accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Študijný odbor zahŕňa poznatky prírodných, technických, sociálnych a ekonomických vied potrebné pre zabezpečenie integrovaného manažmentu udržateľného priestorového rozvoja v jednote socio-kultúrnych, prírodno-ekologických, technických a ekonomických aspektov rozvoja územných socio-ekosystémov regiónov, miest a obcí, pre zosúlaďovanie záujmov rôznych aktérov a subjektov územného rozvoja a jeho nasmerovanie na sociálnu a územnú súdržnosť. Ďalej zahŕňa vedomosti a zručnosti pre zabezpečenie činností, od zhodnotenia výziev, podmienok, problémov a potenciálov rozvoja a územného kapitálu, cez formulovanie rozvojových cieľov, vypracovanie strategických a operačných plánov, koordináciu priestorovo relevantných sektorálnych plánovacích činností až po manažment realizácie integrovaných rozvojových stratégií a plánov v systéme socioekonomického, krajinného a územného plánovania, plánovania dopravnej infraštruktúry, smart rozvoja vidieka a miest a systému monitoringu a informácií o území. Osobitná pozornosť sa venuje príprave absolventov na moderovanie procesov sociálnej participácie a mediáciu konfliktov subjektov priestorového rozvoja. Absolvent má vedomosti z prírodných, technických, sociálnych a ekonomických vedných disciplín, na základe ktorých dokáže v interdisciplinárnej spolupráci analyzovať a hodnotiť stav, vlastnosti a hodnoty územných systémov z hľadiska prírodných a socio-ekonomických komplexov, vývoja, kultúry, ekonomiky, ekológie, hospodárskych a sociálnych štruktúr, estetiky krajiny, foriem využívania krajiny, identifikovať problémy a hodnotiť odolnosť alebo zraniteľnosť sociálnych ekosystémov a spracované informácie náležite interpretovať a využívať v tvorivej plánovacej činnosti, identifikovať a hodnotiť rozvojové potenciály územných systémov, spracúvať strategické i operačné programové dokumenty, navrhovať a viesť realizáciu opatrení a intervencií na podporu udržateľného rozvoja, moderovať procesy sociálnej participácie, zabezpečovať mediáciu konfliktov v procese plánovania, zabezpečovať a koordinovať komplexný územný manažment a realizáciu rozvojových projektov. Absolvent má vedomosti o rôznych plánovacích kultúrach a systémoch v Európe a vo svete, politických, právnych a inštitucionálnych kontextoch plánovacích činností. Absolvent má zručnosti z koordinačnej práce v interdisciplinárnych tímoch, zo spracovania integrovaných rozvojových stratégií, najmä územnoplánovacej a krajinnoplánovacej dokumentácie a dokumentácie strategického socio-ekonomického plánovania územných subjektov a riešenia špecifických problémov priestorového rozvoja vrátane sociálnych služieb v území.

Zručnosti

Študijný odbor zahŕňa poznatky prírodných, technických, sociálnych a ekonomických vied potrebné pre zabezpečenie integrovaného manažmentu udržateľného priestorového rozvoja v jednote socio-kultúrnych, prírodno-ekologických, technických a ekonomických aspektov rozvoja územných socio-ekosystémov regiónov, miest a obcí, pre zosúlaďovanie záujmov rôznych aktérov a subjektov územného rozvoja a jeho nasmerovanie na sociálnu a územnú súdržnosť. Ďalej zahŕňa vedomosti a zručnosti pre zabezpečenie činností, od zhodnotenia výziev, podmienok, problémov a potenciálov rozvoja a územného kapitálu, cez formulovanie rozvojových cieľov, vypracovanie strategických a operačných plánov, koordináciu priestorovo relevantných sektorálnych plánovacích činností až po manažment realizácie integrovaných rozvojových stratégií a plánov v systéme socioekonomického, krajinného a územného plánovania, plánovania dopravnej infraštruktúry, smart rozvoja vidieka a miest a systému monitoringu a informácií o území. Osobitná pozornosť sa venuje príprave absolventov na moderovanie procesov sociálnej participácie a mediáciu konfliktov subjektov priestorového rozvoja. Absolvent má vedomosti z prírodných, technických, sociálnych a ekonomických vedných disciplín, na základe ktorých dokáže v interdisciplinárnej spolupráci analyzovať a hodnotiť stav, vlastnosti a hodnoty územných systémov z hľadiska prírodných a socio-ekonomických komplexov, vývoja, kultúry, ekonomiky, ekológie, hospodárskych a sociálnych štruktúr, estetiky krajiny, foriem využívania krajiny, identifikovať problémy a hodnotiť odolnosť alebo zraniteľnosť sociálnych ekosystémov a spracované informácie náležite interpretovať a využívať v tvorivej plánovacej činnosti, identifikovať a hodnotiť rozvojové potenciály územných systémov, spracúvať strategické i operačné programové dokumenty, navrhovať a viesť realizáciu opatrení a intervencií na podporu udržateľného rozvoja, moderovať procesy sociálnej participácie, zabezpečovať mediáciu konfliktov v procese plánovania, zabezpečovať a koordinovať komplexný územný manažment a realizáciu rozvojových projektov. Absolvent má vedomosti o rôznych plánovacích kultúrach a systémoch v Európe a vo svete, politických, právnych a inštitucionálnych kontextoch plánovacích činností. Absolvent má zručnosti z koordinačnej práce v interdisciplinárnych tímoch, zo spracovania integrovaných rozvojových stratégií, najmä územnoplánovacej a krajinnoplánovacej dokumentácie a dokumentácie strategického socio-ekonomického plánovania územných subjektov a riešenia špecifických problémov priestorového rozvoja vrátane sociálnych služieb v území.

