accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu vie: a. definovať - bezpečnostné a prevádzkové predpisy, postupy zabezpečovania ochrany zdravia pri práci, - technické normy a návrh spoľahlivosti konštrukčných celkov; b. charakterizovať - technickú dokumentáciu v strojárskej výrobe, - základy tuhých a poddajných telies - zásady konštruovania, - dokumentáciu definujúcu technické hodnotenie konštrukcií; c. vymedziť - výber meracích metód, meracích postupov, konkrétnych meradiel a meracích systémov na zamýšľaný účel použitia, - vhodnosť spôsobu vyhodnotenia meraní v mechanike; d. opísať - technológie strojárskej výroby so zameraním na spracovanie kovových a nekovových materiálov, - zásady konštruovania strojov a zariadení, - meracie metódy a postupy vrátane vyhodnotenia nameraných údajov, - metódy optimalizácie z hľadiska pevnostného, - postupy a prostriedky na skúšanie strojárskych výrobkov; e. uplatňovať všeobecné vedomosti z - prírodovedného základu študijného odboru strojárstvo, - navrhovania, konštruovania a výroby strojov a strojných zariadení, - numerických metód pri riešení problémov v strojárstve.

Zručnosti

Absolvent študijného programu dokáže: a. vypracovať podklady - na optimalizáciu častí strojov a zariadení z hľadiska statického, kinematického, dynamického a pevnostného aspektu, - na spracovanie pracovných postupov a inštrukcií; b. vypracovať správy a dokumentáciu - súvisiacu s návrhom, výpočtom a optimalizáciou konštrukcií, strojných častí z hľadiska mechanického a mechatronického; c. stanoviť - metódy riešenia konštrukčných celkov z hľadiska mechaniky podľa požiadaviek zákazníka; d. zvoliť - vhodné postupy pre pevnostnú analýzu jednoduchých strojov a konštrukcií, - vhodný statický, kinematický a dynamický model mechanických sústav, - vhodné materiálové vlastnosti (lineárne a nelineárne) pre návrh strojov a konštrukcií; e. zosumarizovať a vyhodnocovať - prevádzkové zaťaženia pre konštrukčné výpočty, - kritické miesta konštrukcií a strojov a prijímať opatrenia, - účinnosť nápravných opatrení; f. vypracovať - požadovanú technickú dokumentáciu s konštrukčných výpočtov, - experimentálne merania v mechanike, - potrebné CAD modeli a numerickú analýzu pre jednoduché stroje a konštrukcie; g. merať - predpísané parametre pre materiálové modeli v mechanike, - legislatívne stanovené materiálové parametre pre technické výpočty; h. aplikovať - zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany a hygieny práce a ochrany životného prostredia, - matematické operácie potrebné pre mechanické a mechatronické systémy, - numerické metódy riešenia problémov v strojárstve.

Kompetencie

Absolvent študijného programu má: a. schopnosť samostatne riešiť odborné úlohy a koordinovať čiastkové činnosti - pri zabezpečovaní kvality strojárskej výroby, - pri tvorbe, implementácii a udržiavaní systémov v mechanike a mechatronike, - pri navrhovaní, realizovaní a vyhodnocovaní meraní a skúšok v mechanike, - pri implementácii vzorových postupov, príkladov, prípadových a odborných štúdií a iných podporných materiálov na riešenie konkrétnych úloh, - komunikovať s ľuďmi, - vykonať konštrukčný výpočet, - vytvoriť technickú dokumentáciu, - používať CAD systémy; b. schopnosť prezentovať vlastné názory a riešenia - argumentovať použité metódy pri konštrukčných výpočtoch; c. schopnosť efektívne pracovať v tíme, spolupracovať a motivovať ľudí - pri zabezpečovaní kvality strojárskej výroby, - pri inovatívnom a tvorivom myslení; d. schopnosť analyticky a prakticky myslieť a kreatívne pristupovať pri riešení nových a neštandardných situácií - pri výbere vhodných postupov, metód, riešení a prostriedkov zabezpečenia kvality, - pri tvorbe pracovných postupov a inštrukcií na neštandardné časti strojov a mechanizmov z hľadiska mechaniky a mechatroniky; e. schopnosť samostatne pracovať, organizovať a plánovať si prácu - pri analyzovaní a riešení problémov, - pri tvorbe a implementácii, pracovných postupov a inštrukcií, - pri realizácií úloh merania a skúšania v mechanike; f. schopnosť odporučiť a obhájiť vlastný názor a vlastné rozhodnutie pri riešení problému - aplikácie všeobecných zásad systému manažérstva kvality na konkrétnu situáciu v danej organizácii, - z riešenia problémov mechaniky a mechatroniky s konštrukčným návrhom a prevádzkou jednoduchých strojov a zariadení, - zabezpečenia kvality vykonávaných meraní a skúšok.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Súčasťou pracovných náplní absolventov je riadenie širokého spektram úloh: - inštalácia, montáž a úprava výrobných zariadení, - zlepšovanie výrobných procesov, - konštruovanie a navrhovanie mechanických dielov, - riadenie dodávateľov materiálu, - 3D tlač, - tvorba technickej dokumentácie, - optimalizácia, nastavovanie a testovanie strojných zariadení a výrobných liniek, - servis zariadení, - iné činnosti súvisiace s uvedením zariadení do prevádzky.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Aplikovaná mechanika a mechatronika v študijnom odbore Strojárstvo je pripravený na štúdium na treťom stupni vysokoškolského štúdia, najmä v nadväzujúcich študijných programoch Aplikovaná mechanika, ktorý sa na Strojníckej fakulte STU v Bratislave poskytujú v študijnom odbore Strojárstvo. Ak sa absolvent inžinierskeho študijného programu rozhodne odísť do praxe, uplatnia sa ako aplikačný inžinier a vedúci pracovníci vývojových tímov stredných a veľkých firiem, konštruktéri, výpočtári a vývojári aplikačných softvérov, ... BMW group, Audi AG, Volkswagen AG, SPP a.s., Airbus company, Bosch GmbH, Magna Steyr Graz, Škoda Mladá Boleslav, Knott s.r.o., Datalan s.r.o.,… Príklady kvalifikačných štandardov, ktoré spĺňajú absolventi inžinierskeho študijného programu Aplikovaná mechanika a mechatronika, uvádza Národná sústava kvalifikácií, https://www.kvalifikacie.sk/kartoteka-kariet-kvalifikacii#/.

Príklady úspešných absolventov

Ako uvádza predchádzajúci bod, 75% absolventov inžinierskeho študijného programu Aplikovaná mechanika a mechatronika, ktorí absolvovali štúdium v akademickom roku 2019/2020, si našli uplatnenie v odbore vo firmách BMW group, Audi AG, Volkswagen AG, SPP a.s., Airbus company, Bosch GmbH, Magna Steyr Graz, Škoda Mladá Boleslav, Knott s.r.o., Datalan s.r.o.,…

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Vzhľadom k tomu, že inžiniersky stupeň štúdia ešte stále má medzi slovenskými zamestnávateľmi požadovanú tradíciu a akceptovateľnosť, nami oslovení zamestnávatelia potvrdil explicitne kvalitu inžinierskeho študijného programu Aplikovaná mechanika a mechatronika. Títo zamestnávatelia prijímajú do svojich organizácií a podnikov najmä absolventov inžinierskeho štúdia, na niektoré pozície absolventov doktorandského štúdia a adekvátne sa aj vyjadrili pri hodnotení absolventov týchto študijných programov - referencie.