accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent má poznatky pre zvládnutie integrovaného manažmentu priestorovo - plánovacích činností, analytické, tvorivé a riadiace práce v oblasti priestorového plánovania a rozvoja obcí a regiónov vrátane smart rozvoja vidieka a miest. Ide najmä o poznatky z oblasti prírodných, technických, ekonomických a sociálnych vied potrebné pre interdisciplinárnu spoluprácu na analýze výziev, potenciálov, problémov a limitov územného a regionálneho rozvoja a pre jej koordináciu. Má vedomosti o komplexe teórií, metód a nástrojov krajinného, socioekonomického, infraštrukturálneho a územného plánovania nevyhnutných pre zabezpečovanie manažmentu priestorovo-plánovacích procesov vrátane územnoplánovacích činností, procesov obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a územného rozhodovania, koordinácie sektorálnych plánovacích činností a spolupráce špecialistov v integratívnej polohe plánovacích činností. Absolvent má poznatky a schopnosti potrebné pre identifikáciu a analýzy stavu priestorových systémov, predovšetkým systémov osídlenia, stanovovanie ich rozvojových potenciálov, spracovávanie operačných rozvojových plánov, programov a projektov, manažovanie realizácie, hodnotenie rozvojových koncepcií a výkon územného rozhodovania. Má vedomosti z legislatívy upravujúcej procesy plánovania územných subjektov, histórie priestorového rozvoja a jeho plánovania. Absolvent zabezpečuje a vedie proces participatívneho plánovania, manažmentu a implementácie rozvojových stratégií, projektov a programov, manažmentu sociálnej práce v území, negociácie pri koordinácii záujmov v území, spracovania analytických podkladov pre tvorbu rozvojových stratégií. Absolvent pracuje s dátami v prostredí informačných a komunikačných technológií, predovšetkým geografických informačných systémov, zabezpečuje technické spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a spracovanie strategicko-plánovacích dokumentov rozvoja obcí, miest a regiónov, vrátane smart rozvoja vidieka a miest, ale aj dokumentov strategického environmentálneho hodnotenia.

Zručnosti

Absolvent má poznatky pre zvládnutie integrovaného manažmentu priestorovo - plánovacích činností, analytické, tvorivé a riadiace práce v oblasti priestorového plánovania a rozvoja obcí a regiónov vrátane smart rozvoja vidieka a miest. Ide najmä o poznatky z oblasti prírodných, technických, ekonomických a sociálnych vied potrebné pre interdisciplinárnu spoluprácu na analýze výziev, potenciálov, problémov a limitov územného a regionálneho rozvoja a pre jej koordináciu. Má vedomosti o komplexe teórií, metód a nástrojov krajinného, socioekonomického, infraštrukturálneho a územného plánovania nevyhnutných pre zabezpečovanie manažmentu priestorovo-plánovacích procesov vrátane územnoplánovacích činností, procesov obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a územného rozhodovania, koordinácie sektorálnych plánovacích činností a spolupráce špecialistov v integratívnej polohe plánovacích činností. Absolvent má poznatky a schopnosti potrebné pre identifikáciu a analýzy stavu priestorových systémov, predovšetkým systémov osídlenia, stanovovanie ich rozvojových potenciálov, spracovávanie operačných rozvojových plánov, programov a projektov, manažovanie realizácie, hodnotenie rozvojových koncepcií a výkon územného rozhodovania. Má vedomosti z legislatívy upravujúcej procesy plánovania územných subjektov, histórie priestorového rozvoja a jeho plánovania. Absolvent zabezpečuje a vedie proces participatívneho plánovania, manažmentu a implementácie rozvojových stratégií, projektov a programov, manažmentu sociálnej práce v území, negociácie pri koordinácii záujmov v území, spracovania analytických podkladov pre tvorbu rozvojových stratégií. Absolvent pracuje s dátami v prostredí informačných a komunikačných technológií, predovšetkým geografických informačných systémov, zabezpečuje technické spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a spracovanie strategicko-plánovacích dokumentov rozvoja obcí, miest a regiónov, vrátane smart rozvoja vidieka a miest, ale aj dokumentov strategického environmentálneho hodnotenia.

