accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu má: - systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí v špecializovanej oblasti Dopravné stroje a zariadenia, vrátane poznania a porozumenia vzťahov k iným častiam odboru - hlboké poznanie teórií, sofistikovaných metód a postupov vedy a výskumu na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám, - veľmi dobrý prehľad o strojárskej výrobe a jej riadení, - formulovať požiadavky na hodnotenie kvality a skúšobníctva v dopravnej technike a mobilných pracovných strojoch a plnenia legislatívnych požiadaviek kladených na výrobky študijného zamerania, - poznatky o spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie, - poznatky o moderných informačno-komunikačných technológiách tak, že ich vie široko uplatňovať vo svojej odbornej činnosti, - rozvinuté manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie a dokáže ho aplikovať pri výkone povolania, - odborné vedomosti z predmetov podporujúcich výskumno-vývojové činnosti a metódy odboru, - vedomosti zo špeciálnych štatistických metódy na spracovanie dát a odhad technických parametrov, - poznatky z pokročilých metód ekonomiky a manažmentu podnikov, - hlboké a prierezové vedomosti v špecializovanej oblasti technickej angličtiny v odbore. Absolvent vie s ohľadom na svoje odborné zameranie na úrovni doktorandského štúdia analyticky myslieť a kriticky prehodnocovať súčasný stav vedy a techniky, - samostatne tvorivo hľadať a nachádzať riešenia odborných problémov vedy a priemyselnej praxe, - formulovať vedecké metódy výskumu a vývoja, tvorby dopravných strojov a zariadení, skúmania a riešenia zložitých úloh, vyžadujúcich invenčný sofistikovaný prístup, - definovať spôsoby analýzy zložitých logistických systémov v riadení materiálových tokov, - vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov vo vednej oblasti z odboru dopravnej a manipulačnej techniky, rozvíja vedecké metódy odboru, - definovať zásady vedeckej práce, väzby výskum – vývoj – výroba – použitie - recyklácia, vedecké formulovanie problému, právne a environmentálne aspekty nových produktov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentáciu výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínosu pre prax - sa uplatniť prostredníctvom medzinárodných mobilít v odbore v celosvetovom meradle, - analyzovať odborné poznatky z oblasti najnovších metód hodnotenia kvality, skúšobníctva v dopravnej technike a plnenia najnovších legislatívnych požiadaviek kladených na produkty študijného zamerania, - využívať poznatky z úzko špecializovaných teoretických a odborných predmetov na podporu vedeckej práce dáva absolventovi variabilnosť uplatnenia v oblasti výskumu a vývoja.

Zručnosti

Absolvent študijného programu vie: - samostatne plánovať metódy a postupy výskumných a vývojových úloh, spracovať dáta a publikovať ich v odborných časopisoch a na konferenciách, - na vysokej úrovni využívať vo svojej práci špecifické programové balíky, - spracovať výsledky svojej práce formou technických správ a prezentácií, tieto efektívne komunikovať a využívať pri získavaní projektov, - pri riešení technického problému kombinovať najnovšie vedecké poznatky z oblasti odboru Strojárstvo s cieľom získať riešenia s významnou pridanou hodnotou. Absolvent má: - široko rozvinuté manažérske, ekonomické, spoločenské, morálne a ekologické povedomie, - poznatky na získanie a spracovanie potrebných podkladov na vypracovanie návrhov, postupov, odporúčaní, technických predpisov a noriem v súlade s etickými a právnymi požiadavkami, - schopnosti na okamžitý nástup na pracovné miesto vo výskume a vývoji v oblasti dopravnej a manipulačnej techniky a konštruovania doma i v zahraničí, - schopnosti uplatniť sa v procese zaobstarávania projektov, organizovaní tímovej práce výskumno-vývojových pracovísk, v organizovaní spolupráce s univerzitami a vedecko vývojovými pracoviskami, získavať a využívať informácie z literárnych a konferenčných podkladov a tieto aj vytvárať, - manažérske, ekonomické, spoločenské, morálne a ekologické povedomie a dokáže vypracovať podklady, správy a dokumentáciu v súlade s profesionálnym, etickým a právnym rámcom platným v odbore strojárstvo.

