accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Priestorové, technické a materiálne zabezpečenie študijného programu

Strojnícka fakulta STU má k dispozícii prednáškové miestnosti a učebne s dostatočnou kapacitou miest a plôch na zabezpečenie pedagogického procesu v požadovanej kvalite. Sú vybavené modernou didaktickou technikou vhodnou na prednášky a rôzne formy cvičení (výpočtové cvičenia, špeciálne semináre, laboratórne, konštrukčné a projektové, dielenské a pod.) so zabudovanou inštaláciou pre IKT, wifi a audiovizuálne zariadenia. Učebne fakulty sú disponované v troch budovách – v hlavnej budove fakulty na Námestí slobody, v pavilóne laboratórií na Námestí slobody a v komplexe budov Vazovova ulica - Mýtna ulica. Väčšina prednáškových miestností a učební určených pre pedagogický proces sa nachádza v päťpodlažnej budove Strojníckej fakulty STU na Námestí slobody. Aula Aurela Stodolu má celkovú plochu 1.044 m2, využiteľný priestor pre výučbu má 670 m2. V aule vybavenej klimatizáciou je 800 miest na sedenie stupňovite usporiadaných a je vybavená modernou IKT technikou. Menšími prednáškovými miestnosťami sú 4 vysunuté posluchárne, každá s výmerou 137 m2. V týchto posluchárňach je 150 stupňovite usporiadaných miest na sedenie. K štandardnému technickému vybaveniu pre účely pedagogického procesu patrí zabudovaný dataprojektor, spätný projektor a možnosť pripojenia na bezdrôtovú počítačovú sieť (wifi), ktorá je voľne dostupná aj v celej budove na Námestí slobody. Štandardnými učebňami sú miestnosti situované na 4 podlažiach, v ktorých je 15 až 40 miest na sedenie. Sú vybavené väčšinou spätným projektorom s možnosťou zatemnenia. Celkový počet cvičební je 42 a ich výmera je spolu 2 705,5 m2. Pôdorysná plocha jednotlivých miestností sa pohybuje od 33,5 m2 do 103,5 m2. Chodby na všetkých podlažiach a priľahlé učebne boli od poslednej akreditácie rekonštruované. V komplexe budov na Vazovovej a Mýtnej ulici je pre pedagogický proces SjF STU určená prednášková miestnosť s výmerou 573 m2 so stupňovite usporiadanými sedadlami. Vlastná prednášková miestnosť má 443 m2 a priľahlé miestnosti určené na prípravu majú výmeru 130 m2. V týchto budovách sa nachádza tiež 12 štandardných učební s celkovou výmerou 690 m2, v každej s počtom miest na sedenie 20 až 30. V bakalárskom, inžinierskom, ale aj v doktorandskom štúdiu sa využíva aj 9 špecializovaných učební, ktoré sú v správe Výpočtového a informačného strediska SjF STU a sú vybavené výpočtovou technikou zodpovedajúcou nárokom odborného obsahu predmetov všetkých troch stupňov štúdia. Vo všetkých učebniach sa pracuje s operačným systémom Windows 10. Názov a označenie: Učebňa 157/3 - 157/4 Vybavenie: a. Učebňa 157/3 - 12 ks pracovných staníc s procesorom pentium 3.2 GHz a 4GB RAM; 19” LCD monitory Asus b. Učebňa 157/4 - 10 ks pracovných staníc s procesorom pentium 3.2 GHz a 4GB RAM; 5 ks 17” LCD monitorov Benq; 5 ks 17” monitorov Samsung Softvérové vybavenie: Catia V5R20, Ansys 18.2, Mathematica 7, Dev-C++, Statgraphics Centurion, Minitab 16 Využitie v predmetoch: Programovanie, Matematika I, Matematika II, Informatika, Databázové systémy, Štatistická analýza, Štatistika, Výpočtové metódy pre technikov, Projektový manažment Názov a označenie: Učebňa 130 Vybavenie: 10 ks pracovných staníc s dvojjadrovým procesorom 3 GHz a 4GB RAM; 22“ LCD monitory SAMSUNG; dataprojektor Acer Softvérové vybavenie: Catia V5R20, Ansys 2019 R2, Matlab R2018a, Adams 2018, Mathematica 7, Dev-C++, Statgraphics Centurion, Minitab 16 Využitie v predmetoch: Počítačové konštruovanie, CAD metódy, Vybrané state z dynamiky strojov, Teória mechanizmov, Analýza a syntéza viazaných priestorových sústav, Softvérové systémy II, Výpočtové metódy odboru, Počítačová simulácia mechanizmov, Diplomový projekt, semestrálny projekt, Aplikovaný softvér, Vibračná technika, Analýza a syntéza mechanizmov Názov a označenie: Učebňa 131 Vybavenie: 10 ks pracovných staníc s dvojjadrovým procesorom 3.2 GHz a 4GB RAM; 22“ LCD monitory SAMSUNG; dataprojektor Acer Softvérové vybavenie: Catia V5R20, Ansys 2019 R2, Matlab R2018a, Adams 2018, Mathematica 7, Dev-C++, Statgraphics Centurion, Minitab 16 Využitie v predmetoch: Počítačové konštruovanie I, Modelovanie procesov, Matematika AM I, úlohy