accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Študijný program prehlbuje vedomosti z matematiky, fyziky, elektrotechniky, elektroniky a počítačovej techniky a programovania, v nadväznosti na ktoré poskytuje vedomosti v oblasti energetiky, jadrovej energetiky, jadrovej fyziky a techniky ako aj materiálového inžinierstva. Absolvent disponuje základnými poznatkami o štruktúre a fyzikálnych vlastnostiach tuhých látok a rozumie fyzikálnej podstate javov, na ktorých sú založené metódy merania a diagnostiky materiálov. Absolvent má ucelené poznatky o jadrových reaktoroch a celkovej činnosti jadrovej elektrárne ako aj o ionizujúcom žiarení, jeho meraní a o technológiách a zariadeniach, ktoré ho využívajú.

Zručnosti

Absolvent dokáže využívať programové prostredie na modelovania a simulácie fyzikálnych procesov ako aj na riadenie v jadrovom a fyzikálnom inžinierstve.

Kompetencie

Absolvent študijného programu je harmonická a tvorivá osobnosť s občianskou a spoločenskou zodpovednosťou, je odborník v uvedenom odbore, s ohľadom na svoje odborné zameranie dokáže kriticky prehodnocovať súčasný stav technického zamerania odboru, je schopný nachádzať riešenia v odborných problémoch priemyselnej praxe, ovláda moderné informačno‐komunikačné technológie a vie ich primerane využívať vo svojej práci, má manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie a dokáže ho aplikovať pri výkone povolania.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Väčšina absolventov pokračuje v štúdiu na druhom stupni.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

3113 - Elektrotechnici a energetici, 3113006 - Materiálový technológ v elektrotechnike, 3113023 - Technik ochrany v riadiacom centre v jadrovej elektrárni, 3113025 - Technik energetik technológ, 3113014 - Technik havarijného plánovania a pripravenosti v jadrovej elektrárni

Príklady úspešných absolventov

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

VUJE a.s.: „...sa mnoho Vašich absolventov stalo zamestnancami našej spoločnosti, kde zúročujú a naďalej si prehlbujú vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia na Vašom ústave. ....Teší nás, že identifikované potreby praxe zohľadňujete pri tvorbe študijných programov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia.“ Framatome Controls s.r.o.: „Naša spoločnosť už mnoho rokov zamestnáva mnohých z Vašich absolventov a môžem podľa našich doterajších skúseností uviesť, že sme s ich odborným vzdelaním, ktoré im bolo poskytované na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave doteraz, veľmi spokojní....Náš záujem je primárne orientovaný na absolventov Vášho Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva....“Kladné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie s požiadavkami na výkon povolania poskytli spoločnosti: - VUJE a.s. - Framatome Controls s.r.o.