accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu vie: a. kvalifikovane definovať - energetickú kapacitu rôznych zdrojov energie a možnosti ich efektívnej premeny a využitia, - bezpečnostné a ekologické riziká pri transformácií a využití rôznych foriem energie, - metódy a postupy nakladania s odpadmi vznikajúcimi pri premenách energie, - požiadavky na zostavovanie numerických a fyzických modelov; b. analyzovať - fyzikálne a technické problémy prenosu energie na vedeckej úrovni, - existujúce a navrhovať alternatívne konštrukčné riešenia a úpravy energetických strojov a zariadení, - vhodnosť použitia konkrétnej technológie premeny rôznych zdrojov energie , - konštrukčnú a prevádzkovú dokumentáciu energetických a hydraulických systémov, vrátane ich komponentov a podsystémov, - energetické parametre energetických strojov a systémov na základe technických informácií; c. vykonávať - numerické výpočty , CFD simulácie vrátane zostavovania matematických a simulačných modelov na úrovni zodpovedajúcej zložitosti riešeného problému, - experimentálny výskum na fyzických modeloch, - výpočty systémov na distribúciu a efektívne využívanie tepelnej a hydraulickej energie, vrátane návrhu technických parametrov zariadení, - manažérske a marketingové činnosti potrebné pri tvorbe a uplatnení technológií vo výrobe a v komunikácii so zákazníkom; d. vypracovať postup - aplikácie technológie výroby a transformácie rôznych typov energií, - aplikácie technológie využívania alternatívnych zdrojov energie, - aplikácie technológie strojárskej výroby so zameraním na spracovanie kovových a nekovových materiálov, - realizácie navrhnutej konštrukcie energetických strojov a zariadení, - realizácie experimentálnej činnosti pri modelovom výskume, - testovania energetických parametrov systémov a ich komponentov s cieľom overiť garantované hodnoty; e. abstrahovať a formulovať - zásadné výsledky výskumu realizovaného v teoretickej oblasti, vrátane výsledkov numerických a CFD simulácií, - zásadné výsledky experimentálneho výskumu realizovaného na fyzických modeloch, vrátane preprocesingu a postprocesingu experimentálnych dát; f. uplatňovať všeobecné vedomosti z - prírodovedného základu študijného odboru strojárstvo, hlavne z termomechaniky a mechaniky tekutín, - navrhovania, konštruovania a výroby strojov a strojných zariadení, - vlastností konštrukčných materiálov a technológie ich spracovania, - bezpečnej a efektívnej prevádzky energetických a hydraulických strojov a zariadení, - právnych súvislostí získavania, distribúcie a využitia jednotlivých foriem energie.

Zručnosti

Absolvent študijného programu vie a. vyhotoviť (s využitím počítačových programov) - digitálne modely určené na numerické a CFD simulácie skúmaných vedeckých problémov mechaniky tekutín a termomechaniky, - technickú dokumentáciu navrhnutej konštrukcie energetických strojov a zariadení, vrátane návrhu fyzických modelov skúmaných zariadení, - dokumentáciu vyskúmanej konštrukčnej úpravy energetických strojov, - dokumentáciu projekčných úprav systémov distribúcie energie; b. vypracovať zmeny postupov zabezpečenia bezpečnej a efektívnej prevádzky energetických strojov a zariadení na základe výsledkov teoretického a experimentálneho výskumu, - postupy merania výkonových parametrov energetických zariadení, vrátane voľby vhodných metód a technických prostriedkov merania; c. realizovať - výskumné a prevádzkové meranie výkonových parametrov energetických zariadení, - spracovanie a vyhodnotenie meraných dát; d. vyhotoviť - požadované dokumenty z výsledkami experimentálneho výskumu a prevádzkového merania parametrov energetických systémov, - certifikáty, posudky a protokoly o výsledkoch experimentálneho výskumu a prevádzkového merania energetických zariadení, - prezentáciu výsledkov teoretického a experimentálneho výskumu na požadovanej úrovni, vrátane prezentácie na konferenciách a publikovania v časopisoch; e. implementovať - zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany a hygieny práce a ochrany životného prostredia, - všeobecné postupy pri získavaní, distribúcii a využití jednotlivých foriem energie, - prípadové štúdie pri získavaní tepelnej a hydraulickej energie z obnoviteľných a nekonvenčných zdrojov energie; f. získavať - a analyzovať informácie o nových technológiách premeny energie, distribúcie a jej vyžitia, - a analyzovať informácie o nových metódach, prostriedkoch a postupoch použiteľných pri výskume energetických strojov a zariadení, - technické dáta a podklady o moderných konštrukčných metódach, - informácie o progresívnych materiáloch a ich aplikácii v konštrukcii energetických systémov.