MKP, Semestrálny projekt, Metodika konštruovania stavebných strojov Názov a označenie: Učebňa 128 Vybavenie: 10 ks pracovných staníc 3.3GHz s 8GB RAM; 24” monitory PHILIPS Softvérové vybavenie: Catia V5R20, Ansys 18.2, Matlab R2018a, Mathematica 7, Dev-C++, Statgraphics Centurion, Minitab 16 Využitie v predmetoch: Počítačové konštruovanie II, MKP v dynamike strojov, Metóda konečných prvkov, Výpočtové metódy odboru, Softvérové systémy I a II, Nelineárne úlohy poddajnosti telesa, ANSYS, CATIA v.5 Názov a označenie: Učebňa 216 (Online multimediálna učebňa) Vybavenie: 1 ks PC s procesorom Intel-i5 3 GHz, 8 GB RAM, 256 SSD s pripojením na tri prezentačné monitory, z toho jeden 65“ monitor SAMSUNG s dotykovým displejom, v spojení na online software je vhodný na distančnú výuku, je napojený aj na dataprojektor; je inštalované vysokokvalitné audio zariadenie – stropné všesmerové mikrofóny a otočná 4K kamera Názov a označenie: Učebňa 321 Vybavenie: 11 ks počítačov s dvojjadrovým procesorom 3 GHz a 4GB RAM; vstup a ovládanie pracovnej stanice je zabezpečené pomocou optickej myši a klávesnice; 22“ LCD monitory SAMSUNG; dataprojektor Benq. Softvérové vybavenie: Catia V5R20, Ansys 18.2, Matlab R2018a, KISSsoft 2019 Predmety: CAD programy, CATIA v.5, ANSYS, MATLAB Názov a označenie: Učebňa 350 Vybavenie: 12 ks PC s dvojjadrovým procesorom 3 GHz a 4GB RAM; 24“ LCD monitory SAMSUNG; dataprojektor Benq Softvérové vybavenie: Catia V5R20, Ansys 18.2, Matlab R2018a, Adams 2018 Využitie v predmetoch: Počítačové konštruovanie, Semestrálny projekt, Diplomový projekt, 3D modelovanie a 3D analýza strojových konštrukcií. Tvorba optimalizačných modelov a zostavovanie cieľových funkcií pre viacparametrickú optimalizáciu reálnych úloh. Konštrukčné práce s využitím systému CATIA v.5 Názov učebne: Študovňa Strojníckej fakulty STU Vybavenie: 12 ks PC na prístup do siete Internetu Fakulta má okrem uvedených priestorov k dispozícii miestnosti na konanie seminárov a workshopov so špeciálnym audiovizuálnym vybavením – dataprojektor, ozvučenie, video projekcia, a priestory určené na oddych študentov, ktoré boli zrekonštruované podľa návrhov študentov a s podporou partnerov z priemyselnej praxe. Pre prácu na internete slúži aj 5 kusov tzv. PC kioskov umiestnených vo vestibule fakulty. Popri celofakultných učebniach sú na jednotlivých ústavoch zriadené špecializované počítačové učebne, ktoré sú v správe ústavov. Ústavy ich budujú prevažne z vlastných finančných zdrojov a slúžia na podporu výučby špecializovaných predmetov jednotlivých študijných programov. Poskytujú vyšší štandard a vybavenie miestností modernými IKT, unikátnymi zariadeniami a softwarmi, ktoré sú výsledkom dlhoročného vývoja pracovníkov SjF a spolupráce s firmami, ktoré sa na budovaní špičkových učební podieľajú nielen materiálne, dodávkami hardvéru a softvéru, ale aj školením pracovníkov SjF alebo priamou pedagogickou činnosťou. Laboratóriá pre vzdelávaciu a vedecko-výskumnú činnosť sa nachádzajú v priestoroch budov fakulty na uliciach Mýtna – Vazovova, v Pavilóne laboratórií a v hlavnej budove SjF na Námestí Slobody. Pavilón laboratórií je centrom špecializovaných laboratórií fakulty, kde sú sústredené náročné technologické a skúšobné zariadenia ústavov veľkosti pilot-plant pre výučbu aj výskum. V Pavilóne sú aj miestnosti určené pre špeciálne seminárne a laboratórne cvičenia s počtom študentov od 5 do 20. Nachádza sa tam 5 učební s celkovou výmerou 382 m2. Výmera jednotlivých miestností sa pohybuje od 36 do 102 m2 .V súčasnosti Pavilón prechádza čiastočnou revitalizáciou, po skončení ktorej zrekonštruované priestory poskytnú technické zázemie pre pedagogickú a vedeckú činnosť na najvyššej úrovni. V komplexe budov Strojníckej fakulty na Námestí slobody sa nachádza aj telocvičňa s priľahlými miestnosťami s výmerou 870 m2, posilňovňa s výmerou 65 m2 a pohybové štúdio s výmerou 50 m2. Súčasťou týchto športovísk je aj bežecká dráha v dĺžke 62 m. Študenti využívajú uvedené športoviská nielen na povinnú a voliteľnú TVaŠ, ale aj v rámci záujmových športových aktivít študentov. Na uvedených športoviskách sa realizuje futsal, volejbal, basketbal, bedminton, stolný tenis, fresbee, florbal, kondičné posilňovanie, tance, indoorbike a rôzne formy fitness programov.

