accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Priestorové, technické a materiálne zabezpečenie študijného programu

Šudijný program sa realizuje v priestoroch STU a to v priestoroch učební v komplexe Vazovova – Mýtna v Bratislave ale aj laboratórií fakúlt zabezpečujúcich parciálne predmety. V tomto komplexe sú dispozícii komplexne vybavené výučbové priestory v rozsahu cca. 500 m2 a priestory pre ateliérovú tvorbu v rozsahu cca 250 m2. Priestory sú renovované, komfortné, vybavené reprodukčnou a počítačovou technikou a pôsobia motivačne. Pre potreby študijného programu slúži laboratórium GIS metód vybavené najmodernejšou technikou a softvérom s podporou projektu ESF a rozvojového projektu SPECTRA Centra excelencie EU a ďalšie laboratóriá popísané nižšie. • Laboratórium GIS metód Potrebám výskumnej činnosti centra excelencie SPECTRA, ale aj potrebám špecializovanej výučby slúži High tech GIS laboratórium vybavené 24 výkonnými PC so softwerom na GIS aplikácie a AutoCad, vlastným serverom, veľkoplošným scannerom. Prístrojové vybavenie dopĺňajú špecializované pracovné stoly so stoličkami pre každé pracovné miesto a nevyhnutné dataprojektory pre skupinové prezentácie. • Laboratórium ekonomického modelovania UM STU, Laboratórium je vybavené výpočtovou technikou a softwérom pre ekonomické modelovanie ako výskumné a pedagogické pracovisko umožňujúce aplikáciu moderných metód matematického modelovania. • SPECTRA Centre of Excellence EU Stredoeurópske výskumné a vzdelávacie centrum v oblasti priestorového plánovania, je spoločným pracoviskom popredných inštitúcií v oblasti výskumu priestorového rozvoja a plánovania ARL Hannover, IUG Grenoble, University of Newcastle upon Tyne, STU Bratislava. Sformovalo sa cez projekt francúzsko – nemecko – anglicko - slovenskou kooperácou v oblasti urbanizmu a územného plánovanie s cieľom vytvoriť na báze originálnych vkladov vlastného výskumu v podmienkach SR teóriu a systémovú metodológiu nového študijného odboru priestorové plánovanie. Školiace pracovisko splnilo požiadavky EK , stalo sa centrom excelentnosti EU. SPECTRA CE EU pri STU sa skladá zo Smart City Centre – Centrum sídelnej infraštruktúry vedomostne založenej spoločnosti, Urban Safety Centre – Centra urbánnej bezpečnosti, Centre for Strategic planning – Centra strategického plánovania, SPECTRA CE China – spoločné pravisko pre smart eko city v Shanghai . (bližsie vid www.spectra-perseus.org ). • SPECTRA Centre of Excellence EU a SPECTRA+ CENTRUM pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky, Centrum excelencie pri STU Toto pracovisko integruje špičkové pracoviská BSK (STU, UK, SAV) a zahraničné pracoviská s vysokokvalitnými vedeckými výstupmi v problematike priestorového rozvoja. Zameriava sa na rozšírenie komplexnosti poskytovaného know-how a zlepšenie jeho transferu do praxe riadenia sídelného rozvoja a na zvýšenie efektívnosti investícií do vedeckej infraštruktúry. Cieľom STU je zvyšovanie kvality pedagogickej a vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti aj formou budovania unikátnych pracovísk – ako komplexných celkov pre určitú odbornú oblasť. Popri existujúcich laboratóriách a Centre excelencie (Stredoeurópske školiace centrum v oblasti priestorového plánovania SPECTRA) sa postupne rozvíjajú ďalšie unikátne pracoviská. Univerzitnosť študijného programu priestorové plánovanie umožňuje využitie synergických efektov unikátnych pracovísk STU. CESTA Centrum excelencie SAV je spoločným pracoviskom SAV a UM STU lokalizovaným na Prognostickom ústave SAV • TP – Living Lab – laboratórium pre testovanie, monitorovanie a hodnotenie datových systémov pre ďalší vývoj a pomoc užívateľom pri používaní webovej služby dátového a servisného strediska GIS pre širšie okolie Szigetközu a Žitného ostrova. zriadené v spolupráci s Inštitútom priestorového plánovania (IPP), West-Pannon Nonprofit Ltd. a Lechner Knowledge Center z Maďarska v rámci projektu INTERREG. Cieľom laboratória je vytvoriť aj podmienky pre zlepšenie zručností a vedomostí subjektov priestorového plánovania, komunikáciu a dostupnosť informácií online a koordináciu priestorového plánovania a harmonizáciu rozhodovania medzi regiónmi, ktoré navzájom úzko súvisia, ale delí ich hranica.