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - je samostatný pri riešení výskumných a vývojových úloh, projektov a koordinovaní činností a riešiteľských tímov, - prostredníctvom absolvovania skupiny teoretických a odborných predmetov získal variabilnosť uplatnenia v praxi, najmä v podnikoch so zameraním na výskumno-vývojovú činnosť v odbore dopravnej techniky a pracovných strojov, alebo vyššiu úroveň riadenia prevádzky dopravnej techniky, skúšobníctva, servisnej a poradenskej činnosti, - je schopný samostatne a kreatívne riešiť najzložitejšie projekty, s ohľadom na svoje odborné zameranie, dokáže analyticky myslieť, prezentovať vlastné názory a riešenia výskumno vývojových úloh a aplikovať najnovšie vedecké poznatky z odboru, - je pripravený viesť pracovný tím, spolupracovať s ďalšími odbornými pracoviskami, motivovať pracovníkov a niesť zodpovednosť za výsledky tímovej činnosti, - je pripravený zapojiť sa do výskumu a vývoja najpokrokovejších technologických systémov v odbore dopravných strojov a zariadení. - vie plánovať svoje ďalšie vzdelávanie, organizovať si prácu a samostatne získavať najnovšie poznatky odboru, - vie stanoviť časový plán riešenia projektu s cieľom optimalizovať nákladovú zložku a časový plán riešenia s tým, že aplikuje moderné prístupy k plánovaniu pracovného času aj s ohľadom na iných členov pracovného kolektívu, - vie identifikovať, kvantifikovať a zhodnotiť dopady navrhovaných technických riešení na sociálnu oblasť a oblasť životného prostredia, - vie vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská a technické riešenia pred odbornou komunitou na rôznych úrovniach pôsobenia.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventa je zamerané v súlade s potrebami praxe na vedecké skúmanie súvislostí v odbore dopravných strojov a zariadení. Využíva získané teoretické a odborné poznatky z výskumnej praxe v oblasti vymedzenej študijným programom, na vedecký výskum s cieľom prinášať vlastné riešenia problémov, na rozvoj vedeckých metód pre konkrétne problémy praxe v reťazci výskum – vývoj – výroba – použitie - recyklácia, pričom akceptuje etické a spoločenské princípy a právne a environmentálne aspekty. Absolvent individuálnym prístupom školiteľa rozvíja svoju osobnosť tak, že je preukázateľne žiadaný na pracoviskách vedy a výskumu, ako aj v širšej odbornej praxi. Spolupráca pracovísk fakulty s podnikmi a vývojovými pracoviskami umožní v zadaniach riešených projektov a záverečnej práce využiť doktoranda na riešenie reálnych problémov a projektov. Absolventi doktorandského stupňa štúdia sa uplatnia hlavne vo vývojových a výskumných podnikoch pri tvorbe nových metód, princípov, postupov, pracovných technológií a nových výrobkov, alebo ich inovácií. Absolvent sa tiež uplatní pri organizovaní spolupráce s univerzitami, získavaní podkladov, analýze a účelnom využívaní informácií z literárnych a konferenčných podkladov. Svojou systémovou prácou a svojimi vedomosťami a zručnosťami prispeje k účelnému využívaniu zdrojov, minimalizácii energetickej náročnosti priemyselných dopravných technológií a zariadení a ich environmentálnej bezpečnosti.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent sa uplatní (podľa Sústavy povolaní na sustavapovolani.sk, Oblasť: Strojárstvo, vrátane výroby motorových vozidiel) v rôznych pracovných pozíciách v oblasti strojárstva, Manažér v oblasti výskumu a vývoja, Výskumno-vývojový pracovník v odbore, Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe, Strojársky špecialista vývoja-konštruktér, projektant, Hlavný konštruktér v strojárstve, Vedúci konštruktér v strojárstve, Strojársky špecialista v oblasti kvality, Procesný špecialista v strojárskej výrobe, Strojársky špecialista automatizácie, Špecialista technológ v automobilovej výrobe, Špecialista technológ v strojárskej výrobe, Manažér výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe. Absolvent je pripravený zapojiť sa výskumu a vývoja najpokrokovejších technologických systémov v odbore dopravných strojov a zariadení. Príklady kvalifikačných štandardov, ktoré spĺňajú absolventi doktorandského študijného programu Dopravné stroje a zariadenia v strojárstve uvádza Národná sústava kvalifikácií, https://kvalifikacie.sk/kartotéka-kariet-kvalifikácii/

Príklady úspešných absolventov

Za obdobie predchádzajúcej akreditácie možno pre informáciu uviesť nasledovných úspešných absolventov študijného programu: Ing. Rastislav Majtán, PhD.- Téma DiP:Metódaoptimalizáciemodulárnehoriešeniateleskopickéhomanipulátora, Uplatnenie: hlavný konštruktér priemyselných čistiarní odpadových vôd, Ferrmont, a.s., Bratislava Ing. Juraj Ondruška, PhD.,Téma DiP: Ohraničenie platformy optimalizácioumodulovmobilnýchpracovnýchstrojov, Uplatnenie: samostatný výskumný pracovník, SjF STU v Bratislave Ing. Michal Moťovský, PhD., Téma DiP: Optimalizáciadynamickýchvlastnostímobilnýchpracovnýchstrojov s ohľadomnapohonnéjednotky. Uplatnenie:hlavný vývojový konštruktér, BransonUltrasonic, a.s., Nové Mesto nad Váhom Ing. Michal Forrai, PhD.,Téma DiP: Vytvoreniegeneratívnehomodelu pre vývojmobilnéhopracovnéhostroja v systéme PDM, Uplatnenie: hlavný dizajnér nástrojov, Martinrea Slovakia, s. r. o., Svätý Jur Ing. Milan Kertész, PhD.,Téma DiP:Akumuláciaenergiemobilnýchpracovnýchstrojov, Uplatnenie: systémový vývojový inžinier, Schaeffler, a. s., Kysucké Nové Mesto Ing. Michal Šlauka, PhD., Téma DiP: Vytvoreniemodelu pre generatívnynávrhmodulovkonštrukciemobilnéhostroja v systéme PDM, Uplatnenie: samostatný výskumný pracovník, SjF STU v Bratislave V ostatnom akademickom roku obhájili dizertačné práce s uvedením uplatnenia v praxi nasledovní absolventi: Ing. Štefan Dunaj., Téma DiP: Generatívny návrh modulov mobilných pracovných strojov s aplikáciou materiálov a technológií zohľadňujúcich trvalo udržateľný rozvoj Uplatnenie: výrobný riaditeľ firmy INNOVUS s. r. o. Ing. Adam Vincze, PhD., Téma DiP: Rozšírenie modulárneho postupu konštruovania mobilných pracovných strojov zohľadnením modulov hybridného pohonu Uplatnenie: samostatne pracujúci vývojový pracovník firmy TN FÓRUM, s r.o.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií ako uvádza : https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=702000000&faculty=702020000&field=2302V00&year=2019 nie je možné zobraziť požadované údaje. Informáciu možno získať len z úspešného zaradenia absolventov u zamestnávateľov, uvedené v bode 3b