Informačné zabezpečenie a literatúra

Servisné a konzultačné služby pre študentov a zamestnancov Strojníckej fakulty STU v Bratislave v oblasti technického zabezpečenia prevádzky fakultnej siete a informačného systému, výpožičnej, publikačnej a rešeršnej činnosti poskytuje Výpočtové a informačné stredisko, ktorého súčasťou je aj knižnica SjF STU. Knižnica SjF STU predstavuje jeden zo základných zdrojov poskytovania informácií pre technické vzdelávanie a výskumnú činnosť doktorandov, pedagogických a vedeckých pracovníkov fakulty. Vytvára predpoklady pre adresné a cielené fungovanie a poskytovanie informačných potrieb so zameraním na budovanie knižných fondov a poskytovanie vedeckých informácií zo svetových databáz v súlade s profilom vzdelávacieho a výskumného procesu Strojníckej fakulty. Knižnica a informačné stredisko, okrem požičiavania študijnej literatúry (Výpožičné oddelenie knižnice SjF STU), sprístupňuje pre študentov, pedagógov a výskumných pracovníkov fakulty tituly domácich a zahraničných odborných časopisov a poskytuje on-line prístup k normám STN cez službu „STN-online“ (Služba ""STN-online""). Nachádza sa tam základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky, používatelia majú k nim voľný prístup. Študijná literatúra je dopĺňaná aj materiálmi prístupnými prostredníctvom internetu v rámci e-learningu a elektronickými materiálmi prístupnými prostredníctvom AIS. Knižnica sa podieľa na informatickej výchove študentov individuálnymi školeniami o práci s databázami a o správnom citovaní informačných zdrojov. Súčasťou knižnice je študovňa, ktorá má 50 miest na sedenie a ponúka prezenčné výpožičné služby pre skriptá, knihy, denníky, časopisy, možnosť práce na 6 PC s nainštalovanými softvérmi AUTOCAD, CATIA, ECLIPSE, MATLAB, MECHANICAL APDL(ANSYS), MATHEMATICA 7. Pre študentov a zamestnancov SjF je k dispozícii portál Virtuálna knižnica STU, ktorý sústreďuje prístupy k elektronickým informačným zdrojom a vytvára priestor pre support aktivít podporujúcich vzdelávanie a výskum na STU. Na základe IP, aj cez vzdialený prístup, majú študenti prístup k rôznym svetovým databázam - CLARIVATE Analytics – Web of Science, Current Content Connect, SCIENCE DIRECT, SCOPUS, IEEE Xplore, SPRINGER, WILLEY, KNOVEL, IOP SCIENCE, APS (physics), GALE a pod. Budovanie a prístup k informačným technológiám je komplexný zabezpečované z úrovne univerzity. Študenti aj pedagógovia majú bezplatný prístup k softwarom bežne používaným Office 362 Education, vysoko špecializovaným, ako sú ANSYS, MATLAB & Simulink, LabView, software pre vysoko výkonné počítanie (HPC), alebo podporujúcim on-line výuku Google Suite, MS Team.

