accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - má široké všeobecné praktické a metodologické vedomosti z chemických vied s orientáciou na pochody prebiehajúce v živých systémoch najmä cicavcov, ktoré slúžia ako základ pre výskum a prax v biochémii a biotechnológii, - má široké všeobecné a praktické vedomosti z biologických vied (mikrobiológia, imunológia, fyziológia, bunková a molekulárna biológia) s orientáciou na pochopenie etiológie najmä infekčných, kardiovaskulárnych a nádorových ochorení, - chápe metabolizmus živočíšnych buniek, vo vzťahu k ich diferenciácii na jednotlivé špecializované tkanivové bunky, - rozumie základným procesom signalizácie na úrovni bunky ako aj pri vzájomnej medzibunkovej komunikácii, - chápe vzájomnú prepojenosť základných rovnováh biologických procesov na úrovni buniek a ich dopad na správnu funkciu tkanív, orgánov, orgánových systémov a celého organizmu, - orientuje sa v kauzálnych vzťahoch medzi zmeneným priebehom biologických procesov a následným rozvojom patologických stavov ústiacich do rozvinutia ochorení, - má teoretické a poznatky o moderných metódach analýzy štruktúry a dynamiky priebehu biologických procesov na bunkovej, tkanivovej, orgánovej a systémovej úrovni, ktoré mu umožňujú spolupracovať pri návrhu a rozvoji diagnostických postupov v humánnej a veterinárnej medicíne, - rozumie podstate moderných metód prípravy špecifických biologicky-aktívnych bio(makro)molekúl (vrátane rekombinantných technológii, technológii prípravy a využitia protilátok, oligonukleotidov atď.)

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - vie tvorivo používať metodológiu práce v chemických a biologických laboratóriách, pozná mieru rizika pri práci so škodlivými chemikáliami, patogénnymi mikroorganizmami, biologickými vzorkami a to aj v prípade GMO, - dokáže kriticky odlíšiť relevantné informácie od zavádzajúcich pri posudzovaní podstaty problémov biologickej podmienenosti rozvoja humánnych a veterinárnych ochorení, - chápe princípy moderných diagnostických postupov pre identifikáciu zmien v priebehu dejov, ktoré by mohli viesť rozvoju ochorení v humánnej a veterinárnej medicíne, - pozná účinky širokého spektra biologicky aktívnych látok na organizmy cicavcov, vrátane človeka, - ovláda prácu s vedeckými databázami, vie z nich kreatívne vyberať potrebné informácie, ktoré vie synteticky spájať do návrhu pracovných hypotéz a navrhovať postupy ich overovania, - má schopnosť spracovať úplnú rešerš vedeckých poznatkov na danú tému v oblasti lekárskej biochémie, mikrobiológie a molekulárnej medicíny, - vie navrhovať laboratórne postupy pre analýzu vzoriek od ľudí a zvierat pri charakterizácii ich zdravotného stavu, ovláda spôsoby vyhodnotenia získaných výsledkov a je schopný ich interpretovať.

