accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - má systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí v špecializovanej oblasti, vrátane poznania a porozumenia vzťahov k iným častiam odboru a k súvisiacim odborom - má hlboké poznanie teórií, sofistikovaných metód a postupov vedy a výskumu na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám - má hlboké vedomosti z teórie automatického riadenia a informačných a riadiacich systémov - má hlboké vedomosti z oblasti modelovania, simulácie a optimalizácie dynamických modelov strojov, zariadení a procesov - dokáže vedecky formulovať problémy a úlohy z oblasti pokročilých metód teórie a systémov automatického riadenia - pozná princípy a metódy návrhu automatizovaných a automatických systémov a ich informačného zabezpečenia - ovláda riešenie aktuálnych vývojových a výskumných úloh informatizácie a automatizácie strojov, zariadení, technologických a výrobných procesov - ovláda moderné informačno-komunikačné technológie tak, že ich vie široko uplatňovať vo svojej odbornej činnosti - pozná trendy digitalizácie výrobných činností a ich optimalizácie - ovláda metódy na spracovanie dát a odhad technických parametrov - prostredníctvom medzinárodných mobilít je pripravený na uplatnenie sa v odbore v celosvetovom meradle - ovláda zásady vedeckej práce, väzby výskum – vývoj – výroba – použitie, vedecké formulovanie problému, právne a environmentálne aspekty nových produktov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentáciu výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínosu pre prax - má poznatky, schopnosti a skúsenosti z tvorby a aplikácie technickej dokumentácie a ich využitia pri vypracovaní správ a hodnotení - ovláda problematiku technickej odbornej angličtiny na úrovni medzinárodnej komunikácie

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti návrhu, implementácie a prevádzky automatizovaných informačných a riadiacich systémov - dokáže vytvárať a formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie pre ďalší rozvoj vednej alebo pracovnej oblasti - vie samostatne plánovať metódy a postupy výskumných a vývojových úloh, spracovať dáta a publikovať ich v odborných časopisoch a na konferenciách - ovláda a vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného výskumu a aplikovaného výskumu v jednej z oblastí kybernetiky, automatizácie a mechatroniky - vie na vysokej úrovni využívať vo svojej práci špecifické softvérové produkty - vie spracovať dosiahnuté výsledky svojej práce formou technických správ a prezentácií, tieto efektívne komunikovať a využívať pri podávaní projektov - dokáže analyticky myslieť, prezentovať vlastné názory a riešenia výskumno-vývojových úloh a aplikovať najnovšie vedecké poznatky z odboru - vie aplikovať a implementovať vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov - dokáže vyhodnocovať teórie, koncepty a inovácie v danej oblasti pôsobenia - vie identifikovať svetový vedecký a inovačný vývoj v odbore a v príbuzných odboroch a využívať ho v smerovaní a rozvoji odboru, s integráciou vedomostí z rôznych oblastí - dokáže aplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého bádania komplexného a interdisciplinárneho charakteru - má široko rozvinuté manažérske, ekonomické, spoločenské, morálne a ekologické povedomie - dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy v oblasti automatizácie a informatizácie strojov a procesov

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - sa vyznačuje kritickým, nezávislým a analytickým myslením aj v nepredvídateľných, a meniacich sa podmienkach - je schopný samostatne formulovať a kreatívne riešiť vedecko-výskumné úlohy súvisiace s návrhom, prevádzkou a implementáciou rozsiahlych informačných a riadiacich systémov - je pripravený na budovanie vedeckej perspektívy v celej škále oblastí automatizácie a informatizácie v ktorých uplatňuje pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja v rôznych odvetviach hspodárskeho života - je pripravený riešiť výskumné problémy v špecializovaných oblastiach priemyslu a iných aplikačných oblastiach v zmysle priorít formulovaných pre oblasti základného a aplikovaného výskumu - je pripravený viesť pracovný tím, spolupracovať s ďalšími odbornými a vedeckými pracoviskami, motivovať pracovníkov a niesť zodpovednosť za výsledky tímovej činnosti - je samostatný pri riešení výskumných a vývojových úloh, projektov a koordinovaní činností a riešiteľských tímov - dokáže plánovať svoje ďalšie vzdelávanie, organizovať si prácu a samostatne získavať najnovšie poznatky odboru - vyznačuje sa schopnosťou identifikovať, kvantifikovať a zhodnotiť dopady navrhovaných technických riešení na sociálnu oblasť a oblasť životného prostredia - vie vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, technické riešenia a výsledky výskumu a vývoja pred odbornou národnou a medzinárodnou komunitou - je schopný zohľadňovať spoločenské, vedecké a etické aspekty vedecko-technického pokroku pri smerovaní ďalšieho vývoja spoločnosti - je si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Doktorandský študijný program Automatizácia a informatika strojov a procesov je zameraný na prípravu vysokokvalifikovaných absolventov, ktorí majú predpoklady obsadiť odborné pozície vo výskumných a vývojových inštitúciách. Tento potenciál potvrdzuje aj dobrá zamestnateľnosť študentov, ktorí absolvovali študijný program Automatizácia a informatika strojov a procesov v slovenskom jazyku. Oficiálna štatistika o zamestnanosti absolventov doktorandského študijného programu nie je k dispozícii. Vzhľadom k vysoko profesionálnym vzťahom medzi učiteľmi a študentmi tohto študijného programu však existuje spätná väzba od jeho absolventov na neoficiálnej úrovni. Z nej vyplýva, že všetci absolventi sú zamestnaní a pracujú v oblasti svojho štúdia.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Automatizácia a informatizácia strojov a procesov v študijnom odbore Kybernetika: - nájde uplatnenie pri samostatnom, alebo tímovom riešení vedecko-výskumných a vývojových úloh informatizácie a automatizácie technologických a výrobných procesov, strojov a zariadení v rôznych oblastiach priemyselnej praxe, vo výskumno-vývojových ústavoch, vo vedecko-výskumných inštitúciách a univerzitách s uvedeným zameraním, - uplatní sa v rôznych pracovných pozíciách ako Strojársky špecialista vo výskume a vývoji, Strojársky špecialista v oblasti údržby, Strojársky špecialista automatizácie, Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe, Manažér v oblasti výskumu a vývoja, Výskumno-vývojový pracovník v odbore. Charakteristika povolaní je dostupná na stránke Sústavy povolaní (https://www.sustavapovolani.sk/).

Príklady úspešných absolventov

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Mnohé firmy a výskumno-vývojové inštitúcie majú dlhoročné dobré skúsenosti s absolventami študijného programu Automatizácia a informatizácia strojov a procesov (AISP) a ich zamestnávaním. Podľa vyjadrení zástupcov firiem tento študijný program poskytuje kvalitné vzdelanie, ktoré vytvára priaznivé podmienky pre veľmi dobré uplatnenie vysoko kvalifikovaných tvorivých pracovníkov v ich firmách. Opisy študijných programov reflektujú najnovšie trendy v oblasti kybernetiky so zameraním na automatizáciu, informatizáciu strojov a procesov, sú v súlade s potrebami definovanými v strategických dokumentoch vlády SR ako je Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko a Akčný plán inteligentného priemyslu. Študijné plány doktorandského stupňa štúdia študijného programu Automatizácia a informatizácia strojov a procesov (D-AISP), sú z hľadiska rozsahu a obsahu vyvážené a profilujú agilných absolventov, ktorí napĺňajú požiadavky na pracovníka, ktorý sa uchádza o zamestnanie v spoločnostiach a firmách, a to nielen pre pozície vo výskume a vývoji, ale aj pre ostatné technické a manažérske pozície. Firmy oceňujú rastúcu kvalitu absolventov, ale aj intenzívnu spoluprácu s vedecko-výskumným a pedagogickým zborom Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (ÚAMAI) na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, ktorá sa realizuje jednak v oblasti vzdelávania vo forme rôznych odborných seminárov pre študentov na témy z oblasti kybernetiky, spolupráce na záverečných prácach a tiež v oblasti vedecko-výskumnej, ktorá rozširuje možnosti a vytvára podporu pre domáce aj zahraničné projekty. Všetky dosiahnuté úspechy absolventov D-AISP možno určite zdôvodniť a vysvetliť aj vysokou kvalitou pedagogického a vedeckého zboru na ÚAMAI SjF STU v Bratislave. Takto sa vyjadrili napr. zástupcovia firiem: COLAB, a.s., SOVA Digital, a.s., ABB, s.r.o..