Podmienky dištančného a kombinovaného štúdia

Dištančné vzdelávanie v akademickom roku 2019/2020 a 2020/2021 sa riadilo Študijným poriadkom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (vnútorný predpis 4/2013) čl. 50a, ktorý stanovuje, že čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová situácia“) možno vzdelávacie činnosti uskutočňované prezenčnou metódou uskutočňovať dištančnou metódou podľa čl. 3 bod 4. Pretože krízová situácia v týchto obdobiach trvala alebo končila v čase skúškového obdobia, podľa čl. 15 tohto študijného poriadku mohli byť na základe rozhodnutia vedenia STU a dekana fakulty skúšky vykonané prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie sa riadili vnútornými príkazmi rektora STU Príkaz rektora č. 1/2020-PR, Príkazom rektora č. 7/2020-PR a Príkazom rektora č. 2/2021-PR. Štátne záverečné skúšky na SjF STU sa v uvedenom období už uskutočnili prezenčnou metódou. Pri realizácii pedagogického procesu formou dištančnej výučby bolo zabezpečovanie pedagogického procesu v súlade s harmonogramom výučby a dodržiavanie schváleného rozvrhu vyučujúcimi sledované náhodnými hospitáciami prostredníctvom povinného zasielania pozvánok na prednášky a cvičenia prodekanovi pre pedagogiku a dekanovi fakulty. Dištančná metóda vzdelávania na SjF STU bola vykonávaná rôznymi prostriedkami informačných a komunikačných technológií. Voľba prostredia pre dištančné vzdelávanie bola ponechaná na rozhodnutie pedagóga, resp. na vzájomnej dohode pedagóga a študentov. Základnou metódou, ktorá je štandardne využívaná aj pri prezenčnej forme, bol e-learning cez akademický systém AIS alebo moodle, v ktorých sú už vypracované celé vzdelávacie moduly (https://www.stuba.sk/sk/studenti/e-learning.html?page_id=2711). K problematika e-learningu v prostredí nástrojov AIS bola spracovaná publikácia autoriek zo SjF „Kováčová M., Záhonová V. - E-LEARNING NA STU, Ako na to“, ktorú majú pedagógovia k dispozícii v elektronickej podobe na dokumentovom servere v systéme AIS. Ďalšie odporúčané spôsoby pre online komunikáciu so študentami na diaľku, ktoré zahŕňajú interaktívne prvky ako zdieľanie obrazovky a možnosti videokonferencie a sú k dispozícii pre všetky fakulty a pracoviská v rámci STU, sú služby Google Meet v G-Suite, MS Teams a Webex, návody ku ktorým majú pedagógovia a študenti k dispozícii na stránke STU videokonferencie. Prístup k službám Google Meet v G-Suite, MS Teams a Webex je realizovaný prostredníctvom univerzitného účtu. Na potreby zabezpečenia kvality a dostupnosti výučby v spoločných prierezových predmetoch, najmä základného štúdia na I. stupni, bola vybudovaná a uvedená do užívania moderná on-line multimediálna učebňa (Učebňa 216) vybavená PC s pripojením na tri prezentačné monitory, z toho jeden 65“ monitor SAMSUNG s dotykovým displejom, ktorý v spojení na online software je vhodný na distančnú výučbu, a je napojený aj na dataprojektor. V učebni je inštalované vysokokvalitné audio zariadenie – stropné všesmerové mikrofóny a otočná 4K kamera. Technickú podporu pre dištančné vzdelávanie poskytuje ústavom fakultné Výpočtové a informačné stredisko.