Kompetencie

Absolvent študijného programu má schopnosť: a. samostatne riešiť úlohy pri výskume a vývoji v oblasti energetických strojov a zariadení, koordinovať činnosti pri výskume a vývoji v oblasti energetických strojov a zariadení, koordinovať činnosti pri výrobe, distribúcii a využití tepelnej a hydraulickej energie, b. prezentovať vlastné názory a riešenia na základe realizovaného výskumu, - formulovať vlastné názory a riešenia pri získavaní tepelnej energie z rôznych obnoviteľných zdrojov, - vlastné názory a riešenia pri získavaní tepelnej a hydraulickej energie z nekonvenčných zdrojov energie; c. efektívne pracovať v tíme, spolupracovať a motivovať ľudí pri prácach výskumu a vývoja, - viesť tím, resp. pracovať v tíme pri zabezpečovaní bezpečnej a efektívnej prevádzky energetických zariadení, d. analyzovať a formulovať závery k technologickým návrhom výroby energií ich distribúcie a spotreby; e. transformovať teoretické návrhy do konkrétnych technických riešení; f. schopnosť navrhovať softvérové riešenia problémov na úrovni vedeckých výstupov.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Základom pre úspešné uplatnenie absolventov doktorandského štúdia v praxi je štruktúra a kvalita vzdelávacieho procesu charakterizovaná vysokým podielom projektových prác vedeckého charakteru, experimentálneho výskumu a prezentácie dosiahnutých výsledkov. Uplatnenie absolventov doktorandského štúdia je v súčasnosti veľmi vysoké, pričom absolventi zastávajú funkcie vo výskumno-vývojových oddeleniach domácich, zahraničných a nadnárodných firiem. Uplatniteľnosť študentov ŠP Energetické stroje a zariadenia ponúkanom na SjF STU v Bratislave je možné overiť aj z verejne dostupných zdrojov, napríklad na webovej stránke uplatnenie.sk. Výstupy analytickej stránky za posledné roky nie je však možné získať, pretože absolventov inžinierskeho stupňa štúdia je nízky počet a dáta preto nemožno spracovať s relevantným výsledkom.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Energetické stroje a zariadenia v študijnom odbore Strojárstvo má vedomosti, skúsenosti s vedeckou a publikačnou prácou, ako aj pedagogická prax umožňujúce absolventom doktorandského štúdia uplatniť sa vo výskumno-vývojovej základni strojárstva, v priemyselnej praxi, alebo pokračovať vo vedecko-pedagogickej kariére na univerzite strojárskeho zamerania na Slovensku alebo v zahraničí. Komplexnosť profilu absolventov zaručuje ich bezproblémové uplatnenie vo výrobných a technologických odvetviach i v styčných oblastiach súčasnej informačnej spoločnosti. Absolvent študijného programu energetické stroje a zariadenia je schopný nájsť uplatnenie pri činnostiach súvisiacich s výrobou, výstavbou, prevádzkou, projektovaním, rozvojom a so zvyšovaním efektívnosti energetických systémov a so znižovaním ich energetickej náročnosti, predovšetkým pri riešení problémov súvisiacich s vývojom nových technológií a systémov pre energetiku. Je schopný komunikovať v svetovom jazyku a tak nájsť uplatnenie nielen domácich podmienkach ale aj v zahraničí ako: - samostatný tvorivý konštruktér alebo konzultant, - vedecký alebo výskumný pracovník, - pedagóg na vysokej škole.

Príklady úspešných absolventov

Absolventi doktorandského stupňa študijného programu sa uplatňujú v riadiacich funkciách a ako pracovníci vývojových oddelení v priemyselných podnikoch doma aj v zahraničí. Niektorí z absolventov tiež nastúpili pedagogickú dráhu na univerzitách. V tabuľke nižšie sú uvedení absolventi študijného programu, ktorí pracujú vo významných funkciách/pozíciách vo vybraných priemyselných podnikoch. Meno Firma Funkcia/pozícia Ing. Matej Kurilla, PhD. SjF STU v Bratislave Odborný asistent Ing. Miroslav Golha, PhD. EUSTREAM as Vedúci odboru Ing. Zoltán Csuka, PhD. PRAKTIKPUMP, sro Hlavný konštruktér

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu, ktorý pravidelne realizuje garant študijného programu, možno konštatovať, že zamestnávatelia sú spokojní s kvalitou absolventov študijného programu hlavne čo sa týka odborných vedomostí a nadobudnutých zručností. V odpovediach oslovených firiem (EUSTREAM, PRAKTIKPUMP, Palfinger, Vodné elektrárne Trenčín, Bratislavská teplárenská) tiež rezonuje požiadavka na pravidelnú aktualizáciu vzdelávacieho procesu v intenciách aktuálneho vývoja v oblasti energetických strojov a zariadení.