Informačné zabezpečenie a literatúra

Knižnica STU poskytujúca služby všetkým študentom STU, je celouniverzitným, vedecko-informačným, bibliografickým a poradenským centrom. Poskytuje knižnično-informačné služby najmä učiteľom, vedeckým pracovníkom, doktorandom a študentom, uchováva a bibliograficky registruje kvalifikačné práce, zúčastňuje sa na tvorbe a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc zložiek univerzity. Knižničný fond so zameraním na problematiku priestorového rozvoja a priestorového plánovania je obsahovo orientovaný v náväznosti na vzdelávaciu a vedecko-výskumnú činnosť garantujúceho pracoviska, najmä na odbornú literatúru zo zahraničia. Knižničný fond je rozdelený na prezenčné štúdium a absenčné výpožičky. Pre používateľov knižnice sú k dispozícii študovne, v ktorých sa uchovávajú najžiadanejšie a najnovšie publikácie, študijná literatúra a všetky odoberané periodiká, či už zviazané alebo voľné po bežný rok. V študovniach sú pre používateľov sprístupnené počítače, ktoré sú napojené na internet. V študovniach je zavedený systém voľného prístupu ku knižničnému fondu. Absenčné výpožičky sú zamerané najviac na požičiavanie skrípt a učebníc študentmi. Celý knižničný fond je okrem klasických katalogizačných záznamov /predmetový, menný/ spracovaný i vo vlastnej databáze, ktorú si môžu používatelia prezerať na internetovej stránke. Každoročné doplňovanie knižničného fondu sa realizuje z finančných prostriedkov vyčlenených z dotácií STU, vlastnej edičnej činnosti STU a jej zložiek, sponzorských darov ako i z realizovaných medzinárodných projektov. S prihliadnutím na bohatý knižný trh, či už domáci alebo zahraničný, je doplňovanie fondu napriek tomu nepostačujúce (vysoké cenové relácie literatúry a nedostatok financií). Tento problém sa rieši zakupovaním literatúry z prostriedkov výskumných projektov.

Podmienky dištančného a kombinovaného štúdia

Študijný program sa realizuje dominantne prezenčnou formou. Len špecifické aktivity využívajúce vstup špičkových expertov z partnerských škôl a inštitúcií sa realizujú v štandardnej situácii vzdelávania v online priestore. Tieto špecifické aktivity sú uvedené v informačných listoch jednotlivých predmetov. Prechod z prezenčnej metódy na dištančnú a podmienky STU ustanovuje Študijný poriadok STU: https://www.stuba.sk/sk/studenti/legislativa/stipendijny-poriadok-stu.html?page_id=4566, . CVT – návody na e-learning: https://www.stuba.sk/navody/online/index.php e-learning: https://www.stuba.sk/sk/studenti/e-learning.html?page_id=2711 Dištančné vzdelávanie sa realizuje v potrebnej miere využívajúc dostupné platformy ako Google GSuite, MS Teams, Webex či AIS.