Kompetencie

Študijný odbor zahŕňa poznatky prírodných, technických, sociálnych a ekonomických vied potrebné pre zabezpečenie integrovaného manažmentu udržateľného priestorového rozvoja v jednote socio-kultúrnych, prírodno-ekologických, technických a ekonomických aspektov rozvoja územných socio-ekosystémov regiónov, miest a obcí, pre zosúlaďovanie záujmov rôznych aktérov a subjektov územného rozvoja a jeho nasmerovanie na sociálnu a územnú súdržnosť. Ďalej zahŕňa vedomosti a zručnosti pre zabezpečenie činností, od zhodnotenia výziev, podmienok, problémov a potenciálov rozvoja a územného kapitálu, cez formulovanie rozvojových cieľov, vypracovanie strategických a operačných plánov, koordináciu priestorovo relevantných sektorálnych plánovacích činností až po manažment realizácie integrovaných rozvojových stratégií a plánov v systéme socioekonomického, krajinného a územného plánovania, plánovania dopravnej infraštruktúry, smart rozvoja vidieka a miest a systému monitoringu a informácií o území. Osobitná pozornosť sa venuje príprave absolventov na moderovanie procesov sociálnej participácie a mediáciu konfliktov subjektov priestorového rozvoja. Absolvent má vedomosti z prírodných, technických, sociálnych a ekonomických vedných disciplín, na základe ktorých dokáže v interdisciplinárnej spolupráci analyzovať a hodnotiť stav, vlastnosti a hodnoty územných systémov z hľadiska prírodných a socio-ekonomických komplexov, vývoja, kultúry, ekonomiky, ekológie, hospodárskych a sociálnych štruktúr, estetiky krajiny, foriem využívania krajiny, identifikovať problémy a hodnotiť odolnosť alebo zraniteľnosť sociálnych ekosystémov a spracované informácie náležite interpretovať a využívať v tvorivej plánovacej činnosti, identifikovať a hodnotiť rozvojové potenciály územných systémov, spracúvať strategické i operačné programové dokumenty, navrhovať a viesť realizáciu opatrení a intervencií na podporu udržateľného rozvoja, moderovať procesy sociálnej participácie, zabezpečovať mediáciu konfliktov v procese plánovania, zabezpečovať a koordinovať komplexný územný manažment a realizáciu rozvojových projektov. Absolvent má vedomosti o rôznych plánovacích kultúrach a systémoch v Európe a vo svete, politických, právnych a inštitucionálnych kontextoch plánovacích činností. Absolvent má zručnosti z koordinačnej práce v interdisciplinárnych tímoch, zo spracovania integrovaných rozvojových stratégií, najmä územnoplánovacej a krajinnoplánovacej dokumentácie a dokumentácie strategického socio-ekonomického plánovania územných subjektov a riešenia špecifických problémov priestorového rozvoja vrátane sociálnych služieb v území.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Údaje získané z portálu https://uplatnenie.sk/ o absolventoch 2. stupňa odboru Priestorové plánovanie hovoria jednoznačne o tom, že väčšina študentov sa v roku 2019 zamestnalo - 78% a 17% malo prácu na dohodu a to hlavne v Bratislavskom kraji a 6% pokračovalo v štúdiu na doktorandskom stupni štúdia. Najväčšia skupina sa uplatnila v odvetviach - Odborné, vedecké a technické činnosti alebo Informácie a komunikácia. Ich priemerná hrubá mesačná mzda bola 1197€. V roku 2018 to bolo obdobné, 70% absolventov bolo zamenstnaných a 10 % SZČO, 10 % pokračovalo v štúdiu. Väčšina sa uplatnila v Bratislavskom kraji ale priemerná mzda bola vyššia. A to 1439€. Z týchto údajov je zrejmé, že medzi absolventmi 2.stupňa je 0 nezamestnaných.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent inžinierskeho štúdia má kompetencie morálne, organizačne a odborne zabezpečiť plánovaciu, projektovú, manažérsku, ako aj vedeckú činnosť a odborno-expertíznu činnosť v oblasti priestorového plánovania a tvorby životného prostredia a strategického environmentálneho hodnotenia. Absolvent má kompetencie na samostatnú tvorivú prácu a koordináciu interdisciplinárnych tímov v oblasti územného plánovania, krajinného plánovania a socio- ekonomického plánovania územných subjektov a strategického environmentálneho hodnotenia. Nachádza uplatnenie v štátnej správe a samospráve, v projektových a plánovacích inštitúciách a firmách, v súkromnom sektore v developerských firmách, investičných a bankových inštitúciách a podobne. Jeho vzdelanie mu umožňuje byť osobou spôsobilou a autorizovanou osobou pre výkon špecifických činností vo výstavbe v zmysle osobitných predpisov.

Príklady úspešných absolventov

Lucia Petríková, Ministerstvo dopravy a výstavby SR Sandra Lamy, nositeľka grantu Ernsta Macha, IPMA certifikačný stupeň Atilla Tóth, Ministerstvo obrany SR Milan Husár, ÚM STU, držiteľ Fulbright scholarship Jana Ilčíková - Ministerstvo dopravy a výstavby SR, národný kontakt pre ESPON

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Trenčiansky samosprávny kraj, Oddelenie regionálneho rozvoja ZUUPS Slovak Smart City Cluster BIC Bratislava s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, sekcia SRINNejde o regulované povolanie v zmysle nariadení EU