Partneri pri vzdelávaní

Spolupráca s externým prostredím pri zabezpečovaní vzdelávacích činností prebieha vo všeobecnosti najmä štyrmi formami: a. prezentovanie vybraných tém na prednáškach alebo praktických cvičeniach oslovenými odborníkmi z praxe, b. riešenie konkrétnych zadaní a vzorových štúdií z praxe na praktických cvičeniach z predmetov, c. návšteva externých pracovísk s výkladom o vybraných odborných témach, súvisiacich so zameraním študijného programu, d. spolupráca pri riešení konkrétnych tém z praxe v predmete Bakalárska práca. Spolupráca na témach študentských prác: Knott, s.r.o, Schaeffler, s.r.o., SPP-distribácia, a.s., TEN_Slovakia, s.r.o., Nafta,a.s. Pozvané prednášky: Regionální techologický inšitút, Plzeň, ČR, Knorr-Bremse, Gmbh (Nemecko) Spolupráca pri zabezpečovaní exkurzií: Knott, s.r.o., Evektor, s.r.o., SPP, a.s., Nafta, a.s. Poskytovanie softvérov na výučbu: SVS-FEM (Ansys), NI (Labview), Hexgon-MSC (Adams), Hummusoft (Matlab)

 

Poradenské a podporné služby

Študijné oddelenie

Je miestom prvého kontaktu pre uchádzača o štúdium a študenta. Poskytuje podporné a poradenské služby v rámci prijímacieho konania a vo všetkých oblastiach súvisiacich so štúdiom, najmä pri zápise, tvorbe študijného plánu, pri plnení študijných povinností, uznávaní predmetov, zmene študijného programu, prerušení štúdia, školnom, sociálnej starostlivosti, štipendiách, ubytovaní. Tiež pomôže pri organizovaní domácej stáže, alebo mobility.

Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov STU

Metodicky usmerňuje a koordinuje poradenské služby pre uchádzačov o štúdium a študentov v oblasti vzdelávania a sociálnej starostlivosti na STU. Riadi odvolacie konania voči rozhodnutiam fakultných orgánov. Poskytuje služby v oblasti vydávania a verifikácie dokladov o absolvovaní štúdia, vydávania duplikátov dokladov o štúdiu, uznávania dokladov o vzdelávaní pre uchádzačov o štúdium, rozhodovanie o priznaní štipendií, odpustení školného a podpore študentských organizácií na STU.

Poradenské centrum STU

V spolupráci s fakultným koordinátorom poskytuje poradenské služby v efektívnom učení sa, pre študentov so špecifickými potrebami, v rozvoji kariéry, v sociálnom poradenstve a poradenstve v oblasti duševného zdravia.

InQb Univerzitný technologický inkubátor

Pomáha študentom a absolventom STU rozvíjať ich podnikateľský nápad v inkubačných programoch START a UP.

Útvar medzinárodných vzťahov

V spolupráci s fakultnými koordinátormi koordinuje a organizuje medzinárodné mobility a stáže študentov STU a zabezpečujem súvisiace vzdelávanie. 

Ubytovanie a stravovanie

STU poskytuje ubytovanie študentom STU v siedmich študentských domovoch - ŠD Mladá garda, ŠD Jura Hronca, ŠD Nikosa Belojanisa, ŠD Akademik, ŠD Dobrovičova a ŠD Mladosť, ŠD Miloša Uhra v Trnave.

Postup podávania žiadostí a pravidlá prideľovania ubytovania študentom STU v Bratislave.

Raňajkovať, obedovať aj večerať je možné v jedálňach študentských domovov STU. Počas dňa sú k dispozícii jedálne aj bufety priamo v mieste výučby alebo na okolitých fakultách. Preukaz študenta funguje vo všetkých stravovacích prevádzkach STU. Stravovací systém STU.

Mimo študijné aktivity

Študentské organizácie STU

STU pravidelne podporuje činnosť neziskových organizácií a združení študentov STU.

Šport

Študenti STU majú k dispozícii telocvične, posilňovne, lezeckú stenu, 3 plavárne, viacúčelové ihriská ako aj ďalšie športoviská v priestoroch fakúlt a študentských domovov.

Centrum akademického športu STU

Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK

 Pri STU pôsobí vysokoškolský umelecký súbor STU s tromi samostatnými zložkami