Partneri pri vzdelávaní

Všetky zadávané témy pre doktorandské štúdium sú zadávané vo väzbe na aktuálne riešené výskumné projekty školiaceho pracoviska, ktoré odzrkadľujú aktuálny dopyt spoločenskej praxe. Ide v zásade o medzinárodné projekty, ktoré sú riešenie v spolupráci zahraničných a domácich partnerov reprezentujúcich tak akademickú sféru ako aj spoločenskú prax, realizujú v úzkej spolupráci so samosprávami a ďalšími sociálno-ekonomickými partnermi regionálneho rozvoja. To je predpokladom pre úzky kontakt doktoranda s európskym a svetovým výskumným prostredím a praxou. Okrem toho vstup praxe do výchovy je realizovaný prostredníctvom praxe a exkurzií, ktorých obsah je definovaný v informačných listoch. Osobitná pozornosť sa venuje vstupu zahraničných partnerov z popredných škôl plánovania, členov Asociácie európskych škôl plánovania priamo do výučby formou spoločných zadaní doktorandských prác, formou online intervencií a pobytov pedagógov a mobilitami študentov v rámci aktivít ERASMUS+, ale aj zo zámoria prostredníctvom ERASMUS+ ICM ako aj v rámci CEEPUS siete Urban Innovations, ktorej koordinátorom je UM STU. Posilneniu kontaktov študentov s praxou a zahraničnými špičkovými pracoviskami prispievajú aj bilaterálne dohody o spolupráci, medzinárodné vzdelávacie a výskumné projekty, existencia spoločných pracovísk (so SAV, SPECTRA CE China, Living lab Shanghai, TP LAB).

 

Poradenské a podporné služby

Študijné oddelenie

Je miestom prvého kontaktu pre uchádzača o štúdium a študenta. Poskytuje podporné a poradenské služby v rámci prijímacieho konania a vo všetkých oblastiach súvisiacich so štúdiom, najmä pri zápise, tvorbe študijného plánu, pri plnení študijných povinností, uznávaní predmetov, zmene študijného programu, prerušení štúdia, školnom, sociálnej starostlivosti, štipendiách, ubytovaní. Tiež pomôže pri organizovaní domácej stáže, alebo mobility.

Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov STU

Metodicky usmerňuje a koordinuje poradenské služby pre uchádzačov o štúdium a študentov v oblasti vzdelávania a sociálnej starostlivosti na STU. Riadi odvolacie konania voči rozhodnutiam fakultných orgánov. Poskytuje služby v oblasti vydávania a verifikácie dokladov o absolvovaní štúdia, vydávania duplikátov dokladov o štúdiu, uznávania dokladov o vzdelávaní pre uchádzačov o štúdium, rozhodovanie o priznaní štipendií, odpustení školného a podpore študentských organizácií na STU.

Poradenské centrum STU

V spolupráci s fakultným koordinátorom poskytuje poradenské služby v efektívnom učení sa, pre študentov so špecifickými potrebami, v rozvoji kariéry, v sociálnom poradenstve a poradenstve v oblasti duševného zdravia.

InQb Univerzitný technologický inkubátor

Pomáha študentom a absolventom STU rozvíjať ich podnikateľský nápad v inkubačných programoch START a UP.

Útvar medzinárodných vzťahov

V spolupráci s fakultnými koordinátormi koordinuje a organizuje medzinárodné mobility a stáže študentov STU a zabezpečujem súvisiace vzdelávanie. 

Ubytovanie a stravovanie

STU poskytuje ubytovanie študentom STU v siedmich študentských domovoch - ŠD Mladá garda, ŠD Jura Hronca, ŠD Nikosa Belojanisa, ŠD Akademik, ŠD Dobrovičova a ŠD Mladosť, ŠD Miloša Uhra v Trnave.

Postup podávania žiadostí a pravidlá prideľovania ubytovania študentom STU v Bratislave.

Raňajkovať, obedovať aj večerať je možné v jedálňach študentských domovov STU. Počas dňa sú k dispozícii jedálne aj bufety priamo v mieste výučby alebo na okolitých fakultách. Preukaz študenta funguje vo všetkých stravovacích prevádzkach STU. Stravovací systém STU.

Mimo študijné aktivity

Študentské organizácie STU

STU pravidelne podporuje činnosť neziskových organizácií a združení študentov STU.

Šport

Študenti STU majú k dispozícii telocvične, posilňovne, lezeckú stenu, 3 plavárne, viacúčelové ihriská ako aj ďalšie športoviská v priestoroch fakúlt a študentských domovov.

Centrum akademického športu STU

Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK

 Pri STU pôsobí vysokoškolský umelecký súbor STU s tromi samostatnými zložkami