoločenskému dopadu. - Vedia určiť metódy, ktoré vedú k zodpovedaniu týchto otázok. - Výsledky svojej výskumnej práce dokážu kriticky zhodnotiť a konfrontovať s aktuálnym stavom problematiky na národnej a medzinárodnej úrovni. - Dokážu výsledky vlastného bádania jasne formulovať a prostredníctvom odborných textov vo vedeckej literatúre sprostredkovať odbornej verejnosti. - Dokážu verejne vystupovať a prezentovať výsledky svojho skúmania v medzinárodnom prostredí. - Vedia formulovať výskumný projekt, špecifikovať predmet a objekt skúmania, zhodnotiť stav poznania a naplánovať časový rámec výskumu. - Poznajú štruktúru financovania výskumu v oblasti architektúry a urbanizmu a orientuje sa v príslušných grantových schémach.

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - Majú všeobecný prehľad o aktuálnom stave poznania v odbore architektúra a urbanizmus a príbuzných odboroch. - Disponujú jedinečným úzko špecializovaným poznaním vyplývajúcim z vlastného výskumného zamerania. - Dokážu vyhodnocovať existujúce a vyvíjať nové metódy skúmania. - Získanými poznatkami cielene prispievajú k rozvoju odboru.

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - Vyznačujú sa tvorivosťou a samostatnosťou pri rozvíjaní výskumu v oblasti architektúry a urbanizmu. - Dokážu koncipovať výskumný program. - Dokážu zostaviť a viesť výskumný tím. - Osobnou integritou a zodpovednosťou garantujú etický prístup k bádaniu. - Majú schopnosť primeraným spôsobom propagovať výsledky svojej výskumnej práce. - Dokážu výsledky svojej práce aj najnovšie poznatky odboru sprostredkovať poslucháčom 1. a 2. stupňa štúdia.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventov podľa portálu Uplatnenie.sk: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=702000000&faculty=702050000&field=3507V01&year=2019 Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave / Fakulta architektúry a dizajnu Odbor: Architektúra a urbanizmus - architektúra, vysokoškolské vzdelanie III. stupeň, doktorandské štúdium Miera nezamestnanosti: 0% Muži: 38%, Ženy: 62%

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolventi doktorandského stupňa štúdia ŠP Architektúra sú spôsobilí pôsobiť: - Vo vysokoškolskej pedagogickej a výskumnej praxi (FAD STU, SvF STU, Filozofická fakulta UK, Vysoká škola výtvarných umení, Fakulta umení TUKE, Fakulta architektury ČVUT, Akademie výtvarných umění Praha), - V oblasti architektonického, staviteľského a historického výskumu v ústavoch Slovenskej akadémie vied (Ústav stavebníctva a architektúry, Historický ústav), - V oblasti ochrany pamiatok (Pamiatkový úrad SR, Krajské pamiatkové úrady), - Na pozíciách odborných pracovníkov v rezorte kultúry (Ministerstvo kultúry SR, Slovenská národná galéria), - Na pozíciách odborných pracovníkov v rezorte výstavby (Ministerstvo dopravy a výstavby), - Na odborných a riadiacich pozíciách v miestnej a štátnej správe (Stavebné úrady, útvary hlavného architekta, Metropolitný inštitút Bratislavy), - Vo výskume priamo viazanom na proces navrhovania v architektonických ateliéroch, - V redakciách vedeckých a odborných časopisov (ALFA, Architektúra a urbanizmus, ASB, Projekt,Eurostav, Arch, Atrium), - V internetových platformách (Archinfo) a v odborných vydavateľstvách.

Príklady úspešných absolventov

1. prof. Ing. arch. Dipl.-Ing. (FH) Werner Friedl, PhD. - Architekturbüro Friedl, professor Hochschule Darmstadt 2. Ing. arch. Holger Hasenritter, PhD. - Hasenritter Architekten 3. Dr. Dipl.-Ing. Björn Hashagen, PGV Architekten, Bremen 4. prof. PhDr. Marián Zervan, CSc., Department of Theory and History of Art, Academy of Fine Arts in Bratislava 5. prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD., Department of Theory and History of Art, Academy of Fine Arts in Bratislava, Department of Theory, FA BUT Brno 6. Ing.arch. Pavol Ižvolt, PhD., MSc. - Technical project coordinator of the Monuments board of the Slovak Republic Pro Monumenta II; former head of the Director of the Cultural Heritage Section of the Ministry of Culture of the Slovak republic; former vice president of ICOMOS Slovakia 7. Mgr. Peter Szalay, PhD. - Institute of History, Slovak Academy of Sciences, editor of the indexed scientific journal Architektúra & Urbanizmus 8. Mgr. art. Martin Zaiček, PhD. - architect, he is engaged in research and promotion of architectural 20th Century heritage, member of the civic association Archimera, DOCOMOMO Slovakia and the art group Opustená (re) kreácia. 9. Mgr. Daniela Zacharová, PhD. - Monuments Board of the Slovak republic, Department of preventive maintenance of monuments 10. Mgr. Peter Buday, PhD. - Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Department of History of Visual Arts / assistant professor 11. Mgr. Viera Dlháňová, PhD. - Slovak National Gallery, curator of the collection of architecture 12. Ing. arch. Marián Potočár, PhD. - Architekt, ATP architekten ingenieure, Wien

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Kladné stanovisko k súladu programu s požžiadavkami zamestnávateľov poskytli: - Historický ústav SAV - Metropolitný inštitút Bratislavy - Slovenská komora architektov