Kompetencie

Absolvent má poznatky pre zvládnutie integrovaného manažmentu priestorovo - plánovacích činností, analytické, tvorivé a riadiace práce v oblasti priestorového plánovania a rozvoja obcí a regiónov vrátane smart rozvoja vidieka a miest. Ide najmä o poznatky z oblasti prírodných, technických, ekonomických a sociálnych vied potrebné pre interdisciplinárnu spoluprácu na analýze výziev, potenciálov, problémov a limitov územného a regionálneho rozvoja a pre jej koordináciu. Má vedomosti o komplexe teórií, metód a nástrojov krajinného, socioekonomického, infraštrukturálneho a územného plánovania nevyhnutných pre zabezpečovanie manažmentu priestorovo-plánovacích procesov vrátane územnoplánovacích činností, procesov obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a územného rozhodovania, koordinácie sektorálnych plánovacích činností a spolupráce špecialistov v integratívnej polohe plánovacích činností. Absolvent má poznatky a schopnosti potrebné pre identifikáciu a analýzy stavu priestorových systémov, predovšetkým systémov osídlenia, stanovovanie ich rozvojových potenciálov, spracovávanie operačných rozvojových plánov, programov a projektov, manažovanie realizácie, hodnotenie rozvojových koncepcií a výkon územného rozhodovania. Má vedomosti z legislatívy upravujúcej procesy plánovania územných subjektov, histórie priestorového rozvoja a jeho plánovania. Absolvent zabezpečuje a vedie proces participatívneho plánovania, manažmentu a implementácie rozvojových stratégií, projektov a programov, manažmentu sociálnej práce v území, negociácie pri koordinácii záujmov v území, spracovania analytických podkladov pre tvorbu rozvojových stratégií. Absolvent pracuje s dátami v prostredí informačných a komunikačných technológií, predovšetkým geografických informačných systémov, zabezpečuje technické spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a spracovanie strategicko-plánovacích dokumentov rozvoja obcí, miest a regiónov, vrátane smart rozvoja vidieka a miest, ale aj dokumentov strategického environmentálneho hodnotenia.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Údaje získané z portálu https://uplatnenie.sk/ o absolventoch 1. stupňa odboru Priestorové plánovanie hovoria jednoznačne o tom, že väčšina študentov pokračuje vo vzdelávaní (73% v roku 2018 a 94% v roku 2019) a zostávajúci absolventi sa zamestnali alebo pôsobia ako SZČO. Z tohto údaju je zrejmé, že medzi absolventmi 1.stupňa je 0 nezamestnaných.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Priestorový plánovač, autorizovaná osoba pre oblasť územného plánovania, osoba oprávnená pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie, pracovník stavebného úradu. Absolvent má kompetencie pôsobiť v analytickej a koordinačnej polohe priestorovo-plánovacích procesov v krajinnom, socio-ekonomickom strategickom a územnom plánovaní, pri príprave rozhodovacích procesov v priestorovom rozvoji a osobitne územnoplánovacej praxi, v štátnej správe, v regionálnej a miestnej samospráve, ale aj v súkromnom sektore pri spracovaní priestorových a lokalizačných analýz, príprave projektov a implementačnej dokumentácie vrátane projektov štrukturálnych fondov EU. Nachádza uplatnenie v polohe inventarizačných, monitorovacích a analytických prác v štátnej správe a samospráve, v projektových a plánovacích inštitúciách a firmách, v súkromnom sektore v developerských firmách, investičných a bankových inštitúciách a podobne. Jeho vzdelanie mu umožňuje byť osobou spôsobilou pre špecifické činnosti vo výstavbe v zmysle osobitných predpisov.

Príklady úspešných absolventov

Lucia Petríková, Magistrát hlavného mesta SR BratislavaSandra Lamy, nositeľka grantu Ernsta Macha, IPMA certifikačný stupeň Atilla Tóth, Ministerstvo obrany SR Milan Husár, ÚM STU, držiteľ Fulbright scholarship Jana Ilčíková - Ministerstvo dopravy a výstavby SR, národný kontakt pre ESPON

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Trenčiansky samosprávny kraj, Oddelenie regionálneho rozvoja ZUUPS Slovak Smart City Cluster BIC Bratislava s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, sekcia SRIN Nejde o regulované povolanie v zmysle nariadeni EU