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - je samostatný pri definovaní a riešení problematiky v biochemických analýzach pre humánnu a veterinárnu medicínu, - je schopný pracovať samostatne aj v tíme, - je schopný ďalšieho samovzdelávania pre potreby riešenia problémov v oblasti biochémie a biomedicíny, - dokáže aplikovať princípy biochemických analýz pre optimalizácie metód v konkrétnych prípadoch v danom laboratóriu, - je schopný interpretovať získané laboratórne údaje v rámci pochopenia príčin zmeneného zdravotného stavu ľudí a zvierat, - je schopný verbálne a písomne komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku, - rozumie základom etických noriem pri práci so vzorkami od ľudských jedincov.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Študijný program Biochémia a biomedicínske technológie pripravuje absolventov, ktorí majú možnosť pokračovať v ďalšom štúdiu tretieho stupňa alebo sa zamestnať na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Študenti so záujmom o doktorandské štúdium sa hlásia na našu fakultu, alebo študujú na iných vysokých školách doma a v zahraničí na fakultách zameraných na prírodné, medicínske alebo poľnohospodárske vedy. Často realizujú ďalšie štúdium na externých vzdelávacích inštitúciách najčastejšie Slovenskej akadémie vied. Študijný program Biochémia a biomedicínske technológie je zameraný na prípravu odborníkov so znalosťami o priebehu chemických a fyzikálnych procesoch v živých jednobunkových a viacbunkových organizmov. Dôraz sa kladie na otázky súvisiace s humánnou a čiastočne aj veterinárnou medicínou. Absolvent programu disponuje interdisciplinárnymi vedomosťami v oblasti chemických vied orientovaných na biológiu. V rámci štúdia je študentovi vštepovaný inžiniersky pohlaď na problematiku, kde spolu s základnými všeobecnými vedomosťami získava aj predstavu o možnosti využívať poznatky na ich aplikáciu v praxi: biotechnologickej výrobe preparátov pre humánnu a veterinárnu medicínu, laboratórnej diagnostike v humánnej a veterinárnej medicíne, alebo pre farmaceutické aplikácie. Vďaka širokospektrálnym prírodovedným znalostiam a technickým pohľadom sa vie uplatniť v rôznych oblastiach v chemickom, biotechnologickom, farmaceutickom, potravinárskom priemysle alebo v diagnostických laboratóriách pre analýzu biologických vzoriek na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. V týchto smeroch je schopný pracovať samostatne alebo v kolektíve pri riešení úloh vyplývajúcich z povahy jeho zamestnania. Je schopný efektívneho samo vzdelávania, ktoré mu umožňuje efektívne si zvyšovať kvalifikáciu, vďaka čomu sa môže uplatniť aj v pozíciách vedúcich tímov, a v pozíciách stredného a vysokého manažmentu. V tomto ohľade významným partnerom FCHPT, ktorý pravidelne, zvyčajne dvakrát ročne poskytuje spätnú väzbu zo strany zamestnávateľov, je Priemyselná rada FCHPT (https://www.fchpt.stuba.sk/sk/fakulta/priemyselna-rada.html?page_id=3070 ) a jej jednotliví členovia zastupujúci najvýznamnejších priemyselných partnerov z oblasti chemického a potravinárskeho priemyslu. Za oblasť uvedeného študijného programu sú to JUDr. Silvia Karásiková, personálna riaditeľka, Duslo a.s., Šaľa, Ing. Martin Dzivák, výrobný riaditeľ, Zeocem a.s., Bystré, doc. Ing. Dr. Peter Vrábel, výrobno-technický riaditeľ, Rona, a.s., Lednické Rovne, Ing. Dávid Šariský, Manager of Dept. technology and innovations, Chemosvit Folie a.s., Svit, Ing. Ľudevít Paulíny, generálny riaditeľ, Aluprint s.r.o., Vrútky, Ing. Jozef Šesták, CSc., konateľ, Výskumný ústav textilnej chémie - Chemitex s.r.o., Žilina. Za oblasť chemického inžinierstva a technológií sú to Ing. Vladimir Krajči , výrobný riaditeľ, Mondi SCP a.s., Ružomberok, Alžbeta Grácová, riaditeľka útvaru ľudské zdroje, Slovnaft a.s., Ing. Peter, Plekanec, výkonný viceprezident, Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, Trenčín. Za oblasť potravinárskych technológií a biotechnológií sú to Ing. Ján Durec, PhD., riaditeľ výskumu a vývoja, Mc Carter a.s., Bratislava, Ing. Dušan Janíček, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy, Slovenské cukrovary s.r.o., Sereď, Ing. Peter Novoroľník, výrobný riaditeľ, RAJO a.s., Bratislava, Klaudia Sokolová, HR Manager, Mecom Group s.r.o., Ing. Miroslav Havlík, riaditeľ, Evonik Fermas s.r.o., Slovenská Ľupča, Ing. Martin Minárik, riaditeľ, Axxence Slovakia s.r.o., Ing. Marian Lesanský, riaditeľ, PreVaK, s.r.o., Stará Turá. Za oblasť biochemického a farmaceutického priemyslu sú to RNDr. Richard Hercek, Head of API Plant, Saneca Pharmaceuticals a.s., Hlohovec a Ing. Branislav Brežný, generálny riaditeľ, Výskumný ústav chemických technológií a.s., Bratislava. Zo strany zamestnávateľov je vyzdvihovaná kvalitná príprava v oblasti laboratórnych zručností, schopnosť absolventov vedieť postaviť sa rôznorodým technickým problémom a nájsť vhodné riešenia, schopnosť pracovať samostatne, ale aj tímovo. Takéto ako aj ďalšie pozície sú obsadené absolventmi napríklad v spoločnostiach Saneca Pharmaceuticals a.s.; IMUNA PHARM, Inc; Biotika a.s., alebo v laboratóriách komplexnej medicínskej diagnostiky Medirex, a.s; Synlab Slovakia s. r. o. Absolventi programu nachádzajú uplatnenie aj v pozíciách výskumne-vývojových pracovníkov na vedeckovýskumných organizáciách Slovenskej akadémie vied, rezortov alebo neštátnych organizácií.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Biochémia a biomedicínske technológie: - je pripravený na štúdium v 3. stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Fyzika, Chémia a Biológia v programoch orientovaných na biovedy skúmajúce deje v organizmoch cicavcov, - sa uplatní ako (podľa Sústavy povolaní na https://www.sustavapovolani.sk/): Biochemik – v medicínskych a farmaceutických odboroch; Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej mikrobiológii, v hematológii, klinickej mikrobiológii, alebo imunológii; Chemický špecialista vo výskume a vývoji ako vedecko—výskumný pracovník v výskumných inštitúciách; Chemický špecialista technológ v firmách zaoberajúcich sa farmaceutickou alebo biotechnologickou výrobou.

Príklady úspešných absolventov

Študijný program bol prvý krát akreditovaný po ostatnej komplexnej akreditácii, takže je zatiaľ krátka doba na dosiahnutie takýchto, údajov viacerí študenti absolvovali alebo pokračujú v PhD. štúdiu.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Náš študijný program je akreditovaný len krátku dobu ako uvádzame v bode 3b od ostatnej komplexnej akreditácie, napriek tomu mamé pozitívne referencie od zamestnávateľov, ktorí mimoriadne pozitívne hodnotia pripravenosť našich študentov pre prax. Zamestnávateľmi je kladne hodnotená schopnosť absolventov študijného programu kreatívne aplikovať teoretické znalosti na riešenie konkrétnych technických problémov a výziev v oblasti biotechnologických a farmaceutických výrob alebo v laboratóriách pre analýzu biologických vzoriek. Výhodou absolventa je orientovanie sa v oblasti aktuálneho legislatívneho rámca, týkajúceho sa biotechnologického alebo farmaceutického priemyslu alebo v otázkach etiky práce s biologickými vzorkami od človeka a flexibilne reagovať na aktuálne požiadavky trhu. Zamestnávatelia tiež oceňujú znalosti v oblasti biochémie, molekulárnej biológie, mikrobiológie humánnej normálnej a patologickej fyziológie čím absolvent môže kladne prispieť nielen k riešeniu aktuálnych zadaní u zamestnávateľa , ale aj poradenstvu v základných otázkach aplikácie liekov, alebo vyhľadávania vhodných diagnostických markerov pre predikciu závažnosti ochorení. Taktiež je zo strany zamestnávateľov vyzdvihované, že študijný program Biochémia a biomedicínske technológie akcentuje zaradenie predmetov projektového typu, či už individuálnych alebo skupinových, čím ich pripravuje na prácu v kolektíve. Kladom je tiež zaradenie predmetov, v ktorých absolventi nadobúdajú mäkké zručnosti, predovšetkým v oblasti efektívnej komunikácie a prezentácie svojich ideí, riešení a výsledkov.