accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Študijný program zahŕňa poznatky prírodných, technických, sociálnych a ekonomických vied potrebné pre zabezpečenie integrovaného manažmentu udržateľného priestorového rozvoja v jednote socio-kultúrnych, prírodno-ekologických, technických a ekonomických aspektov rozvoja územných socio-ekosystémov regiónov, miest a obcí, pre zosúlaďovanie záujmov rôznych aktérov a subjektov územného rozvoja a jeho nasmerovanie na sociálnu a územnú súdržnosť. Ďalej zahŕňa vedomosti a zručnosti pre zabezpečenie činností, od zhodnotenia výziev, podmienok, problémov a potenciálov rozvoja a územného kapitálu, cez formulovanie rozvojových cieľov, vypracovanie strategických a operačných plánov, koordináciu priestorovo relevantných sektorálnych plánovacích činností až po manažment realizácie integrovaných rozvojových stratégií a plánov v systéme socioekonomického, krajinného a územného plánovania, plánovania dopravnej infraštruktúry, smart rozvoja vidieka a miest a systému monitoringu a informácií o území. Osobitná pozornosť sa venuje príprave absolventov na moderovanie procesov sociálnej participácie a mediáciu konfliktov subjektov priestorového rozvoja. Absolvent ovláda vedecké metódy inventarizácie, analýzy, hodnotenia a cieľavedomého usmerňovania procesov v sociálnych ekosystémoch krajinného priestoru vrátane priestoru sídiel z hľadiska krajinnoekologických, socio-ekonomických, historickovývojových, technických, psychosociálnych, technickoinfraštrukturálnych a iných aspektov. Je schopný využívať rôzne prístupy a metódy vedeckej práce pri skúmaní procesov priestorového vývoja, identifikovaní ich zákonov a zákonitosti, tvorivo navrhovať nové prístupy, ekonomické, technické, organizačné, právne nástroje vrátane rozvoja a manažmentu sociálnych služieb v území a metód usmerňovania priestorového rozvoja s dôrazom na zabezpečenie jeho udržateľnosti, nové postupy, metódy a nástroje využiteľné na plánovanie, projekciu a manažment priestorového rozvoja územných subjektov a krajiny ako celku.

Zručnosti

Študijný program zahŕňa poznatky prírodných, technických, sociálnych a ekonomických vied potrebné pre zabezpečenie integrovaného manažmentu udržateľného priestorového rozvoja v jednote socio-kultúrnych, prírodno-ekologických, technických a ekonomických aspektov rozvoja územných socio-ekosystémov regiónov, miest a obcí, pre zosúlaďovanie záujmov rôznych aktérov a subjektov územného rozvoja a jeho nasmerovanie na sociálnu a územnú súdržnosť. Ďalej zahŕňa vedomosti a zručnosti pre zabezpečenie činností, od zhodnotenia výziev, podmienok, problémov a potenciálov rozvoja a územného kapitálu, cez formulovanie rozvojových cieľov, vypracovanie strategických a operačných plánov, koordináciu priestorovo relevantných sektorálnych plánovacích činností až po manažment realizácie integrovaných rozvojových stratégií a plánov v systéme socioekonomického, krajinného a územného plánovania, plánovania dopravnej infraštruktúry, smart rozvoja vidieka a miest a systému monitoringu a informácií o území. Osobitná pozornosť sa venuje príprave absolventov na moderovanie procesov sociálnej participácie a mediáciu konfliktov subjektov priestorového rozvoja. Absolvent ovláda vedecké metódy inventarizácie, analýzy, hodnotenia a cieľavedomého usmerňovania procesov v sociálnych ekosystémoch krajinného priestoru vrátane priestoru sídiel z hľadiska krajinnoekologických, socio-ekonomických, historickovývojových, technických, psychosociálnych, technickoinfraštrukturálnych a iných aspektov. Je schopný využívať rôzne prístupy a metódy vedeckej práce pri skúmaní procesov priestorového vývoja, identifikovaní ich zákonov a zákonitosti, tvorivo navrhovať nové prístupy, ekonomické, technické, organizačné, právne nástroje vrátane rozvoja a manažmentu sociálnych služieb v území a metód usmerňovania priestorového rozvoja s dôrazom na zabezpečenie jeho udržateľnosti, nové postupy, metódy a nástroje využiteľné na plánovanie, projekciu a manažment priestorového rozvoja územných subjektov a krajiny ako celku.

Kompetencie

Študijný program zahŕňa poznatky prírodných, technických, sociálnych a ekonomických vied potrebné pre zabezpečenie integrovaného manažmentu udržateľného priestorového rozvoja v jednote socio-kultúrnych, prírodno-ekologických, technických a ekonomických aspektov rozvoja územných socio-ekosystémov regiónov, miest a obcí, pre zosúlaďovanie záujmov rôznych aktérov a subjektov územného rozvoja a jeho nasmerovanie na sociálnu a územnú súdržnosť. Ďalej zahŕňa vedomosti a zručnosti pre zabezpečenie činností, od zhodnotenia výziev, podmienok, problémov a potenciálov rozvoja a územného kapitálu, cez formulovanie rozvojových cieľov, vypracovanie strategických a operačných plánov, koordináciu priestorovo relevantných sektorálnych plánovacích činností až po manažment realizácie integrovaných rozvojových stratégií a plánov v systéme socioekonomického, krajinného a územného plánovania, plánovania dopravnej infraštruktúry, smart rozvoja vidieka a miest a systému monitoringu a informácií o území. Osobitná pozornosť sa venuje príprave absolventov na moderovanie procesov sociálnej participácie a mediáciu konfliktov subjektov priestorového rozvoja. Absolvent ovláda vedecké metódy inventarizácie, analýzy, hodnotenia a cieľavedomého usmerňovania procesov v sociálnych ekosystémoch krajinného priestoru vrátane priestoru sídiel z hľadiska krajinnoekologických, socio-ekonomických, historickovývojových, technických, psychosociálnych, technickoinfraštrukturálnych a iných aspektov. Je schopný využívať rôzne prístupy a metódy vedeckej práce pri skúmaní procesov priestorového vývoja, identifikovaní ich zákonov a zákonitosti, tvorivo navrhovať nové prístupy, ekonomické, technické, organizačné, právne nástroje vrátane rozvoja a manažmentu sociálnych služieb v území a metód usmerňovania priestorového rozvoja s dôrazom na zabezpečenie jeho udržateľnosti, nové postupy, metódy a nástroje využiteľné na plánovanie, projekciu a manažment priestorového rozvoja územných subjektov a krajiny ako celku.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Údaje získané z portálu https://uplatnenie.sk/ o absolventoch 3. stupňa odboru Priestorové plánovanie hovoria jednoznačne o tom, že väčšina študentov sa v roku 2019 zamestnalo – 83 % a 17 % ako SZČO a to hlavne v Bratislavskom kraji.Najväčšia skupina sa uplatnila v odvetví - Odborné, vedecké a technické činnosti. Ich priemerná hrubá mesačná mzda bola 3224€. Z týchto údajov je zrejmé, že medzi absolventmi 3.stupňa je 0 nezamestnaných.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent doktorandského stupňa štúdia je kompetentný realizovať a viesť interdisciplinárny výskum sociálnych ekosystémov regiónov, miest a obcí v spolupráci s hraničnými a participujúcimi odbormi, najmä s architektúrou a urbanizmom, urbánnou ekológiou, sociálnou ekológiou a ekonómiou, regionálnym a urbánnym manažmentom a marketingom. Nachádza uplatnenie v akademickej sfére ako vedecko-výskumný pracovník, pedagóg na vysokej škole, v analyticko-strategických jednotkách vo sfére verejnej správy napr. ako štátny radca a expert ministerstiev, ako aj v súkromnej developerskej sfére ako vedúci pracovník pre priestorový rozvoj, investičných inštitúciách a firmách ako samostatný projektant a autorizovaný projektant a pod.

Príklady úspešných absolventov

Miroslav Beňák, držiteľ ceny ICOMOS, držiteľ ocenenia prezidentky SR Ľubomír Jamečný, regionálny expert MIRRI SR, cena EC za výskumný projekt, ocenenie projektu ako best practice OSN Vladimír Ondrejička, regionálny expert MIRRI SR, cena EC za výskumný projekt, ocenenie projektu ako best practice OSN

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Trenčiansky samosprávny kraj, Oddelenie regionálneho rozvoja ZUUPS Slovak Smart City Cluster BIC Bratislava s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, sekcia SRIN Nejde o regulované povolanie v zmysle nariadení EU